جستجوي مقاله (جستجوی پیشرفته)

در این قسمت شما می توانید عنوان یا قسمتی از خلاصه مقاله مورد نظر خود را در کادر زیر وارد نمونه و لیست مقالات مرتبط را مشاهده نمایید

آخرین شماره

No 10
شماره 10 سال 5
پاییز - زمستان 1396
|

پربازدیدترین مقالات


آخرین مقالات منتشر شده

یکی از ابعاد مهم رفتار مصرف‌کننده، تصمیم¬گیری بدون برنامه است که در یک فرایند سریع و ناشی از هیجان و احساسات صورت می¬گیرد. سفرهای آنی یا بدون برنامه یکی از انواع رفتارهای آنی محسوب می‌شود که طی آن فرد بدون برنامه‌ریزی قبلی سفر می‎کند. دلایل مختلفی برای این نوع گردشگری می‌توان برشمرد؛ مانند: فشار دوستان به ‌قصد لذت بردن و هیجان، تأثیر برنامه‌های بازاریابی مقصد سفر و درخواست و اصرار اعضای خانواد. هدف این مقاله، بررسی تأثیر مشارکت نوجوانان در تصمیم‌گیری آنی خانواده¬ها برای انجام سفرهای تفریحی است. در همین رابطه، مدل مفهومی تحقیق، بر اساس ادبیات و پیشینۀ تحقیق ارائه شده است که نشان‏دهندۀ رابطه بین متغیرهای تحقیق (اصرار نوجوانان، احساسات افراد تصمیم‌گیرنده و قصد مسافرت آنی اعضای خانواده) است. برای جمع‌آوری اطلاعات در این زمینه، در بین 384 خانواده از خانواده‌هایی که به استان گیلان مسافرت کرده و دارای حداقل یک فرزند نوجوان بودند، پرسش¬نامه‏هایی توزیع ‌شد. این مطالعه از نظر هدف، کاربردی و از نظر گردآوری داده‌ها، توصیفی- همبستگی است. برای بررسی داده¬های توصیفی از نرم¬افزار SPSS 19 و برای آمار استنباطی از مدل¬سازی معادلات ساختاری (SEM) مبتنی بر رویکرد حداقل مربعات جزئی (PLS) و نرم¬افزار SmartPLS2 استفاده ‌شده است. یافته‌ها نشان می‌دهد که مشارکت نوجوانان در تصمیم‌گیری خانواده‌ها بر سفرهای آنی اثرگذار است. ضمن اینکه نقش میانجی¬گری احساسات در رابطۀ بین مشارکت نوجوانان و تصمیم‌گیری خانواده‏ها برای سفرهای آنی نیز مورد تأیید قرارگرفته است؛ بدین معنی که نوجوانان با مشارکت در تصمیم‌گیری خانواده، نه¬‌تنها بر احساسات افراد تصمیم‏گیرنده، بلکه از طریق این احساسات بر قصد مسافرت آنی اعضای خانواده نیز تأثیر می‏گذارند.
محسن اکبری - اسماعیل رمضان پور - پارمیس معاف
DOI : 0
کلمات کلیدی : احساسات، قصد سفر آنی، مشارکت نوجوانان در تصمیمات خانواده
بوم¬گردی سبب ایجاد فرصت¬های ویژه برای گردشگران، به‌منظور شناسایی شگفتی¬های طبیعت و کسب اطلاعات جدید، شده و شرایط معیشتی جامعۀ میزبان را بهبود می¬بخشد. جزیرۀ هرمز با دارا بودن قابلیت¬های فراوان بوم¬گردی، توانسته است بوم¬گردان زیادی را در سال‌های اخیرجذب نماید. این پژوهش نیز با هدف شناسایی و تحلیل شبکه¬های ارتباطی میان بوم¬گردان و مردم محلی جزیرۀ هرمز و تأثیرات اجتماعی آنها انجام شدهاست. براین‌اساس، داده‌های جمع‌آوری شده با استفاده از مصاحبه¬ و پرسش¬نامه¬، وارد نرم¬افزار اکسل شده و با استفاده از روش تحلیل شبکه¬ای و نرم‌افزار ویسون مورد بررسی و تحلیل قرار گرفتند. نتایج نشان داد که میان بوم‌گردان و مردم محلی جزیره، روابط دوستانه و همکاری ایجاد شده و این ارتباطات منجر به استمرار بوم‌گردی در این جزیره شده است. همچنین این شبکه‌ها می‌توانند منجر به توسعه بوم¬گردی پایدار در جزیره هرمز شوند.
الهام نصرآبادی - حنانه محمدی کنگرانی - مهدی میرزاده کوهشاهی
DOI : 0
کلمات کلیدی : شبکه روابط اجتماعی، جامعۀ میزبان، بوم¬گردان، جزیرۀ هرمز، تحلیل شبکه‌ای
هدف تحقیق حاضر شناسایی ابعاد و شاخص¬های مفهوم بازاریابی کارآفرینانه در صنعت هتل داری به شیوه¬ای نوآورانه با ایجاد پیوستگی بین سه حوزه بازاریابی، کارآفرینی و هتل داری است. روش تحقیق از نوع کیفی اکتشافی است و برای جمع¬آوری داده¬ها، مصاحبه¬های عمیق نیمه¬ساختار¬یافته با 20 نفر از مدیران ارشد هتل¬های شهر تهران صورت گرفت؛تا از این طریق ابعاد و شاخص¬های بازاریابی کارآفرینانه در صنعت هتل¬داری استخراج و ماهیت مفهوم آن کشف گردد. نتایج حاصل از مصاحبه¬ها نشان داد که ابعاد تشکیل¬دهندة بازاریابی کارآفرینانه هتل¬داری شامل 11 بعد «مدیریت ریسک»، «نوآوری¬گرایی»، «پیش¬نگری»، «مشتری¬گرایی»، «رقیب¬گرایی»، «فرصت¬گرایی»، «پیشگامی»، «شبکه¬سازی»، «به¬روز بودن»، «تأمین و مشارکت» و «خلق ارزش» و 62 جزء یا شاخص می¬باشد. بررسی و مقایسه نقادانة این ابعاد، با ابعاد مطرح در کسب وکارهای تولیدی، خرده¬فروشی، صنایع غذایی، فناوری اطلاعات و غیره، نشان از این واقعیت دارد که ابعاد و شاخص¬های تشکیل¬دهندة مفهوم بازاریابی کارآفرینانه در صنعت هتل-داری، متفاوت از کسب و کارهای غیر گردشگری و هتل¬داری است.
مرتضی خزائی پول - ابوالفضل تاج زاده نمین - حمید ضرغام بروجنی - مهدی کروبی
DOI : 0
کلمات کلیدی : بازاریابی کارآفرینانه، صنعت هتل¬داری، مفهوم¬پردازی، کارآفرینی
در سال¬های اخیر، موضوعات زیست¬محیطی، توجه روزافزونی در محافل علمی و حتی در سطحی وسیع¬تر، یعنی سطح جامعه دریافت داشته و بدین ترتیب، محیط زیست نسبت به گذشته، برای افراد بیشتری در جامعه تبدیل به یک موضوع اجتماعی با اهمیت شده است. پژوهش حاضر با هدف بررسی عوامل مؤثر بر رفتارهای حفاظتی گردشگران داخلی و خارجی انجام گرفته است. جامعه آماری پژوهش حاضر را گردشگران داخلی و خارجی استان فارس تشکیل می¬دهند. حجم نمونه از طریق فرمول کوکران برابر با 260 نفر می¬باشد که با استفاده از روش نمونه¬گیری تصادفی ساده انتخاب شده است. ابزار گردآوری داده¬ها در پژوهش حاضر پرسش¬نامه می¬باشد. داده‌های جمع آوری شده با استفاده از نرم افزار آماری SPSS پردازش و با استفاده از آماره‌های توصیفی و تحلیلی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که بیش¬ترین تأثیر در گردشگران داخلی مربوط به متغیر رفتارهای حافظ محیط زیست و کم¬ترین تأثیر مربوط به متغیر انتساب مسئولیت است. همچنین بیش¬ترین تأثیر در گردشگران خارجی مربوط به متغیر رفتارهای حافظ محیط زیست و کم¬ترین آن مربوط به متغیر انتساب مسئولیت بر رفتارهای حفاظتی محیط زیست می باشد.
محمد حسن صیف - احمد رستگار - سعید طالبی - مرضیه تاجوران،
DOI : 0
کلمات کلیدی : محیط زیست، انتساب مسئولیت، رفتارهای حافظ محیط زیست
در پژوهش حاضر به شناسايي و ترسيم مدل عوامل بحراني تحقق زنجيره تأمين سبز صنعت گردشگری پرداخته شده است. در این تحقیق ابتدا از طريق مطالعه ادبيات و پیشینه تحقيق، عوامل مؤثر بر سبز شدن زنجيره تأمين شناسايي و سپس در فاز كمي ابتدا 100 نفر از ذی¬نفعان صنعت گردشگری انتخاب شده و از آن¬ها جهت بحرانی بودن عوامل شناسایی شده زنجيره تأمين سبز صنعت گردشگری نظرسنجي شد. ابزار گردآوری داده‌ها پرسش¬نامه بوده است. جهت تحلیل داده¬های تحقیق، ابتدا با استفاده از روش تحلیل آماری و آزمون t ضریب اهمیت مؤلفه¬ها مشخص شد و در فاز دوم جهت اولویت¬بندی شاخص¬ها و نیز علت و معلول بودن آنها از تکنیک دیماتل فازی استفاده شد. نتایج به دست آمده از بررسي و شناسايي عوامل بحراني تحقق زنجيره تأمين سبز نشان مي¬دهد هر 33 عامل شناسايي شده به عنوان عوامل تحقق زنجيره تأمين سبز در صنعت گردشگری ايران بحراني و اساسي بوده و نقش پراهميتي در تحقق آن دارند. تحليل عوامل قرار گرفته در بعد مديريت تأمين كنندگان نشان مي¬دهد بين 6 عامل قرار گرفته در زمره عوامل تأثيرگذار، عوامل «ارائه خدمات ترغيب كننده به تأمين كننده در راستاي توجه و صيانت از محيط زيست»، «لحاظ نمودن ويژگي¬هاي زيست¬محيطي به عنوان الزامات کیفی تأمين كننده» و «برگزاري نشست با تأمین کنندگان»، سه عامل اصلي و ريشه¬اي يا علت سبز شدن زنجيره تأمين سبز صنعت گردشگری مي¬باشد. اين در حالي است كه تحقق سه عامل «كمك به تأمین کنندگان در راستاي حل مشكلات زيست¬محيطي آنان»، «توجه به اصول زيست¬محيطي و پايبندي به آن در برگزاري مناقصات» و «تلاش براي كاهش اثرات زيست¬محيطي از طريق تحویل بموقع تعهدات تأمين كننده» به طور سطحي و ناپايدار، همانند يك هدف كوتاه¬مدت، موجب سبز شدن زنجيره تأمين صنعت گردشگری ايران خواهد شد.
محمد حسین ایمانی خوشخو - سید محمد موسوی
DOI : 0
کلمات کلیدی : زنجيره تأمين سبز، عوامل بحراني موفقيت، صنعت گردشگری و تكنيك ديماتل فازي
«توصیف و تحلیل تصورات قالبی» و «اعتماد اجتماعی زائرین نسبت به مردم مشهد» دو مؤلفه مهم و اثرگذار در روابط و تعاملات اجتماعی میزبان - میهمان به شمار می¬رود. داده¬ها با استفاده از روش پیمایش و ابزار پرسش¬نامه از نمونه¬ای مشتمل بر 310 نفر از زائرین جمع-آوری شده است. یافته¬ها نشان داد زائرین، مشهدی¬ها را افرادی خونگرم و خوش برخورد، صمیمی، متواضع، مهمان نواز، صبور (تصورات قالبی مثبت) و تا حدی باایمان و قانون¬مدار (در حد متوسط و خنثی) و هم¬چنین افرادی منفعت¬طلب و سودجو، خسیس و بی¬انصاف (تصورات قالبی منفی) می¬دانند. هم¬چنین اعتماد اجتماعی زائرین نسبت به مردم مشهد در حد متوسط است. برای آزمون فرضیات از تحلیل واریانس یک¬طرفه و رگرسیون چندگانه استفاده شده و نتایج حاصل نشان می¬دهد که تصورات قالبی زائرین با اعتماد اجتماعی آنها نسبت به مردم مشهد رابطه¬ای مثبت و معنادار داشته و از بین متغیرهای مورد بررسی بیش¬ترین تأثیر را بر اعتماد اجتماعی دارد. سایر عوامل تأثیرگذار شامل: قوم¬مداری، رضایت، پایگاه اجتماعی- اقتصادی، جنسیت، وضعیت تأهل و قومیت می¬باشد. ضمناً متغیرهای جنسیت، محل سکونت، قومیت، رضایت و قوم¬مداری بر تصورات قالبی زائرین تأثیرگذارند.
فاطمه اسحاقی - محمد مظلوم خراسانی - علی اکبر مجدی
DOI : 0
کلمات کلیدی : اعتماد تعمیم¬یافته، تصورات قالبی، قوم¬مداری، احساس رضایت، زائرین
گردشگران امروزی بیش از هر زمان دیگری برای جست¬وجوی اطلاعات سفر، به اینترنت وابسته-اند. آن¬ها تجارب سفر خود را پی‌درپی در فضای مجازی به اشتراک می¬گذارند. بر این اساس پژوهش حاضر، با هدف بررسی اثر متغیرهای ایجاد انگیزة سفر، جست¬وجوی اطلاعات و کیفیت خدمات گردشگری الکترونیک بر رفتار مصرف¬کنندگان جوان، در سنین 20 تا 40 ساله شهر تهران انجام شد. شرکت‌کنندگان 182 نفر از جوانان شهر تهران (46 نفر مصرف¬کننده مرد، 105 نفر مصرف¬کننده زن) بودند که با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. داده‌ها از طریق مدل تحلیل مسیر و با استفاده از نرم‌افزار ليزرل تحلیل شد. یافته‌ها نشان داد که ایجاد انگیزه سفر به ‌صورت غیرمستقیم و با میانجی‌گری کیفیت خدمات بر رفتار مصرف¬کنندة خدمات گردشگری الکترونیک، اثر معناداری دارد. این پژوهش مشخص کرد که ایجاد انگیزه سفر و جست¬وجوی اطلاعات به ‌طور غیرمستقیم و با واسطة کیفیت خدمات، می‌تواند رفتار مصرف¬کنندة خدمات گردشگری الکترونیک را تحت تأثیر قرار دهد.
سکینه جعفری - محمد نجارزاده - رضوان گلستانه - نرجس دیرگندم
DOI : 0
کلمات کلیدی : ایجاد انگیزه، جست¬وجوی اطلاعات، کیفیت خدمات، رفتار مصرف¬کننده، گردشگری الکترونیک

معرفي نشريه

صاحب امتیاز :پژوهشکده گردشگری جهاد دانشگاهی
مدیر مسئول :دکتر سید علی اکبر شمسیان
سردبیر :دکتر حمید ضرغام بروجنی
هیئت تحریریه :
دکتر محمد حسین ایمانی خوشخو
دکتر حامد بخشی
دکتر محمد حسین پاپلی یزدی
دکتر دل چیاپا
دکتر محمد رحیم رهنما
دکتر عبدالرضا رکن الدین افتخاری
دکتر شمس السادات زاهدی
دکتر ناصر شاهنوشی
دکتر حمید ضرغام بروجنی
دکتر مژگان عظیمی هاشمی
دکتر حسین کلانتری خلیل آباد
دکتر متین کوزاک
-------------------------
مدیر اجرایی: سحر اقبالی
شاپا : 2382-9664
شاپا الکترونیکی :

نمایه شده