مدير مسئول

دکتر سید علی اکبر شمسیان دانشیار
دکترا

سردبیر

دکتر حمید ضرغام بروجنی دانشیار
دکترا

هیئت تحریریه

دکتر محمد حسین ایمانی خوشخو استاد
mohammad.h.imani@gmail.com کارشناسی ارشد
دانشگاه علم و فرهنگ تهران
دکتر عبدالرضا رکن الدین افتخاری استاد
eftekhaa@modares.ac.ir کارشناسی ارشد
گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی دانشگاه تربیت مدرس
دکتر حامد بخشی استاد
social@hbakhshi.com کارشناسی
پژوهشکده گردشگری جهاددانشگاهی
دکتر شمس السادات زاهدی استاد
szahedi44@hotmail.com دکترا
دانشگاه علامه طباطبایی
دکتر محمد رحیم رهنما استاد
rahnama@um.ac.ir دکترا
رئیس دانشکده ادبیات دانشگاه فردوسی
دکتر ناصر شاهنوشی استاد
Shahnoushi@um.ac.ir دکترا
رئیس دانشکده اقتصاد کشاورزی دانشگاه فردوسی
دکتر دل چیاپا استاد
کارشناسی
دانشکده اقتصاد و بازرگانی، دانشگاه ساساری، ایتالیا
دکتر سعید سعیدا اردکانی استاد
dr.saeida@yazd.ac.ir دکترا
دانشگاه علامه طباطبایی
دکتر علی اصغر سعیدی دانشیار
saeidi@ut.ac.ir دکترا
دانشگاه لندن
دکتر حمید ضرغام بروجنی استاد
zargham@atu.ac.ir کارشناسی ارشد
مدیر گروه مدیریت گردشگری دانشگاه علامه طباطبایی
دکتر مهدی کروبی استاد
Drkaroubi@atu.ac.ir دکترا
دانشگاه علامه طباطبایی، ایران.
دکتر متین کوزاک استاد
کارشناسی ارشد
دانشگاه موغلا، ترکیه
دکتر مژگان عظیمی هاشمی دانشیار
دکترا
پژوهشکده گردشگری جهاددانشگاهی
دکتر سید سعید هاشمی دانشیار
Hashemi@usc.ac.ir دکترا
دانشگاه تهران
مدیر اجرایی: سحر اقبالی استاد
saeghbali@yahoo.com دکترا