مدير مسئول

دکتر سید علی اکبر شمسیان دانشیار
دکترا

سردبیر

دکتر حمید ضرغام بروجنی دانشیار
دکترا

هیئت تحریریه

دکتر محمد حسین ایمانی خوشخو استاد
mohammad.h.imani@gmail.com کارشناسی ارشد
دانشگاه علم و فرهنگ تهران
دکتر حامد بخشی استاد
social@hbakhshi.com کارشناسی
پژوهشکده گردشگری جهاددانشگاهی
دکتر دل چیاپا استاد
کارشناسی
دانشکده اقتصاد و بازرگانی، دانشگاه ساساری، ایتالیا
دکتر محمد رحیم رهنما استاد
rahnama@um.ac.ir دکترا
رئیس دانشکده ادبیات دانشگاه فردوسی
دکتر عبدالرضا رکن الدین افتخاری استاد
eftekhaa@modares.ac.ir کارشناسی ارشد
گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی دانشگاه تربیت مدرس
دکتر شمس السادات زاهدی استاد
szahedi44@hotmail.com دکترا
دانشگاه علامه طباطبایی
دکتر ناصر شاهنوشی استاد
Shahnoushi@um.ac.ir دکترا
رئیس دانشکده اقتصاد کشاورزی دانشگاه فردوسی
دکتر حمید ضرغام بروجنی استاد
zargham@atu.ac.ir کارشناسی ارشد
مدیر گروه مدیریت گردشگری دانشگاه علامه طباطبایی
دکتر مژگان عظیمی هاشمی دانشیار
دکترا
پژوهشکده گردشگری جهاددانشگاهی
دکتر متین کوزاک استاد
کارشناسی ارشد
دانشگاه موغلا، ترکیه
دکتر علی اصغر سعیدی دانشیار
saeidi@ut.ac.ir دکترا
دانشگاه لندن
دکتر سید سعید هاشمی دانشیار
Hashemi@usc.ac.ir دکترا
دانشگاه تهران
دکتر مهدی کروبی استاد
Drkaroubi@atu.ac.ir دکترا
دانشگاه علامه طباطبایی، ایران.
دکتر سعید سعیدا اردکانی استاد
dr.saeida@yazd.ac.ir دکترا
دانشگاه علامه طباطبایی
مدیر اجرایی: سحر اقبالی استاد
saeghbali@yahoo.com دکترا