• صفحه اصلی
  • هوشمندسازی صنعت گردشگری ایران: تأکیدی بر توانمندسازی اجتماعی و فرهنگی

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 1400122436283 بازدید : 313 صفحه: 335 - 368

نوع مقاله: پژوهشی