• صفحه اصلی
 • ���������� ���� ��������
  • فهرست مقالات ���������� ���� ��������

   • دسترسی آزاد مقاله

    1 - بررسی تأثیر هوش هیجانی بر رفتار شهروندی سازمانی در صنعت هتلداری
    شمس السادات  زاهدی ابتهال  زندی
    امروزه روان‏شناسان بر این امر تأکید دارند که کارکنان سازمان‏ها باید فراتر از وظایف رسمی خود عمل کنند. با توجه به تعامل فراوان و رو‎ در‎ رو با مشتری و ماهیت خدمات، این مفهوم در بخش‌های خدماتی اهمیت بیشتری می‌یابد. یکی از مهارت‌هایی که می‌تواند به کارکنان در این راه کمک ک چکیده کامل
    امروزه روان‏شناسان بر این امر تأکید دارند که کارکنان سازمان‏ها باید فراتر از وظایف رسمی خود عمل کنند. با توجه به تعامل فراوان و رو‎ در‎ رو با مشتری و ماهیت خدمات، این مفهوم در بخش‌های خدماتی اهمیت بیشتری می‌یابد. یکی از مهارت‌هایی که می‌تواند به کارکنان در این راه کمک کند، «رفتار شهروندی سازمانی» است. به علاوه از جمله عواملی که نقش بسیار مهمی را در انجام موفق وظایف شغلی ایفا می‌کند، «هوش هیجانی» است؛ چرا که افراد دارای هوش هیجانی بالا، هنر تعامل و مهارت کنترل و ادارة احساسات دیگران را دارا هستند. به همین منظور پژوهش حاضر به دنبال بررسی تأثیر مؤلفه‌های هوش هیجانی و ابعاد رفتار شهروندی سازمانی کارکنان هتل است. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی و جامعۀ آماری این پژوهش، کارکنان گروه هتل‌های آریا به تعداد 500 نفر هستند. حجم نمونه، به شیوه فرمول تعیین حجم نمونه 112 نفر و با روش نمونه‏گیری طبقه‌بندی شده تعیین گردید. تجزیه و تحلیل داده‌ها از طریق آمار توصیفی و استنباطی (ضریب همبستگی پیرسون، تحلیل واریانس یک طرفه و t دو نمونه‏ای‌ مستقل) انجام شد. نتایج نشان می‏دهد که بین مؤلفه‌های هوش هیجانی و رفتار شهروندی سازمانی کارکنان هتل، رابطۀ مثبت و معناداری وجود دارد، همچنین بین نظرات کارکنان هتل در مورد هوش هیجانی و رفتار شهروندی سازمانی با توجه به جنس، سابقۀ خدمت و مدرک تحصیلی تفاوت معناداری مشاهده نگردید. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    2 - بررسی تأثیر هوش هیجانی بر رفتار شهروندی سازمانی در صنعت هتلداری
    شمس السادات  زاهدی ابتهال  زندی
    امروزه روان‏شناسان بر این امر تأکید دارند که کارکنان سازمان‏ها باید فراتر از وظایف رسمی خود عمل کنند. با توجه به تعامل فراوان و رو‎ در‎ رو با مشتری و ماهیت خدمات، این مفهوم در بخش‌های خدماتی اهمیت بیشتری می‌یابد. یکی از مهارت‌هایی که می‌تواند به کارکنان در این راه کمک ک چکیده کامل
    امروزه روان‏شناسان بر این امر تأکید دارند که کارکنان سازمان‏ها باید فراتر از وظایف رسمی خود عمل کنند. با توجه به تعامل فراوان و رو‎ در‎ رو با مشتری و ماهیت خدمات، این مفهوم در بخش‌های خدماتی اهمیت بیشتری می‌یابد. یکی از مهارت‌هایی که می‌تواند به کارکنان در این راه کمک کند، «رفتار شهروندی سازمانی» است. به علاوه از جمله عواملی که نقش بسیار مهمی را در انجام موفق وظایف شغلی ایفا می‌کند، «هوش هیجانی» است؛ چرا که افراد دارای هوش هیجانی بالا، هنر تعامل و مهارت کنترل و ادارة احساسات دیگران را دارا هستند. به همین منظور پژوهش حاضر به دنبال بررسی تأثیر مؤلفه‌های هوش هیجانی و ابعاد رفتار شهروندی سازمانی کارکنان هتل است. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی و جامعۀ آماری این پژوهش، کارکنان گروه هتل‌های آریا به تعداد 500 نفر هستند. حجم نمونه، به شیوه فرمول تعیین حجم نمونه 112 نفر و با روش نمونه‏گیری طبقه‌بندی شده تعیین گردید. تجزیه و تحلیل داده‌ها از طریق آمار توصیفی و استنباطی (ضریب همبستگی پیرسون، تحلیل واریانس یک طرفه و t دو نمونه‏ای‌ مستقل) انجام شد. نتایج نشان می‏دهد که بین مؤلفه‌های هوش هیجانی و رفتار شهروندی سازمانی کارکنان هتل، رابطۀ مثبت و معناداری وجود دارد، همچنین بین نظرات کارکنان هتل در مورد هوش هیجانی و رفتار شهروندی سازمانی با توجه به جنس، سابقۀ خدمت و مدرک تحصیلی تفاوت معناداری مشاهده نگردید. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    3 - مدیریت استراتژیک زیارت در مشهد با تأکید بر حوزۀ اجتماعی- فرهنگی
    فرزانه  رزاقیان
    نگرش های سنتی مدیریت امور شهری از پاسخگویی به نیازهای متنوع شهروندان بازمانده و جایگزینی الگوی‏های نسبتاً جدیدتر را می‌طلبد، در این راستا مدیریت زیارت نیز رویکردهای نوین راهبردی را خواهان است. سامان‌دهی زیارت در مشهد، نیازمند شناختی همه‌جانبه به لحاظ مسائل مدیریتی است. چکیده کامل
    نگرش های سنتی مدیریت امور شهری از پاسخگویی به نیازهای متنوع شهروندان بازمانده و جایگزینی الگوی‏های نسبتاً جدیدتر را می‌طلبد، در این راستا مدیریت زیارت نیز رویکردهای نوین راهبردی را خواهان است. سامان‌دهی زیارت در مشهد، نیازمند شناختی همه‌جانبه به لحاظ مسائل مدیریتی است. مقالۀ حاضر با هدف شناخت وضعیت مدیریت زیارت به لحاظ راهبردی و ارائۀ راهکارهای مناسب، تلاش دارد تا به روش کیفی و کمّی نخست توصیف، و سپس تحلیلی از وضعیت مدیریت زیارت در حوزۀ اجتماعی- فرهنگی ارائه دهد. در راستای گردآوری اطلاعات مورد نیاز، از روش های مختلفی همچون منابع کتابخانه ای، منابع اینترنتی، پرسش‏نامه و مصاحبه استفاده شده است. در این پژوهش 13 سازمان عمده در شهر مشهد به شیوه‌های مختلف در دریافت اطلاعات، مورد نظر قرار گرفتند. با 28 نفر از مسئولان، کارشناسان دستگاه ها و یا متخصصان، مصاحبه و از نتایج مصاحبه های انتشاریافته در مطبوعات استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که مدیریت زیارت در مشهد وضعیت مناسبی ندارد و به لحاظ عوامل داخلی (قوت ها و ضعف ها) با ضعف هایی مواجه است و نسبت به عوامل خارجی (فرصت ها و تهدیدها) واکنش مناسبی نداشته است؛ یعنی از فرصت های موجود استفاده نکرده و در برابر تهدیدهای موجود واکنش چندانی نشان نداده است. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    4 - تحلیل شبکه¬های اجتماعی؛ رویکردی نو در توسعۀ گردشگری روستایی
    مهدی  حسام
    یکی از راهبردهای توسعۀ روستایی، توسعۀ گردشگری است. از ویژگی‎های گردشگری، ماهیت پراکندۀ آن است. به همین دلیل در چند سال اخیر موضوع همکارهای شبکه‏ای در گردشگری مورد توجه بسیار قرار گرفته است. در اقتصاد بسیاری از کشورها، شبکه ها نسبت به سایر حوزه ها در گردشگری اهمیت بیشتری چکیده کامل
    یکی از راهبردهای توسعۀ روستایی، توسعۀ گردشگری است. از ویژگی‎های گردشگری، ماهیت پراکندۀ آن است. به همین دلیل در چند سال اخیر موضوع همکارهای شبکه‏ای در گردشگری مورد توجه بسیار قرار گرفته است. در اقتصاد بسیاری از کشورها، شبکه ها نسبت به سایر حوزه ها در گردشگری اهمیت بیشتری دارند. از این روی پرداختن به تحلیل شبکه های اجتماعی و کاربردهای آن در توسعۀ گردشگری بسیار ضروری است. تحلیل شبکه های اجتماعی، روش‏شناسی علمی و تکنیکی آماری در توصیف، تحلیل و بررسی روابط تجربی بین موضوعات مورد پژوهش و ساختار این روابط است. این موضوعات می‌توانند افراد، اشیاء، گروه‌ها، مفاهیم، مشاغل، سؤالات، عوامل، ابعاد، خوشه‌ها و طبقات مختلف باشند. این تحلیل دارای این قابلیت است که واقعیت بیرونی را که به صورت شبکه است، به طور منظم و فشرده تشریح کند و امکان چکیده‏سازی، ذخیره، تکثیر، ترکیب و یکپارچه‏سازی، بازیابی و نمایش اطلاعات را فراهم آورد. در این پژوهش با مرور ادبیات موجود، به بررسی ابعاد مختلف نظری و روش‏شناسی شبکه، سابقۀ کاربرد تحلیل شبکه های اجتماعی در موضوعات مختلف، همچنین ظهور،کاربرد و مزایای آن به‏ویژه در گردشگری روستایی پرداخته شده است. نتایج نشان می‏دهد با توجه به ماهیت پراکندۀ مقصدها و کسب‏و‏کارهای گردشگری، رویکرد شبکه‏ای می‏تواند روشی برای بقا و توسعۀ فعالیت‏های گردشگری محسوب شود. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    5 - سنجش کیفیت عملکرد مقصدهای گردشگری میراث (مورد مطالعه : مجموعه تاریخی میربزرگ آمل)
    نازنین  تبریزی
    گردشگری میراث، یکی از شاخه های اصلی گردشگری فرهنگی و معماری سنتی از مهم‏ترین مقاصد آن محسوب می شود. آمل، شهر تاریخی استان مازندران که در دوران ساسانی کرسی طبرستان بوده، با آثار معماری سنتی منحصر به‏فرد خود، همچون مجموعه میربزرگ از پتانسیل بالایی برای رونق گردشگری میراث چکیده کامل
    گردشگری میراث، یکی از شاخه های اصلی گردشگری فرهنگی و معماری سنتی از مهم‏ترین مقاصد آن محسوب می شود. آمل، شهر تاریخی استان مازندران که در دوران ساسانی کرسی طبرستان بوده، با آثار معماری سنتی منحصر به‏فرد خود، همچون مجموعه میربزرگ از پتانسیل بالایی برای رونق گردشگری میراث فرهنگی و توسعۀ اقتصادی مناطق شهری برخوردار است. پژوهش حاضر که به لحاظ هدف کاربردی و براساس ماهیت توصیفی– تحلیلی است، به ارزیابی عملکرد مجموعۀ میربزرگ، یکی از مقصدهای گردشگری میراث شهر آمل، بر اساس تحلیل بایدهای چهارگانه می‌پردازد. مبنای سنجش در این مدل براساس 4 معیار مشاهده، تأثیر پذیرفتن فرهنگی ، آموختن و استنتاج شکل گرفته است. داده‏های پژوهش به روش اسنادی و بررسی های میدانی (پرسش‏نامه گردشگران) گردآوری و با روش توصیفی-تحلیلی تفسیر شده و در فرآیند پژوهش، کیفیت عملکرد مجموعه در حوزۀ بایدهای چهارگانه با استفاده از تکنیک دلفی، آزمون واریانس یک طرفه و آزمون رگرسیون خطی مورد ارزیابی قرار گرفته است. نتایج پژوهش ضمن تعیین میزان اثرگذاری هر یک از زیرمعیارهای تحلیل بر گردشگران و عملکرد مجموعه، حاکی از آن است که کیفیت عملکرد باید های چهارگانه در مجموعه با هم متفاوت بوده و بعدکیفیت بصری بهترین عملکرد را به خود اختصاص داده است. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    6 - اثرات گسترش طبیعت‌گردی بر شبکه روابط اجتماعی میان ساکنان روستا (مورد مطالعه: روستای طبل/جزیره قشم)
    حنانه محمدی کنگرانی
    با توجّه به اهمیّت آثار اجتماعی در فرآیند برنامه ریزی توسعۀ گردشگری و از این روی که از جمله آثار اجتماعی گردشگری، تأثیر آن بر روابط اجتماعی افراد است، در این پژوهش تأثیر طبیعت‌گردی بر روابط اجتماعی و الگوهای ارتباطی افراد در روستای طبل مورد مطالعه و بررسی قرارگرفت و افر چکیده کامل
    با توجّه به اهمیّت آثار اجتماعی در فرآیند برنامه ریزی توسعۀ گردشگری و از این روی که از جمله آثار اجتماعی گردشگری، تأثیر آن بر روابط اجتماعی افراد است، در این پژوهش تأثیر طبیعت‌گردی بر روابط اجتماعی و الگوهای ارتباطی افراد در روستای طبل مورد مطالعه و بررسی قرارگرفت و افراد شاغل در بخش طبیعت گردی به دلیل اینکه در ارتباط مستقیم با طبیعت گردان هستند، به عنوان جامعۀ مورد بررسی انتخاب شدند. برای نشان دادن میزان و نوع این تأثیر، داده های جمع آوری شده از پرسش‌نامه با استفاده از روش تحلیل شبکه ای و نرم‌افزارهای UCINET، Visone و Netdraw و شاخص های مرکزیت درجه، مرکزیت بینابینی، مرکزیت بردار ویژه و نقاط برشی، مورد تحلیل قرار گرفتند. نتایج بررسی شبکه‌های ارتباطات میان افراد نشان داد که مبنای اصلی ارتباطات میان افراد را روابط قوم و خویشی و وجود طوایف مختلف در این روستا تشکیل می‌دهد و پس از آن دوستان و معتمدان محلی در رده‌های پایین تر قرار می گیرند. از نکات منفی در مورد شبکه ارتباطات روستای طبل این است که هیچ یک از کارکنان بخش طبیعت‌گردی به جز یک فرد، همکاران خود را به عنوان فرد مورد مشورت انتخاب نکرده‌اند. در نهایت پیشنهاد شد تا با شناسایی افرادی که به عنوان نقاط برشی مشخص شده‌اند ویا دارای بیشترین مقادیر مرکزیت‌ها هستند، برای گسترش ارتباطات و تبدیل شبکه موجود به یک شبکۀ منسجم و یکپارچه استفاده نمایند. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    7 - تأثیر ویژگی¬های خدمات بر کارکنان و مشتریان (مورد مطالعه: هتل‏های پارسیان اصفهان)
    آزاده  شفیعی
    این مطالعه، به بررسی تأثیر ویژگی‏های خدمات بر کارکنان و مشتریان می‌پردازد. از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش توصیفی- پیمایشی است. جامعۀ آماری، کارکنان هتل‏های پارسیان شهر اصفهان هستند. 132 پرسش‏نامه در بین کارکنان توزیع شده است و برای تعیین پایایی پرسش‏نامه از ضریب آلفای چکیده کامل
    این مطالعه، به بررسی تأثیر ویژگی‏های خدمات بر کارکنان و مشتریان می‌پردازد. از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش توصیفی- پیمایشی است. جامعۀ آماری، کارکنان هتل‏های پارسیان شهر اصفهان هستند. 132 پرسش‏نامه در بین کارکنان توزیع شده است و برای تعیین پایایی پرسش‏نامه از ضریب آلفای کرونباخ و برای تجزیه و تحلیل داده‏ها از مدل‏سازی معادلات ساختاری و تحلیل عاملی تأییدی استفاده شده است. بین ویژگی‏های تعاملی خدمات با رضایت کارکنان و مشتریان رابطۀ معناداری وجود دارد؛ رضایت شغلی کارکنان بر رضایت مشتریان تأثیر مستقیم داشته است؛ همچنین بین ویژگی های فیزیکی خدمات و رضایت کارکنان رابطۀ مستقیم مشاهده شد. رضایت مشتریان بر وفاداری آنان تأثیر مستقیم دارد و بین رضایت شغلی کارکنان و تعهد سازمانی آن‏ها نیز رابطۀ مستقیم مشاهده شده است. این تحقیق متمرکز بر تعداد محدودی متغیر است و سایر متغیرهای اثرگذار بر ویژگی‏های خدمات بر کارکنان و مشتریان را مدنظر قرار نداده است؛ علاوه بر این، تحقیق حاضر در یک جامعۀ آماری منتخب اجرا شده که قدرت تعمیم یافته‏های آن را محدود می‏سازد. پژوهش حاضر به دلیل ارائه اطلاعات مفید می‏تواند در حوزۀ بازاریابی هتلداری برای محققان، دانشجویان و به‏ویژه مدیران این بخش خدماتی، ارزشمند باشد. اگرچه تحقیقات زیادی بر اساس متغیرهای این تحقیق انجام شده، امّا کمتر تحقیقی چنین مدل جامع و کاملی را در صنعت هتلداری ارزیابی کرده است. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    8 - بررسی احساس امنیت گردشگران مذهبی در اماکن فراغتی (مورد مطالعه : شهر مشهد)
    حامد بخشی فائزه اعظم کاری
    احساس امنیت، بعد ذهنی وجود امنیت در مقصدهای گردشگری زیارتی است و نقش مهمی را در توسعۀ کمّی و کیفی امر گردشگری مذهبی ایفا می‏کند. شهر مشهد به علت همجواری با حرم مطهر امام رضا (ع) همواره شاهد حضور زائران در عرصۀ اجتماعی خود می‏باشد. در این میان حضور دائمی زائران در مکان‏ه چکیده کامل
    احساس امنیت، بعد ذهنی وجود امنیت در مقصدهای گردشگری زیارتی است و نقش مهمی را در توسعۀ کمّی و کیفی امر گردشگری مذهبی ایفا می‏کند. شهر مشهد به علت همجواری با حرم مطهر امام رضا (ع) همواره شاهد حضور زائران در عرصۀ اجتماعی خود می‏باشد. در این میان حضور دائمی زائران در مکان‏های تفریحی شهر مشهد، مکان‏های تاریخی و دیدنی درون و بیرون شهر، زیارتگاه‏هایی نظیر خواجه ربیع و ییلاقات بیرون شهر و ... به عنوان اماکن گذران اوقات فراغت برای گردشگران و زائران،وجود سطح قابل قبولی از احساس امنیت را در این محیط ضروری می‎سازد. نوشتار حاضر به سنجش میزان احساس امنیت زائران در سه بعد احساس امنیت جانی، مالی و اخلاقی در این مکان‏ها از دیدگاه گردشگران پرداخته است. این تحقیق با استفاده از روش پیمایش بر روی نمونۀ400 نفری از زائرانی که قصد ورود به حرم از درهای چهارگانه را داشتند، صورت پذیرفته است. نتایج نشان می‎دهد که ‏به‏طور کلی زائران اماکن تاریخی را از لحاظ عدم دستبرد به اموالشان، مواجه شدن با مزاحمت اخلاقی و یا صدمه و تهدید جانی و بدنی خود و همراهانشان محیطی امن‏تر از سایر اماکن فراغت ارزیابی کرده‏اند. همچنین میزان احساس امنیت جانی نسبت به احساس امنیت مالی و اخلاقی در میان پاسخگویان بیشتر است. احساس امنیت در اماکن گذران اوقات فراغت در شهر مشهد کمی بیشتر از حد میانگین(در بازه 1 تا 3)در سه بعد امنیت مالی، جانی و اخلاقی برآورد شده است. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    9 - رهیافت پدیدارشناسانه در مطالعات گردشگری
    سعید شریعتی مزینانی
    مطالعات گردشگری در مقیاس جهانی و به طور خاص در ایران عمدتاً در چارچوب رویکردهای کمّی مبتنی بر رهیافت اثباتی انجام شده‏اند. اتخاذ بینش، برداشت و ارائه تعاریف جدیدی در حوزۀ گردشگری بر بنیان این فکر که افراد دارای احساسات، ارزش‏ها‏ و بینش‏هایی (فردی) هستند و خود می‏توانند چکیده کامل
    مطالعات گردشگری در مقیاس جهانی و به طور خاص در ایران عمدتاً در چارچوب رویکردهای کمّی مبتنی بر رهیافت اثباتی انجام شده‏اند. اتخاذ بینش، برداشت و ارائه تعاریف جدیدی در حوزۀ گردشگری بر بنیان این فکر که افراد دارای احساسات، ارزش‏ها‏ و بینش‏هایی (فردی) هستند و خود می‏توانند تحلیلی دقیق از آن‏ها ارائه دهند، توجه به روش‏های تفسیری جایگزین در مطالعات گردشگری را به یک ضرورت تبدیل می‏کند. پدیدارشناسی با تأکید‏ بر وجه انسانی و تجربی گردشگری، این امکان را به محققان می‏دهد تا به گردشگری از منظر کسانی که آن را تجربه می‏کنند، یعنی گردشگران، نظر کنند. نوشتار حاضر با این هدف تدوین شده است تا ضمن مروری بر برخی مطالعات معتبر و پر ارجاع نشان دهد که پدیدارشناسی، به‏ویژه در گونۀ هرمنوتیکی، چه درکی از گردشگری و به طور خاص تجربه گردشگران دارد و این که یاری‏های پدیدارشناسی هرمنوتیکی به محققان اجتماعی گردشگری کدام‏اند. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    10 - گونه‌شناسی کنش گردشگری فرهنگی (مورد مطالعه: زائران و گردشگران مشهد )
    سحر اقبالی مژگان عظیمی هاشمی حامد بخشی
    پژوهش حاضر، انواع کنش گردشگری فرهنگی و عوامل مؤثر بر آن را بین زائران و گردشگران مشهد واکاوی می کند.رویکرد نظری نگارندگان ترکیبی از نظریه های انگیزه، نگرش و سرمایه های سه گانه بوردیو است. اطلاعات مورد نیاز با استفاده از پرسش‏نامه‏‏ با حجم نمونه 302 نفر از زائران و گردشگ چکیده کامل
    پژوهش حاضر، انواع کنش گردشگری فرهنگی و عوامل مؤثر بر آن را بین زائران و گردشگران مشهد واکاوی می کند.رویکرد نظری نگارندگان ترکیبی از نظریه های انگیزه، نگرش و سرمایه های سه گانه بوردیو است. اطلاعات مورد نیاز با استفاده از پرسش‏نامه‏‏ با حجم نمونه 302 نفر از زائران و گردشگران مشهد در نوروز 1392 گردآوری شده است. بر اساس یافته های تحقیق، گردشگران فرهنگی به سه دسته تقسیم شدند: «گردشگران فرهنگی خاص» شامل گردشگرانی که هدف سفرشان مقصد فرهنگی است، «گردشگران فرهنگی عام» شامل گردشگرانی است که در سفرهای خود از مقصدهای فرهنگی هم بازدید می کنند و «گردشگران فرهنگی تصادفی» که برحسب اتفاق و بدون شناخت از مقصدهای فرهنگی بازدید کرده‏اند. نتایج تحقیق نشان می‏دهد امکانات و تسهیلات، نگرش به سفر فرهنگی و انگیزه برای اقدام به سفر فرهنگی تأثیرگذار است. ضریب تعیین مدل نشان می‏دهد، متغیرهای واردشده 45 درصداز تغییرات متغیر وابسته (کنش فرهنگی) را تبیین می-کند و میزان تحصیلات، بیشترین تأثیر را بر متغیر کنش سفر فرهنگی دارد. با توجه به نتایج تحقیق، ظرفیت‌های مناسبی برای گسترش گردشگری فرهنگی و فرصت کسب تجربه برای گردشگران در بازدید از جاذبه و شرکت در رویدادهای فرهنگی وجود دارد که مخاطبان ویژة آن، افراد تحصیل‌کرده خواهند بود. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    11 - عوامل مؤثر بر رضایتمندی و حمایت ساکنان مناطق روستایی از گردشگری (مورد مطالعه: شهرستان¬های مسجدسلیمان، اندیکا و لالی)
    علیرضا  احمدی
    یکی از عوامل مؤثر در افزایش روند گردشگری، توجه به جامعه میزبان در محیط های گردشگری و میزان رضایت‏مندی و خشنودی آن‏ها از این فعالیت هاست. موفقیت هر پروژه گردشگری مستلزم شناخت و تعیین عوامل مؤثر بر رضایت و حمایت جامعه میزبان است. به همین دلیل این پژوهش با هدف تعیین عوامل چکیده کامل
    یکی از عوامل مؤثر در افزایش روند گردشگری، توجه به جامعه میزبان در محیط های گردشگری و میزان رضایت‏مندی و خشنودی آن‏ها از این فعالیت هاست. موفقیت هر پروژه گردشگری مستلزم شناخت و تعیین عوامل مؤثر بر رضایت و حمایت جامعه میزبان است. به همین دلیل این پژوهش با هدف تعیین عوامل مؤثر بر رضایت ساکنان محلی از گردشگری، همچنین حمایت آن‏ها نسبت به گردشگری انجام شد. در این پژوهش از فن پیمایش استفاده شد. جامعه آماری پژوهش، تمامی ساکنان روستاهای گردشگری در شهرستان های مسجدسلیمان، اندیکا و لالی در استان خوزستان بودند که نمونه‌ای به حجم 250 نفر از میان آن‌ها به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شد. جمع آوری اطلاعات با استفاده از پرسش‏نامه انجام شد که روایی آن را متخصصان امر تأیید کردند و پایایی آن با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ (63/0 تا 92/0=α) تأیید شد. نتایج آزمون همبستگی نشان داد رضایت ساکنان مناطق گردشگری با متغیرهای کیفیت درک شده، تصویر (وجهه) استنباط شده و تعهد رابطه آماری معنی دار دارد و متغیر حمایت ساکنان نیز با متغیرهای کیفیت درک شده، ارزش درک شده، تصویر (وجهه) استنباط شده، تعهد و رضایت رابطه آماری معنی دار دارد. همچنین، نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که متغیرهای تعهد، رضایت و وجهه استنباط شده در مجموع 2/38 درصد از تغییرات در متغیر حمایت ساکنان را تبیین می نمایند و متغیر کیفیت درک-شده نیز قادر است در مجموع 7/11 درصد از تغییرات در متغیر رضایت مندی را تبیین کند. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    12 - تأثیر گردشگري مذهبی بر کیفیت زندگی و سرمایه اجتماعی خانوارهای روستایی (مطالعه موردي: روستاي بردی؛ شهرستان دهلران)
    جواد  علی‌بیگی
    گردشگری مذهبی یک از کهن ترین انواع گردشگری می‌باشد که از دیرباز مورد توجه بشر واقع شده است و از طریق تغییر در کنش‌هاي متقابل میان انسان‌‎ها تحولاتی را در کیفیت زندگی و سرمایه‌های اجتماعی جامعه میزبان ایجاد می‌کند. این امر به خصوص در نواحی روستایی کشورهاي جهان سوم که مرا چکیده کامل
    گردشگری مذهبی یک از کهن ترین انواع گردشگری می‌باشد که از دیرباز مورد توجه بشر واقع شده است و از طریق تغییر در کنش‌هاي متقابل میان انسان‌‎ها تحولاتی را در کیفیت زندگی و سرمایه‌های اجتماعی جامعه میزبان ایجاد می‌کند. این امر به خصوص در نواحی روستایی کشورهاي جهان سوم که مراحل اولیه توسعه گردشگري را سپري می‌کند داراي نمود بیشتري می‌باشد. بر همین اساس، هدف تحقیق حاضر، بررسی اثرات گردشگري مذهبی بر کیفیت زندگی و سرمایه اجتماعی خانوارهای روستایی در روستای بردی از توابع شهرستان دهلران می‌باشد. نوع تحقیق کاربردي، روش تحقیق توصیفی و تحلیلی، روش گردآوري اطلاعات کتابخانه‌اي و میدانی و روش تجزیه و تحلیل اطلاعات به صورت آمار توصیفی و استنباطی (آزمون‌های فریدمن و ویلکاکسون) صورت گرفته است. جامعه آماري تحقیق، شامل خانوارهاي روستاي بردی که طبق سرشماري سال 1390، داراي 165 خانوار و 857 نفر جمعیت می‌باشد، طبق فرمول کوکران تعداد 102 خانوار به‌ عنوان حجم نمونه بهدست آمد. یافته‌هاي تحقیق نشان می‌دهد، گردشگري مذهبی در مؤلفه کیفیت زندگی در تمامی ابعاد اعم از اجتماعی، زیست محیطی (در حد بالاتر از متوسط) و اقتصادی، کالبدي (در حد متوسط)، بهبود وضعیت کیفیت زندگی خانوارهاي روستاهاي مورد مطالعه به همراه داشته است، همچنین یافته‌هاي تحقیق در ارتباط با مؤلفه سرمایه اجتماعی نشان می‌دهد، بعد از گسترش گردشگري مذهبی در بعد مشارکت اجتماعی، شبکه‌های اجتماعی و انسجام اجتماعی بهبود داشته، اما در بعد اعتماد اجتماعی، بعد از گسترش گردشگري مذهبی از سطح این بعد کاسته شده است. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    13 - تأثیر مقیاس¬های جغرافیایی محلی، ملی و جهانی در توسعه گردشگری استان کردستان
    مختار  بهرامی
    گردشگری، فعالیتی پیچیده و چند بعدی است و برنامه ریزی برای توسعه آن نیازمند سازگاری و هم‏سویی اقدامات در سطوح مختلف تصمیم گیری است. توسعۀ گردشگری، زمانی امکان پذیر است که اقدامات عملی در مقیاس محلی با سیاست گذاری کلان در مقیاس ملی و روندهای در حال گذار در مقیاس جهانی در چکیده کامل
    گردشگری، فعالیتی پیچیده و چند بعدی است و برنامه ریزی برای توسعه آن نیازمند سازگاری و هم‏سویی اقدامات در سطوح مختلف تصمیم گیری است. توسعۀ گردشگری، زمانی امکان پذیر است که اقدامات عملی در مقیاس محلی با سیاست گذاری کلان در مقیاس ملی و روندهای در حال گذار در مقیاس جهانی در یک جهت قرار گیرند. این پژوهش بر آن است تا اثرات مقیاس های محلی، ملی و جهانی را بر توسعه گردشگری در استان کردستان در غرب ایران بررسی نماید و سپس با تعیین مهم‏ترین مقیاس اثرگذار بر توسعه گردشگری در محدوده مورد مطالعه، مهم‏ترین عواملی را که در مقیاس های سه گانه فوق منجر به وضعیت عدم توسعه گردشگری در این مکان شده است، شناسایی کند. پژوهش حاضر از نوع کاربردی و روش تحقیق در آن توصیفی - تحلیلی است و شیوۀ گردآوری داده ها نیز اسنادی و پیمایشی است. فرض اصلی تحقیق این است که مقیاس ملی با توجه به ماهیت بینابینی خود، بیشترین اثرگذاری را بر عدم توسعه گردشگری دارد و عوامل سیاسی که لزوماً درون حوزه گردشگری قرار نمی گیرد، مهم‏ترین دلایل عدم توسعه گردشگری در استان کردستان به حساب می آید. یافته های کتابخانه ای و میدانی تحقیق هر دو فرضیه تحقیق را مورد تأیید قرار می دهد. بدین معنی که مقیاس های ملی، جهانی و محلی به ترتیب بیشترین اثرات را بر به‏وجود آمدن وضعیت موجود داشته و «ضعف زیرساخت های حمل‏و‏نقل» و «وجود رویکرد امنیتی و سیاسی نسبت به جامعه محلی» در مقیاس محلی، «دیدگاه سیاسی و دینی ایدئولوژیک نسبت به سیاست‏گذاری گردشگری» در مقیاس ملی و «روابط تیره سیاسی میان ایران و کشورهای غربی» در مقیاس جهانی، مهم‏ترین عوامل عدم توسعه گردشگری در استان کردستان است. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    14 - تحلیل بعد اجتماعی مدیریت کارآفرینی پایدار در صنعت هتلداری (مورد مطالعه: هتل¬های 4 و 5 ستاره شهر تهران )
    عبدالرضا  رکن الدین افتخاری
    کارآفرینی، مؤلفه ای حیاتی در موفقیت اجتماعی، سازمانی و فردی است. یکی از رویکردهای مهم در کارآفرینی، کارآفرینی اجتماعی است که به نظر می‌رسد در تحقق پایداری اجتماعی کسب و کارها نیز می تواند ابزاری سودمند باشد. بعد اجتماعی یکی از ابعاد مهم پایداری را شکل می دهد. علاوه بر ا چکیده کامل
    کارآفرینی، مؤلفه ای حیاتی در موفقیت اجتماعی، سازمانی و فردی است. یکی از رویکردهای مهم در کارآفرینی، کارآفرینی اجتماعی است که به نظر می‌رسد در تحقق پایداری اجتماعی کسب و کارها نیز می تواند ابزاری سودمند باشد. بعد اجتماعی یکی از ابعاد مهم پایداری را شکل می دهد. علاوه بر این، در صنعت گردشگری با تعامل گسترده میان افراد و پیامدهای اجتماعی گسترده، چالش های اجتماعی اهمیتی دوچندان می یابد. هتل ها نیز به عنوان یکی از بخش های مهم صنعت گردشگری آثار مختلفی بر جامعه و محیط برجای می گذارند، اما مظاهر پایبندی به اصول پایداری اجتماعی در بین کسب وکارهای مختلف صنعت گردشگری و از جمله هتل ها در ایران، چندان گسترده نیست. بنابراین، مقاله حاضر به دنبال پاسخ به این پرسش است که میزان توجه به بعد اجتماعی مدیریت کارآفرینی پایدار در هتل های ایران چگونه است؟ بدين منظور از پیمایش های میدانی و مشاهده بهره گرفته شده و هتل های 4 و 5 ستاره تهران (در مجموع 17 هتل) مورد مطالعه قرار گرفتند. علاوه بر این 5 شاخص عینی در رابطه با فعالیت های پایدار اجتماعی هتل ها مورد بررسی قرار گرفته و نتایج این مشاهده با نتایج حاصل از پرسش‏نامه ها مقایسه گردیده است. پرسش‏نامه ها در میان مدیران (17 مدیر هتل)، کارکنان (213 نفر)، مهمانان (96 نفر) و همسایگان هتل (196 نفر) توزیع گردید. برای دست‏یابی به پاسخ پرسش مقاله نیز آزمون های تی تک نمونه ای، تی مستقل و آزمون تحلیل واریانس یک طرفه مورد استفاده قرار گرفته است. نتایج حاکی از تفاوت میان دیدگاه های گروه های چهارگانه با واقعیت های موجود (شاخص های عینی قابل مشاهده) است. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    15 - اولویت¬بندی جاذبه¬های گردشگری شهرستان یزد از دیدگاه گردشگران آسیایی و اروپایی
    مجتبی  محمودزاده
    با وجود اینکه یزد دارای انواع مختلفی از جاذبه‌های فرهنگی و طبیعی است، ولی اهمیت هر یک از این جاذبه ها در نظر گردشگران خارجی به‏درستی مشخص نیست. هدف از این مطالعه، شناسایی و طبقه بندی جاذبه های گردشگری شهرستان یزد و اولویت بندی آن‏ها از دیدگاه خبرگان و گردشگران آسیایی و چکیده کامل
    با وجود اینکه یزد دارای انواع مختلفی از جاذبه‌های فرهنگی و طبیعی است، ولی اهمیت هر یک از این جاذبه ها در نظر گردشگران خارجی به‏درستی مشخص نیست. هدف از این مطالعه، شناسایی و طبقه بندی جاذبه های گردشگری شهرستان یزد و اولویت بندی آن‏ها از دیدگاه خبرگان و گردشگران آسیایی و اروپایی است. برای تحقق اهداف ابتدا با استفاده از روش کتابخانه ای جاذبه‏های گردشگری شهر یزد به دو گروه اصلی و زیر مجموعه‏ها تقسیم شدند؛ سپس برای اولویت ‏بندی جاذبه های گردشگری اصلی از دیدگاه خبرگان، از تکنیک ای اچ پی فازی استفاده شد. همچنین برای اولویت بندی زیر مجموعه های هر یک از جاذبه های اصلی از دیدگاه گردشگران آسیایی و اروپایی، طی تحقیقی پیمایشی از پرسش‏نامه استفاده شد. گردشگران مورد بررسی شامل 103 گردشگر اروپایی و 111 گردشگرآسیایی هستند که در سال 1393 به یزد سفر نموده بودند. برای اولویت‌بندی دیدگاه گردشگران اروپایی و آسیایی ازتکنیک ویکور فازی استفاده شد. یافته‏ها نشان داد که خبرگان گردشگری شهرستان یزد جاذبه های اصلی گردشگری را به ترتیب اولویت به 5 گروه اصلی (1. جاذبه های فرهنگی/ انسان‏ساخت ایجاد شده با هدفی غیر از جذب گردشگر 2. جاذبه های فرهنگی ناملموس 3. جاذبه های فرهنگی/ انسان‏ساخت ایجاد شده با هدف اولیه جذب گردشگر 4. جاذبه های طبیعی 5. رویدادها) با 15 زیرمجموعه تقسیم نمودند. بر این اساس اولویت بندی جاذبه ها از دیدگاه گردشگران آسیایی و اروپایی بررسی شد و تفاوت چندانی مشاهده نشد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    16 - عوامل اقتصادی اجتماعی مؤثر بر ماندگاری گردشگران داخلی (مورد مطالعه: شهر مشهد)
    هادی رفیعی سارا  پارساپور علی  رهنما
    ماندگاری در مقصد گردشگری از عناصر کلیدی در فرآیند تصمیم گیری گردشگران است و اهمیتی اساسی برای مقصدهای گردشگری دارد. طول مدت اقامت یکی از مهم ترین عوامل تعیین کننده و مؤثر در گردشگری بر اقتصاد یک منطقه است. شهر مشهد از جمله شهرهایی است که در دهه‌های اخیر تعداد زائران و گ چکیده کامل
    ماندگاری در مقصد گردشگری از عناصر کلیدی در فرآیند تصمیم گیری گردشگران است و اهمیتی اساسی برای مقصدهای گردشگری دارد. طول مدت اقامت یکی از مهم ترین عوامل تعیین کننده و مؤثر در گردشگری بر اقتصاد یک منطقه است. شهر مشهد از جمله شهرهایی است که در دهه‌های اخیر تعداد زائران و گردشگران آن افزایش و متوسط ماندگاری آن ها کاهش یافته است. بر اساس آمارهای به دست آمده حدود 75 درصد زائران و گردشگران مشهد مقدس اقامتی کمتر از يک هفته و فقط 25 درصد آنان اقامتی بيش از يک هفته دارند و ميانگين مدت ماندگاری زائران مشهد 43/5 شبانه روز به دست آمده است. هدف اصلی این مطالعه، شناسایی عوامل اقتصادی و اجتماعی مؤثر بر ماندگاری گردشگران و زائران در مشهد است. برای این منظور 692 پرسش نامه از گردشگران و زائران شهر مشهد در بهار سال 1394 که به صورت تصادفی انتخاب شده‌اند، گردآوری و با استفاده از روش لاجیت ترتیبی به تخمین این عوامل پرداخته شد. مدت ماندگاری (متغیر وابسته) در سه گروه، ماندگاری کمتر از 5 روز، ماندگاری بین 5 تا 7 روز و بیشتر از 7 روز طبقه بندی شده است. نتایج نشان می دهد متغیرهای نحوۀ سفر (تنهایی)، تعداد دفعات سفر به مشهد و تعداد افراد خانوار همراه در سفر، تهیه غذا و تحصیلات تأثیر منفی و معنا‌دار و متغیرهای وسیله سفر (قطار) و درآمد (بین 1 تا 2 میلیون) تأثیر مثبت و معنا‌داری بر ماندگاری گردشگر و زائر در شهر مشهد دارند. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    17 - مقایسۀ انگیزه‌های زنان و مردان گردشگر از سفر به شهر اصفهان
    محمد غفاری
    هدف پژوهش حاضر شناسایی انگیزه‌های گردشگران داخلی برای سفر به شهر اصفهان و مقایسه انگیزه‌های زنان و مردان گردشگر در سفر به این شهر است. جامعۀ آماری این پژوهش، شامل گردشگران داخلی است که در فروردین و اردیبهشت سال 1395 به شهر اصفهان سفر کرده‌اند. از این جامعه، نمونه‌ای به چکیده کامل
    هدف پژوهش حاضر شناسایی انگیزه‌های گردشگران داخلی برای سفر به شهر اصفهان و مقایسه انگیزه‌های زنان و مردان گردشگر در سفر به این شهر است. جامعۀ آماری این پژوهش، شامل گردشگران داخلی است که در فروردین و اردیبهشت سال 1395 به شهر اصفهان سفر کرده‌اند. از این جامعه، نمونه‌ای به حجم 400 نفر به روش نمونه‌گیری تصادفی انتخاب شد. ابزار گردآوری داده‌ها، پرسش نامۀ محقق ساخته‌ای شامل 40 سؤال است. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از روش تحلیل عاملی اکتشافی و آزمون تی تک نمونه ای مستقل استفاده شده است. بر اساس نتایج پژوهش، نه انگیزه سفر برای گردشگران داخلی شناسایی شد که شامل انگیزه‌های فرهنگی- تاریخی، دیدار بستگان و دوستان، خرید، همراهی با خانواده و دوستان، استراحت و خوش‌گذرانی، بهره مندی از سفری کم هزینه، بهره مندی از جاذبه‌های شهری، بهره مندی از سفری ایمن و انگیزۀ کاری است. نتایج پژوهش حاضر نشان می دهد بین زنان و مردان گردشگر در زمینۀ انگیزه فرهنگی- تاریخی، انگیزه استراحت و خوش‌گذرانی، انگیزه خرید، انگیزه همراهی با خانواده و دوستان، انگیزه بهره مندی از جاذبه‌های شهری و انگیزه بهره مندی از سفری ایمن تفاوت معنا‌داری وجود دارد. همچنین نتایج پژوهش نشان می دهد بین زنان و مردان گردشگر در زمینه‌های دیدار بستگان و دوستان، بهره مندی از سفری کم هزینه و انگیزۀ کاری تفاوت معنا‌داری وجود ندارد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    18 - خوشرویی، فریبکاری و منفعت طلبی: ادراک زائران از فروشندگان شهر مشهد
    حامد بخشی آمنه  اخلاقی
    شهر مشهد یکی از بزرگترین بازارهای گردشگری مذهبی در ایران و جهان اسلام است. توسعه پایدار این بازار منوط به رضایت دو طرفه ارائه دهندگان خدمات و مشتریان (گردشگران) است. یکی از بخش های مهم خدمات گردشگری، خرید سوغات است که عمدتاً توسط خرده فروشی ها ارائه می شود. این مقاله به چکیده کامل
    شهر مشهد یکی از بزرگترین بازارهای گردشگری مذهبی در ایران و جهان اسلام است. توسعه پایدار این بازار منوط به رضایت دو طرفه ارائه دهندگان خدمات و مشتریان (گردشگران) است. یکی از بخش های مهم خدمات گردشگری، خرید سوغات است که عمدتاً توسط خرده فروشی ها ارائه می شود. این مقاله به دنبال شناسایی ادراک زائران به عنوان مشتریان از فروشندگان کالا در شهر مشهد است. در ادبیات رضایت مشتری، یکی از ابعاد کیفیت خدمات ارائه شده، ادراک مشتری از شیوه تعامل ارائه دهنده خدمات است که در حوزه گردشگری، به شکل تعامل فروشنده- مشتری در تجربه خرید گردشگر مطرح می شود. برای این منظور، با انتخاب تصادفی 410 زائر ورودی به حرم امام رضا (ع)، از آنان خواسته شد تا فروشندگان شهر مشهد را توصیف کنند. پاسخ های آنان با استفاده از تکنیک تحلیل محتوی کیفی و کمی، ابتدا مقوله بندی و سپس فراوانی هر مقوله محاسبه شد. نتایج تحقیق نشان داد سه مقوله منفعت طلبی، فریبکاری و خوشرویی به ترتیب با 40.7، 36.3 و 27.1 درصد، بیشترین فراوانی را در بین صفات نسبت داده شده به فروشندگان مشهدی داشتند. این موضوع می‌تواند بدان معنا باشد که تصور زائران از فروشندگان خرده‌فروشی‌های مشهد، فردی است که از دو راهبرد خوشرویی و فریبکاری برای رسیدن به اهداف منفعت طلبانی خود استفاده می کند. به نظر می رسد، موقتی بودن گردشگر- خریدار از یک سو، و فشار زائران برای تخفیف گرفتن در خرید، فروشندگان را به سوی انتخاب راهبردهای «انعطاف فریبکارانه» برای تأمین منافع بیشتر سوق داده است. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    19 - راهکارهاي توسعۀ گردشگري سالمندي با رويکرد تکنيك مدل¬سازي ساختاري تفسيري (ISM) در استان یزد
    میر محمد  اسعدی
    در میان حوزه هاي مختلف گردشگري، گردشگري سالمندی به دلیل قابلیت و مزیت هاي رقابتی از توجه زیادي برخوردار شده است. هدف این پژوهش ارایۀ چارچوبی جامع برای شناسایی و بررسی تأثیرات مستقیم و غیرمستقیم هر یک از عوامل مؤثر بر توسعۀ صنعت گردشگري سالمندی است. پديدۀ نوين گردشگري سا چکیده کامل
    در میان حوزه هاي مختلف گردشگري، گردشگري سالمندی به دلیل قابلیت و مزیت هاي رقابتی از توجه زیادي برخوردار شده است. هدف این پژوهش ارایۀ چارچوبی جامع برای شناسایی و بررسی تأثیرات مستقیم و غیرمستقیم هر یک از عوامل مؤثر بر توسعۀ صنعت گردشگري سالمندی است. پديدۀ نوين گردشگري سالمندي که برخاسته از افزايش اوقات فراغت است، به تدريج در تمامي جوامع جهان رسوخ کرده و در ميان حوزه هاي مختلف گردشگري، از اهمیت زيادي برخوردار شده است. در اين تحقيق، ابتدا با بررسی ادبيات در زمينۀ فرآيند هاي گردشگري سالمندي، ابعاد و شاخص هاي فرآيند محوري شناسايي و در گام بعد، با استفاده از يک متدولوژي تحليلي نوين با عنوان «مدل سازي ساختاري تفسيري» روابط بين ابعاد و شاخص هاي فرآيند تعيين و به صورت يكپارچه مورد تحليل قرار گرفته است. نتايج اين پژوهش نشان مي دهد، امنيت، آرامش و راحتي اقامتگاه براي تمدد اعصاب سالمندان، اساسي ترين عامل در مدل توسعۀ گردشگري سالمندي است و بايد در وهلۀ اول بر آن ها تأکيد شود. نتايج روش مدل سازي ساختاري تفسيري نشان داد که از ديد خبرگان و اساتيد، مهم ترين عوامل مؤثر بر توسعۀ گردشگري سالمندي که سطح یک و دو را به خود اختصاص دادند به ترتيب در سطح اول عبارتند از: امنيت، آرامش و راحتي اقامتگاه براي تمدد اعصاب سالمندان و در سطح دوم: رضايتمندي از کيفيت، خدمات، بهداشت، دسترسي ها، امکانات و سرويس دهي اقامتگاه، برنامه ريزي و رسيدگي کامل و جامع سفر ويژه گردشگران سالمند. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    20 - تحلیل شبکه روابط میان زنان شاغل در بخش گردشگری و غیرگردشگری در راستای توسعۀ گردشگری در جزیره‌ هرمز
    حنانه محمدی کنگرانی
    توسعه گردشگری در جزیره هرمز با توجه به قابلیت‌های فراوان گردشگری، رو به افزایش بوده و زنان در آن، به-طور مستقیم و بدون واسطه از گردشگران پذیرایی می کنند. با توجه به تصویب کلیات لایحۀ الحاق جزیرۀ هرمز به منطقۀ آزاد قشم در مجلس شورای اسلامی و افزایش ورود گردشگران، سرمایه چکیده کامل
    توسعه گردشگری در جزیره هرمز با توجه به قابلیت‌های فراوان گردشگری، رو به افزایش بوده و زنان در آن، به-طور مستقیم و بدون واسطه از گردشگران پذیرایی می کنند. با توجه به تصویب کلیات لایحۀ الحاق جزیرۀ هرمز به منطقۀ آزاد قشم در مجلس شورای اسلامی و افزایش ورود گردشگران، سرمایه گذاران و بخش خصوصی به این جزیره، امکان ایجاد تضادهایی میان توسعه و ساختارها و شبکه های عرفی و سنتی موجود در میان زنان جزیره هرمز وجود دارد. براین اساس، ضروری است که شبکۀ روابط میان زنان جزیره هرمز که در فعالیت‌های گردشگری به طور گسترده‌ای اشتغال دارند، بررسی گردد. پژوهش حاضر با هدف شناسایی و تحلیل شبکۀ روابط میان زنان شاغل در بخش گردشگری و غیرگردشگری جزیره هرمز با استفاده از رویکرد تحلیل شبکه ای انجام شد و داده‌های مورد نیاز با پرسش از زنان شاغل در بخش گردشگری (شامل 13 نفر زنان شاغل در بخش آشپزی و 10 نفر زنان شاغل در بخش صنایع دستی) و بخش غیرگردشگری (شامل هشت نفر زنان شاغل در بخش خیاطی) جمع‌آوری و وارد نرم‌افزار اِکسل شده و شبکه‌ها با استفاده از نرم افزار ویژن و بر اساس شاخص‌های مرکزیت درجه درونی، درجه بیرونی، بردار ویژه و جایگاه، ترسیم و تحلیل شدند. نتایج پژوهش نشان داد که زنان شاغل در بخش گردشگری نسبت به زنان شاغل در بخش غیرگردشگری دارای ارتباطات گسترده تری هستند، اما شاغل ‌بودن در بخش گردشگری یا غیرگردشگری تأثیری در میزان قدرت این زنان نداشته و قدرت آن ها ناشی از نحوۀ سازمان‌دهی و ارتباطات‌شان با کانون‌های قدرت خارج از جزیره است. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    21 - باورهای جامعه روستایی دربارۀ اثرات توسعۀ گردشگری روستایی (مورد مطالعه: روستای فش، شهرستان کنگاور)
    وحید  علی آبادی
    گردشگری یکی از بزرگترین و سریع ترین صنایع در حال رشد است. در کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه، گردشگری، ابزار قابل دوام و مناسب برای افزایش فعالیت های اقتصادی مناطق محلی فرض شده است. هدف اصلی این پژوهش بررسی باورهای جامعه روستایی درخصوص اثرات توسعۀ گردشگری روستایی در ر چکیده کامل
    گردشگری یکی از بزرگترین و سریع ترین صنایع در حال رشد است. در کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه، گردشگری، ابزار قابل دوام و مناسب برای افزایش فعالیت های اقتصادی مناطق محلی فرض شده است. هدف اصلی این پژوهش بررسی باورهای جامعه روستایی درخصوص اثرات توسعۀ گردشگری روستایی در روستای فش شهرستان کنگاور بوده است. جمعیت این مطالعه، اهالی روستای فش هستند (1925 نفر) که با استفاده از نمونه گیری تصادفی سیستماتیک، 225 نفر برآورد گردید. ابزار جمع آوری داده ها، پرسش‏نامه است که روایی صوری آن را جمعی از متخصصان تأیید کردند و برای بررسی پایایی آن نیز آزمون راهنما اجرا شد. نتایج تحلیل عاملی نشان می‏دهد که اثرات توسعۀ گردشگری روستایی در سه عامل فرهنگی، اقتصادی و زیست محیطی جای گرفتند. همچنین، میانگین باور جامعۀ روستایی نسبت به اثرات اجتماعی و اقتصادی توسعۀ گردشگری از حد مطلوب بیشتر است. یکی از پیامدهای منفی توسعۀ گردشگری روستایی به باور جامعۀ روستایی این است که برخی از گردشگران باعث آسیب رساندن به محیط طبیعی شده اند که در این زمینه می توان پیشنهاد نمود که با ایجاد تیم های مردمی ناظر محیط زیست یا ناظر گردشگری با این معضل مقابله نمود؛ تا به این روش خود مردم محلی نیز در حفظ و مدیریت محیط زیست منطقه مشارکت فعال داشته باشند. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    22 - ارزیابی اثرات اجتماعی – فرهنگی گردشگری بر جامعۀ میزبان (مورد مطالعه: شهر بانه)
    مهدی کروبی ساسان  احمدی محمد  رسولی
    حضور گردشگران در هر کشوری بر الگوی زندگی افراد بومی تأثیر می گذارد. بازدیدکنندگان نیز تحت تأثیر فرهنگ کشور میزبان و ارزش های موجود در آن قرار می-گیرند. در این پژوهش سعی شده است پیامدها و اثرات مثبت و منفی توسعۀ گردشگری بر جامعۀ میزبان بررسی شود. روش پژوهش، پیمایشی است و چکیده کامل
    حضور گردشگران در هر کشوری بر الگوی زندگی افراد بومی تأثیر می گذارد. بازدیدکنندگان نیز تحت تأثیر فرهنگ کشور میزبان و ارزش های موجود در آن قرار می-گیرند. در این پژوهش سعی شده است پیامدها و اثرات مثبت و منفی توسعۀ گردشگری بر جامعۀ میزبان بررسی شود. روش پژوهش، پیمایشی است و از پرسش نامه مصاحبه ای برای جمع آوری اطلاعات بهره گرفته شده است. جامعۀ مورد مطالعه، خانوارهای ساکن شهر بانه هستند و حجم نمونه آماری 396 نفر است که به روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای به دست آمد. آلفاي كرونباخ، حدود70 درصد بوده و روايي نسبتا ًبالايي داشته است. برای تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیات از تحلیل رگرسیون استفاده شده است. تحلیل یافته های تحقیق، بیانگر این است که مهم ترين عامل تأثير گذار در پيش-بيني متغير وابستۀ تغییر در جامعۀ میزبان، تغییر فرهنگی است و بعد از آن اثر نمایشی، اقتباس فرهنگی به ترتيب بيشترين تأثير را بر نگرش جامعۀ میزبان داشته اند. کالایی شدن فرهنگ كمتر از ديگر شاخص ها تأثيرگذار بر تغییر در جامعۀ میزبان بوده است. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    23 - تحلیل رفتار خرید سوغات در میان زائران شهر مشهد
    ندا رضوی زاده سیمین  فروغ زاده
    خرید سوغات، نه تنها یادگار تجربۀ سفر برای گردشگر است؛ بلکه خود یک جاذبۀ گردشگری است. همچنین بخش قابل ملاحظه ای از گردش مالی صنعت گردشگری را خرید سوغات در برمی گیرد. بنابراین از نظر تولیدکنندگان، بازاریابان و عمده‌فروشان و خرده‌فروشان سوغات، شناخت بازار حایز اهمیت است. ب چکیده کامل
    خرید سوغات، نه تنها یادگار تجربۀ سفر برای گردشگر است؛ بلکه خود یک جاذبۀ گردشگری است. همچنین بخش قابل ملاحظه ای از گردش مالی صنعت گردشگری را خرید سوغات در برمی گیرد. بنابراین از نظر تولیدکنندگان، بازاریابان و عمده‌فروشان و خرده‌فروشان سوغات، شناخت بازار حایز اهمیت است. با این وجود، تحقیقات قابل اعتنایی در زمینۀ رفتار خرید سوغات مسافران در ایران انجام نشده است. مشهد با وجود خیل عظیم گردشگرانِ سالانه و طیف متنوعی از سوغات، مورد مناسبی برای بررسی است. این مقاله در صدد برآمد روشن کند که زائران این شهر چه کالاهایی می خرند و چه عواملی رفتار خرید آن ها را شکل می دهد. به این منظور داده های یک پیمایش که در سال های 89 و 90 از زائران شهر مشهد گردآوری شده، تحلیل ثانویه گردید. بر اساس این که چه کالاهایی در سبد خرید زائران غالب است، چهار نوع رفتار خرید سوغات در میان زائران مشاهده شد: خرید نشانه های فرهنگی، خرید خوراکی محلی، خرید لباس و زیورآلات و نشانه های فرهنگی (توأم)، بدون خرید. شایع‏ترین رفتار خرید، خرید لباس و زیورآلات و نشانه فرهنگی (توأم) و نشانه‏های فرهنگی بود. ضمن این‏که نتایج رگرسیون لجستیک نشان داد که رفتار خرید سوغات در نمونۀ مورد بررسی تحت تأثیر سن، محل سکونت (شهر)، کنش غالب در سفر (زیارتی صرف بودن)، نحوۀ سفر (داشتن یا نداشتن همراه) و همچنین دفعات سفر قرار گرفته است. متغیرهای مزبور 23 درصد واریانس رفتار خرید سوغات را پیش بینی کردند. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    24 - چارچوب تدوین سیاست¬های گردشگری جمهوری اسلامی ایران
    حمید ضرغام بروجنی مرتضی بذرافشان
    این مقاله می‏کوشد با توجه به سیاست های گردشگری برنامۀ پنج ساله پنجم توسعۀ اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور و سیاست های گردشگری مذکور در سند چشم انداز 1404، چارچوبی برای تدوین سیاست های گردشگری جمهوری اسلامی ایران معرفی کند. برای این کار از خبرگان گردشگری (مشتمل بر جامعه د چکیده کامل
    این مقاله می‏کوشد با توجه به سیاست های گردشگری برنامۀ پنج ساله پنجم توسعۀ اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور و سیاست های گردشگری مذکور در سند چشم انداز 1404، چارچوبی برای تدوین سیاست های گردشگری جمهوری اسلامی ایران معرفی کند. برای این کار از خبرگان گردشگری (مشتمل بر جامعه دانشگاهی مرتبط با موضوع، کارشناسان ارشد سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری) در قالب پرسش‌نامه‌ای متشکل از 15 سوال با طیف 5 گزینه ای لیکرت دربارۀ سیاست های بخش، نظرخواهی شد. پاسخ های این خبرگان، پس از انجام آزمون لازم برای تعیین تناسب آن‌ها برای تحلیل عاملی اکتشافی و تأییدی (با استفاده از نرم افزارهای اس.پی.اس.اس و لیزرل) تحلیل گردید. به اتکای نتایج، چهارچوبی متشکل از سیاست های اقتصادی – حمایتی، سیاسی – امنیتی، توسعه – بازاریابی و فرهنگی ارائه شد که می تواند برای سیاست-گذاری های آتی (به‌ویژه برنامۀ پنج ساله ششم توسعۀ اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی) و رسیدن به اهداف سند چشم انداز 1404 مورد استفاده قرار گیرد. یافته ها هم‌چنین نشان می‌دهد که از نظر خبرگان در فرآیند تدوین سیاست های گردشگری، سیاست های توسعه – بازاریابی دارای بالاترین اولویت هستند. در این تحقیق اولویت اهمیت شاخص های هر یک از سیاست های پیشنهادی گردشگری نیز مشخص گردیده است. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    25 - تأثیر خودپنداره گردشگران بر رضایت از سفر و تمایل به توصیه مقصد گردشگری (مورد مطالعه: سد چالیدره مشهد)
    زهرا نیکخواه
    خودپنداره فردی به توضیح و پیش‏بینی واقعیت‌های مختلف رفتارهای مصرف کننده کمک می‌کند. پژوهش حاضر درصدد بوده است تا تأثیر خودپنداره گردشگران مراجعه کننده به سد چالیدره مشهد را بر تمایل آن ها به توصیۀ مقصد گردشگری به دیگران با وساطت متغیرهای رضایت از سفر و تجربۀ سفر مورد آز چکیده کامل
    خودپنداره فردی به توضیح و پیش‏بینی واقعیت‌های مختلف رفتارهای مصرف کننده کمک می‌کند. پژوهش حاضر درصدد بوده است تا تأثیر خودپنداره گردشگران مراجعه کننده به سد چالیدره مشهد را بر تمایل آن ها به توصیۀ مقصد گردشگری به دیگران با وساطت متغیرهای رضایت از سفر و تجربۀ سفر مورد آزمون قرار دهد. جامعۀ آماری پژوهش حاضر، تمامی گردشگران مراجعه کننده به سد چالیدره مشهد و نمونۀ آماری، 308 نفر از گردشگرانی هستند که به شیوۀ نمونه گیری تصادفی در دسترس انتخاب شدند. داده های مورد نیاز با بهره گیری از پرسش نامه جمع آوری گردیده و مدل مفهومی و فرضیه های تحقیق با بهره گیری از مدل سازی معادلات ساختاری و نرم افزار lisrel مورد بررسی قرار گرفت. نتایج این پژوهش بیانگر آن است که تجربۀ ادارک شده از سفر تسهیل گر رابطه میان خودپندارۀ ایده آل و رضایت از سفر گردشگران بوده و همین طور رضایت از سفر تسهیل گر رابطه میان تجربۀ ادراک شده از سفر و تمایل به توصیۀ مقصد گردشگری است. در نهایت نتایج این پژوهش می تواند موجب بهبود ادراک مدیران از رفتارهای گردشگران و زمینه ای برای سیاست گذاری در حوزۀ بازاریابی گردشگری باشد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    26 - تحلیل موانع توسعۀ گردشگری روستايی (مورد مطالعه: روستاي فش، شهرستان کنگاور، استان كرمانشاه)
    رضا  موحدی نسیم  ایزدی وحید  علی آبادی
    گردشگري روستايي، عامل اشتغال زايي و ايجاد درآمد است و مي تواند راهی براي توسعۀ اجتماعي و اقتصادي جوامع روستايي و حمايت از محيط زيست و فرهنگ روستا باشد. گام نخست در توسعۀ گردشگري روستايي، شناسايي موانع و چالش هاي آن است. در اين پژوهش با بهره گيري از پارادايم كيفي و نظريۀ چکیده کامل
    گردشگري روستايي، عامل اشتغال زايي و ايجاد درآمد است و مي تواند راهی براي توسعۀ اجتماعي و اقتصادي جوامع روستايي و حمايت از محيط زيست و فرهنگ روستا باشد. گام نخست در توسعۀ گردشگري روستايي، شناسايي موانع و چالش هاي آن است. در اين پژوهش با بهره گيري از پارادايم كيفي و نظريۀ بنياني، هم چنین تحلیل واریانس به مطالعة موردي موانع و مشكلات گردشگری در روستای فش از توابع شهرستان کنگاور پرداخته می شود. براي گردآوري اطلاعات از مصاحبة عميق، مشاهده اسناد و مدارك كتابخانه اي و اينترنتي استفاده شد. روايي پژوهش را نيز كارشناسان و متخصصان از جمله کارشناسان سازمان ميراث فرهنگي، استادان دانشگاه و مدیران ستادی سازمان میراث فرهنگی تأييد كردند. با به کارگیری نرم افزار مکس کیودا به عنوان یک نرم افزار کیفی مناسب، درصد و فراوانی کدها و مفاهیم جداسازی شد. نتايج گویای آن است كه موانع گردشگری روستايي در روستاي فش عبارتند از: مشکلات اقتصادی، مشکلات فرهنگی ـ اجتماعی، مشکلات مدیریتی ـ زیرساختی، مشکلات اطلاع رسانی و تبلیغاتی. تحلیل واریانس و نتایج آزمون توکی گویای آن است که از نظر روستاییان مانع مدیریتی و زیرساختی تأثیر بیشتری دارد؛ در کنار دیدگاه متخصصان و مسئولان که اعتقاد دارند عامل اطلاع رسانی و تبلیغات مانع بزرگتری بر سر راه توسعۀ گردشگری است. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    27 - عوامل مؤثر بر توانمندسازی زنان با تأکید بر بخش گردشگری (مطالعۀ موردی: شهر سی‌سخت)
    ابوالفضل  قنبری
    هدف این پژوهش، شناسایی و تحلیل عوامل مؤثر بر توانمندسازی زنان با تأکید بر بخش گردشگری در شهر سی‌سخت است. این پژوهش به لحاظ ماهیت توصيفي - تحلیلی است. جامعۀ آماری، شامل 2000 نفر از زنان بالای 15 سال شهر سی‌سخت، روش نمونه‌گیری تصادفی ساده و نمونۀ آماری 322 نفر از زنان شهر چکیده کامل
    هدف این پژوهش، شناسایی و تحلیل عوامل مؤثر بر توانمندسازی زنان با تأکید بر بخش گردشگری در شهر سی‌سخت است. این پژوهش به لحاظ ماهیت توصيفي - تحلیلی است. جامعۀ آماری، شامل 2000 نفر از زنان بالای 15 سال شهر سی‌سخت، روش نمونه‌گیری تصادفی ساده و نمونۀ آماری 322 نفر از زنان شهر مورد مطالعه بود. ابزار اصلی پرسش‌نامۀ محقق‌ساخته است که روایی آن را اساتید دانشگاهی تأیید کردند. میزان آلفای کرونباخ محاسبه شده برای عوامل پیش‌برنده 817% و برای عوامل بازدارنده 756% است و نشان می‌دهد ابزار پژوهش، قابلیت اعتماد لازم را داراست. نتایج تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از روش تحلیل عاملی نشان می‌دهد عوامل پیش‌برنده با مجموع 56/0 واریانس وابسته تعیین‌شده با چهار عامل در توانمندسازی زنان نقش دارند؛ عامل اقتصادی با 341/18 تبیین کل واریانس متغیرهای وابسته، اولین و مهم‌ترین عامل است. عوامل بازدارنده با مجموع 58/0 واریانس وابسته تبیین شده با شش عامل در بازدارندگی رشد و توسعۀ گردشگری و توانمندسازی زنان نقش دارند و عامل اقتصادی با 221/14 تبیین کل واریانس متغیرهای وابسته، اولین عامل در بین عوامل بازدارنده محاسبه شد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    28 - تأثیر ارزش ادراکی دریافت شده و حس مکان بر وفاداری گردشگران (مطالعۀ موردی: استان همدان)
    مصطفی طاهری
    هدف این پژوهش تحلیل عوامل اثرگذار بر وفاداری گردشگران از دو دیدگاه «ارزش ادراکی دریافت شده» و «حس مکان» است. تحقیق در سطح بررسی همبستگی است و هدف آن، پاسخ به این سؤال است که آیا میان ابعاد تشکیل‌دهندۀ ارزش ادراکی دریافت شده و حس مکان بر وفاداری نسبت به برند مقصد گردشگری چکیده کامل
    هدف این پژوهش تحلیل عوامل اثرگذار بر وفاداری گردشگران از دو دیدگاه «ارزش ادراکی دریافت شده» و «حس مکان» است. تحقیق در سطح بررسی همبستگی است و هدف آن، پاسخ به این سؤال است که آیا میان ابعاد تشکیل‌دهندۀ ارزش ادراکی دریافت شده و حس مکان بر وفاداری نسبت به برند مقصد گردشگری ارتباطی وجود دارد یا خیر؟ اگر پاسخ مثبت است، میزان این همبستگی چگونه است و کدام‌ یک از ابعاد، نقش بیشتری دارند؟ طبق فرمول کوکران، تعداد 384 پرسش‌نامه به‌صورت تصادفی بین جامعۀ آماری (گردشگران استان همدان در تابستان 95)، توزیع و جمع‌آوری شد. نتایج محاسبات همبستگی ضریب پیرسون، وجود ارتباط معناداری بین ابعاد ارزش ادراکی (ارزش کاربردی، ارزش عاطفی و ارزش اجتماعی) و حس مکان (هویت مکان، تعلق به مکان و وابستگی به مکان) با وفاداری گردشگران نسبت به برند مقصد گردشگری را تأیید می‏کند. R2استاندارد شده، 9/45 محاسبه شد و مدل، حدود 45 درصد تغییرات وفاداری گردشگران را پیش‌بینی می‏کند. ارزش ادراکی کاربردی و حس تعلق به مکان قدرت پیش‌بینی بالاتری برای متغیر وفاداری دارند. بعد از آن ها به‌ترتیب قدرت پیش‌بینی، ارزش عاطفی درک شده، ارزش اجتماعی، حس وابستگی به مکان و حس هویت مکان در وفاداری گردشگران نسبت به برند مقصد گردشگری نقش دارند. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    29 - اثر کیفیت درک شده خدمات، رضایت و اعتماد گردشگران سلامت بر استفاده مجدد از خدمات درمانی در بیمارستان‌ها و مراکز درمانی شهر مشهد
    ناعمه  پروین محبی علیرضا  خوراکیان محمد مهدی  فراحی
    پدیدۀ گردشگری سلامت، به عنوان یکی از رو به رشدترین بخش های صنعت گردشگری در جهان؛ امروزه به صورت یکی از صنایع جذاب در زمینه های اقتصادی، اشتغال زایی، معرفی فرهنگ ها و حتی ایجاد منافع سیاسی برای کشورها درآمده است. گردشگری سلامت، برای اقتصاد کشورهایی که در این صنعت فعالیت چکیده کامل
    پدیدۀ گردشگری سلامت، به عنوان یکی از رو به رشدترین بخش های صنعت گردشگری در جهان؛ امروزه به صورت یکی از صنایع جذاب در زمینه های اقتصادی، اشتغال زایی، معرفی فرهنگ ها و حتی ایجاد منافع سیاسی برای کشورها درآمده است. گردشگری سلامت، برای اقتصاد کشورهایی که در این صنعت فعالیت دارند، منافع بسیاری به همراه دارد. با توجه به نوپا بودن صنعت گردشگری سلامت و نیز رقابت شدید برای توسعة این صنعت میان کشورهای مختلف، مسأله جذب و حفظ مشتریان، همواره اساسی ترین دغدغه گردانندگان صنعت گردشگری به شمار می رود. هدف از این مطالعه، بررسی اثر کیفیت درک شده خدمات (خدمات پزشکی و ارائه خدمات)، رضایت و اعتماد بر بازگشت گردشگران و استفادۀ مجدد آن ها از خدمات درمانی در بیمارستان‌ها و مراکز درمانی شهر مشهد است. از بین گردشگران خارجی حوزۀ سلامت که از خدمات پزشکی مراکز درمانی مشهد استفاده نموده‌اند، تعداد 206 نفر به روش نمونه‌گیری قضاوتی انتخاب و داده‌ها به وسیلۀ پرسش نامه گردآوری شده است. نتایج تجزیه و تحلیل یافته‌های تحقیق با استفاده از آزمون معادلات ساختاری، فرضیه‌های اثر مثبت و مستقیم کیفیت درک شده خدمات (خدمات پزشکی و ارائه خدمات) بر رضایت گردشگران سلامت را تایید می کنند. همچنین فرضیه‌های اثر مثبت رضایت گردشگران سلامت بر اعتماد به مراکز درمانی و کارکنان آن ها تأیید گردید. اثر اعتماد گردشگران سلامت به مراکز درمانی و کارکنان این مراکز، بر بازگشت مجدد آن ها به ایران نیز مورد تأیید قرار گرفت. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    30 - تحلیل سطح مسئولیت پذیری اجتماعی گردشگران در روستاهای مقصد گردشگری (مورد مطالعه: گردشگران دهستان¬های شهرستان خواف)
    حمدالله  سجاسی قیداری الهه  دلير
    رفتارها و فعاليت هاي تفريحي نامناسب گردشگران ممكن است به شکل مستقیم و غیرمستقیم بر محيط مقصد گردشگري تأثیر منفي بر جای بگذارد، به همین دلیل كاهش ميزان تأثيرات منفي گردشگري بر محيط زيست جزء اولويت ها و نگراني هاي اصلي اين حوزه است. بر اين اساس، امروزه رفتار مسئولانة زيست چکیده کامل
    رفتارها و فعاليت هاي تفريحي نامناسب گردشگران ممكن است به شکل مستقیم و غیرمستقیم بر محيط مقصد گردشگري تأثیر منفي بر جای بگذارد، به همین دلیل كاهش ميزان تأثيرات منفي گردشگري بر محيط زيست جزء اولويت ها و نگراني هاي اصلي اين حوزه است. بر اين اساس، امروزه رفتار مسئولانة زيست محيطي گردشگران در مسير دست يابي به توسعه پايدار گردشگري اهميت و ضرورت زيادي يافته است. پژوهش حاضر در بهار 1395 با هدف تحلیل میزان مسئولیت پذیری اجتماعی گردشگران روستایی انجام شد. براي اين منظور از روش شناسي توصيفي- تحليلي، با استفاده از منابع كتابخانه اي و مطالعه ميداني(پرسش نامه) استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش را 228 نفر از گردشگران 14 نقطه روستایی شهرستان خواف تشکیل داده اند. برای جمع آوری داده ها از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای با ابزار پرسش نامة محقق-ساخته بر اساس شاخص ها و مؤلفه های ابعاد پنج گانة مسئولیت پذیری اجتماعی مستخرج از ادبيات نظري استفاده شد. سطح پایایی ابزار اندازه گیری براساس ضریب آلفای کرونباخ، (0.869) است. نتایج و یافته های این پژوهش حاکی از آن است که گردشگران روستاهای نمونه در برخورداری از مؤلفه های مسئولیت پذیری اجتماعی، بالاتر از سطح مطلوب میانگین عددی 3 قرار دارند. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    31 - مرور نظام¬مند مقالات پژوهشی در حوزه مطالعات اجتماعی گردشگری شواهدی از تحلیل محتوای نشریات علمی پژوهشی کشور
    مژگان عظیمی هاشمی زهرا بستان
    بررسی تلاش های تحقیقاتی صورت گرفته در هر حوزه، درک صحیحی از رویکرد نظری، روش-ها و تکنیک های مورد استفاده تحقیق و چگونگی پیشرفت نظری و روشی در آن حوزه فراهم می کند. در کنار مباحث کلی در رابطه با ماهیت و تکامل دانش علمی، بحث های پارادایمی و پژوهش های نوین گردشگری می توانن چکیده کامل
    بررسی تلاش های تحقیقاتی صورت گرفته در هر حوزه، درک صحیحی از رویکرد نظری، روش-ها و تکنیک های مورد استفاده تحقیق و چگونگی پیشرفت نظری و روشی در آن حوزه فراهم می کند. در کنار مباحث کلی در رابطه با ماهیت و تکامل دانش علمی، بحث های پارادایمی و پژوهش های نوین گردشگری می توانند فرضیاتی را در رابطه با تکامل دانش گردشگری ارائه کنند. در این نوشتار با بهره گیری از روش مرور نظا مند، آثار علمی - پژوهشی مطالعات اجتماعی گردشگری در ایران، با هدف آشکارسازی بینش و تفکر اجتماعی در مورد گردشگری بررسی شد. به تأسی از مفهوم سازی کوهن از جامعه شناسی گردشگری، رویکرد مفهومی در مسأله-شناسی مطالعات اجتماعی گردشگری به چهار سطح گردشگر (علایق، نگرش‌ها، واکنش‌ها و نقش‌های او)؛ روابط میزبان و گردشگر؛ ساختار‌ها و کارکردهای گردشگری و پیامدهای گردشگری، طبقه بندی شد. یافته‌های پژوهش بیانگر آن است که مهمترین موضوع اجتماعی مورد توجه محققان گردشگری در ایران، ساختار و کارکردهای گردشگری بوده‌ و پس از آن عمده مقالات به گردشگر پرداخته اند و پیامدهای گردشگری و روابط گردشگر و میزبان به ترتیب در مراتب سوم و چهارم اهمیت قرار داشته است. یافته‌ها نشان می‌دهد که موضوع گردشگری چندان مورد اقبال جامعه شناسان در ایران نبوده است و جغرافی دانان تفوق بیشتری در تولید و انتشار مسایل اجتماعی گردشگری داشته اند. یافته ها شواهدی از رشد مطالعات بین -رشته ای در موضوع گردشگری در ایران را نشان نداده و بیشتر مؤید پژوهش های چندرشته ای است که عمدتا با بهره گیری از روش های کمی و با نظرسنجی از ذینفعان و کارشناسان انجام شده است. نتایج نشان داد خلاءهای مفهومی و روشی زیادی برای توسعه دانش بین رشته ای گردشگری و تأثیرگذاری آن در مسایل سیاست گذاری، توسعه و مدیریت گردشگری تجاری در ایران وجود دارد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    32 - تأثير عناصر مشارکت برند بر رضایت و وفاداری مشتريان رستوران¬های زنجیره¬ای شهر تهران
    جعفر آهنگران رضا اصلاني
    رستوران‏داری یكی از زیرمجموعه های مهم صنعت گردشگری است که تأثیر بسزایی در افزایش جذابیت مقصدهای مختلف گردشگری دارد. همچنین غذا می تواند به عنوان سفیر فرهنگي جوامع، نقش ایفا کرده و موجبات ترویج زوایای مختلف فرهنگی را فراهم سازد. از جمله عواملی که می تواند جایگاه رستوران چکیده کامل
    رستوران‏داری یكی از زیرمجموعه های مهم صنعت گردشگری است که تأثیر بسزایی در افزایش جذابیت مقصدهای مختلف گردشگری دارد. همچنین غذا می تواند به عنوان سفیر فرهنگي جوامع، نقش ایفا کرده و موجبات ترویج زوایای مختلف فرهنگی را فراهم سازد. از جمله عواملی که می تواند جایگاه رستوران داری را در ایران توسعه و بهبود بخشد، به كارگيري روش ها و مفاهيم نويني همچون مشاركت برند است. هدف اين پژوهش بررسی تأثیر عناصر مشارکت برند بر رضایت و وفاداری مشتريان در رستوران های زنجیره ای سطح شهر تهران است. این پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی، بر اساس ماهیت داده ها کیفی و از نظر روشِ گردآوری داده ها، اسنادی و پیمایشی است. جامعه آماري تحقيق، رستوران هاي زنجيره اي شهر تهران است. از این رو، پیمایشی با استفاده از 268 پرسش نامه به روش نمونه گیری در دسترس، انجام شد. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون های کولموگروف - اسمیرنوف ، ضریب همبستگی پیرسون ، تحليل عاملي تأیيدي، مدل معادلات ساختاري و ارزيابي مدل مفهومي پژوهش از طريق تحليل مسير به روش حداقل مربعات جزئي با استفاده از نرم افزار پی ال اس انجام شده است. نتایج تحقیق حاکی از وجود تأثير مثبت و معنادار مزیت قیمت، پاداش های تبلیغاتی و پشتیبانی خدمات به عنوان سه بخش اصلی از عناصر مشارکت برند بر رضایت و وفاداری مشتریان است، لذا مشاركت برند به عنوان یک استراتژي مؤثر بازاریابی می تواند مدیریت رستوران ها را قادر سازد علاوه بر جلب بیشتر رضایت مشتریان، سیاست گذاری بهتری را جهت تحقق اهداف به انجام رسانند. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    33 - اولویت¬بندی انگیزه¬های گردشگران عراقی بازدید کننده از شهر مقدس مشهد
    وحید  مرزی
    با وجودی که در سال های اخیر تحقیقات بسیاری در مورد انگیزه های گردشگری انجام شده است، اما می توان گفت تحقیق در مورد انگیزه های گردشگری مذهبی در دوران نوباوگی خود قرار دارد و مطالعات انگشت شماری در این زمینه صورت گرفته است. محققان این حوزه تا کنون در ایجاد تمایز میان بخش چکیده کامل
    با وجودی که در سال های اخیر تحقیقات بسیاری در مورد انگیزه های گردشگری انجام شده است، اما می توان گفت تحقیق در مورد انگیزه های گردشگری مذهبی در دوران نوباوگی خود قرار دارد و مطالعات انگشت شماری در این زمینه صورت گرفته است. محققان این حوزه تا کنون در ایجاد تمایز میان بخش های گردشگری مذهبی و زیارتی به اجماع دقیقی نرسیده اند. موفقیت بازاریابی مقصد باید از طریق یک تحلیل جامع از انگیزش گردشگران هدایت شود، و بدین دلیل این مقاله به بررسی و اولویت بندی انگیزه های گردشگران مذهبی عراقی پرداخته است. مرور ادبیات گذشته در مورد انگیزش نشان می دهد که تحلیل انگیزه ها بر اساس دو بعد عوامل رانشی و کششی مورد قبول بسیاری از پژوهشگران گردشگری بوده است. این تحقیق توصیفی- پیمایشی مبتنی بر مطالعات اسنادی و کتابخانه ای و استفاده از پرسشنامه است. در این مطالعه 385 پرسشنامه در میان گردشگران عراقی شهر مشهد توزیع شد. 38 گویه و 10 متغیر پنهان مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. برای تجزیه و تحلیل متغیرهای اصلی از روش تحلیل عاملی تأییدی بهره گرفته شد. پس از بازبینی نهایی، 247 پرسشنامه پذیرفته شدند. روایی، پایایی و برازش داده ها تأیید، و در نهایت برای رتبه بندی عوامل از آزمون فریدمن بهره گرفته شد. نتایج نشان داد که در میان عوامل رانشی انگیزه های معنوی و خودشکوفایی از بالاترین اولویت برخوردارند و بعد از آن انگیزه احترام و کسب پرستیژ، انگیزه خانوادگی، جست وجوی امنیت و آرامش، انگیزه تفریحی و فراغتی، انگیزه یادگیری و کنجکاوی، انگیزه فرهنگی و در میان عوامل کششی به ترتیب انگیزه های مذهبی- فرهنگی، جاذبه های تفریحی و ویژگی های زیرساختی قرار دارند. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    34 - تحلیل سیستمی اثرات مثبت و منفی توسعه گردشگری ایران با رویکرد آینده پژوهی
    امین  فرجی ملائی محمد  نعمت پور امید  عشریه
    گسترش صنعت گردشگري علاوه بر ابعاد مثبت می تواند ابعاد منفی بسیاری نیز در زمینه های -اقتصادی، اجتماعی- فرهنگی و زیست محیطی در پی داشته باشد. مقاله حاضر با استفاده از روش تحلیل ساختاری، به مرور و تجزیه و تحلیل پژوهش های پیشین و نظرات کارشناسان پرداخته است. هدف اصل چکیده کامل
    گسترش صنعت گردشگري علاوه بر ابعاد مثبت می تواند ابعاد منفی بسیاری نیز در زمینه های -اقتصادی، اجتماعی- فرهنگی و زیست محیطی در پی داشته باشد. مقاله حاضر با استفاده از روش تحلیل ساختاری، به مرور و تجزیه و تحلیل پژوهش های پیشین و نظرات کارشناسان پرداخته است. هدف اصلی این مقاله شناسايي و اولويت بندي اثرات مثبت و منفی گردشگری در مقياس ملی و در جریان روند توسعه گردشگری ايران است. این اثرات شامل اثرات اقتصادی (افزایش درآمد، ایجاد اشتغال، افزایش هزینه های زندگی، ایجاد تورم و غیره)، اثرات اجتماعی- فرهنگی (افزایش مشارکت و سرمایه اجتماعی، احیای ارزش های محلی، افزایش شکاف اجتماعی، مصرف گرایی و غیره) و اثرات زیست محیطی (بهبود کیفیت محیط، ترویج معماری سبز، کاهش سطح سرانه های طبیعی، کاهش ظرفیت تحمل فیزیکی و غیره) است. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از تحلیل سیستمی در محیط نرم افزار Micmac استفاده شده است. پژوهش حاضر ضمن ارائه و تنظیم مهم ترین عوامل تأثیرگذار و تأثیرپذیر در ابعاد اقتصادی، زیست محیطی و اجتماعی- فرهنگی، حاکی از آن است که برای رسیدن به یک سیستم پایدار در گردشگری توجه به اثرات منفی تأثیر گذار به ویژه در حوزه زیست محیطی در درجه اول اهمیت قرار دارد و در مرحله دوم می باید بر کاهش اثرات دو وجهی و ریسک به جهت غیرقابل پیش بینی بودن، تمرکز شود. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    35 - ارزیابی عوامل مؤثر بر رضایت‌مندی گردشگران داخلی و خارجی مجموعه گردشگری بیستون
    منیژه  احمدی ارسطو  خیراللهی مهدی  چراغی
    هنگامی‌که بحث رضایت‌مندی گردشگران از یک جاذبه مطرح می‌شود، باید به مؤلفه‌های مرتبط با ارزیابی رضایت‌مندی توجه نمود. به هر میزان رضایت، توقعات و انتظارات گردشگران تأمین شود به همان میزان جذب گردشگر و توسعه گردشگری محقق می‌شود. بر این اساس، پرسش اساسی پژوهش حاضر این است ک چکیده کامل
    هنگامی‌که بحث رضایت‌مندی گردشگران از یک جاذبه مطرح می‌شود، باید به مؤلفه‌های مرتبط با ارزیابی رضایت‌مندی توجه نمود. به هر میزان رضایت، توقعات و انتظارات گردشگران تأمین شود به همان میزان جذب گردشگر و توسعه گردشگری محقق می‌شود. بر این اساس، پرسش اساسی پژوهش حاضر این است که «عوامل مؤثر بر میزان رضایت‌مندی گردشگران داخلی و خارجی از مجموعه میراث جهانی بیستون چیست؟» با توجه به هدف پژوهش، نوع تحقیق، کاربردی و روش تحقيق، پیمایشی - تحليلی است. روش گردآوری اطلاعات کتابخانه‌ای و میدانی و در تجزیه‌ و تحلیل اطلاعات از آمار توصیفی و استنباطی (تحلیل عاملی و آزمون تی مستقل) استفاده شده است. جامعه آماری تحقیق، گردشگران داخلی و خارجی بازدید کننده از مجموعه تاریخی بیستون هستند. تعداد نمونه لازم به علت مشخص نبودن تعداد دقیق جامعه آماری با استفاده از فرمول کوکران 384 گردشگر داخلی و 384 گردشگر خارجی محاسبه شد. یافته های پژوهش بر اساس آمار استنباطی (روش تحلیل عاملی) نشان می‌دهد که 6 مؤلفه‌ مؤثر بر رضایت-مندی گردشگران شامل کیفیت محیطی، کیفیت خدمات، کیفیت رفتار جامعه میزبان، کیفیت هزینه خدمات، کیفیت امنیت، کیفیت خدمات حمل‌ و نقل است. همچنین نتایج نشان می دهد کیفیت هزینه خدمات، کیفیت محیطی و کیفیت خدمات حمل‌ و نقل مهم ترین عامل مؤثر در رضایت مندی گردشگران داخلی و خارجی است. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    36 - تأثیر فرزندان نوجوان در تصمیم گیری های آنی هنگام سفرهای تفریحی خانواده
    محسن اکبری اسماعیل  رمضان پور پارمیس  معاف
    یکی از ابعاد مهم رفتار مصرف‌کننده، تصمیم گیری بدون برنامه است که در یک فرایند سریع و ناشی از هیجان و احساسات صورت می گیرد. سفرهای آنی یا بدون برنامه یکی از انواع رفتارهای آنی محسوب می‌شود که طی آن فرد بدون برنامه‌ریزی قبلی سفر می‎کند. دلایل مختلفی برای این نوع گردشگ چکیده کامل
    یکی از ابعاد مهم رفتار مصرف‌کننده، تصمیم گیری بدون برنامه است که در یک فرایند سریع و ناشی از هیجان و احساسات صورت می گیرد. سفرهای آنی یا بدون برنامه یکی از انواع رفتارهای آنی محسوب می‌شود که طی آن فرد بدون برنامه‌ریزی قبلی سفر می‎کند. دلایل مختلفی برای این نوع گردشگری می‌توان برشمرد؛ مانند: فشار دوستان به ‌قصد لذت بردن و هیجان، تأثیر برنامه‌های بازاریابی مقصد سفر و درخواست و اصرار اعضای خانواد. هدف این مقاله، بررسی تأثیر مشارکت نوجوانان در تصمیم‌گیری آنی خانواده ها برای انجام سفرهای تفریحی است. در همین رابطه، مدل مفهومی تحقیق، بر اساس ادبیات و پیشینۀ تحقیق ارائه شده است که نشان‏دهندۀ رابطه بین متغیرهای تحقیق (اصرار نوجوانان، احساسات افراد تصمیم‌گیرنده و قصد مسافرت آنی اعضای خانواده) است. برای جمع‌آوری اطلاعات در این زمینه، در بین 384 خانواده از خانواده‌هایی که به استان گیلان مسافرت کرده و دارای حداقل یک فرزند نوجوان بودند، پرسش نامه‏هایی توزیع ‌شد. این مطالعه از نظر هدف، کاربردی و از نظر گردآوری داده‌ها، توصیفی- همبستگی است. برای بررسی داده های توصیفی از نرم افزار SPSS 19 و برای آمار استنباطی از مدل سازی معادلات ساختاری (SEM) مبتنی بر رویکرد حداقل مربعات جزئی (PLS) و نرم افزار SmartPLS2 استفاده ‌شده است. یافته‌ها نشان می‌دهد که مشارکت نوجوانان در تصمیم‌گیری خانواده‌ها بر سفرهای آنی اثرگذار است. ضمن اینکه نقش میانجی گری احساسات در رابطۀ بین مشارکت نوجوانان و تصمیم‌گیری خانواده‏ها برای سفرهای آنی نیز مورد تأیید قرارگرفته است؛ بدین معنی که نوجوانان با مشارکت در تصمیم‌گیری خانواده، نه ‌تنها بر احساسات افراد تصمیم‏گیرنده، بلکه از طریق این احساسات بر قصد مسافرت آنی اعضای خانواده نیز تأثیر می‏گذارند. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    37 - شبکه روابط اجتماعی ميان بوم گردان و جامعۀ میزبان در جزیرۀ هرمز
    الهام  نصرآبادی حنانه محمدی کنگرانی مهدی میرزاده  کوهشاهی
    بوم گردی سبب ایجاد فرصت های ویژه برای گردشگران، به‌منظور شناسایی شگفتی های طبیعت و کسب اطلاعات جدید، شده و شرایط معیشتی جامعۀ میزبان را بهبود می بخشد. جزیرۀ هرمز با دارا بودن قابلیت های فراوان بوم گردی، توانسته است بوم گردان زیادی را در سال‌های اخیرجذب نماید. این پژ چکیده کامل
    بوم گردی سبب ایجاد فرصت های ویژه برای گردشگران، به‌منظور شناسایی شگفتی های طبیعت و کسب اطلاعات جدید، شده و شرایط معیشتی جامعۀ میزبان را بهبود می بخشد. جزیرۀ هرمز با دارا بودن قابلیت های فراوان بوم گردی، توانسته است بوم گردان زیادی را در سال‌های اخیرجذب نماید. این پژوهش نیز با هدف شناسایی و تحلیل شبکه های ارتباطی میان بوم گردان و مردم محلی جزیرۀ هرمز و تأثیرات اجتماعی آنها انجام شدهاست. براین‌اساس، داده‌های جمع‌آوری شده با استفاده از مصاحبه و پرسش نامه ، وارد نرم افزار اکسل شده و با استفاده از روش تحلیل شبکه ای و نرم‌افزار ویسون مورد بررسی و تحلیل قرار گرفتند. نتایج نشان داد که میان بوم‌گردان و مردم محلی جزیره، روابط دوستانه و همکاری ایجاد شده و این ارتباطات منجر به استمرار بوم‌گردی در این جزیره شده است. همچنین این شبکه‌ها می‌توانند منجر به توسعه بوم گردی پایدار در جزیره هرمز شوند. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    38 - مفهوم پردازی بازاریابی کارآفرینانه در صنعت هتل داری ایران با رویکرد کیفی
    مرتضی  خزائی پول ابوالفضل تاج زاده نمین حمید ضرغام بروجنی مهدی کروبی
    هدف تحقیق حاضر شناسایی ابعاد و شاخص های مفهوم بازاریابی کارآفرینانه در صنعت هتل داری به شیوه ای نوآورانه با ایجاد پیوستگی بین سه حوزه بازاریابی، کارآفرینی و هتل داری است. روش تحقیق از نوع کیفی اکتشافی است و برای جمع آوری داده ها، مصاحبه های عمیق نیمه ساختار یافته با چکیده کامل
    هدف تحقیق حاضر شناسایی ابعاد و شاخص های مفهوم بازاریابی کارآفرینانه در صنعت هتل داری به شیوه ای نوآورانه با ایجاد پیوستگی بین سه حوزه بازاریابی، کارآفرینی و هتل داری است. روش تحقیق از نوع کیفی اکتشافی است و برای جمع آوری داده ها، مصاحبه های عمیق نیمه ساختار یافته با 20 نفر از مدیران ارشد هتل های شهر تهران صورت گرفت؛تا از این طریق ابعاد و شاخص های بازاریابی کارآفرینانه در صنعت هتل داری استخراج و ماهیت مفهوم آن کشف گردد. نتایج حاصل از مصاحبه ها نشان داد که ابعاد تشکیل دهندة بازاریابی کارآفرینانه هتل داری شامل 11 بعد «مدیریت ریسک»، «نوآوری گرایی»، «پیش نگری»، «مشتری گرایی»، «رقیب گرایی»، «فرصت گرایی»، «پیشگامی»، «شبکه سازی»، «به روز بودن»، «تأمین و مشارکت» و «خلق ارزش» و 62 جزء یا شاخص می باشد. بررسی و مقایسه نقادانة این ابعاد، با ابعاد مطرح در کسب وکارهای تولیدی، خرده فروشی، صنایع غذایی، فناوری اطلاعات و غیره، نشان از این واقعیت دارد که ابعاد و شاخص های تشکیل دهندة مفهوم بازاریابی کارآفرینانه در صنعت هتل-داری، متفاوت از کسب و کارهای غیر گردشگری و هتل داری است. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    39 - ارائه مدل علی تطبیقی عوامل مؤثر بر رفتارهای حفاظتی زیست¬محیطی مورد مطالعه: گردشگران داخلی و خارجی استان فارس
    محمد حسن صیف احمد رستگار سعید  طالبی مرضیه تاجوران،  
    در سال های اخیر، موضوعات زیست محیطی، توجه روزافزونی در محافل علمی و حتی در سطحی وسیع تر، یعنی سطح جامعه دریافت داشته و بدین ترتیب، محیط زیست نسبت به گذشته، برای افراد بیشتری در جامعه تبدیل به یک موضوع اجتماعی با اهمیت شده است. پژوهش حاضر با هدف بررسی عوامل مؤثر بر ر چکیده کامل
    در سال های اخیر، موضوعات زیست محیطی، توجه روزافزونی در محافل علمی و حتی در سطحی وسیع تر، یعنی سطح جامعه دریافت داشته و بدین ترتیب، محیط زیست نسبت به گذشته، برای افراد بیشتری در جامعه تبدیل به یک موضوع اجتماعی با اهمیت شده است. پژوهش حاضر با هدف بررسی عوامل مؤثر بر رفتارهای حفاظتی گردشگران داخلی و خارجی انجام گرفته است. جامعه آماری پژوهش حاضر را گردشگران داخلی و خارجی استان فارس تشکیل می دهند. حجم نمونه از طریق فرمول کوکران برابر با 260 نفر می باشد که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شده است. ابزار گردآوری داده ها در پژوهش حاضر پرسش نامه می باشد. داده‌های جمع آوری شده با استفاده از نرم افزار آماری SPSS پردازش و با استفاده از آماره‌های توصیفی و تحلیلی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که بیش ترین تأثیر در گردشگران داخلی مربوط به متغیر رفتارهای حافظ محیط زیست و کم ترین تأثیر مربوط به متغیر انتساب مسئولیت است. همچنین بیش ترین تأثیر در گردشگران خارجی مربوط به متغیر رفتارهای حافظ محیط زیست و کم ترین آن مربوط به متغیر انتساب مسئولیت بر رفتارهای حفاظتی محیط زیست می باشد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    40 - عوامل مؤثر بر تحقق زنجيرة تأمين سبز صنعت گردشگری ایران
    محمد حسین  ایمانی خوشخو سید محمد موسوی
    در پژوهش حاضر به شناسايي و ترسيم مدل عوامل بحراني تحقق زنجيره تأمين سبز صنعت گردشگری پرداخته شده است. در این تحقیق ابتدا از طريق مطالعه ادبيات و پیشینه تحقيق، عوامل مؤثر بر سبز شدن زنجيره تأمين شناسايي و سپس در فاز كمي ابتدا 100 نفر از ذی نفعان صنعت گردشگری انتخاب ش چکیده کامل
    در پژوهش حاضر به شناسايي و ترسيم مدل عوامل بحراني تحقق زنجيره تأمين سبز صنعت گردشگری پرداخته شده است. در این تحقیق ابتدا از طريق مطالعه ادبيات و پیشینه تحقيق، عوامل مؤثر بر سبز شدن زنجيره تأمين شناسايي و سپس در فاز كمي ابتدا 100 نفر از ذی نفعان صنعت گردشگری انتخاب شده و از آن ها جهت بحرانی بودن عوامل شناسایی شده زنجيره تأمين سبز صنعت گردشگری نظرسنجي شد. ابزار گردآوری داده‌ها پرسش نامه بوده است. جهت تحلیل داده های تحقیق، ابتدا با استفاده از روش تحلیل آماری و آزمون t ضریب اهمیت مؤلفه ها مشخص شد و در فاز دوم جهت اولویت بندی شاخص ها و نیز علت و معلول بودن آنها از تکنیک دیماتل فازی استفاده شد. نتایج به دست آمده از بررسي و شناسايي عوامل بحراني تحقق زنجيره تأمين سبز نشان مي دهد هر 33 عامل شناسايي شده به عنوان عوامل تحقق زنجيره تأمين سبز در صنعت گردشگری ايران بحراني و اساسي بوده و نقش پراهميتي در تحقق آن دارند. تحليل عوامل قرار گرفته در بعد مديريت تأمين كنندگان نشان مي دهد بين 6 عامل قرار گرفته در زمره عوامل تأثيرگذار، عوامل «ارائه خدمات ترغيب كننده به تأمين كننده در راستاي توجه و صيانت از محيط زيست»، «لحاظ نمودن ويژگي هاي زيست محيطي به عنوان الزامات کیفی تأمين كننده» و «برگزاري نشست با تأمین کنندگان»، سه عامل اصلي و ريشه اي يا علت سبز شدن زنجيره تأمين سبز صنعت گردشگری مي باشد. اين در حالي است كه تحقق سه عامل «كمك به تأمین کنندگان در راستاي حل مشكلات زيست محيطي آنان»، «توجه به اصول زيست محيطي و پايبندي به آن در برگزاري مناقصات» و «تلاش براي كاهش اثرات زيست محيطي از طريق تحویل بموقع تعهدات تأمين كننده» به طور سطحي و ناپايدار، همانند يك هدف كوتاه مدت، موجب سبز شدن زنجيره تأمين صنعت گردشگری ايران خواهد شد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    41 - عوامل مؤثر بر اعتماد اجتماعی زائرین به مردم مشهد با تأکید بر تصورات قالبی
    فاطمه اسحاقی محمد مظلوم خراسانی علی اکبر مجدی
    «توصیف و تحلیل تصورات قالبی» و «اعتماد اجتماعی زائرین نسبت به مردم مشهد» دو مؤلفه مهم و اثرگذار در روابط و تعاملات اجتماعی میزبان - میهمان به شمار می رود. داده ها با استفاده از روش پیمایش و ابزار پرسش نامه از نمونه ای مشتمل بر 310 نفر از زائرین جمع-آوری شده است. یافته ه چکیده کامل
    «توصیف و تحلیل تصورات قالبی» و «اعتماد اجتماعی زائرین نسبت به مردم مشهد» دو مؤلفه مهم و اثرگذار در روابط و تعاملات اجتماعی میزبان - میهمان به شمار می رود. داده ها با استفاده از روش پیمایش و ابزار پرسش نامه از نمونه ای مشتمل بر 310 نفر از زائرین جمع-آوری شده است. یافته ها نشان داد زائرین، مشهدی ها را افرادی خونگرم و خوش برخورد، صمیمی، متواضع، مهمان نواز، صبور (تصورات قالبی مثبت) و تا حدی باایمان و قانون مدار (در حد متوسط و خنثی) و هم چنین افرادی منفعت طلب و سودجو، خسیس و بی انصاف (تصورات قالبی منفی) می دانند. هم چنین اعتماد اجتماعی زائرین نسبت به مردم مشهد در حد متوسط است. برای آزمون فرضیات از تحلیل واریانس یک طرفه و رگرسیون چندگانه استفاده شده و نتایج حاصل نشان می دهد که تصورات قالبی زائرین با اعتماد اجتماعی آنها نسبت به مردم مشهد رابطه ای مثبت و معنادار داشته و از بین متغیرهای مورد بررسی بیش ترین تأثیر را بر اعتماد اجتماعی دارد. سایر عوامل تأثیرگذار شامل: قوم مداری، رضایت، پایگاه اجتماعی- اقتصادی، جنسیت، وضعیت تأهل و قومیت می باشد. ضمناً متغیرهای جنسیت، محل سکونت، قومیت، رضایت و قوم مداری بر تصورات قالبی زائرین تأثیرگذارند. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    42 - رفتار مصرف¬کننده در خدمات گردشگری الکترونیک
    سکینه جعفری محمد نجارزاده رضوان گلستانه نرجس دیرگندم
    گردشگران امروزی بیش از هر زمان دیگری برای جست وجوی اطلاعات سفر، به اینترنت وابسته-اند. آن ها تجارب سفر خود را پی‌درپی در فضای مجازی به اشتراک می گذارند. بر این اساس پژوهش حاضر، با هدف بررسی اثر متغیرهای ایجاد انگیزة سفر، جست وجوی اطلاعات و کیفیت خدمات گردشگری الکترونیک چکیده کامل
    گردشگران امروزی بیش از هر زمان دیگری برای جست وجوی اطلاعات سفر، به اینترنت وابسته-اند. آن ها تجارب سفر خود را پی‌درپی در فضای مجازی به اشتراک می گذارند. بر این اساس پژوهش حاضر، با هدف بررسی اثر متغیرهای ایجاد انگیزة سفر، جست وجوی اطلاعات و کیفیت خدمات گردشگری الکترونیک بر رفتار مصرف کنندگان جوان، در سنین 20 تا 40 ساله شهر تهران انجام شد. شرکت‌کنندگان 182 نفر از جوانان شهر تهران (46 نفر مصرف کننده مرد، 105 نفر مصرف کننده زن) بودند که با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. داده‌ها از طریق مدل تحلیل مسیر و با استفاده از نرم‌افزار ليزرل تحلیل شد. یافته‌ها نشان داد که ایجاد انگیزه سفر به ‌صورت غیرمستقیم و با میانجی‌گری کیفیت خدمات بر رفتار مصرف کنندة خدمات گردشگری الکترونیک، اثر معناداری دارد. این پژوهش مشخص کرد که ایجاد انگیزه سفر و جست وجوی اطلاعات به ‌طور غیرمستقیم و با واسطة کیفیت خدمات، می‌تواند رفتار مصرف کنندة خدمات گردشگری الکترونیک را تحت تأثیر قرار دهد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    43 - عوامل انگیزشی در گردشگری جنگ مورد مطالعه: موزه جنگ خرمشهر
    لیلا وثوقی نیلوفر رحبی مقدم
    در مطالعات اخیر گردشگری، انگیزه همواره از اهمیت زیادی برخوردار بوده است، زیرا رفتار گردشگر را توصیف می کند و در شناخت نحوه تصمیم گیری و انتخاب مقصد گردشگر مؤثر است. بررسی‌ها نشان می‌دهد هر ساله گردشگران زیادی به مناطق جنگی سفر می کنند و در این مقصدها یادمان های مربوط به چکیده کامل
    در مطالعات اخیر گردشگری، انگیزه همواره از اهمیت زیادی برخوردار بوده است، زیرا رفتار گردشگر را توصیف می کند و در شناخت نحوه تصمیم گیری و انتخاب مقصد گردشگر مؤثر است. بررسی‌ها نشان می‌دهد هر ساله گردشگران زیادی به مناطق جنگی سفر می کنند و در این مقصدها یادمان های مربوط به جنگ، بخش مهمي از جاذبه‌های گردشگری جنگ را تشکیل می‌دهند. در ایران نیز با توجه به آثار مربوط به جنگ تحمیلی هشت ساله، تقاضا و ظرفیت مطلوبی وجود دارد. هدف از پژوهش حاضر شناسایی عوامل مؤثر در ایجاد انگیزه گردشگران جنگ است و موزه جنگ خرمشهر، به عنوان مورد اين مطالعه انتخاب شده است. جامعه آماری این تحقیق را بازدیدکنندگان موزه جنگ تشکیل می‌دهند. داده‌های لازم با استفاده از پرسش نامه و به روش نمونه‌گیری از270 بازدیدکننده، گردآوری شده است. در اين رابطه عوامل انگیزشی براساس 18 معیار مبتنی بر چهار مؤلفه ی تبلیغات، علاقه به کسب آگاهی و شناخت، وجود تسهیلات و امکانات و عوامل درونی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. جهت تجزيه و تحليل داده ها از معادلات ساختاری استفاده شده است. براساس نتایج تحقیق، بیش ترین مقدار همبستگی گردشگری جنگ در موزه جنگ خرمشهر با شاخص علاقه به کسب آگاهی و شناخت (R2=0.645) بوده است. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    44 - تأثیر تعهد مدیریت در کیفیت خدمات بر رضایت شغلی کارکنان در صنعت هتل¬داری مورد مطالعه: هتل¬های پنج ستاره شهر تبریز
    جعفر بهاری صادق صالحی مرجان  بذله
    تحقیق حاضر با هدف تأثیر تعهد مدیریت در کیفیت خدمات بر رضایت شغلی کارکنان در صنعت هتل-داری در هتل های پنج ستاره استان آذربایجان شرقی، شامل: هتل های پارس ائل گلی و شهریار در تابستان 1395صورت پذیرفته است. داده های مورد نیاز برای این تحقیق با روش نمونه گيري تصادفي ساده از چکیده کامل
    تحقیق حاضر با هدف تأثیر تعهد مدیریت در کیفیت خدمات بر رضایت شغلی کارکنان در صنعت هتل-داری در هتل های پنج ستاره استان آذربایجان شرقی، شامل: هتل های پارس ائل گلی و شهریار در تابستان 1395صورت پذیرفته است. داده های مورد نیاز برای این تحقیق با روش نمونه گيري تصادفي ساده از کارکنان هتل های پنج ستاره شهر تبریز و با ابزار پرسش نامه جمع آوری شده است. تحقیق حاضر، از نظر هدف، کاربردی و بر اساس روش گردآوری داده ها، توصیفی و از نوع پیمایشی است. همچنین از روش معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار Smart pls به منظور تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شده است. نتایج به دست آمده حاکی از آن است که تعهد مدیریت در کیفیت خدمات و هر یک از ابعاد آن (آموزش، توانمندسازی و پاداش) بر رضایت شغلی کارکنان تأثیر مثبت و معناداری دارد. و همچنین نشان داده شد که پاداش دارای بزرگ ترین مقدار ضریب مسیر است و تأثیر آن نسبت به سایر متغیرها بر رضایت شغلی بیشتر است. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    45 - نظام حقوقی شایسته حاکم بر تعطیلات در جمهوری اسلامی ایران
    سید احمد  حبیب نژاد فرزانه  عبدالمحمدی
    وضعیت فعلی تعطیلات به همراه چالش‌ها و مشکلات آن، بر جوانب مختلفی همچون اقتصاد، گردشگری، مسافرت، استراحت کارمندان، بهره‌وری، ساعات کار مفید و رضایت شغلی آنان اثراتی منفی بر جای می گذارد. لازمة حل مشکلات موجود، ایجاد تغییراتی در قوانین تعطیلات است که البته باید متغیرهای م چکیده کامل
    وضعیت فعلی تعطیلات به همراه چالش‌ها و مشکلات آن، بر جوانب مختلفی همچون اقتصاد، گردشگری، مسافرت، استراحت کارمندان، بهره‌وری، ساعات کار مفید و رضایت شغلی آنان اثراتی منفی بر جای می گذارد. لازمة حل مشکلات موجود، ایجاد تغییراتی در قوانین تعطیلات است که البته باید متغیرهای مؤثر بر تعطیلات لحاظ گردد تا نتایج مطلوبی در پی داشته باشد. اصول حقوقی همچون اصل تداوم و استمرار خدمات عمومی، اصل سازگاری و تطابق خدمات عمومی، اصل کرامت انسانی، اصل تناسب و اصل سرعت اصولی هستند که به یاری آن‌ها می‌توانیم امر ساماندهی تعطیلات در چارچوب نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران را بهتر و دقیق‌تر به مرحلة اجرا برسانیم. در این مقاله با دقت نظر در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و دیگر اسناد بالادستی و سایر قوانین، همچون قانون مدیریت خدمات کشوری، سعی بر استخراج مواد، اصول و مفاهیمی شده‌ است که قانون‌گذار در مسیر تقنین تعطیلات، باید مد نظر قرار دهد و نظام حقوقی حاکم بر تعطیلات ترسیم شود تا در کنار آثار و نتایجی که دارد منتج به رونق بیشتر صنعت گردشگری، به عنوان یکی از منابع مهم، جایگزین نفت گردد و نزدیک شدن به تحقق سیاست‌های کلی نظام در بخش اقتصاد را نیز فراهم آورد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    46 - تأثیر «رابطه عاطفی» با برند بر وفاداری مشتریان در صنعت هتل داری مورد مطالعه: هتل های چهار و پنج ستاره استان مازندران
    امیر خزائی پول فرهاد حنیفی وحیدرضا میرابی محمدجواد  تقی پوریان
    رابطه عاطفی با برند یکی از سازه های پراهمیت در بازاریابی است و عبارت است از حالت ذهنی برون-نیافته در پاسخ به برند؛ که در اثر احساس مثبت قوی، برانگیختگی و غالب شدن برند در ذهن شناختی مصرف کننده ایجاد می شود. هدف تحقیق حاضر آزمون تأثیر رابطه عاطفی با برند بر انواع چهارگان چکیده کامل
    رابطه عاطفی با برند یکی از سازه های پراهمیت در بازاریابی است و عبارت است از حالت ذهنی برون-نیافته در پاسخ به برند؛ که در اثر احساس مثبت قوی، برانگیختگی و غالب شدن برند در ذهن شناختی مصرف کننده ایجاد می شود. هدف تحقیق حاضر آزمون تأثیر رابطه عاطفی با برند بر انواع چهارگانة وفاداری مشتری از جمله وفاداری شناختی، عاطفی، کنشی و رفتاری بوده است. موارد مطالعه در بخش کیفی، مشتریانی بوده اند که با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند و بر اساس اصل اشباع انتخاب شده-اند و در بخش کمی، جامعه آماری این تحقیق، مسافران هتل های چهار و پنج ستاره استان مازندران بوده اند. اعضای این جامعه آماری بر اساس روش نمونه گیری طبقه ای پخش شدند و طبقات بر اساس تعداد اتاق های هتل ها مشخص گردید. داده های جمع آوری شده با استفاده از نرم افزار اسمارت پی ال اس مورد آزمون قرار گرفتند. نتایج این تحقیق نشان داد که رابطة عاطفی با برند بر انواع چهارگانة وفاداری در صنعت هتل داری تأثیر مثبت و معنی داری دارد که بیش ترین تأثیر بر وفاداری شناختی و کم-ترین تأثیر بر وفاداری رفتاری بوده است. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    47 - آسیب¬شناسی روابط انسانی در دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری مورد مطالعه: دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری استان خراسان جنوبی
    ابوالفضل دانایی امیر قربانی ابوالقاسم رئیسی نافچی
    امروزه اگرچه صنعت گردشگری در استان خراسان جنوبی نسبت به گذشته به طور فزاینده ای دستخوش تغییر گشته و شاهد توسعه این صنعت هستیم؛ لکن فقدان تحقیقات علمی در زمینه گردشگری کاملاً محسوس است. تعداد فعالان در حوزه دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری در حال حاضر نسبت به جمعیت منطقه اف چکیده کامل
    امروزه اگرچه صنعت گردشگری در استان خراسان جنوبی نسبت به گذشته به طور فزاینده ای دستخوش تغییر گشته و شاهد توسعه این صنعت هستیم؛ لکن فقدان تحقیقات علمی در زمینه گردشگری کاملاً محسوس است. تعداد فعالان در حوزه دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری در حال حاضر نسبت به جمعیت منطقه افزایش یافته است؛ لیکن از جانب دیگر مدیران پس از مدتی فعالیت، تصمیم به خروج از این کسب و کار می گیرند. کارکنان نیز از شرایط کاری خود رضایت ندارند. پژوهش حاضر پژوهشی توصیفی و کاربردی است که به منظور آسیب شناسی روابط انسانی با استفاده از مدل شش بعدی وایز بورد انجام شد. جامعۀ پژوهش شامل کلیه کارکنان دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری استان خراسان جنوبی بوده است. با توجه به محدود بودن جامعه پژوهش، از روش سرشماری استفاده شد که از تعداد 105 پرسش نامه‏ توزیع شده، 86 مورد که به‌صورت درست تکمیل شده بود جمع آوری و تجزیه و تحلیل‏ها بر اساس این تعداد صورت گرفت. نتایج پژوهش حاکی از آن است که دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری استان خراسان جنوبی براساس مدل شش بعدی وایز بورد وضعیت مناسبی ندارد و کارکنان از هر گونه تغییر در راستای بهبود شرایط استقبال می کنند. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    48 - اثر مسئولیت های اجتماعی بر توسعه ارزش ویژه برند مقصدهای گردشگری مورد مطالعه: شهر اصفهان
    محمد غفاری امیررضا کنجکاو منفرد
    هدف این پژوهش بررسی تأثیر مسئولیت‌های اجتماعی بر ارزش ویژه برند مقصد گردشگری است. پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش جمع آوری داده‌ها پیمایشی است. جامعه آماری شامل آن دسته از گردشگران خارجی است که در بهار 1396 به شهر اصفهان سفر کرده‌اند. ابزار گردآوری داده‌های چکیده کامل
    هدف این پژوهش بررسی تأثیر مسئولیت‌های اجتماعی بر ارزش ویژه برند مقصد گردشگری است. پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش جمع آوری داده‌ها پیمایشی است. جامعه آماری شامل آن دسته از گردشگران خارجی است که در بهار 1396 به شهر اصفهان سفر کرده‌اند. ابزار گردآوری داده‌های پژوهش، پرسش نامه ای و حاوی 40 سؤال بسته است که با مرور ادبیات پژوهش تدوین گردید. روایی پرسش نامه با استفاده از روایی محتوا و سازه و پایایی آن نیز با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ بررسی شد و مورد تأیید قرار گرفت. به منظور تجزیه و تحلیل داده‌های پژوهش و آزمون فرضیه‌ها از مدل یابی معادلات ساختاری و تحلیل مسیر استفاده شد. در این رابطه، نرم افزارهای SPSS و لیزرل مورد استفاده قرار گرفت. یافته‌های پژوهش نشان داد مسئولیت‌های اجتماعی مقصد گردشگری اصفهان تأثیر معنی داری بر هر یک از ابعاد ارزش ویژه برند مقصد از جمله آگاهی از برند، ارزش ادراک شده این مقصد گردشگری، کیفیت ادراک شده برند، تصویر ذهنی گردشگران و وفاداری به برند این مقصد گردشگری دارد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    49 - اهداف تشکیل اتحاد¬های استراتژیک در کسب¬وکارهای گردشگری پزشکی ایران
    علی اصغر شالبافیان هاشم آقازاده حمید ضرغام بروجنی علی حیدری
    امروزه، اتحاد های استراتژیک به عنوان یکی از اشکال برجسته همکاری، مورد توجه صاحبان کسب وکار قرار گرفته اند. در این میان، استراتژی کسب و کارهای خدماتی نظیر گردشگری، به واسطه گسستگی عناصر، کوچک و متوسط بودن مؤسسه های فعال و حساسیت بالای این دسته از صنایع نسبت به تغییرات مح چکیده کامل
    امروزه، اتحاد های استراتژیک به عنوان یکی از اشکال برجسته همکاری، مورد توجه صاحبان کسب وکار قرار گرفته اند. در این میان، استراتژی کسب و کارهای خدماتی نظیر گردشگری، به واسطه گسستگی عناصر، کوچک و متوسط بودن مؤسسه های فعال و حساسیت بالای این دسته از صنایع نسبت به تغییرات محیطی، با اقبال بیشتری روبه رو شده است. هدف از تحقیق حاضر، شناسایی دقیق اهداف شکل گیری اتحادهای استراتژیک در گردشگری پزشکی است. بدین منظور، 17 نفر از خبرگان صنعت با استفاده از نمونه گیری گلوله برفی شناسایی شدند و داده ها از طریق مصاحبه نیمه ساختاریافته گردآوری و با استفاده از نرم افزار مکس کیو دی اِی 10، بر اساس منطق روش تحلیل مضمون، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که اهداف شکل گیری اتحادهای استراتژیک در میان کسب وکارهای گردشگری پزشکی را می توان در هشت تم (مقوله) شامل اهداف رفع موانع قانونی، ماهیت صنعت، منافع شخصی، اهداف سازمانی، اهداف مرتبط با مشتری، اهداف استراتژیک، اهداف اقتصادی و تأمین منافع ملی جای داد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    50 - تأثیر سیستم مدیریت برند بر عملکرد برند کارکنان در شرکت های خدمات مسافرتی و گردشگري
    مهدی  دهقانی سلطانی اردشیر  شیری مریم مصباحی امین همتی
    در سال های اخیر نقش و اهمیت دارایی های نامشهود هم زمان با افزایش سطح رقابت بین شرکت های خدماتی افزایش یافته است. یکی از دارایی های نامشهودی که مهم ترین عامل متمایزکننده یک شرکت و ایجاد مزیت رقابتی برای آن می باشد، برند است. در محیط به شدت رقابتی صنعت گردشگری، حفظ و توسع چکیده کامل
    در سال های اخیر نقش و اهمیت دارایی های نامشهود هم زمان با افزایش سطح رقابت بین شرکت های خدماتی افزایش یافته است. یکی از دارایی های نامشهودی که مهم ترین عامل متمایزکننده یک شرکت و ایجاد مزیت رقابتی برای آن می باشد، برند است. در محیط به شدت رقابتی صنعت گردشگری، حفظ و توسعه سهم بازار، نتیجه عملکرد برند است. نظر به اهمیت نقش کارکنان در انتقال پیمان برند شرکت به مشتریان، به ویژه در شرکت های خدماتی، این پژوهش در صدد درک اهمیت فرایند سیستم مدیریت برند و بررسی تأثیر آن بر عملکرد برند در سطح کارکنان و همچنین بررسی تأثیرات میانجی هویت، تعهد و وفاداری به برند به صورت تجربی است. جامعه آماری این پژوهش کارکنان شرکت های خدمات مسافرتی و گردشگري شهر تهران می باشد و برای به دست آوردن حجم نمونه از روش نمونه گیری در دسترس و فرمول کوکران استفاده شده است. در این تحقیق برای گردآوری اطلاعات، روش کتابخانه ای و میدانی به کار گرفته شد. تحقیق حاضر بر اساس هدف یک تحقیق کاربردی و همچنین بر اساس تحلیل داده ها، از نوع تحقیقات توصیفی و همبستگی می باشد. برای تجزیه و تحلیل داده های پرسشنامه از تحلیل عاملی تأییدی و مدل معادلات ساختاری استفاده شد. نتایج به دست آمده از پژوهش نشان می دهد که سیستم مدیریت برند به طور مستقیم تأثیر معناداری بر عملکرد برند در سطح کارکنان ندارد. در حالی که سیستم مدیریت برند به صورت غیرمستقیم و از طریق هویت، تعهد و وفاداری به برند بر عملکرد برند در سطح کارکنان تأثیرگذار است. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    51 - سرمایه اجتماعی و وفاداری زائران اصفهانی به محله سرشور مشهد
    ندا عیدگاهیان کاسب مژگان عظیمی هاشمی
    رفتار گردشگر در مقصد به عنوان یک رفتار معنی دار در قالب عمل اجتماعی شکل می گیرد که در این نوع عمل، رابطه با دیگری مهمترین عنصر است. بنابراین از طریق توصیف و تحلیل نوع و فراوانی روابط گردشگر و سرمایه اجتماعی ناشی از آن می توان به پیش بینی رفتار، دلبستگی و وفاداری او به م چکیده کامل
    رفتار گردشگر در مقصد به عنوان یک رفتار معنی دار در قالب عمل اجتماعی شکل می گیرد که در این نوع عمل، رابطه با دیگری مهمترین عنصر است. بنابراین از طریق توصیف و تحلیل نوع و فراوانی روابط گردشگر و سرمایه اجتماعی ناشی از آن می توان به پیش بینی رفتار، دلبستگی و وفاداری او به مقصد دست یافت. نوشتار حاضر تأثیر شبکه روابط زائران اصفهانی در جامعه میزبان بر وفاداری آنان به محله سرشور مشهد را مورد بررسی قرار داده است. روش پیمایشی و نمونه ی مطالعه متشکل از 150 نفر از زائران اصفهانی در محله سرشور، از اربعین حسینی تا یک هفته بعد از آن در سال 1395 است. نتایج مطالعه نشان داد میانگین اندازه شبکه روابط زائران اصفهانی در محله سرشور 11/2 نفر (در بازه میان 0 تا 9 نفر) است. میانگین شاخص کلی دلبستگی زائران اصفهانی به محله سرشور31/4 در بازه میان 06/3 تا 5 و شاخص وفاداری، 43/4 در بازه ی 1تا 5 برآورد شده است. نتایج مدل معادلات ساختاری با کاربرد نرم افزار آموس، نشان می دهد در مجموع دو مسیر علی در این مدل، 80 درصد از واریانس وفاداری زائران اصفهانی را به مقصد تبیین می کند. سرمایه اجتماعی شبکه روابط زائران اصفهانی در محله سرشور باعث افزایش دلبستگی به محله شده و دلبستگی به صورت مستقیم و غیرمستقیم (از طریق افزایش رضایتمندی) بر افزایش وفاداری گردشگر تأثیرگذار است. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    52 - تأثیر ارزش ادراک‌شده از برند بر قصد خرید سوغات موردمطالعه: سوغات آبنبات بجنورد
    زهرا نیکخواه نرگس اهنچیان زهرا نوری
    ارزش ادراک‌شده از برند یک مفهوم اساسی براي خرید برند است که عموماً به‌عنوان یک دارایی ارزشمند و بایسته سرمایه-گذاري در نظر گرفته می شود. بازاریابان نیاز دارند که برای پیشبرد فروش محصولاتشان عوامل مؤثر بر قصد خرید به برند را شناسایی نموده و زمینه ساز بهبود ارزش ادراک‌شده چکیده کامل
    ارزش ادراک‌شده از برند یک مفهوم اساسی براي خرید برند است که عموماً به‌عنوان یک دارایی ارزشمند و بایسته سرمایه-گذاري در نظر گرفته می شود. بازاریابان نیاز دارند که برای پیشبرد فروش محصولاتشان عوامل مؤثر بر قصد خرید به برند را شناسایی نموده و زمینه ساز بهبود ارزش ادراک‌شده از برند گردند. پژوهش حاضر درصدد بوده است تا این مفهوم را در حوزه گردشگری به‌کاربرده و تأثیر ارزش های ادراک‌شده گردشگران بر قصد خرید سوغات (آبنبات بجنورد) و تصویر برند را مورد آزمون قرار دهد. جامعه آماری پژوهش حاضر تمام گردشگران مراجعه کننده به شهر بجنورد بوده است که با توجه به جدول تعیین حجم نمونه کرجسی و مورگان (۱۹۷۷) تعداد 384 نفر از گردشگران انتخاب و با استفاده از شیوه نمونه‌گیری اتفاقی موردبررسی قرار گرفتند. جهت جمع‌آوری داده‌ها از پرسشنامه بومی‌سازی شده بهره گرفته شده و مدل مفهومی و فرضیه های تحقیق با استفاده از مدل سازی معادلات ساختاری و نرم افزار لیزرل مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج این پژوهش بیانگر آن بود که ارزش‌ ادراک ‌شده گردشگران از سوغات بر تصویر برند و قصد خرید گردشگران بر خرید آبنبات بجنورد تأثیر مثبت و معنادار دارد. همچنین تصویر ذهنی گردشگران از برند آبنبات بجنورد بر قصد خرید آبنبات بجنورد توسط گردشگران تأثیر مثبت و معنادار دارد. نتایج حاصل از این پژوهش بیانگر آن بود که بازاریابان حوزه گردشگری می توانند با بهبود شاخصه های ارزش های ادراک شده سوغات آبنبات و تلاش در جهت برندسازی این سوغات محلی تمایل گردشگران به خرید آن را افزایش داده و از این طریق زمینه ساز توسعه صنعت گردشگری در این زیست بوم باشند. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    53 - نقش میانجی انگیزه سفر و رفتار مسئولانه در رابطه نگرش زیست‌محیطی با توسعه پایدار بوم¬گردی مورد مطالعه: شهرستان‌های مهدی¬شهر و سمنان
    سمانه پارسا سید حسن کابلی سکینه جعفری
    هدف این پژوهش، بررسی رابطه نگرش زیست‌محیطی و توسعه پایدار بوم گردی با نقش میانجی انگیزه سفر و رفتار مسئولانه بوم‌گردهای شهرستان های مهدی شهر و سمنان بوده است. پژوهش از نظر هدف، کاربردي و با توجه به نحوه گردآوري داده ها از نوع تحقیقات توصیفی- همبستگی محسوب می شود. جامعه چکیده کامل
    هدف این پژوهش، بررسی رابطه نگرش زیست‌محیطی و توسعه پایدار بوم گردی با نقش میانجی انگیزه سفر و رفتار مسئولانه بوم‌گردهای شهرستان های مهدی شهر و سمنان بوده است. پژوهش از نظر هدف، کاربردي و با توجه به نحوه گردآوري داده ها از نوع تحقیقات توصیفی- همبستگی محسوب می شود. جامعه آماری شامل کلیه بوم‌گردهای شهرستان های مهدی شهر و سمنان می باشد. شرکت‌کنندگان 250 نفر از بوم‌گردهای مناطق گردشگری شهرستان های مهدی شهر و سمنان (122 نفر مرد، 128 نفر زن) بودند که با استفاده از روش نمونه‌گیری در دسترس، انتخاب شدند. همه آن‌ها مقیاس‌های نگرش زیست‌محیطی، انگیزه سفر، رفتار مسئولانه زیست محیطی و توسعه پایدار اکوتوریسم را تکمیل کردند. داده‌ها با مدل تحلیل مسیر با استفاده از نرم‌افزار لیزرل تحلیل شد. یافته‌ها نشان داد که نگرش زیست‌محیطی بر توسعه پایدار بوم گردی اثر مستقیم ندارد. نگرش زیست‌محیطی دارای اثر مثبت و معناداری بر انگیزه سفر و رفتار مسئولانه زیست محیطی است. نگرش زیست‌محیطی با میانجی انگیزه سفر اثر غیرمستقیم، مثبت و معناداری بر توسعه بوم گردی ایفا می کند. همچنین نگرش زیست‌محیطی با میانجی گری رفتار مسئولانه زیست محیطی اثر غیرمستقیم، مثبت و معناداری بر توسعه پایدار بوم گردی دارد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    54 - مدل¬سازی پیش‌بینی تقاضای گردشگری تفریحی داخلی شهر تهران
    محمدرضا فرزین امیر افسر علیرضا دبیر ابتهال  زندی
    يكي از مهم ترين رويدادها در صنعت گردشگري هر كشور، ميزان تقاضا براي يك محصول يا مقصد گردشگري است. اما باید توجه داشت پیش‌بینی‌ها هرگز نمی‌توانند به طور صددرصد با آنچه در عمل پیش خواهد آمد تطابق داشته باشند. همیشه فواصل و انحرافاتی بین مقادیر واقعی و پیش‌بینی موجود خوا چکیده کامل
    يكي از مهم ترين رويدادها در صنعت گردشگري هر كشور، ميزان تقاضا براي يك محصول يا مقصد گردشگري است. اما باید توجه داشت پیش‌بینی‌ها هرگز نمی‌توانند به طور صددرصد با آنچه در عمل پیش خواهد آمد تطابق داشته باشند. همیشه فواصل و انحرافاتی بین مقادیر واقعی و پیش‌بینی موجود خواهد بود، ولی استفاده از روش‌های علمی و نوین در امر پیش‌بینی، باعث خواهد شد نتایج حاصله به مراتب بیش از یک تخمین عینی به حقیقت نزدیک شود. در سال‌های اخیر با تغییر الگوی تعطیلات و شکل-گیری تعطیلات کوتاه مدت، شهرها فرصتی برای توسعه گردشگری پیدا کردند. یکی از مهم ترین انواع گردشگری داخلی شهر تهران، بر اساس آمار مرکز ملی آمار و نظرات صاحب نظران این حوزه، گردشگری تفریحی است به همین منظور پژوهش حاضر سعی دارد مدل هايي براي پيش بيني تقاضای گردشگری تفریحی داخلی شهر تهران پيشنهاد كند. براي اين كار از اطلاعات ماهیانه بين سال هاي 1381 تا 1394 استفاده شده است. متغير مستقل اين تحقيق تعداد گردشگران تفریحی داخلی شهر تهران است و متغیرهای وابسته نیز بر اساس تکنیک دلفی و دیماتل فازی انتخاب شدند، چارچوب مدل، تركيبي از رگرسیون ، شبکه عصبی فازی و الگوریتمSVR است که با ترکیب این روش‌ها مي توان خطاي پيش بيني را اندازه گيري و روش‌ها را با هم مقايسه كرد. نتايج اين پژوهش نشان مي‌دهد رویکرد ترکیبی رگرسیون و شبکه های عصبی فازی (ANFIS) پیشنهادی می‌تواند پیش‌بینی بهتری نسبت به سایر روش‌ها در خصوص پیش‌بینی گردشگری تفریحی داخلی داشته باشد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    55 - تحليل جامعه شناختي عوامل مؤثر بر وفاداری گردشگران به مقصد گردشگری
    آرش قهرمان
    اين مقاله در چارچوب پژوهشی پيمايشي و با تکنيک مدل برابری ساختاری، به تحليل جامعه شناختي عوامل مؤثر بر وفاداری به مقصد گردشگری پرداخته است. بر اساس رهيافت مورد استفاده در اين مطالعه، گردشگر يک «مشتري» است که خريدار خدمات فراغتی از نهادهای ارائه دهنده و شهر ميزبان است. چکیده کامل
    اين مقاله در چارچوب پژوهشی پيمايشي و با تکنيک مدل برابری ساختاری، به تحليل جامعه شناختي عوامل مؤثر بر وفاداری به مقصد گردشگری پرداخته است. بر اساس رهيافت مورد استفاده در اين مطالعه، گردشگر يک «مشتري» است که خريدار خدمات فراغتی از نهادهای ارائه دهنده و شهر ميزبان است. يکي از مدل هاي مناسب در اين رويکرد مدلی معروف به شاخص رضايت مشتريان اروپايي از کالا است. بر اساس مدل مذکور مي توان گفت که متغيرهاي مؤثر بر وفاداری گردشگران به جامعه ميزبان تنها خدمات ارائه شده از سوي جامعه ميزبان نيست؛ بلکه بخشي از وفاداری، به تصور از جامعه ميزبان و انتظارات شکل گرفته بر اساس آن مربوط مي شود که در اين مقاله به تفصيل به آنها پرداخته شده است. جامعه آماري اين پژوهش كليه خانواده هاي جانباز و والدين شاهد شرکت کننده در سفرهاي بنياد شهيد در استان خراسان رضوي است. حجم نمونه 400 گردشگر و از نمونه‌گيري طبقه اي استفاده شده است. بر اساس ضرايب رگرسيوني، ارزشيابي دستاورد و ارزيابي کيفيت از عوامل تأثيرگذار بر رضايت خانواده‌ها از سفر است. بر اساس مدل نهايي تحليل مسير، ارزيابي کيفيت و ارزشيابي دستاورد تأثير مستقيم بر رضايت از سفر دارند و ارزيابي کيفيت علاوه بر تأثير مستقيم، داراي تأثيري غيرمستقيم بر رضايت از سفر نيز هست، كه با واسطه متغير «ارزشيابي دستاورد» مي باشد. به عبارت ديگر ارزيابي کيفيت سبب مي شود كه فرد ارزشيابي مثبتي از دستاورد سفر داشته باشد و اين ارزيابي مثبت سبب افزايش رضايت از سفر مي گردد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    56 - تحليل جامعه شناختي عوامل مؤثر بر وفاداری گردشگران به مقصد گردشگری
    آرش قهرمان فائزه اعظم کاری سميه  عفتی
    اين مقاله در چارچوب پژوهشی پيمايشي و با تکنيک مدل برابری ساختاری، به تحليل جامعه شناختي عوامل مؤثر بر وفاداری به مقصد گردشگری پرداخته است. بر اساس رهيافت مورد استفاده در اين مطالعه، گردشگر يک «مشتري» است که خريدار خدمات فراغتی از نهادهای ارائه دهنده و شهر ميزبان است. چکیده کامل
    اين مقاله در چارچوب پژوهشی پيمايشي و با تکنيک مدل برابری ساختاری، به تحليل جامعه شناختي عوامل مؤثر بر وفاداری به مقصد گردشگری پرداخته است. بر اساس رهيافت مورد استفاده در اين مطالعه، گردشگر يک «مشتري» است که خريدار خدمات فراغتی از نهادهای ارائه دهنده و شهر ميزبان است. يکي از مدل هاي مناسب در اين رويکرد مدلی معروف به شاخص رضايت مشتريان اروپايي از کالا است. بر اساس مدل مذکور مي توان گفت که متغيرهاي مؤثر بر وفاداری گردشگران به جامعه ميزبان تنها خدمات ارائه شده از سوي جامعه ميزبان نيست؛ بلکه بخشي از وفاداری، به تصور از جامعه ميزبان و انتظارات شکل گرفته بر اساس آن مربوط مي شود که در اين مقاله به تفصيل به آنها پرداخته شده است. جامعه آماري اين پژوهش كليه خانواده هاي جانباز و والدين شاهد شرکت کننده در سفرهاي بنياد شهيد در استان خراسان رضوي است. حجم نمونه 400 گردشگر و از نمونه‌گيري طبقه اي استفاده شده است. بر اساس ضرايب رگرسيوني، ارزشيابي دستاورد و ارزيابي کيفيت از عوامل تأثيرگذار بر رضايت خانواده‌ها از سفر است. بر اساس مدل نهايي تحليل مسير، ارزيابي کيفيت و ارزشيابي دستاورد تأثير مستقيم بر رضايت از سفر دارند و ارزيابي کيفيت علاوه بر تأثير مستقيم، داراي تأثيري غيرمستقيم بر رضايت از سفر نيز هست، كه با واسطه متغير «ارزشيابي دستاورد» مي باشد. به عبارت ديگر ارزيابي کيفيت سبب مي شود كه فرد ارزشيابي مثبتي از دستاورد سفر داشته باشد و اين ارزيابي مثبت سبب افزايش رضايت از سفر مي گردد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    57 - بررسی ادراک ذی نفعان از تحقق گردشگری حامی فقرا در روستاهای منتخب شرق استان سمنان
    محمد رضا  رضوانی سید علی بدری ذبیح الله  ترابی
    در سال های اخیر توجه به فقرا در روح برنامه های توسعه گردشگری در کشورهای در حال توسعه مورد توجه قرار گرفته است. به‌طوری‌که توجه به فقرابه کانون نگرانی‌ها در برنامه‌های توسعه گردشگری تبدیل شده است و میزان برخورداری فقیران از منافع خالص گردشگری، معیار اولیه توجیه هرگونه اب چکیده کامل
    در سال های اخیر توجه به فقرا در روح برنامه های توسعه گردشگری در کشورهای در حال توسعه مورد توجه قرار گرفته است. به‌طوری‌که توجه به فقرابه کانون نگرانی‌ها در برنامه‌های توسعه گردشگری تبدیل شده است و میزان برخورداری فقیران از منافع خالص گردشگری، معیار اولیه توجیه هرگونه ابتکار توسعه‌ای مبتنی بر گردشگری بوده است. بر این اساس، پژوهش حاضر با روش‌شناسی کیفی از نوع روش تحلیل محتوا در صدد کشف و تبیین ادراک ذی نفعان گردشگری و کاهش فقردر روستاهای منتخب شرق استان سمنان (قلعه بالا، ابر و رضاآباد) است.به علت انزوای جغرافیایی و معیشت سنتی، مردم این روستاها از فقرنسبی رنج می-برند. دولت در سال‌های اخیر با برنامه‌های دستوری تلاش‌هایی را برای کاهش فقراز طریقتوسعه گردشگری در این مناطق انجام داده است. نتایج مصاحبه‌ها با پنج گروه ذی نفع نشان می دهدگردشگردی باحمایت‌های دولتی توانسته است فقر را از سه مسیر (مستقیم، غیرمستقیم و اثرات پویا) نسبتاً کاهش دهد به‌طوری‌که فرصت‌ها و مهارت‌های شغلی بخش بزرگی از فقرای روستایی را افزایش داده و همچنین باعث ارتقای نسبی انسجام، مشارکت و رفتارهای مسئولانه زیست محیطی شود. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    58 - گونه‎شناسی کیفی سبک‎های زیارتی جوانان در شهر مشهد
    مهدی کرمانی احمدرضا اصغرپورماسوله محمدمهدی واعظ موسوی
    هرچند زیارت بیشتر با عنوان کنشی مذهبی شناخته می‎شود اما ماهیت فرهنگی اجتماعی قابل توجهی دارد که شناخت آن مستلزم اتخاذ رویکردهای روشی ژرفانگر کیفی است. سنخ‎شناسی سبک‎های زیارتی در بین گروه‎های مختلف اجتماعی همچون جوانان ازجمله پرسش‎هایی است که با چنین رویکردی قابل طرح و چکیده کامل
    هرچند زیارت بیشتر با عنوان کنشی مذهبی شناخته می‎شود اما ماهیت فرهنگی اجتماعی قابل توجهی دارد که شناخت آن مستلزم اتخاذ رویکردهای روشی ژرفانگر کیفی است. سنخ‎شناسی سبک‎های زیارتی در بین گروه‎های مختلف اجتماعی همچون جوانان ازجمله پرسش‎هایی است که با چنین رویکردی قابل طرح و پاسخ‎یابی هستند. بر این اساس در مطالعه حاضر برای یافتن انواع سبک‎های زیارتی جوانان، ده نمونه هدفمند از بین جوانان بیست تا سی ساله در شهر مشهد انتخاب شدند. مصاحبه‏ها به صورت نیمه‏ساخت‏یافته اجرا و مبتنی بر روش تحلیل مضمون، کدگذاری باز و محوری انجام شد. دستاورد اصلی این پژوهش صورت‎بندی چهار سبک زیارتی در قالب نمونه آرمانی وبر شامل سبک درون‎نگرانه، سنت‎مدارانه، عملگرایانه و تفرج‎گرایانه است. هریک از این تیپ‎های زیارتی در سه مرحله ظهور پیدا می‎کنند: مرحله مقدمات و الزامات، مرحله اجرایی و مرحله نتایج و دستاوردها. چهار مفهوم محوری که خود حاصل انتزاع مضامین مختص هر مرحله هستند، وظیفه نمایاندن ماهیت هر یک از سبک‎های زیارتی را برعهده می‎گیرند. معنویت (در دو سطح ناسوتی و لاهوتی) مفهوم محوری سبک درون‎نگرانه محسوب می‎گردد. زیارت سنت‎مدارانه با مناسک تعریف می‎شود، حاجت نماینگر روح حاکم بر زیارت عمل‎گرایانه ‎است و فراغت را می‎توان وجه اصلی زیارت تفرج‎گرایانه به حساب آورد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    59 - تعیین مناسب‏ ترین زیست ‏بوم‏های توسعۀ بوم‏گردی جامعه بنیاد (مورد مطالعه: دهستان سیاهو بندرعباس)
    مهدی  میرزاده کوهشاهی علی شهدادی منا رستمی
    پایداری بوم‏گردی مستلزم مشارکت همه‌جانبۀ جامعۀ میزبان در پروژه‏های بوم‏گردی است. بوم‏گردی جامعه بنیاد رویکردی است که در آن جامعۀ محلی به مثابه بانی و مروج توسعۀ بوم‏گردی عمل می‏کند و مشارکت همه‏جانبه‏ای در توسعۀ بوم‏گردی دارد. هدف این پژوهش، شناسایی مناسب‏ترین زیست‏بوم‏ چکیده کامل
    پایداری بوم‏گردی مستلزم مشارکت همه‌جانبۀ جامعۀ میزبان در پروژه‏های بوم‏گردی است. بوم‏گردی جامعه بنیاد رویکردی است که در آن جامعۀ محلی به مثابه بانی و مروج توسعۀ بوم‏گردی عمل می‏کند و مشارکت همه‏جانبه‏ای در توسعۀ بوم‏گردی دارد. هدف این پژوهش، شناسایی مناسب‏ترین زیست‏بوم‏های توسعۀ بوم‏گردی جامعه‏بنیاد (CBET) در دهستان سیاهو شهرستان بندرعباس است. به بیانی دیگر این پژوهش در پی آن است با بررسی و تحلیل وضع موجود شاخص‎های اقتصادی، اجتماعی-فرهنگی، نهادی-کالبدی و زیست‎محیطی تأثیرگذار بر بوم‎گردی جامعه‏بنیاد در دهستان سیاهو به این پرسش‏ پاسخ دهد که مناسب‏ترین زیست‎بوم‏های توسعۀ این گونه از بوم‏گردی در این دهستان کجا است؟ پژوهش حاضر با توجه به هدف از نوع تحقیقات کاربردی-توسعه‎ای و با توجه به شیوۀ گردآوری داده‏ها در زمرۀ تحقیقات توصیفی- تحلیلی قرار دارد و بر حسب ماهیت داده‏ها، کمی است. جامعۀ آماری پژوهش را جامعۀ محلی، گردشگران و نخبگان مرتبط با حوزۀ گردشگری تشکیل می‏دهند. داده‏های پژوهش با روش پیمایش، تکنیک مصاحبه و ابزار پرسشنامه با روش نمونه‎گیری سهمیه‎ای هدفمند از چهار روستای هدف گردشگری در این دهستان با حجم نمونه 370 نفر از جامعۀ محلی، 359 نفر از گردشگران دهستان سیاهو و 15 نفر از نخبگان گردآوری شد. داده‎های پژوهش با استفاده از نرم افزار آماری SPSS.22 توصیف و تحلیل شدند. در پایان با استفاده از تکنیک SWOT استراتژی توسعۀ بوم‎گردی جامعه بنیان در دهستان سیاهو ارائه شد. یافته‎های پژوهش نشان داد با استفاده از رویکرد بوم‎گردی جامعه بنیاد و با توجه به مؤلفه‏های اقتصادی، اجتماعی-فرهنگی، کالبدی-نهادی و زیست‏محیطی، در دهستان سیاهو روستای بنگلایان مناسب‎ترین شرایط برای توسعۀ بوم‏گردی جامعه‏بنیاد را دارد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    60 - شناسایی عوامل نهادی مؤثر بر بهره برداری از فرصت های کارآفرینانه گردشگری سلامت در ایران مورد مطالعه: استان تهران
    کمال سخدری نادر سیدامیری علی رضا رجائیان جواد سخدری
    با وجود ظرفیت های فراوان گردشگری سلامت در ایران، بهره برداری مناسبی از پتانسیل های موجود در قالب رفتارهای کارآفرینانه نشده است. نظریه پیوند عامل- فرصتدر کارآفرینی پیشنهاد می کند که کارآفرینی اساساً حاصل پیوند عاملان (کارآفرینان و سازمان ها) و محیط یا فرصت (زمینه مناسب) چکیده کامل
    با وجود ظرفیت های فراوان گردشگری سلامت در ایران، بهره برداری مناسبی از پتانسیل های موجود در قالب رفتارهای کارآفرینانه نشده است. نظریه پیوند عامل- فرصتدر کارآفرینی پیشنهاد می کند که کارآفرینی اساساً حاصل پیوند عاملان (کارآفرینان و سازمان ها) و محیط یا فرصت (زمینه مناسب) می باشد.یکی از عوامل مهم محیطی که بر فرایندهای کارآفرینی تأثیرگذار است، عوامل نهادی است. لذا این پژوهش با رویکردی کیفی و اکتشافی به دنبال شناسایی عوامل نهادی مؤثر بر بهره برداری از فرصت های کارآفرینی در حوزه گردشگری سلامت با تمرکز خاص بر استان تهران می باشد. در این پژوهش، از روش مصاحبه عمیق نیمه ساختار یافته باکارآفرینان و صاحب نظران حوزه گردشگری سلامت که به روش هدفمند و گلوله برفی انتخاب شده اند در شهر تهران و در بازه زمانی فروردین تا تیرماه 1395 جهت جمع آوری داده استفاده شده است. نتایج حاصل از این پژوهش نشان می دهد که ترتیبات نهادی لازم در ابعاد قانونی، هنجاری، شناختی و اقدامات حمایتی می تواند از طریق افزایش تمایل کارآفرینان برای بهره برداری از فرصت های کارآفرینی در حوزه گردشگری سلامت، نرخ وقوع رفتار کارآفرینانه در این حوزه را افزایش دهد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    61 - ارائه الگویی برای بررسی تأثیر ارتباطات توصیه ای آنلاین بر قصد سفر به مقصد گردشگری
    محمد غفاری کیوان مام رمضانی
    با توجه به پیشرفت های تکنولوژی های اطلاعاتی و ارتباطی در دنیای امروز، بسیاری از گردشگران تمایل دارند اطلاعات مورد نیاز برای تصمیم گیری جهت سفر به مقاصد گردشگری را از طریق ارتباطات توصیه ای آنلاین جمع آوری کنند. بنابراینهدف پژوهش حاضر ارائه الگویی برای بررسی تاثیر ارتباط چکیده کامل
    با توجه به پیشرفت های تکنولوژی های اطلاعاتی و ارتباطی در دنیای امروز، بسیاری از گردشگران تمایل دارند اطلاعات مورد نیاز برای تصمیم گیری جهت سفر به مقاصد گردشگری را از طریق ارتباطات توصیه ای آنلاین جمع آوری کنند. بنابراینهدف پژوهش حاضر ارائه الگویی برای بررسی تاثیر ارتباطات توصیه ای آنلاین بر قصد سفر بود. جامعه آماری پژوهش حاضر را آن دسته از گردشگران خارجی تشکیل دادند که در شهریور سال 1395 به شهر تهران سفر کرده بودند. بر همین اساس نمونه ای به حجم 200 نفر و به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند، برای گردآوری داده های پژوهش، پرسشنامه محقق ساخته ای حاوی 24 سوال در نظر گرفته شد و با مرور ادبیات پژوهش روایی و پایایی پرسشنامه مورد نظر مورد بررسی و تائید گردید. یافته های پژوهش حاضر نشان داد ارتباطات توصیه ای آنلاین بر تصویر ذهنی مقصد گردشگری و تصویر ذهنی مقصد گردشگری بر اعتماد به مقصد گردشگری و قصد سفر به مقصد گردشگری تاثیر معنی داری دارد؛ اعتماد به مقصد گردشگری بر قصد سفر به مقصد گردشگری تاثیر معنی داری دارد؛ ارتباطات توصیه ای آنلاین بر اعتماد به مقصد و قصد سفر به مقصد گردشگری به طور مستقیم و غیرمستقیم تاثیر معنی داری دارد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    62 - تأثیر حفاظت از آب و مدیریت کاهش ضایعات بر افزایش وفاداری مشتریان در صنعت هتلداری
    مهدی  دهقانی سلطانی مریم مصباحی شکریه  طاهری زهرا  اکبری
    امروزه توسعه صنعت گردشگری موجب اثرات مثبت (ایجاد اشتغال و زیباسازی محیط زیست) یا منفی (آلودگی آب و هوا و تخریب اکوسیستم) شده است. افزایش آگاهی از اثرات زیست محیطی گردشگری نشانه تغییر نگرش نسبت به محیط زیست است که طی دهه های اخیر مورد توجه قرار گرفته است. در نتیجه هدف از چکیده کامل
    امروزه توسعه صنعت گردشگری موجب اثرات مثبت (ایجاد اشتغال و زیباسازی محیط زیست) یا منفی (آلودگی آب و هوا و تخریب اکوسیستم) شده است. افزایش آگاهی از اثرات زیست محیطی گردشگری نشانه تغییر نگرش نسبت به محیط زیست است که طی دهه های اخیر مورد توجه قرار گرفته است. در نتیجه هدف از پژوهش حاضر بررسی تأثیر حفاظت از آب و مدیریت کاهش ضایعات بر افزایش وفاداری مشتریان با تبیین نقش ارزش های لذت جویانه در صنعت هتلداری می باشد. جامعه آماری در این پژوهش مشتریان هتل های چهار و پنج ستاره در شهر تهران بود. برای به دست آوردن حجم نمونه از روش نمونه گیری در دسترس و فرمول کوکران استفاده گردید و برای جمع آوری داده ها نیز پرسشنامه استاندارد بکار برده شد که روایی آن از طریق روایی صوری و پایایی آن نیز با آلفای کرونباخ محاسبه گردید. برای تجزیه و تحلیل داده ها از مدل سازی معادلات ساختاری استفاده شده است.یافته-ها نشان می دهد که رویه حفاظت از آب و کاهش ضایعات تأثیر مثبت معناداری بر ارزش های لذت جویانه و وفاداری مشتریان دارد. همچنین ارزش های لذت جویانه تأثیر معناداری روی وفاداری مشتریان دارد. علاوه بر این، یافته‎ها موید این است که رویه حفاظت از آب و کاهش ضایعاتاز طریق ارزش های لذت جویانهبر وفاداری مشتریان تأثیر مثبت معناداری دارد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    63 - ظرفیت برد روانشناختی و مدیریت مناطق ساحلی حاشیه دریاچه سد زاینده رود
    کامران شایسته زهرا شیخی علیرضا  ایلدرمی
    ظرفیت برد روانی در میان افراد بر اساس فرهنگ، نوع منطقه گردشگری، عوامل روانی و اجتماعی ازجمله تعامل میان افراد متفاوت است؛ به طوری که ازدحام، مستقیم‌ترین نمود فیزیکی و روانشناختی افزایش تعداد گردشگران و در ارتباط تنگاتنگی با ظرفیت برد روانی است. تحقیق حاضر به بررسی ظرفیت چکیده کامل
    ظرفیت برد روانی در میان افراد بر اساس فرهنگ، نوع منطقه گردشگری، عوامل روانی و اجتماعی ازجمله تعامل میان افراد متفاوت است؛ به طوری که ازدحام، مستقیم‌ترین نمود فیزیکی و روانشناختی افزایش تعداد گردشگران و در ارتباط تنگاتنگی با ظرفیت برد روانی است. تحقیق حاضر به بررسی ظرفیت برد روانی منطقه گردشگری ساحل دریاچه سد زاینده رود پرداخته است. میزان رضایتمندی استفادهکنندگان بر اساس 16 پارامتر از طیف لیکرت در پنج مقیاس کد گذاری و بررسی گردید که بیشترین میزان رضایتمندی (4/86 درصد) مربوط به امنیت منطقه و بیشترین نارضایتی (4/54 درصد) مربوط به وجود میز و صندلی بوده است. از آنالیز ماتریس اهمیت- کارایی جهت بررسی اهمیت شرایط استفاده شد که اهمیت همه پارامترها به جز ازدحام جمعیت، پرداخت ورودی و وجود میز و صندلی بیش از 90 درصد بوده و تمیزی ساحل کاملاً مهم است. جهت بررسی نمایانه‌های ظرفیت برد اجتماعی نیز از روش بررسی رویارویی گزارش شده و روش بررسی هنجارها با استفاده از تکنولوژی ICT استفاده شد که رویارویی گزارش شده، 3797 نفر و آستانه‌های قابل قبول آن 1370 تا 8375 نفر محاسبه گردید. برای چگونگی تأثیر حضور مردم بر کیفیت فعالیت گردشگری سایر افراد، بیش از نیمی از گردشگران بیان کردند که حضور مردم میزان لذت آن‌ها از فعالیت گردشگری را افزایش می‌دهد. برآورد تمایل به پرداخت گردشگران نیز نشان داد که بیش از نیمی از مردم در صورتی که هزینه‌ها صرف حفاظت منطقه شود تمایل به پرداخت دارند. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    64 - تأثیرعوامل منتخب فناوری‌های گردشگری هوشمند بر رضایت از استفاده از فناوری در سفر (موردمطالعه: گردشگران شهر یزد)
    هاشم رئیسی سرتشنیزی امیررضا کنجکاو منفرد الهه حسینی
    گردشگری هوشمند با توجه به پیشرفت‌های اخیر و گسترش فناوری اطلاعات به وجود آمده است و حالت‌های جدید ارتباطات، روش‌های جدید جمع‌آوری اطلاعات و فرصت‌های جدید برای خلق ارزش و مدیریت را پیشنهاد داده است. هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی تأثیر فناوری‌های گردشگری هوشمند بر رضایت ا چکیده کامل
    گردشگری هوشمند با توجه به پیشرفت‌های اخیر و گسترش فناوری اطلاعات به وجود آمده است و حالت‌های جدید ارتباطات، روش‌های جدید جمع‌آوری اطلاعات و فرصت‌های جدید برای خلق ارزش و مدیریت را پیشنهاد داده است. هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی تأثیر فناوری‌های گردشگری هوشمند بر رضایت از استفاده از فناوری در سفر می باشد. جامعه آماری پژوهش شامل آن دسته از گردشگران داخلی در دسترسی است که به شهر یزد سفر کرده‌اند. جهت جمع‌آوری داده‌ها از پرسشنامه ‌16 گزاره‌ای یوو و همکاران (2017) و هوانگ و همکاران (2017) استفاده گردیده است و حجم نمونه با توجه به محدود بودن جامعه، 240 نفر تعیین گردید. به‌منظور اطمینان یافتن از دقت و صحت نتایج تحقیق ویژگی‌های فنی پرسشنامه در دو بخش روایی (سازه و محتوایی) و پایایی (آلفای کرونباخ) مورد بررسی قرار گرفته است. فرضیه‌های پژوهش با استفاده از رویکرد مدل‌سازی معادلات ساختاری بر پایه روش حداقل مربعات جزئی از طریق اسمارت پی ال اس3 مورد آزمون قرار گرفتند. یافته های نشان داد که هر سه فرضیه، آماره تی بالاتر از 96/1 داشته اند، به همین جهت تمامی فرضیه های پژوهش تأیید شدند. همچنین بیشترین ضریب تأثیر مربوط به اطلاع‌رسانی فناوری‌های گردشگری هوشمند بر رضایت از استفاده از فناوری در سفر می باشد. نتایج نشان داد که فرضیه اصلی فناوری‌های گردشگری هوشمند بر رضایت از استفاده از فناوری در سفر اثر دارد و اطلاع‌رسانی، تعامل و دسترسی بر رضایت از استفاده از فناوری در سفر تأثیر مثبت و معنادار دارد؛ می توان نتیجه گرفت که رضایت از استفاده از فناوری در سفر باعث ایجاد سودآوری برای شرکت‌های حوزه گردشگری می‌شود، در نهایت رضایت منجر به ایجاد وفاداری گردشگران نسبت به یک مقصد خاص می گردد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    65 - مطالعه‌ مردم نگارانه‌‌ انگیزه‌ گردشگران از سفر تفریحی به استان مازندران از دریچه نظریه مناسک گذار
    زهره کرانی فاطمه سام
    با توجه به ارتباط انگیزه‌های گردشگران و نوع و گونه‌ی سفر آن‌ها، به دست آوردن دیدی روشن و منطقی از چنین روندی می‌تواند شایان اهمیت باشد. از این رو این پژوهش به دنبال واکاوی انگیزه‌های گردشگران از سفر به شهرهای ساحلی استان مازندران با دیدی متفاوت و انسان‌شناسانه و از خلال چکیده کامل
    با توجه به ارتباط انگیزه‌های گردشگران و نوع و گونه‌ی سفر آن‌ها، به دست آوردن دیدی روشن و منطقی از چنین روندی می‌تواند شایان اهمیت باشد. از این رو این پژوهش به دنبال واکاوی انگیزه‌های گردشگران از سفر به شهرهای ساحلی استان مازندران با دیدی متفاوت و انسان‌شناسانه و از خلال هویت بخشیدن به مفهوم سفرهای تفریحی است. از آن‌جا که مردم‌نگاری ابزار اصلی انسان‌شناسان در کشف عناصر میدان است، در این پژوهش نیز از روش‌شناسی کیفی با تأکید بر مردم‌نگاری بهره برده شده است. داده‌های اصلی از طریق مشاهده‌ی مشارکتی و مصاحبه‌ها‌ی عمیق و نیمه ساختار یافته به دست آمد. پاسخ‌دهندگان 16 نفر از گردشگرانِ سه شهر ساحلی محمودآباد، فریدونکنار و بابلسر بودند که با استفاده از نمونه‌گیری هدفمند انتخاب شدند. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها نیز از نظام کدگذاری سه مرحله‌ای استفاده شد، بدین صورت که ابتدا مقوله‌های «مکانی با ساختاری متفاوت»، «در جستجوی تجربیات جدید» و «تعلیق» و در نهایت پس از کدگذاری گزینشی مقوله‌ هسته‌ی «مناسک گذار» به دست آمد. به نظر می‌رسد گردشگرانی که به قصد تفریح به این شهرها سفر می‌کنند حسی آمیخته از تعلیق و رهایی از الزامات و مسئولیت‌های زندگی روزمره را در سفر تجربه می‌کنند که می توان آن را مشابه به مرحله‌ی دوم در نظریه‌ی مناسک گذار دانست. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    66 - نقش ارزش تجربی در کیفیت ارتباط با مشتریان آژانس های مسافرتی
    عباسقلی سنگی نور پور
    پژوهش حاضر به منظور بررسی تاثیر ارزش تجربی بر ابعاد سازنده کیفیت ارتباط صورت گرفته است. برای نیل به هدف پژوهش، مدل پیشنهادی با داده هایی که به روش نمونه گیری قضاوتی از 170 نفر از مشتریان آژانس های مسافرتی معتبر در شمال غرب ایران گردآوری شده است، بر اساس روش مدل یابی مع چکیده کامل
    پژوهش حاضر به منظور بررسی تاثیر ارزش تجربی بر ابعاد سازنده کیفیت ارتباط صورت گرفته است. برای نیل به هدف پژوهش، مدل پیشنهادی با داده هایی که به روش نمونه گیری قضاوتی از 170 نفر از مشتریان آژانس های مسافرتی معتبر در شمال غرب ایران گردآوری شده است، بر اساس روش مدل یابی معادلات ساختاری و توسط نرم افزار اسمارت پی ال اس 7/2/3 مورد آزمون قرار گرفته است. یافته های تحقیق از تأثیر ارزش تجربی بر سازه های تشکیل دهنده کیفیت ارتباط پشتیبانی می کند. نقش واسطه ای رضایت و اعتماد نیز مورد تأیید قرار گرفته است. پیشنهاد مدل مفهومی برای اولین بار و آزمون آن در جامعه آماری مورد نظر از جنبه های نوآورانه تحقیق می باشد. پیشنهاداتی برای مدیران جهت بهبود کیفیت ارتباط با مشتریان و نیز محققان آتی ارائه شده است. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    67 - ایجاد مزیت رقابتی پایدار در بخش هتلداری (رویکرد تلفیقی عاملیت‌گرایی و منبع‌محوری)
    محمدرضا فرزین مصطفی محمودی مهدی کروبی اکبر پورفرج
    هدف پژوهش حاضر، مطالعه مزیت رقابتی پایدار با توجه به شایستگی‌های مورد نیاز کارکنان هتل‌ها می‌باشد تا رقابت‌پذیری هتل‌ها را به طور مداوم تضمین کند. دیدگاه منبع محوری بر این نکته تأکید دارد که سازمان‌ها باید توجه خود را معطوف منابع داخلی خصوصاً منابع‌انسانی کنند و رویکرد چکیده کامل
    هدف پژوهش حاضر، مطالعه مزیت رقابتی پایدار با توجه به شایستگی‌های مورد نیاز کارکنان هتل‌ها می‌باشد تا رقابت‌پذیری هتل‌ها را به طور مداوم تضمین کند. دیدگاه منبع محوری بر این نکته تأکید دارد که سازمان‌ها باید توجه خود را معطوف منابع داخلی خصوصاً منابع‌انسانی کنند و رویکرد عاملیت‌گرائی نیز بر نقش‌آفرینی کارکنان و تعاملات آنان درون چارچوب کنش دارد. نوع پژوهش توسعه‌ای/کاربردی و توصیفی/پیمایشی بوده و جمع‌آوري داده‌ها، بر اساس پرسشنامه‌اي متشکل از 73 سؤال و انتخاب نمونه تصادفی 260 نفري از ميان مديران و كاركنان هتل‌های پنج ستاره تهران انجام پذیرفت. تجزيه و تحليل داده‌ها، با استفاده از روش الگوسازي معادلات ساختاري - در دو بخش الگوي اندازه‌گيري – جهت بررسي ويژگي فني پرسشنامه و بخش ساختاري، جهت بررسي فرضيه‌هاي پژوهش انجام پذيرفت. يافته‌هاي پژوهش، حاكي از تأثير مثبت و معنادار متغیر چارچوب کنش بر کنشگر شایسته و کنشگر شایسته بر ایجاد مزیت رقابتی پایدار در اشکال نوآوری تولیدی، فرآیندی و اداری دارد. بر مبناي نتايج تحقيق، میان عوامل چارچوب کنش یعنی رفاه ذهنی، اعطای آزادی مثبت، تسهیم دانش، رهبری تحول‌آفرین، برابری سازمانی و تأمین قراردادهای روانشناختی با مهارت‌های فردی، بین فردی و مدیریتی و نیز شایستگی سازمانی کارکنان ارتباط وجود دارد. ایجاد شرایط لازم برای نقش‌آفرینی کارکنان و تدوین آزمون‌های استخدامی و استانداردهای ارزیابی عملکرد براساس مهارت‌ها و شایستگی‌های شناسایی شده در این پژوهش به مدیران هتل‌های ایران پیشنهاد می‌شود. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    68 - الگوی گردشگری ساحلی و دریایی در سواحل رامسر (مبتنی بر انتخاب گردشگران)
    احمدرضا شاهپوری حمید امیرنژاد محمد قربانی
    با توجه به پتانسیل بالقوه سواحل جنوبی دریای مازندران، هدف مطالعه حاضر، ارائه الگوی گردشگری به کمک سنجش مطلوبیت گردشگران برای بهبود ویژگی های این صنعت به صورت موردی در شهر رامسر به کمک روش الگوی آزمون انتخاب و رگرسیون پیشرفته لاجیت شرطی است. به همین سبب با 640 نفر از گ چکیده کامل
    با توجه به پتانسیل بالقوه سواحل جنوبی دریای مازندران، هدف مطالعه حاضر، ارائه الگوی گردشگری به کمک سنجش مطلوبیت گردشگران برای بهبود ویژگی های این صنعت به صورت موردی در شهر رامسر به کمک روش الگوی آزمون انتخاب و رگرسیون پیشرفته لاجیت شرطی است. به همین سبب با 640 نفر از گردشگران به عنوان نمونه در سواحل رامسر که تعداد آنان به روش مختص به نمونه گیری در آزمون انتخاب حاصل شد، در بهار و تابستان 1397 مصاحبه میدانی انجام و از اطلاعات استخراج شده، مدل های مد نظر برآورد گردید. نتایج حاصل از برآورد رگرسیون لاجیت شرطی در مدل آزمون انتخاب نشان داد، به ترتیب ویژگی های بهبود امکانات بهداشتی-رفاهی و امکانات خدماتی-تفریحی و چشم انداز ساحل، تأثیر مثبت بر مطلوبیت نهایی گردشگران دارند و آنان حاضرند به ازای بهبود 50 درصدی هر یک، 40 درصد نسبت به وضع کنونی بیشتر هزینه کنند. در انتها بهبود چشم انداز ساحل و دریا با 25 درصد، امکانات بهداشتی و رفاهی با 50 درصد و امکانات خدماتی و تفریحی نیز با 50 درصد بهبود نسبت به وضعیت فعلی به عنوان الگوی گردشگری مطلوب برای گردشگران و قابل دسترس برای سرمایه گذاران پیشنهاد شد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    69 - پیشران های مؤثر بر توسعه پایدار گردشگری نواحی روستایی با تأکید بر آینده پژوهی (مورد مطالعه: بخش اورامان شهرستان سروآباد)
    فرزاد  ویسی رسول صفیاری سوران منوچهری
    توسعه پایدار گردشگری به دلیل ماهیت پایداری و پیچیدگی سیستم باز گردشگری و اثرپذیری بالای آن، از روندها، اتفاق ها و تغییرات محیط پیرامون، که از آنها به عنوان پیشران ها یاد می شود، نیازمند اتخاذ روش مطالعه مبتنی بر آینده پژوهی است تا بتواند این پیچیدگی‎ها و نحوه عملکرد پیش چکیده کامل
    توسعه پایدار گردشگری به دلیل ماهیت پایداری و پیچیدگی سیستم باز گردشگری و اثرپذیری بالای آن، از روندها، اتفاق ها و تغییرات محیط پیرامون، که از آنها به عنوان پیشران ها یاد می شود، نیازمند اتخاذ روش مطالعه مبتنی بر آینده پژوهی است تا بتواند این پیچیدگی‎ها و نحوه عملکرد پیشران‎ها را شناسایی، درک و تحلیل نماید. در این راستا، پژوهش کاربردی حاضر با روشی توصیفی- تحلیلی و با رویکرد اکتشافی آینده پژوهی در پی شناسایی مهمترین پیشران هایی است که در آینده بر توسعه پایدار گردشگری روستایی منطقه اورامان استان کردستان اثرگذار خواهند بود. بدین منظور، ابتدا با بهره گیری از تکنیک دلفی و با حضور 38 نفر از متخصصان و کارشناسان که به صورت هدفمند انتخاب شدند؛ پیشران ها شناسایی و سپس با بهره گیری از نرم افزار میک-مک ، روابط و نحوه اثرگذاری و اثرپذیری آنها مشخص گردید. نتایج نشان داد که سیستم گردشگری منطقه در آینده در مسیر توسعه ناپایدار قرار دارد و در شکل گیری این وضعیت به ترتیب، پیشران های تجمع یافته در شاخص های اقتصادی، مدیریتی-نهادی و محیطی–کالبدی، اثرگذارتر از پیشران های اجتماعی، عمل خواهند کرد. همچنین پیشران نامناسب بودن فضای کسب و کار روستایی، به عنوان اثرگذارترین و پیشران ایجاد فرهنگ خوداشتغالی و کارآفرینی به عنوان اثرپذیرترین پیشران ها در توسعه پایدار آینده گردشگری منطقه شناخته شدند. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    70 - مدل مفهومی توسعه پایدار گردشگری فرهنگی با رویکرد فراترکیب
    مهنا نیک بین حمید ضرغام بروجنی سید رضا صالحی امیری کامران محمدخانی فرهاد غفاری
    گردشگری به طور خاص یک وسیله قدرتمند برای مبادلات فرهنگی میان جوامع است. بر اساس پیش‌بینی‌های سازمان جهانی گردشگری تا سال 2030؛ دو دهه آینده را زمان رشد پایدار گردشگری می‌دانند. در این میان توسعه گردشگری فرهنگی اگر بدرستی انجام شود می‏تواند به حفظ گنجینه‏های فرهنگی و طبی چکیده کامل
    گردشگری به طور خاص یک وسیله قدرتمند برای مبادلات فرهنگی میان جوامع است. بر اساس پیش‌بینی‌های سازمان جهانی گردشگری تا سال 2030؛ دو دهه آینده را زمان رشد پایدار گردشگری می‌دانند. در این میان توسعه گردشگری فرهنگی اگر بدرستی انجام شود می‏تواند به حفظ گنجینه‏های فرهنگی و طبیعی مقصد کمک کند و کیفیت زندگی جامعه بومی را ارتقا داده و هم موجب خوشنودی گردشگران شود. در این مطالعه تلاش شده تا با استفاده از رویکرد تفسیری و روش نظام‌مند فراترکیب، یافته‌های مطالعات انجام‌شده توسط سایر محققین را در حوزة مطالعات توسعه پایدار گردشگری فرهنگی به صورت سیستماتیک بررسی کند و سپس براساس استراتژی تحلیل محتوی پنهان، کدهای استخراج شده را شناسایی و در قالب مقولات دسته‌بندی و در نهایت مدل مفهومی آن‌را ارائه نماید. در این تحقیق پایگاه‌های علمی فارسی و انگلیسی معتبر تا اواخر سال 2018 میلادی (آذرماه 1397) بررسی و مقالات منتخب با استفاده از معیار CASPشناسایی شدند. کدهای شناسایی شده با استفاده از نرم‌افزار Maxqda2018.1 طبقه‎بندی، تحلیل و تفسیر شدند. که بر این اساس 104کد اولیه در قالب29دسته مقولات اصلی و فرعی و 4 کد محوری عبارتند از؛ مولفه‌ها، عوامل موثر، پیامدها و چالش‌های توسعه پایدار گردشگری فرهنگی دسته‌بندی شدند. همچنین مدل مفهومی توسعه پایدار گردشگری فرهنگی مقصدهای گردشگری نیز ارائه گردید. در نهایت روایی نتایج تحقیق انجام شده با شاخص کاپای کوهن در نرم افزار Spss بر اساس نظرات خبرگان خارج از نویسندگان تحقیق با اندازه712/. مورد تایید قرار گرفت. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    71 - عوامل اجتماعی مؤثر بر اختلال رابطه ای در مناسبات گردشگر- ميزبان در شهر مشهد
    آرش قهرمان ساره   نعمتيان
    هدف از انجام این مطالعه، بررسي وضعيت اختلال در روابط اجتماعي گردشگران با جامعه ميزبان و عوامل اجتماعی مؤثر بر آن است. جامعه آماری شامل شهروندان و گردشگران داخلی است و حجم نمونه، بر اساس فرمول کوکران 676 نفر در نظر گرفته شد از روش نمونه گیری طبقه اي متناسب با حجم برای ا چکیده کامل
    هدف از انجام این مطالعه، بررسي وضعيت اختلال در روابط اجتماعي گردشگران با جامعه ميزبان و عوامل اجتماعی مؤثر بر آن است. جامعه آماری شامل شهروندان و گردشگران داخلی است و حجم نمونه، بر اساس فرمول کوکران 676 نفر در نظر گرفته شد از روش نمونه گیری طبقه اي متناسب با حجم برای انتخاب گردشگران و از نمونه گیری خوشه ای برای انتخاب شهروندان استفاده گردید. در این پژوهش ابزار سنجش، پرسشنامه بود و اعتبار آن از طریق اعتبار صوري و پایایی آن با آلفای کرونباخ تأیید گردید. براي تبيين متغير اصلي از تحليل رگرسيون استفاده و در نهایت تحليل مسير مدل نهايي ترسيم شد. همچنين به منظور بررسي مدل و نيز روابط بين متغيرهاي پيش بيني کننده و سازه هاي پژوهش و تعيين سهم وزني ابعاد تشکيل دهنده آن، از مدل سازي معادلات ساختاري استفاده گردید. نتایج نشان داد که در روابط بین گردشگران با شهروندان، در سازه رابطه اجتماعی، بیشترین میانگین مربوط به بعد شدت 17/44 (100-0) و کمترین به بعد قرینگی 37/35 (100-0) است. در روابط بین شهروندان با گردشگران بیشترین میانگین مربوط به بعد قرینگی رابطه و کمترین مربوط به بعد چگالی بود. در روابط گردشگران با شهروندان اختلال زیاد و بسیار زیاد 8/58 درصد، اختلال بینابین 4/23 درصد و اختلال کم و بسیار کم 7/17 درصد حاصل گردید. در روابط شهروندان با گردشگران اختلال زیاد و بسیار زیاد 7/86 درصد، اختلال بینابین 3/8 درصد و اختلال کم و بسیار کم 5 درصد بود و پيشنهاد به ارتقای اعتماد اجتماعی در مناسبات گردشگر ـ ميزبان شده است. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    72 - تأثیر مدیریت منابع انسانی سبز بر عملکرد زیست¬محیطی کارکنان هتل
    عباسعلی  رستگار مهدی سبک رو مرتضی ملکی مین باش رزگاه هوشمند باقری قره بلاغ
    موضوع مدیریت منابع انسانی در مدیریت سازگار با محیط زیست هتل ها هنوز نسبتاً ناشناخته باقی مانده است. از سوی دیگر، صنعت هتل داری یکی از بخش هایی است که بار بیشتری بر دوش محیط زیست می گذارد. بنابراین به دلیل افزایش مسائل زیست-محیطی در صنعت هتل داری باید اقدامات مرتبط با ت چکیده کامل
    موضوع مدیریت منابع انسانی در مدیریت سازگار با محیط زیست هتل ها هنوز نسبتاً ناشناخته باقی مانده است. از سوی دیگر، صنعت هتل داری یکی از بخش هایی است که بار بیشتری بر دوش محیط زیست می گذارد. بنابراین به دلیل افزایش مسائل زیست-محیطی در صنعت هتل داری باید اقدامات مرتبط با توسعه پایدار نظیر بکارگیری شیوه های مدیریت منابع انسانی سبز را اجرا کرد. در این راستا؛ این مطالعه به بررسی چگونگی بهبود رفتار سازگار با محیط زسیت کارکنان و عملکرد زیست‌محیطی هتل‌ها از طریق مدیریت منابع انسانی سبز می‌پردازد. روش پژوهش از نظر هدف در دسته پژوهش‎های کاربردی قرار می‎گیرد و از لحاظ روش گردآوری داده‎ها توصیفی ـ پیمایشی، از نوع همبستگی است. برای این منظور نمونه ای به تعداد 236 نفر از کارکنان هتل هایی در شهرهای تبریز، تهران و مشهد که دغدغۀ حفاظت از محیط زیست را دارند، بصورت غیر احتمالی در دسترس انتخاب شدند. بررسی پایایی پرسشنامه به‎کمک آلفای کرونباخ و پایایی مرکب انجام گرفت. برای روایی آن نیز از روایی همگرا و واگرا استفاده شد. فرضیه‌های پژوهش نیز با بهره‌مندی از معادلات ساختاری بررسی شدند. یافته های پژوهش نشان داد مدیریت منابع انسانی سبز، بر تعهد سازمانی کارکنان، رفتار حامی زیست محیطی و عملکرد زیست محیطی هتل ها تأثیر مثبت و معناداری دارد. همچنین تعهد سازمانی تأثیر مثبت و معنی داری بر رفتار حامی زیست محیطی کارکنان دارد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    73 - پیامدهای جامعه¬شناختی گردشگری در شهر شیراز
    مسلم باقری پیام شجاعی سمانه اصغری جهرمی
    امروزه گردشگری در عرصه جهانی به یکی از مهمترین صنایع پیشرو بدل گشته و نقشی مهم و تعیین کننده در حوزه های اقتصادی، اجتماعی و محیطیِ جوامع گوناگون ایفا می کند. هدف از نگارش پژوهش حاضر بررسی پیامدهای جامعه شناختی گردشگری و ارائه الگویی جامع در این حوزه است. در این راستا ا چکیده کامل
    امروزه گردشگری در عرصه جهانی به یکی از مهمترین صنایع پیشرو بدل گشته و نقشی مهم و تعیین کننده در حوزه های اقتصادی، اجتماعی و محیطیِ جوامع گوناگون ایفا می کند. هدف از نگارش پژوهش حاضر بررسی پیامدهای جامعه شناختی گردشگری و ارائه الگویی جامع در این حوزه است. در این راستا از روش تحقیق آمیخته اکتشافی استفاده شده که در بخش کیفی با بهره گیری از روش فراترکیب مدل پیامدهای روانشناختی با دو بعد، شش مؤلفه و 39 شاخص ارائه شده است. سپس در بخش کمی پژوهش از روش تحلیل عملکرد – اهمیت، وضعیت فعلی و اهمیت شاخص های این الگو در شهر شیراز، با نظرسنجی از خبرگان حوزه جامعه شناسی گردشگری شهر شیراز، تعیین گردیده است. نتایج به دست آمده حاکی از آن است که بهبود اشتغال، رونق فعالیت های فرهنگی و بهبود در زندگی اجتماعی فرهنگی جامعه محلی، مهمترین پیامدهای مثبت و کلاه برداری و اخاذی مهمترین پیامدهای منفی جامعه شناختی گردشگری در شهر شیراز بوده اند. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    74 - بررسی تأثیر تجربه تعاملی گردشگران بر نگرش آنان نسبت به جامعه میزبان (مورد مطالعه: شهر مشهد)
    حامد بخشی مریم هاشمیان
    روابط گردشگر و میزبان در طول سفر غیرقابل اجتناب است. فرض گردشگران بر این است که تعاملات شان با جامعه میزبان با تجربیات مثبتی همراه است، اما زمانی که با تجارب منفی مواجه می شوند، نگرش های متضادی به جامعه محلی و به طور بالقوه به مقصد گردشگری در آنان رشد می یابد. این مطالع چکیده کامل
    روابط گردشگر و میزبان در طول سفر غیرقابل اجتناب است. فرض گردشگران بر این است که تعاملات شان با جامعه میزبان با تجربیات مثبتی همراه است، اما زمانی که با تجارب منفی مواجه می شوند، نگرش های متضادی به جامعه محلی و به طور بالقوه به مقصد گردشگری در آنان رشد می یابد. این مطالعه با هدف بررسی تأثیر تجربه تعاملی گردشگران بر نگرش آنان به مردم شهر مشهد انجام شده است. در این رابطه، تجربه تعاملی و نگرش گردشگران به چهار گروه رانندگان، خادمین حرم امام رضا (ع)، فروشندگان و شهروندان مشهدی بررسی شده است. اطلاعات مربوط به تجربیات گردشگران از تعامل با جامعه میزبان با سؤالات باز در پرسشنامه استخراج شده و سپس این تجربیات کیفی با تکنیک تحلیل مضمونی طبقه بندی و به شکل دو مقوله تجربیات مثبت و منفی کدگذاری شده و به داده های کمی تبدیل شده اند. نگرش زائران و گردشگران نیز با استفاده از گویه هایی در قالب طیف لیکرت سنجیده شده است. یافته ها نشان می دهد در مجموع میانگین نمره نگرش گردشگران به مردم مشهد 3.33 (5-1) است که حاکی از نگرش خنثای زائران و گردشگران به آنان می باشد. همچنین از بین ویژگی های جمعیت شناختی، تنها دو متغیر سن و تحصیلات با نگرش رابطه معناداری دارند؛ به طوری که سن رابطه مثبت و تحصیلات رابطه منفی با نگرش گردشگران داشته است. به علاوه، نگرش زائران و گردشگران تحت تأثیر تجربه تعاملی آنان نیز می باشد. نتیجه تجربیات تعاملی خوشایند و مثبت زائران و گردشگران با جامعه محلی، نگرش مثبت بوده است، اما تجربیات تعاملی ناخوشایند آنان ، نگرش منفی شان را به دنبال داشته است. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    75 - اثر کیفیت اطلاعات توصیه¬های شفاهی در شبکه¬های اجتماعی-آنلاین بر رفتار گردشگر
    نرجس دیرگندم محمد نجارزاده سید عباس ابراهیمی
    زندگی روزمره افراد در پی گسترش استفاده از شبکه های اجتماعی آنلاین تحت تأثیر قرار گرفته است. تعامل بین افراد تا حد زیادی در شبکه های اجتماعی آنلاین صورت می پذیرد، ازاین رو ارتباطات بین افراد از دایره دوستان و آشنایان و خانواده فراتر رفته و شامل برقراری ارتباط با افراد غر چکیده کامل
    زندگی روزمره افراد در پی گسترش استفاده از شبکه های اجتماعی آنلاین تحت تأثیر قرار گرفته است. تعامل بین افراد تا حد زیادی در شبکه های اجتماعی آنلاین صورت می پذیرد، ازاین رو ارتباطات بین افراد از دایره دوستان و آشنایان و خانواده فراتر رفته و شامل برقراری ارتباط با افراد غریبه نیز می شود. از طرفی با تعاملی شدن اینترنت، شبکه های اجتماعی فرصت ها و ابزار نوینی را در اختیار مدیران بازاریابی محصولات و خدمات گردشگری قرار داده است. یکی از این ابزارها، بازاریابی توصیه های شفاهی آنلاین می باشد. بنابراین پژوهش حاضر با هدف بررسی اثر کیفیت اطلاعات توصیه های شفاهی آنلاین بر رفتار گردشگر در شبکه های اجتماعی انجام گرفت. بدین منظور 332 پرسشنامه از گردشگران داخلی دریافت شد که از این میان 310 پرسشنامه از گردشگرانی که تجربه استفاده از توصیه های شفاهی آنلاین را برای سفر خود داشتند، در تحلیل داده ها مورد استفاده قرار گرفتند. داده های به دست آمده توسط آزمون معادلات ساختاری و روش حداقل مربعات جزئی مورد سنجش قرار گرفت. یافته های حاصل از تجزیه و-تحلیل اطلاعات نشان داد منابع توصیه های شفاهی آنلاین، کیفیت اطلاعات و اعتبار منابع تاثیر مثبت و معناداری بر رفتار گردشگر دارد؛ همچنین توصیه های شفاهی آنلاین و کیفیت اطلاعات بر اعتبار منبع اثر مثبت و معناداری دارد. با وجود اهمیت اثر توصیه های شفاهی آنلاین بر رفتار گردشگران، تاکنون تحقیقی در ارتباط با عواملی هم چون اعتبار منبع و کیفیت اطلاعات توصیه های شفاهی آنلاین انجام نگرفته بود. نتیجه این تحقیق تأثیر مستقیم و معنادار این متغیرها بر رفتار گردشگر را تأیید نمود. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    76 - عوامل مؤثر در تعیین رویکرد مدیریتی برندسازی پایدار مقصدهای گردشگری ساحلی (مورد مطالعه: منطقه ساحلی چابهار)
    پروانه پرچکانی سید سعید  هاشمی عبدالرضا رکن الدین افتخاری
    در حال حاضر که برندسازی برای مقصدهای گردشگری از اهمیتی حیاتی برخوردار شده است، این مقصدها تلاش دارند حمایت‌های گسترده‌تری در زمینه‌های اجتماعی، محیط‌زیست، مدیریت و... جلب کنند و شیوه‌های مدیریت برندسازی مقصدها را برای توسعه گردشگری منطقه خود تعیین نمایند. این مهم نیازم چکیده کامل
    در حال حاضر که برندسازی برای مقصدهای گردشگری از اهمیتی حیاتی برخوردار شده است، این مقصدها تلاش دارند حمایت‌های گسترده‌تری در زمینه‌های اجتماعی، محیط‌زیست، مدیریت و... جلب کنند و شیوه‌های مدیریت برندسازی مقصدها را برای توسعه گردشگری منطقه خود تعیین نمایند. این مهم نیازمند شناسایی عوامل مؤثر در تعیین رویکرد مطلوب مدیریتی است. پژوهش‌حاضر، با هدف تعیین رویکرد مدیریت برندسازی پایدار مقصدهای گردشگری ساحلی از طریق شناسایی عوامل مؤثر بر این رویکرد تلاش داشته تا با نظریه مبتنی بر منابع این مهم را با تکنیک متاسوات در منطقه ساحلی چابهار انجام دهد. این پژوهش به روش توصیفی- تحلیلی و ترکیبی در جامعه آماری 84 نفری خبرگان و گردشگران انجام شده و در آن از شاخص‌های آزمون شده برند پایدار بهره‌گیری شده است. رویکرد مبتنی بر منابع در برندسازی پایدار مقصد ساحلی چابهار، به عنوان مجموعه سرمایه‌ها و قابلیت‌هایی تعریف شدند که به منظور شناسایی و واکنش به تهدیدها و فرصت‌های موجود در دسترس و مفید هستند و بر مبنای «ارزشمندی»، «کمیابی»، «تقلیدناپذیری»، «جانشین ناپذیری منابع» و «قابلیت‌های داخلی» در نظر گرفته شدند و به منظور شناسایی ابعاد رقابتی نیز منطقه ساحلی چابهار با عمان، کیش و قشم مقایسه شده است. با توجه به گرایش مردم محلی ودولت برای توسعه اقتصادی منطقه ساحلی چابهار و پژوهش‌های کمی و کیفی انجام شده در منطقه، به نظر می‌رسد منطقه ساحلی چابهار از ظرفیت‌های لازم برای مدیریت مشارکتی و اجتماع محور برخوردار است و از این رو بر اساس نتایج این پژوهش، رویکرد مدیریتی مطلوب برای این منطقه مبتنی بر منابع، مشارکتی و اجتماع محور تشخیص داده شده است. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    77 - مدل تأثیر گردشگری الکترونیک بر خرید خدمات گردشگری و سنجش مطابقت آن با رفتار گردشگران ایرانی
    رضا مینایی فرشید نمامیان فخرالدین معروفی علیرضا مرادی
    گردشگری با به کارگیری فناوری اطلاعات بزودی به بزرگترین صنعت خدماتی جهان تبدیل می شود. پلتفرم های شبکه های اجتماعی که استفاده از آن با دسترسی به اینترنت موبایل فراگیر شده، از ارزشمندترین ابزار فناوری اطلاعات و ارتباطات است و با امکان تعامل کاربران و تبادل انواع محتوا، چکیده کامل
    گردشگری با به کارگیری فناوری اطلاعات بزودی به بزرگترین صنعت خدماتی جهان تبدیل می شود. پلتفرم های شبکه های اجتماعی که استفاده از آن با دسترسی به اینترنت موبایل فراگیر شده، از ارزشمندترین ابزار فناوری اطلاعات و ارتباطات است و با امکان تعامل کاربران و تبادل انواع محتوا، سبک جدیدی از زندگی و رفتار گردشگران را ایجاد نموده است. بازاریابان باید از مزایای شبکه های اجتماعی اینترنتی و گردشگری الکترونیک برای افزایش توان رقابتی، سهم بازار وکسب سود با ارایه خدمات مطابق با خواست گردشگران اقدام نمایند. این پژوهش با استفاده از روش مدل سازی ساختاری-تفسیری و پس از بررسی حدوداً یک صد پژوهش مرتبط دارای نتایج کیفی و منتشر شده در مجلات معتبر، الگویی جامع، شامل 5 تم اصلی (محیط کلان، عوامل مدیریتی، فردی، گروه و بازاریابی) که شبکه های اجتماعی از طریق آنها بر رفتار گردشگران تاثیر می گذارند را بر اساس اولویت ارایه می نماید. همچنین مطابقت مدل با رفتار گردشگران ایرانی نیز با استفاده از روش های کمی و آماری بررسی شد. نتایج این پژوهش می تواند توسط کلیه بازاریابان و فعالان گردشگری مورد استفاده عملیاتی قرار گیرد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    78 - مقایسه الگوی نگرشی مردان و زنان به برنامه ریزی و توسعه گردشگری پاک و ارزان دوچرخه سواری ساحلی (نمونه مطالعاتی شهر بابلسر)
    مهدی رمضان زاده لسبوئی فرشته  دوستی
    در جوامع سنتی به نقش و جایگاه جنسیت توجه نمی شود درحالی که این مقوله در فرایند توسعه و برنامه ریزی گردشگری نقش اساسی را ایفا می کند. روابط جنسیتی حاکم در جامعه به افراد هویت بخشیده و میزان قدرت و مشارکت آن ها را در روند اجرای امور اجتماعی، فرهنگی و زیست محیطی مشخص می سا چکیده کامل
    در جوامع سنتی به نقش و جایگاه جنسیت توجه نمی شود درحالی که این مقوله در فرایند توسعه و برنامه ریزی گردشگری نقش اساسی را ایفا می کند. روابط جنسیتی حاکم در جامعه به افراد هویت بخشیده و میزان قدرت و مشارکت آن ها را در روند اجرای امور اجتماعی، فرهنگی و زیست محیطی مشخص می سازد. تمامی انواع گردشگری از جمله گردشگری دوچرخه سواری ، بر میزان توزیع عادلانه قدرت و منابع مالی و مشارکت و حمایت قشرهای جامعه به خصوص زنان و جوانان نقش مؤثری دارد. شهرستان بابلسر با دارا بودن 27 کیلومتر نوار ساحلی بیشترین طول نوار ساحلی شنا را در استان مازندران داراست که در اغلب فصول سال پذیرای انواع گردشگران است. نوار ساحلی این شهر با ارتقای استانداردهای مخصوص، قابلیت جذب گردشگران دوچرخه سوار و حتی برگزاری مسابقات دوچرخه رانی در کشور را داراست. در این پژوهش به مقایسه ی الگوی نگرشی مردان و زنان به توسعه گردشگری دوچرخه سواری و عوامل انگیزشی موثر بر زنان پرداخته شده است. دویست پرسشنامه به صورت تصادفی در بین گردشگران ساحل بابلسر توزیع و جمع آوری گردیده است. داده ها در نرم افزار SPSS با استفاده از روش آماره تی و رگرسیون خطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. براساس نتایج می توان ذکر کرد که بیشتر زنان همانند مردان تمایل بالایی به استفاده از این وسیله در صورت فراهم نمودن شرایط محیطی داشته و خواهان ایجاد زیرساخت های استاندارد هستند تا بتوانند مهارت خود را ارتقا بخشند. از بین مؤلفه های انگیزشی از نقطه نظر زنان، مولفه ی نگرش های طرفدار و ادراک مثبت دارای بیشترین میزان تاثیرگذاری در توسعه گردشگری دوچرخه سواری در شهر بابلسر هستند. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    79 - تأثیر همخوانی تصویر خود واقعی و ایده آل بر تجربه، رضایت و ارتباط دهان‌به‌دهان گردشگران کیش
    محسن اکبری سید حسن آل طه محمد حاتمی نژاد
    از آنجا که خدمات حوزه گردشگری را نمی‌توان قبل از بازدید مورد ارزیابی قرار داد، توجه به ارتباطات شفاهی در جذب و حفظ گردشگران نقش بسزایی دارد. با توجه به حساسیت این صنعت و اهمیت گردشگری و ویژگی های رفتاری گردشگران، مسئولان حوزه گردشگری بهتر است بیشتر به بررسی نحوه رفتار گ چکیده کامل
    از آنجا که خدمات حوزه گردشگری را نمی‌توان قبل از بازدید مورد ارزیابی قرار داد، توجه به ارتباطات شفاهی در جذب و حفظ گردشگران نقش بسزایی دارد. با توجه به حساسیت این صنعت و اهمیت گردشگری و ویژگی های رفتاری گردشگران، مسئولان حوزه گردشگری بهتر است بیشتر به بررسی نحوه رفتار گردشگران بپردازند و با افزایش همخوانی تصویر خود واقعی و ایده آل فرد به ایجاد تجربه و تصویر مثبت نسبت به مناطق گردشگری مبادرت ورزند. به دلیل اهمیت این موضوع پژوهش حاضر ابتدا تأثیر همخوانی تصویر خود واقعی با خود ایده آل را بر تجربه و رضایت گردشگران منطقه تفریخی-تجاری کیش بررسی می‌کند و سپس به تأثیر تجربه و رضایت گردشگران بر ارتباط دهان به دهان می‌پردازد. پژوهش حاضر از نظر هدف پژوهش توصیفی- پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش را گردشگران منطقه تفریحی-تجاری کیش که در تابستان و پاییز سال 1397 از این منطقه بازدید کردند در بر می‌گیرد. پس از حذف 24 داده پرت، نمونه ای مشتمل بر 388 گردشگر مورد بررسی قرار گرفت. داده‌ها به کمک پرسشنامه‌ای گردآوری شدند که روایی و پایایی آن به تأیید رسید. برای تجزیه ‌و تحلیل داده‌ها، از مدل‌سازی معادلات ساختاری و تکنیک حداقل مربعات استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد در صورتی که میان تصویر واقعی و ایده آل فرد از خود؛ با تصویر واقعی و ایده آل از مقصدگردشگری، تناسب و همخوانی وجود داشته باشد، فرد از تجربه سفر به مقصد گردشگری رضایت خواهد داشت و این امر موجب ارتباط دهان به دهان بین گردشگران خواهد شد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    80 - ارزيابي تقاضاي تفرجي کاربران پارک هاي شهري تهران با استفاده از مدل شبکه عصبي مصنوعي
    علی جهانی ریحانه خالق پناه حمید گشتاسب نعمت اله خراسانی
    مزایای فضای سبز عمومی امروزه بخوبی روشن است؛ اما هنوز به سختی می توان گفت که کدام یک از پارک ها پتانسیل بالاتری جهت تأمین تقاضای تفرجی کاربران (گردشگران و شهروندان) دارند. هدف از اين مقاله مدل سازي ارزيابي تقاضاي تفرجي در پارک هاي شهري با استفاده از شبکه عصبي مصنوعي به چکیده کامل
    مزایای فضای سبز عمومی امروزه بخوبی روشن است؛ اما هنوز به سختی می توان گفت که کدام یک از پارک ها پتانسیل بالاتری جهت تأمین تقاضای تفرجی کاربران (گردشگران و شهروندان) دارند. هدف از اين مقاله مدل سازي ارزيابي تقاضاي تفرجي در پارک هاي شهري با استفاده از شبکه عصبي مصنوعي به منظور کشف روابط حاکم در رضايت مندي و تقاضاي تفرجي کاربران از پارک شهري است. 104 پارک شهري محلي، ناحيه اي و منطقه اي در مناطق 22گانه شهر تهران با تنوع بالا در کيفيت خدمات رفاهي و شيوه طراحي انتخاب گرديد. ارزيابي ميزان تقاضاي تفرجي در پارک هاي شهري با استفاده از ديدگاه درک کاربر محور صورت گرفته و نقش متغيرهاي منطقه اي و خدماتي در افزايش تقاضاي استفاده از پارک هاي شهري به روش اندازه گیری میدانی در سال 1395 تا 1396 بررسی شد. با توجه به نتايج شبكه هاي آموزش داده شده، مدل شبکه عصبی مصنوعی با توجه به بيشترين مقدار ضريب تبيين در سه دسته داده آموزش، اعتبارسنجی و آزمون، بهترين عملكرد بهينه سازي ساختار را نشان مي دهد. بر اساس نتايج آناليز حساسيت تعداد پارک هاي منطقه، مساحت امکانات ورزشي، مساحت امکانات فرهنگي و کيفيت منظر به ترتيب با ضريب اثرگذاري 5/183، 1/58، 7/52 و 4/30 بيشترين تاثير را در ميزان تقاضاي تفرجي کاربران در پارک هاي شهري از خود نشان دادند. مدل ارائه شده به عنوان يک سيستم پشتيبان تصميم گيري در طراحي مهندسي پارک هاي شهري شناخته مي شود. چنین رویکردی موجب توسعه شهرها بر اساس افزایش جاذبه های گردشگری و در نتیجه توسعه گردشگری شهری در سطح کلان می شود. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    81 - تقاضای بوم¬گردی استان گیلان با تأکید بر عوامل اجتماعی و اقتصادی
    مهدی  حسام حسن اروجی مهدی چراغی
    بوم گردی به عنوان یکی از اشکال گردشگری در سالهای اخیر مورد توجه بسیار زیادی قرار گرفته است. یکی از موضوعات مهم در بوم گردی، شناخت و تبیین وضعیت تقاضا است. در این رابطه، تقاضای گردشگری معمولا در ارتباط با بازار گردشگری سنجیده می‌شود و بازار گردشگری عمدتاً مرتبط با منطقه چکیده کامل
    بوم گردی به عنوان یکی از اشکال گردشگری در سالهای اخیر مورد توجه بسیار زیادی قرار گرفته است. یکی از موضوعات مهم در بوم گردی، شناخت و تبیین وضعیت تقاضا است. در این رابطه، تقاضای گردشگری معمولا در ارتباط با بازار گردشگری سنجیده می‌شود و بازار گردشگری عمدتاً مرتبط با منطقه گردشگرفرست و خصوصیات و ترجیحات نمایندگان آن‌ها است. با توجه به اهمیت این موضوع در توسعه بوم گردی، در این تحقیق به بررسی وضعیت تقاضای بوم گردی استان گیلان پرداخته شده است. مطالعه -حاضر از نوع تحلیلی است و گردآوری داده ها به روش پیمایشی از طریق فرایند پرسشنامه تقاضای بوم گردی و انجام مصاحبه ها و گفتگو و مشاهدات میدانی انجام گرفته است. جامعه آماری، کلیه گردشگران ورودی به استان گیلان می باشند که تعداد 384 نفر نمونه آماری از طریق فرمول کوکران و به روش نمونه گیری در دسترس، جهت بررسی انتخاب شدند. جهت تحلیل داده های به دست آمده حاصل از پرسشنامه، از آزمونهای آماری ویلکاکسون، دوجمله ای و تی و روش اولویت بندی کوپراس استفاده شد. نتایج پژوهش نشان می‌دهد که نقش جاذبه های زمین گردشگری مانند سواحل و مناطق جنگلی در انگیزه برای سفر حال حاضر و آینده گردشگران به استان گیلان بسیار مهم است. اما هدف تعداد زیادی از گردشگران از سفر به چنین جاذبه هایی، صرفاً برای تفریح و آرامش بوده و کمتر انگیزه های بوم گردی در آنها دیده می شود. همچنین خدمات بوم گردی و اسکان در اقامتگاه های بوم گردی، چندان در مسافرت گردشگران تأثیرگذار نبوده و انگیزه زیادی برای آنها ایجاد نکرده است. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    82 - طراحي مدلي براي توسعه گردشگري معلولين در شهر يزد
    میر محمد  اسعدی مهدي باصولي ياسمين برومندزاد
    سفر همواره حس زندگي دوباره، اميد و رها شدن از مشغله‌هاي روزانه را با خود به همراه دارد. بنابراين اغلب متخصصان، سفر را به همه افراد به ويژه سالمندان، معلولان و جانبازان توصيه مي‌كنند؛ ليكن موضوع اصلي اين است كه براي معلولان و افرادي كه به لحاظ جسمي مشكلاتي دارند، در شبكه چکیده کامل
    سفر همواره حس زندگي دوباره، اميد و رها شدن از مشغله‌هاي روزانه را با خود به همراه دارد. بنابراين اغلب متخصصان، سفر را به همه افراد به ويژه سالمندان، معلولان و جانبازان توصيه مي‌كنند؛ ليكن موضوع اصلي اين است كه براي معلولان و افرادي كه به لحاظ جسمي مشكلاتي دارند، در شبكه گردشگري ايران جايگاهي تعريف نشده است. بسیاری از فضاهای شهری و عمومی فاقد امکانات مناسب بوده و استفاده از آن‌ها برای معلولان دشوار است و افراد معلول با شرایط فعلی فرصت‌های کمتر و یا بسیار محدودی برای لذت بردن از فعالیت‌های گردشگری دارند؛ بنابراين در حال حاضر این نوع از گردشگری نیازمند توجه بیشتری است. با توجه به ثبت جهاني شهر يزد توسط يونسكو اين امر، اهميت بيشتري يافته است. از اين روي هدف از این پژوهش طراحی و مدل‌سازی عوامل مؤثر بر توسعه گردشگری معلولین در شهر يزد مي‌باشد. در ابتدا با مرور پیشینه پژوهش‌هاي انجام شده، 15 عامل به عنوان عوامل مؤثر در توسعه گردشگری معلولین شناسایی شد که پس از مصاحبه با خبرگان به 13 عامل رسید. سپس با استفاده از تکنیک‌های نگاشت شناختی و مدل‌سازی ساختاری تفسیری مدلي از عوامل مؤثر طراحي شد. در این پژوهش مشخص شد كه نقش دولت در ترویج گردشگری معلولین، سیستم حمل‌ و نقل مناسب و طراحی ‌شده ویژه معلولین و امنیت مهم‌ترین عوامل در توسعه گردشگري معلولين مي‌باشند. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    83 - تمایل گردشگران به پرداخت هزینة خدمات در مقصدهای گردشگری روستایی
    حمدالله  سجاسی قیداری حمیده محمودی عاطفه  جمعه ای
    توسعه ناشی از گردشگری زمانی امکان پذیر است که آورده های اقتصادی از سوی گردشگران برای جامعه محلی فراهم شده و آن ها مایل به پرداخت حق الزحمه خدمات گردشگری در روستاها باشند. هدف از این پژوهش تحلیل و بررسی میزان تمایل گردشگران به پرداخت دستمزد خدمات گردشگری در روستاهای بخش چکیده کامل
    توسعه ناشی از گردشگری زمانی امکان پذیر است که آورده های اقتصادی از سوی گردشگران برای جامعه محلی فراهم شده و آن ها مایل به پرداخت حق الزحمه خدمات گردشگری در روستاها باشند. هدف از این پژوهش تحلیل و بررسی میزان تمایل گردشگران به پرداخت دستمزد خدمات گردشگری در روستاهای بخش شاندیز، شهرستان بینالود است. بر این اساس روش تحقیق توصیفی- تحلیلی است و میزان تمایل به پرداخت با استفاده از روش ارزش گذاری مشروط و مدل لاجیت محاسبه شده است. همچنین برای شناخت فضایی تفاوت تمایل گردشگران به پرداخت هزینه ها، از مدل وایکور استفاده شده است. تعداد روستاهای نمونه برابر با 11 روستای گردشگری، در مقطع زمانی سال 1397 انجام شده و نمونه ها با توجه به فرمول کوکران و با خطای 1/0 معادل 96 گردشگر تعیین گردید. نتایج نشان می دهد هر گردشگر به طور متوسط تمایل دارد مبلغی معادل 776540 ریال در روستا هزینه نماید. همچنین با توجه به مجموع میزان تمایل گردشگران به پرداخت هزینه ها در یک شبانه روز، بیشترین تمایل به پرداخت در زمینه استفاده از امکانات تجاری، پذیرایی و تفریحی، و در مرتبه بعد بیشترین تمایل به پرداخت در بخش امکانات اقامتی است. همچنین بر اساس مدل وایکور، گردشگران تمایل دارند در روستای ویرانی هزینه های بیشتری پرداخت نمایند که دلیل آن وجود امکانات و خدمات بیشتر این روستا در زمینه پذیرایی و رستوران است. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    84 - تأثیر رفتار شهروندي سازمانی بر کیفیت خدمات، رضایت و وفاداری مشتریان در صنعت هتلداری (مطالعه موردی: هتل¬های بین المللی پارسیان استان مازندران)
    جعفر بهاری مهدی کروبی شهلا بهاری
    تحقیق حاضر با هدف تأثیر رفتار شهروندی سازمانی بر کیفیت خدمات، رضایت و وفاداری مشتریان در صنعت هتلداری در هتل‌های بین المللی پارسیان استان مازندران، شامل: هتل‌های پارسیان آزادی رامسر (چهار ستاره) و پارسیان آزادی خزر (چهار ستاره) در تابستان ۱۳۹۶ صورت پذیرفته است. تحقیق حا چکیده کامل
    تحقیق حاضر با هدف تأثیر رفتار شهروندی سازمانی بر کیفیت خدمات، رضایت و وفاداری مشتریان در صنعت هتلداری در هتل‌های بین المللی پارسیان استان مازندران، شامل: هتل‌های پارسیان آزادی رامسر (چهار ستاره) و پارسیان آزادی خزر (چهار ستاره) در تابستان ۱۳۹۶ صورت پذیرفته است. تحقیق حاضر، از نظر هدف، کاربردی و براساس نوع روش تحقیق توصیفی و از لحاظ روش گردآوری داده‌ها از نوع پیمایشی است. همچنین از روش معادلات ساختاری با استفاده از نرم‌افزار اسمارت پی ال اس به منظور تجزیه و تحلیل داده‌ها استفاده شده است. جامعه آماری این تحقیق کلیه کارکنان و مشتریان هتل‌های بین المللی پارسیان استان مازندران می‌باشد. برای به دست آوردن حجم نمونه از روش نمونه‌گیری تصادفی ساده و فرمول کوکران استفاده شده است. اب