جستجوي مقاله (جستجوی پیشرفته)

در این قسمت شما می توانید عنوان یا قسمتی از خلاصه مقاله مورد نظر خود را در کادر زیر وارد نمونه و لیست مقالات مرتبط را مشاهده نمایید

آخرین شماره

No 9
شماره 9 سال 5
بهار - تابستان 1396
|

پربازدیدترین مقالات


آخرین مقالات منتشر شده

پدیدۀ گردشگری سلامت، به عنوان یکی از رو به رشدترین بخش¬های صنعت گردشگری در جهان؛ امروزه به صورت یکی از صنایع جذاب در زمینه¬های اقتصادی، اشتغال¬زایی، معرفی فرهنگ¬ها و حتی ایجاد منافع سیاسی برای کشورها درآمده است. گردشگری سلامت، برای اقتصاد کشورهایی که در این صنعت فعالیت دارند، منافع بسیاری به همراه دارد. با توجه به نوپا بودن صنعت گردشگری سلامت و نیز رقابت شدید برای توسعة این صنعت میان کشورهای مختلف، مسأله جذب و حفظ مشتریان، همواره اساسی¬ترین دغدغه گردانندگان صنعت گردشگری به شمار می¬رود. هدف از این مطالعه، بررسی اثر کیفیت درک شده خدمات (خدمات پزشکی و ارائه خدمات)، رضایت و اعتماد بر بازگشت گردشگران و استفادۀ مجدد آن¬ها از خدمات درمانی در بیمارستان‌ها و مراکز درمانی شهر مشهد است. از بین گردشگران خارجی حوزۀ سلامت که از خدمات پزشکی مراکز درمانی مشهد استفاده نموده‌اند، تعداد 206 نفر به روش نمونه‌گیری قضاوتی انتخاب و داده‌ها به وسیلۀ پرسش¬نامه گردآوری شده است. نتایج تجزیه و تحلیل یافته‌های تحقیق با استفاده از آزمون معادلات ساختاری، فرضیه‌های اثر مثبت و مستقیم کیفیت درک شده خدمات (خدمات پزشکی و ارائه خدمات) بر رضایت گردشگران سلامت را تایید می¬کنند. همچنین فرضیه‌های اثر مثبت رضایت گردشگران سلامت بر اعتماد به مراکز درمانی و کارکنان آن¬ها تأیید گردید. اثر اعتماد گردشگران سلامت به مراکز درمانی و کارکنان این مراکز، بر بازگشت مجدد آن¬ها به ایران نیز مورد تأیید قرار گرفت.
ناعمه پروین محبی - علیرضا خوراکیان - محمد مهدی فراحی
DOI : 0
کلمات کلیدی : اعتماد ، کیفیت ، رضایت ، گردشگران سلامت
رفتارها و فعاليت¬هاي تفريحي نامناسب گردشگران ممكن است به شکل مستقیم و غیرمستقیم بر محيط مقصد گردشگري تأثیر منفي بر جای بگذارد، به همین دلیل كاهش ميزان تأثيرات منفي گردشگري بر محيط زيست جزء اولويت¬ها و نگراني¬هاي اصلي اين حوزه است. بر اين اساس، امروزه رفتار مسئولانة زيست¬محيطي گردشگران در مسير دست¬يابي به توسعه پايدار گردشگري اهميت و ضرورت زيادي يافته است. پژوهش حاضر در بهار 1395 با هدف تحلیل میزان مسئولیت¬پذیری اجتماعی گردشگران روستایی انجام شد. براي اين منظور از روش¬شناسي توصيفي- تحليلي، با استفاده از منابع كتابخانه¬اي و مطالعه ميداني(پرسش¬نامه) استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش را 228 نفر از گردشگران 14 نقطه روستایی شهرستان خواف تشکیل داده¬اند. برای جمع¬آوری داده¬ها از روش نمونه¬گیری تصادفی طبقه¬ای با ابزار پرسش¬نامة محقق-ساخته بر اساس شاخص¬ها و مؤلفه¬های ابعاد پنج¬گانة مسئولیت¬پذیری اجتماعی مستخرج از ادبيات نظري استفاده شد. سطح پایایی ابزار اندازه¬گیری براساس ضریب آلفای کرونباخ، (0.869) است. نتایج و یافته¬های این پژوهش حاکی از آن است که گردشگران روستاهای نمونه در برخورداری از مؤلفه¬های مسئولیت¬پذیری اجتماعی، بالاتر از سطح مطلوب میانگین عددی 3 قرار دارند.
حمدالله سجاسی قیداری - الهه دلير
DOI : 0
کلمات کلیدی : مسئولیت پذیری اجتماعی ، گردشگری ، گردشگران روستایی ، شهرستان خواف
بررسی تلاش¬های تحقیقاتی صورت گرفته در هر حوزه، درک صحیحی از رویکرد نظری، روش-ها و تکنیک¬های مورد استفاده تحقیق و چگونگی پیشرفت نظری و روشی در آن حوزه فراهم می¬کند. در کنار مباحث کلی در رابطه با ماهیت و تکامل دانش علمی، بحث¬های پارادایمی و پژوهش¬های نوین گردشگری می¬توانند فرضیاتی را در رابطه با تکامل دانش گردشگری ارائه کنند. در این نوشتار با بهره¬گیری از روش مرور نظا¬مند، آثار علمی - پژوهشی مطالعات اجتماعی گردشگری در ایران، با هدف آشکارسازی بینش و تفکر اجتماعی در مورد گردشگری بررسی شد. به تأسی از مفهوم¬¬سازی کوهن از جامعه شناسی گردشگری، رویکرد مفهومی در مسأله-شناسی مطالعات اجتماعی گردشگری به چهار سطح گردشگر (علایق، نگرش‌ها، واکنش‌ها و نقش‌های او)؛ روابط میزبان و گردشگر؛ ساختار‌ها و کارکردهای گردشگری و پیامدهای گردشگری، طبقه بندی شد. یافته‌های پژوهش بیانگر آن است که مهمترین موضوع اجتماعی مورد توجه محققان گردشگری در ایران، ساختار و کارکردهای گردشگری بوده‌ و پس از آن عمده مقالات به گردشگر پرداخته¬اند و پیامدهای گردشگری و روابط گردشگر و میزبان به ترتیب در مراتب سوم و چهارم اهمیت قرار داشته است. یافته‌ها نشان می‌دهد که موضوع گردشگری چندان مورد اقبال جامعه¬شناسان در ایران نبوده است و جغرافی¬دانان تفوق بیشتری در تولید و انتشار مسایل اجتماعی گردشگری داشته¬اند. یافته¬ها شواهدی از رشد مطالعات بین¬-رشته¬ای در موضوع گردشگری در ایران را نشان نداده و بیشتر مؤید پژوهش¬های چندرشته¬ای است که عمدتا با بهره¬گیری از روش¬های کمی و با نظرسنجی از ذینفعان و کارشناسان انجام شده است. نتایج نشان داد خلاءهای مفهومی و روشی زیادی برای توسعه دانش بین رشته¬ای گردشگری و تأثیرگذاری آن در مسایل سیاست¬گذاری، توسعه و مدیریت گردشگری تجاری در ایران وجود دارد.
مژگان عظیمی هاشمی - زهرا بستان
DOI : 0
کلمات کلیدی : مرور نظام مند ، مطالعات اجتماعی گردشگری ، نشریات علمی-پژوهشی ، مدل کوهن ، مطالعات بین رشته ای
رستوران‏داری یكی از زیرمجموعه¬های مهم صنعت گردشگری است که تأثیر بسزایی در افزایش جذابیت مقصدهای مختلف گردشگری دارد. همچنین غذا می¬تواند به عنوان سفیر فرهنگي جوامع، نقش ایفا کرده و موجبات ترویج زوایای مختلف فرهنگی را فراهم سازد. از جمله عواملی که می¬تواند جایگاه رستوران¬داری را در ایران توسعه و بهبود بخشد، به¬كارگيري روش¬ها و مفاهيم نويني همچون¬ مشاركت برند است. هدف اين پژوهش بررسی تأثیر عناصر مشارکت برند بر رضایت و وفاداری مشتريان در رستوران¬های زنجیره¬ای سطح شهر تهران است. این پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی، بر اساس ماهیت داده¬ها کیفی و از نظر روشِ گردآوری داده¬ها، اسنادی و پیمایشی است. جامعه آماري تحقيق، رستوران¬هاي زنجيره¬اي شهر تهران است. از این رو، پیمایشی با استفاده از 268 پرسش¬نامه به روش نمونه¬گیری در دسترس، انجام شد. جهت تجزیه و تحلیل داده¬ها از آزمون¬های کولموگروف - اسمیرنوف ، ضریب همبستگی پیرسون ، تحليل عاملي تأیيدي، مدل معادلات ساختاري و ارزيابي مدل مفهومي پژوهش از طريق تحليل مسير به روش حداقل مربعات جزئي با استفاده از نرم¬افزار پی¬ال¬اس انجام شده است. نتایج تحقیق حاکی از وجود تأثير مثبت و معنادار مزیت قیمت، پاداش¬های تبلیغاتی و پشتیبانی خدمات به عنوان سه بخش اصلی از عناصر مشارکت برند بر رضایت و وفاداری مشتریان است، لذا مشاركت برند به عنوان یک استراتژي مؤثر بازاریابی می¬تواند مدیریت رستوران¬ها را قادر سازد علاوه بر جلب بیشتر رضایت مشتریان، سیاست¬¬گذاری بهتری را جهت تحقق اهداف به انجام رسانند.
جعفر آهنگران - رضا اصلاني
DOI : 0
کلمات کلیدی : مشارکت برند ، رضایت مشتری ، وفاداری، گردشگری ، رستوران داری
با وجودی که در سال¬های اخیر تحقیقات بسیاری در مورد انگیزه¬های گردشگری انجام شده است، اما می¬توان گفت تحقیق در مورد انگیزه¬های گردشگری مذهبی در دوران نوباوگی خود قرار دارد و مطالعات انگشت شماری در این زمینه صورت گرفته است. محققان این حوزه تا کنون در ایجاد تمایز میان بخش¬های گردشگری مذهبی و زیارتی به اجماع دقیقی نرسیده¬اند. موفقیت بازاریابی مقصد باید از طریق یک تحلیل جامع از انگیزش گردشگران هدایت شود، و بدین دلیل این مقاله به بررسی و اولویت¬بندی انگیزه¬های گردشگران مذهبی عراقی پرداخته است. مرور ادبیات گذشته در مورد انگیزش نشان می¬دهد که تحلیل انگیزه¬ها بر اساس دو بعد عوامل رانشی و کششی مورد قبول بسیاری از پژوهشگران گردشگری بوده است. این تحقیق توصیفی- پیمایشی مبتنی بر مطالعات اسنادی و کتابخانه¬ای و استفاده از پرسشنامه است. در این مطالعه 385 پرسشنامه در میان گردشگران عراقی شهر مشهد توزیع شد. 38 گویه و 10 متغیر پنهان مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. برای تجزیه و تحلیل متغیرهای اصلی از روش تحلیل عاملی تأییدی بهره گرفته شد. پس از بازبینی نهایی، 247 پرسشنامه پذیرفته شدند. روایی، پایایی و برازش داده¬ها تأیید، و در نهایت برای رتبه¬بندی عوامل از آزمون فریدمن بهره گرفته شد. نتایج نشان داد که در میان عوامل رانشی انگیزه¬های معنوی و خودشکوفایی از بالاترین اولویت برخوردارند و بعد از آن انگیزه احترام و کسب پرستیژ، انگیزه خانوادگی، جست¬وجوی امنیت و آرامش، انگیزه تفریحی و فراغتی، انگیزه یادگیری و کنجکاوی، انگیزه فرهنگی و در میان عوامل کششی به ترتیب انگیزه¬های مذهبی- فرهنگی، جاذبه¬های تفریحی و ویژگی¬های زیرساختی قرار دارند.
وحید مرزی
DOI : 0
کلمات کلیدی : انگیزش ، گردشگری مذهبی ، عوامل رانشی ، عوامل کششی ، بازاریابی مقصد
گسترش¬ صنعت¬ گردشگري علاوه بر ابعاد¬ مثبت می¬تواند ابعاد¬ منفی بسیاری نیز در زمینه¬های -اقتصادی، اجتماعی- فرهنگی و زیست¬محیطی در ¬پی داشته باشد. مقاله حاضر با استفاده از روش تحلیل ساختاری، به مرور و تجزیه و تحلیل پژوهش¬های ¬پیشین و نظرات کارشناسان پرداخته است. هدف ¬اصلی این مقاله شناسايي و اولويت¬بندي اثرات ¬مثبت¬و¬منفی¬گردشگری¬ در ¬مقياس ملی و در جریان روند توسعه گردشگری ايران است. این اثرات شامل اثرات اقتصادی (افزایش درآمد، ایجاد اشتغال، افزایش هزینه¬های زندگی، ایجاد تورم و¬ غیره)، اثرات اجتماعی- فرهنگی (افزایش مشارکت و سرمایه اجتماعی، احیای ارزش¬های محلی، افزایش شکاف اجتماعی، مصرف¬گرایی و ¬غیره) و اثرات زیست¬محیطی (بهبود کیفیت محیط، ترویج معماری سبز، کاهش سطح سرانه¬های طبیعی، کاهش ظرفیت تحمل فیزیکی و غیره) است. به منظور تجزیه¬و¬تحلیل داده¬ها از تحلیل سیستمی در محیط نرم¬افزار Micmac استفاده شده است. پژوهش حاضر ضمن ارائه و تنظیم مهم¬ترین عوامل تأثیرگذار و تأثیرپذیر در ابعاد اقتصادی، زیست¬محیطی و اجتماعی- فرهنگی، حاکی از آن است که برای رسیدن به یک سیستم پایدار در گردشگری توجه به اثرات منفی تأثیر¬گذار به ویژه در حوزه زیست¬محیطی در درجه اول اهمیت قرار دارد و در مرحله دوم می¬باید بر کاهش اثرات دو وجهی و ریسک به جهت غیرقابل پیش بینی بودن، تمرکز شود.
امین فرجی ملائی - محمد نعمت پور - امید عشریه
DOI : 0
کلمات کلیدی : گردشگری ، اثرات اجتماعی فرهنگی ، اثرات اقتصادی ، اثرات زیست محیطی
هنگامی‌که بحث رضایت‌مندی گردشگران از یک جاذبه مطرح می‌شود، باید به مؤلفه‌های مرتبط با ارزیابی رضایت‌مندی توجه نمود. به هر میزان رضایت، توقعات و انتظارات گردشگران تأمین شود به همان میزان جذب گردشگر و توسعه گردشگری محقق می‌شود. بر این اساس، پرسش اساسی پژوهش حاضر این است که «عوامل مؤثر بر میزان رضایت‌مندی گردشگران داخلی و خارجی از مجموعه میراث جهانی بیستون چیست؟» با توجه به هدف پژوهش، نوع تحقیق، کاربردی و روش تحقيق، پیمایشی - تحليلی است. روش گردآوری اطلاعات کتابخانه‌ای و میدانی و در تجزیه‌ و تحلیل اطلاعات از آمار توصیفی و استنباطی (تحلیل عاملی و آزمون تی مستقل) استفاده شده است. جامعه آماری تحقیق، گردشگران داخلی و خارجی بازدید کننده از مجموعه تاریخی بیستون هستند. تعداد نمونه لازم به علت مشخص نبودن تعداد دقیق جامعه آماری با استفاده از فرمول کوکران 384 گردشگر داخلی و 384 گردشگر خارجی محاسبه شد. یافته¬های پژوهش بر اساس آمار استنباطی (روش تحلیل عاملی) نشان می‌دهد که 6 مؤلفه‌ مؤثر بر رضایت-مندی گردشگران شامل کیفیت محیطی، کیفیت خدمات، کیفیت رفتار جامعه میزبان، کیفیت هزینه خدمات، کیفیت امنیت، کیفیت خدمات حمل‌ و نقل است. همچنین نتایج نشان می¬دهد کیفیت هزینه خدمات، کیفیت محیطی و کیفیت خدمات حمل‌ و نقل مهم¬ترین عامل مؤثر در رضایت¬مندی گردشگران داخلی و خارجی است.
منیژه احمدی - ارسطو خیراللهی - مهدی چراغی
DOI : 0
کلمات کلیدی : گردشگری ، رضایت‌مندی ، مجموعه گردشگری بیستون ، استان کرمانشاه

معرفي نشريه

صاحب امتیاز :پژوهشکده گردشگری جهاد دانشگاهی
مدیر مسئول :دکتر سید علی اکبر شمسیان
سردبیر :دکتر حمید ضرغام بروجنی
هیئت تحریریه :
دکتر محمد حسین ایمانی خوشخو
دکتر حامد بخشی
دکتر محمد حسین پاپلی یزدی
دکتر دل چیاپا
دکتر محمد رحیم رهنما
دکتر عبدالرضا رکن الدین افتخاری
دکتر شمس السادات زاهدی
دکتر ناصر شاهنوشی
دکتر حمید ضرغام بروجنی
دکتر مژگان عظیمی هاشمی
دکتر حسین کلانتری خلیل آباد
دکتر متین کوزاک
-------------------------
مدیر اجرایی: سحر اقبالی
شاپا :
شاپا الکترونیکی :

نمایه شده