دکتر ناصر شاهنوشی استاد
دکترا
رئیس دانشکده اقتصاد کشاورزی دانشگاه فردوسی