دکتر محمد رحیم رهنما استاد
دکترا
رئیس دانشکده ادبیات دانشگاه فردوسی