Slide background

جستجوي مقاله (جستجوی پیشرفته)

در این قسمت شما می توانید عنوان یا قسمتی از خلاصه مقاله مورد نظر خود را در کادر زیر وارد نمونه و لیست مقالات مرتبط را مشاهده نمایید

اخبار نشریه

آخرین شماره

No 5
شماره 5 سال 3
بهار - تابستان 1394
دانلود فایل |

آخرین مقالات منتشر شده

امروزه روان‏شناسان بر این امر تأکید دارند که کارکنان سازمان‏ها باید فراتر از وظایف رسمی خود عمل کنند. با توجه به تعامل فراوان و رو‎ در‎ رو با مشتری و ماهیت خدمات، این مفهوم در بخش‌های خدماتی اهمیت بیشتری می‌یابد. یکی از مهارت‌هایی که می‌تواند به کارکنان در این راه کمک کند، «رفتار شهروندی سازمانی» است. به علاوه از جمله عواملی که نقش بسیار مهمی را در انجام موفق وظایف شغلی ایفا می‌کند، «هوش هیجانی» است؛ چرا که افراد دارای هوش هیجانی بالا، هنر تعامل و مهارت کنترل و ادارة احساسات دیگران را دارا هستند. به همین منظور پژوهش حاضر به دنبال بررسی تأثیر مؤلفه‌های هوش هیجانی و ابعاد رفتار شهروندی سازمانی کارکنان هتل است. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی و جامعۀ آماری این پژوهش، کارکنان گروه هتل‌های آریا به تعداد 500 نفر هستند. حجم نمونه، به شیوه فرمول تعیین حجم نمونه 112 نفر و با روش نمونه‏گیری طبقه‌بندی شده تعیین گردید. تجزیه و تحلیل داده‌ها از طریق آمار توصیفی و استنباطی (ضریب همبستگی پیرسون، تحلیل واریانس یک طرفه و t دو نمونه‏ای‌ مستقل) انجام شد. نتایج نشان می‏دهد که بین مؤلفه‌های هوش هیجانی و رفتار شهروندی سازمانی کارکنان هتل، رابطۀ مثبت و معناداری وجود دارد، همچنین بین نظرات کارکنان هتل در مورد هوش هیجانی و رفتار شهروندی سازمانی با توجه به جنس، سابقۀ خدمت و مدرک تحصیلی تفاوت معناداری مشاهده نگردید.
شمس السادات زاهدی - ابتهال زندی
DOI : 0
کلمات کلیدی : هوش هیجانی، رفتار شهروندی‌ سازمانی، ‌مهارت‌های ‌اجتماعی، کارکنان ‌هتل‏های آریا
شهر سلطانیه از مهمترین نقاط استان زنجان و حوزۀ گردشگری فرهنگی استان به شمار می رود، ولی تاکنون نتوانسته است آنچنان که باید در این زمینه جایگاه مناسبی بدست آورد. این پژوهش با هدف آسیب شناسی بازار گردشگری فرهنگی سلطانیه، به تجزیه و تحلیل عوامل مؤثر بر آن از نظر گردشگران می پردازد. گردشگران داخلی بازدید کننده از شهر سلطانیه در سال ۱۳۹۰ جامعۀ آماری پژوهش و تعداد ۳۸۳ نفر از آن ها حجم نمونۀ تحقیق هستند. یافته ها نشان می دهد که بازار گردشگری شهر بسیار آسیب پذیر و شکننده است. کوتاه بودن مدت اقامت در درجۀ اول و ناکارآمدی تبلیغات در درجۀ بعدی در رکود بازار گردشگری شهر تأثیر دارند که خود معلول عواملی مانند ضعف گردشگری فرهنگی کشور و ضعف امکانات تفریحی و زیرساختی شهر هستند. از این جهت مهم ترین سیاست گردشگری شهر باید توجه به انواع دیگر گردشگری مانند بوم گردی و گردشگری ورزشی در کنار گردشگری فرهنگی باشد. این کار از طریق ایجاد امکانات زیرساختی مانند ساخت هتل و مراکز اقامتی و تسهیلات تفریحی امکان پذیر خواهد بود.
DOI : 0
کلمات کلیدی : گردشگری فرهنگی، جاذبه های گردشگری، سلطانیه، تبلیغات، اقامت
کیفیت بالای محصول گردشگری یک مقصد، موجب تقویت رضایت گردشگران و در نهایت رشد گردشگری یک مقصد می شود. علاوه بر این، ارزیابی رضایت گردشگر از طریق یک پارامتر مبنا از عملکرد خدمات و محصولات مقصد امکان پذیر است. در این راستا، هدف از پژوهش حاضر سنجش تأثیر کیفیت محصول گردشگری پارک قروق بر رضایت گردشگران است. برای سنجش تأثیر کیفیت محصول گردشگری بر رضایت گردشگران از ۱۴۵پرسش نامه استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می‌دهد که ابعاد محصول گردشگری اعم از جاذبه، دسترسی، تسهیلات، تصویر از مقصد و هزینه های صرف شده به طور مستقیم و معنی داری بر رضایت گردشگران مؤثرند. علاوه بر این، نتایج مطابق با تکنیک تحلیل عاملی گویای آن است که تسهیلات مقصد، مهم ترین بعد محصول گردشگری پارک است. هم چنین نتایج این تجزیه و تحلیل به تصمیم گیرندگان پارک کمک می کند با برطرف کردن کمبودهای پارک نظیر راه اندازی اینترنت سوئیت ها، افزایش تعداد نیمکت های ساحل و غیره رضایت گردشگران را افزایش دهند.
DOI : 0
کلمات کلیدی : ، محصول مقصدهای گردشگری، رضایت گردشگر، مدل رگرسیون، تحلیل عاملی، پارک ساحلی قروق
در مطالعات فراغت و گردشگری، انگیزه همواره از اهمیت خاصی برخوردار بوده است. شناسایی انگیزه ها و محدودیت های گردشگران در سفر به شهر شیراز هدف عمدۀ این تحقیق است. تحقیق حاضر به لحاظ هدف کاربردی، از نظر زمان، مقطعی و از نظر ماهیت و روش توصیفی ـ پیمایشی است و براساس یافته ها و نتایج یک بررسی میدانی از ١٠٠ نفر از گردشگران تهرانی شهر شیراز در بهار ١٣٩۲ که به صورت تصادفی انتخاب شدند، تهیه گردید و پرسش نامۀ محقق ساخته، ابزار اصلی در گردآوری اطلاعات است. در باب انگیزه ها تعداد ۲۴ شاخص انگیزشی در ۶ بعد فیزیکی، فرهنگی، احساسی ـ عاطفی، شخصی، توسعۀ فردی و موقعیتی و برای محدودیت های سفر، تعداد ۱۰ شاخص در ۳ بعد محدودیت های ساختاری، درون فردی و بین فردی مورد پرسش قرار گرفته شد. نتایج حاصل از تحلیل داده ها در نرم افزار spss نشان می دهد که دیدن جاذبه های فرهنگی و تاریخی شیراز و استفاده از طبیعت این شهر از جمله مهمترین انگیزه های گردشگران برای سفر است. هم چنین مسافت زیاد بین شهرهای تهران و شیراز، هزینۀ سفر و نداشتن زمان کافی از مهمترین محدودیت هایی است که گردشگران با آن مواجه اند.
DOI : 0
کلمات کلیدی : انگیزۀ سفر، محدودیت های سفر، شهر شیراز
گردشگری زیارتی، واجد وجه اجتماعی تأثیرگذاری هم در میان زائران و همدر جامعۀ میزبان است. شهر مشهد، دومین کلان شهر زیارتی جهان اسلام با میزبانی سالانه بیش از ده میلیون زائر نیازمند توجه و برنامه ریزی ویژه در تمامی حوزه ها ـ به ویژه عرصۀ اجتماعی زیارت است. مقالۀ حاضر به دنبال ارایۀ شناخت یاز وضعیت اجتماعی زیارت در شهر مشهد برای تدوین برنامۀ راهبردی توسعۀ عرصۀ اجتماعی زیارت در شهر مشهد است. بدین ترتیب ابتدا حوزۀ مفهومی عرصۀ اجتماعی ـ امنیتی تعریف و سپس با رویکرد برنامه ریزی راهبردی نقاط قوت و ضعف، فرصت ها و تهدیدهای عرصۀ زیارت شهر مشهد به شیوۀ مصاحبه با زائران و سایر ذی نفعان کلیدی شناسایی گردید و بر مبنای آن مأموریت، چشم انداز، اهداف و راهبردهای متناظر با این عرصه ارایه گردید. نتایج تحقیق حاکی از آن است که برای تحقق چشم انداز بایستی بر راهبردهای افزایش امنیت و احساس امنیت زائران، فرهنگ سازی در بین زائران، تقویت فرهنگ میزبانی مجاوران، اطلاع رسانی به زائران، تغییر الگوی سفر و ایجاد الگوهای متوازن سفرهای زیارتی در طول سال، سرمایۀ اجتماعی، تقویت سیستم های نظارتی، استانداردسازی رویه های رفتاری و هم افزایی قوای نهادهای قضایی و امنیتی تمرکز کرد.
DOI : 0
کلمات کلیدی : زیارت، توسعه، حوزه اجتماعی، امنیت، برنامه راهبردی، swot

ابتداقبلی12بعدیانتها مشاهده 1 تا 5 ( از 10 رکورد)