• XML

  isc pubmed crossref medra doaj doaj
 • فهرست مقالات


   • دسترسی آزاد مقاله

    1 - اثرات توسعه گردشگری ورودی بر توزیع درآمد بین خانوارها و شرکت ها
    محمدرضا فرزین نیلوفر عباس پور یکتا اشرفی حمید ضرغام بروجنی
    توان درآمدزایی گردشگری باعث شده توسعه آن مورد حمایت سیاست­گذاران و جوامع میزبان قرار گیرد. تزریق مخارج گردشگران به اقتصاد مقصد، افزایش درآمد خانوار و شرکت­ها را به همراه دارد. در این پژوهش با استفاده از ماتریس حسابداری اجتماعی سال 1390، اثر توسعه بخش گردشگری ورودی بر در چکیده کامل
    توان درآمدزایی گردشگری باعث شده توسعه آن مورد حمایت سیاست­گذاران و جوامع میزبان قرار گیرد. تزریق مخارج گردشگران به اقتصاد مقصد، افزایش درآمد خانوار و شرکت­ها را به همراه دارد. در این پژوهش با استفاده از ماتریس حسابداری اجتماعی سال 1390، اثر توسعه بخش گردشگری ورودی بر درآمد خانوارها و شرکت­ها و توزیع آن ارزیابی شده است. ماتریس حسابداری اجتماعی به گونه­ای اصلاح شده است تا بخش گردشگری را به عنوان بخشی واحد در کنار سایر بخش­ها در حساب تولید دربرگیرد. همچنین، با به­کارگیری رهیافت تحلیل مسیر ساختاری، مسیرهایی که این توسعه بر درآمد خانوارها و شرکت­ها اثر می­گذارند، شناسایی شده­­اند. نتایج نشان می­دهد که شرکت­ها، خانوارهای شهری و سپس روستایی به ترتیب بیشترین افزایش درآمد حاصل از توسعه گردشگری را تجربه می­کنند. سهم چهاربرابری خانوارهای شهری نسبت به روستایی از این درآمد، حاکی از افزایش شکاف درآمدی در نتیجه رشد گردشگری ورودی است. همچنین بخش اقتصادی حمل و نقل بیشترین سهم را در انتقال درآمد گردشگری به خانوارها و شرکت­ها داشته و مهم­ترین عامل تولید در این انتقال درآمد به خانوارها و شرکت­ها به ترتیب نیروی کار و سرمایه است. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    2 - سبک مدیریت حکمت محور و سازه ها و مسیرهای دستیابی به آن و رابطه آن با رهبری تحول گرا (مورد مطالعه: هتل های پنج ستاره شهر تهران)
    رابعه زندی پاک
    در ادبیات مربوط به حوزه مدیریت و سازمان یکی از موضوعاتی که اخیراً مورد توجه قرار گرفته است، مدیریت حکمت محور است که با مباحث مختلفی از جمله رهبری تحول گرا بی ارتباط نیست. پژوهش حاضر، با هدف بررسی پیشایندهای مدیریت حکمت محور و نقش آن در رهبری تحول گرا انجام شده است. پژوه چکیده کامل
    در ادبیات مربوط به حوزه مدیریت و سازمان یکی از موضوعاتی که اخیراً مورد توجه قرار گرفته است، مدیریت حکمت محور است که با مباحث مختلفی از جمله رهبری تحول گرا بی ارتباط نیست. پژوهش حاضر، با هدف بررسی پیشایندهای مدیریت حکمت محور و نقش آن در رهبری تحول گرا انجام شده است. پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی، از لحاظ ماهیت و روش، توصیفی- پیمایشی از نوع همبستگی است. برای تست فرضیات، از یک پرسش نامه 50 سوالی طبق طیف استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش، مجموعه مدیران و کارکنان هتل های پنج ستاره در شهر تهران به تعداد 800 نفر است؛ حجم نمونه 260 نفر بر اساس جدول کرجسی و مورگان، به روش طبقه ای نسبی، انتخاب شدند. پایایی با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ و اعتبار سازه با استفاده از نرم افزار لیزرل و از روش تحلیل عاملی تأييدي بررسی شد. به منظور تجزیه و تحلیل یافته ها از نرم افزار لیزرل و مدل تحلیل مسیر و برای تحلیل متغیر میانجی از آزمون سوبل استفاده شد. نتایج پژوهش حاضر نشان داد که چهار متغیر تجربه، معنویت، احساسات و دانش تأثير معنادار و مثبتی بر مدیریت حکمت محور و رهبری تحول گرا دارند. مدیریت حکمت محور نیز، تأثير معنادار و مثبتی بر رهبری تحول گرا دارد و نقش میانجی گری را بین عوامل ذکرشده و رهبری تحول گرا ایفا می کند. مدیریت حکیمانه می تواند از طریق آموزش و تلاش، با ایفای نقش یک رهبر در سازمان، بر کارکنان خود نفوذ کرده و حکمت را از طریق مسیرهای تجربه، معنویت، احساسات و دانش کسب و به آن ها منتقل نمایند. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    3 - الگوی بازاریابی مقصدهای گردشگری روستایی در ایران
    سمیرا اله‌یاری ابوالفضل تاج زاده نمین علی بدیع‌زاده اکبر پورفرج
    هدف پژوهش حاضر ارائه الگوی بازاریابی گردشگری روستایی در ایران است. فلسفة پژوهش تفسیرگرایی، رویکرد آن کیفی و استراتژی پژوهش، مطالعه موردی است. در این پژوهش با استفاده از روش مطالعه چند موردی و رویکرد کثرت‌گرایانه، هفت سازمان از سازمان‌های فعال ایران در صنعت گردشگری انتخا چکیده کامل
    هدف پژوهش حاضر ارائه الگوی بازاریابی گردشگری روستایی در ایران است. فلسفة پژوهش تفسیرگرایی، رویکرد آن کیفی و استراتژی پژوهش، مطالعه موردی است. در این پژوهش با استفاده از روش مطالعه چند موردی و رویکرد کثرت‌گرایانه، هفت سازمان از سازمان‌های فعال ایران در صنعت گردشگری انتخاب و بررسی شد‌ و در نهایت با هفت نفر از مدیران و نخبگان آنان مصاحبه به عمل آمد. در هر یک از شرکت‌ها، در راستای فرایند بازاریابیِ مقصدهای گردشگری، از روش‌های مختلفی مانند: مصاحبه نیمه ساختاریافته، مشاهده و مطالعة اسناد، داده‌های مورد نیاز جمع‌آوری گردید. سپس مفاهیم پیشنهادی برآمده از مصاحبه‌ها تحلیل شد و در نهایت الگوی پیشنهادی مذکور، پس از مقایسه با مبانی نظری پژوهش و تحلیل نهائی داده‌های حاصل از مصاحبه‌ها، ترسیم گردید. نتایج نشان می‌دهد که الگوی بازاریابی گردشگری روستایی در ایران شامل چهار بعد تحلیل محیطی (محیط عمومی و تخصصی)، برنامه‌ریزی بازاریابی (مأموریت، هوشمندی محیطی، ورود به بازار و ایجاد برند روستا/ سازمان)، برنامه ریزی عملیاتی (آمیخته بازاریابی و شبکه سازی) و پیامدها است که در راستای پیاده‌سازی عملی این الگو، توجه و جامع‌نگری به تمامی این ابعاد ضروری است. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    4 - تأثیر رهبری برندگرا بر رفتار شهروندی برند در صنعت هتل داری
    محمد باقر فلاحی سید محمد طباطبایی نسب مهدی سبک رو
    صنعت هتل­داری از زیربناهای اساسی توسعۀ گردشگری است، که یکی از نیازهای مهم مدیران هتل­ها شناسایی راه­هایی برا توسعۀ رفتارهای منطبق با برند در کارکنان است. این پژوهش با هدف تعیین تأثیر رهبری برندگرا بر رفتار شهروندی برند، با نقش میانجی تناسب فرد-برند و تعهد به برند انجام چکیده کامل
    صنعت هتل­داری از زیربناهای اساسی توسعۀ گردشگری است، که یکی از نیازهای مهم مدیران هتل­ها شناسایی راه­هایی برا توسعۀ رفتارهای منطبق با برند در کارکنان است. این پژوهش با هدف تعیین تأثیر رهبری برندگرا بر رفتار شهروندی برند، با نقش میانجی تناسب فرد-برند و تعهد به برند انجام شد، که از نظر روش توصیفی-همبستگی است. جامعۀ آماری را 1005 نفر از کارکنان هتل­های پنج ستارۀ شیراز تشکیل دادند، که 278 نفر از طریق روش نمونه­گیری در دسترس انتخاب شدند. به منظور جمع­آوری داده­ها، از پرسش­نامۀ استاندارد رهبری برندگرا، تناسب فرد-برند، تعهد به برند و رفتار شهروندی برند استفاده شد، که روایی آن­ها از طریق روایی محتوایی و روایی سازه، و پایایی آن­ها از طریق آلفای کرونباخ و پایایی مرکب تأیید شد. تحلیل داده‌ها از طریق مدل‌یابی معادلات ساختاری به کمک نرم­افزارهای Amosو SPSS انجام شد. نتايج آزمون فرضيه­ها نشان­دهندة تأثير مستقيم رهبري برندگرا بر رفتار شهروندی برند، تأثير مستقيم رهبري برندگرا بر تناسب فرد-برند، و تأثیر مستقیم رهبری برندگرا بر تعهد به برند بود. همچنين نتايج پژوهش نشان داد كه تناسب فرد-برند و تعهد به برند در تأثير رهبري برندگرا بر رفتار شهروندی برند، نقش ميانجي ايفا مي­كنند. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    5 - تأثير شاخص های رقابت پذیری سفر و گردشگری بر تقاضای گردشگری خارجی در کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا (منا)
    فاطمه رحمانی علی رهنما
    امروزه نقش صنعت گردشگری در ایجاد زمینه­های تعامل بین کشورهای دنیا مقوله­ای پذیرفته شده است و کشورهای توسعه­یافته و در حال توسعه آن ­را یکی از رویکردهای محوری ایجاد اشتغال پایدار، افزایش درآمد سرانه و تنوع در منابع ایجاد درآمد می­دانند. شاخص­های مختلفی بر توسعه این صنعت چکیده کامل
    امروزه نقش صنعت گردشگری در ایجاد زمینه­های تعامل بین کشورهای دنیا مقوله­ای پذیرفته شده است و کشورهای توسعه­یافته و در حال توسعه آن ­را یکی از رویکردهای محوری ایجاد اشتغال پایدار، افزایش درآمد سرانه و تنوع در منابع ایجاد درآمد می­دانند. شاخص­های مختلفی بر توسعه این صنعت و میزان گردشگران جذب شده توسط کشورها، تأثير گذار است. باتوجه به اهمیت این موضوع، در این پژوهش تأثير شاخص­های رقابت­پذیری سفر و گردشگری بر تقاضای گردشگری خارجی در کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا بررسی می­گردد. جهت سنجش تأثير این شاخص­ها، از مدل پانل دیتا برای سال­های 2019-2011 و برای 15 کشور خاورمیانه و شمال آفریقا (منا) که اطلاعات مورد نظر آن­ها در گزارش رقابت­پذیری سفر و گردشگری موجود است، استفاده می­گردد. مطابق نتایج این تحقیق سه متغیر "زیرساخت حمل­ونقل هوایی"،"بازار کار و منابع انسانی" و "رقابت­پذیری قیمتی" بالاترین تأثير را در جذب گردشگران خارجی به کشورهای مورد بررسی، داشته­اند. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    6 - کشف مؤلفه‌های مسئولیت پذیری اجتماعی مدیران اقامتگاه‌های بوم‌گردی ایران
    صادق کاظمیان غلامرضا ملک زاده محمد مهدی فراحی علیرضا  خوراکیان
    اقامتگاه‌های بوم گردی یکی از مباحث جدید در گردشگری جهانی است، مسئولیت پذیری اجتماعی در صنعت گردشگری و این اقامتگاه ها، جذابیت‌هایی را برای افراد و سازمان‌ها به وجود آورده است. هدف این تحقیق کشف مؤلفه های مسئولیت پذیری اجتماعی در اقامتگاه های بوم گردی کشور است. این تحقی چکیده کامل
    اقامتگاه‌های بوم گردی یکی از مباحث جدید در گردشگری جهانی است، مسئولیت پذیری اجتماعی در صنعت گردشگری و این اقامتگاه ها، جذابیت‌هایی را برای افراد و سازمان‌ها به وجود آورده است. هدف این تحقیق کشف مؤلفه های مسئولیت پذیری اجتماعی در اقامتگاه های بوم گردی کشور است. این تحقیق دارای فلسفه تفسیری، رویکرد استقرایی، روش کیفی و استراتژی داده بنیاد با رویکرد ظاهرشونده است. تجزیه و تحلیل آن از طریق روش کدگذاری گلیزر انجام شد. جامعه مورد مطالعه اقامتگاه های بوم گردی کشور، خزانه کیفی مدیران اقامتگاه های درجه یک کشور، خبرگان دانشگاهی و مسئولین بالارتبه مدیریت گردشگری کشور بوده‌اند. نمونه مورد مطالعه نیز 25 نفر از این افراد بودند. این تحقیق از خرداد 1398 تا فروردین 1399 انجام شد. در مرحله کدگذاری نظری، مؤلفه‌ها و مقولات استخراج شده، بر اساس خانواده «ابعاد» مفهوم‌سازی شدند. نتایج نشان داد که مسئولیت اجتماعی در اقامتگاه های بوم گردی شامل 6 مؤلفه و 23 مقوله می باشد. این مؤلفه‌ها شامل فرهنگ اجتماع محور، قانون، کسب وکار اجتماع محور، توجه محیطی، خیرخواهی و پاسخ گویی به ذی نفعان داخلی است. هریک از این مؤلفه ها به مدیران کمک می کنند تا بدانند در اقامتگاه های بوم گردی باید بر چه ویژگی هایی تمرکز کنند تا بهتر بتوانند مسئولیت اجتماعی را پیاده سازی کنند. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    7 - تأثیر هوش هیجانی بر رفتار شهروندي سازمانی در صنعت هتل داری (مطالعه موردی: هتل پارسیان آزادی خزر)
    جعفر بهاری مهدی کروبی شهلا بهاری سمیرا محمدی
    در دنیای بسیار رقابتی امروز، سازمان­ها در جستجوی شیوه­های نوین جهت حداکثر نمودن عملکرد و تلاش کارکنان­شان هستند. بزرگ­ترین و اصلی­ترین سرمایه هر سازمان، سرمایه انسانی آن است که سایر سرمایه­گذاری­های سازمان را تحت­الشعاع قرار می­دهد و دستیابی به اهداف سازمان­ها تا حد زیا چکیده کامل
    در دنیای بسیار رقابتی امروز، سازمان­ها در جستجوی شیوه­های نوین جهت حداکثر نمودن عملکرد و تلاش کارکنان­شان هستند. بزرگ­ترین و اصلی­ترین سرمایه هر سازمان، سرمایه انسانی آن است که سایر سرمایه­گذاری­های سازمان را تحت­الشعاع قرار می­دهد و دستیابی به اهداف سازمان­ها تا حد زیادی در گرو عملکرد مناسب و صحیح کارکنان است. امروزه عملكرد سازماني برجسته از طريق تلاش­های كاركنان معمولي کسب نمی­شود، بلکه از دلايلی که باعث موفقيت سازمان­های بزرگ می­شود وجود كاركناني است كه فراتر از وظايف رسمي خود تلاش می­نمایند. تحقیق حاضر با هدف تأثیر هوش هیجانی بر رفتار شهروندي سازمانی در صنعت هتل­داری در هتل پارسیان آزادی خزر چالوس در تابستان 139۸ صورت پذیرفته است. داده های مورد نیاز برای این تحقیق با روش نمونه­گيري تصادفي ساده و با ابزار پرسش­نامه جمع­آوری شده است. همچنین از روش معادلات ساختاری با استفاده از نرم­افزار اسمارت پی ال اس به منظور تجزیه و تحلیل داده­ها استفاده شده است. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی و جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه کارکنان هتل پارسیان آزادی خزر چالوس در نظر گرفته ­شده است. جهت تعیین حجم نمونه، از فرمول کوکران استفاده شد و حجم نمونه ۸۹ نفر به­دست آمد. همچنین، براي انجام نمونه­گیري، از روش نمونه­گيري تصادفي ساده استفاده گردید. نتایج به­ دست آمده حاکی از آن است که هوش هیجانی و هر یک از ابعاد آن تأثیر مثبت و معناداری بر رفتار شهروندي سازمانی دارند. همچنین نشان­داده شد که متغير آگاهی اجتماعی دارای بزرگ­ترین مقدار ضریب مسیر است و تأثیر آن نسبت به سایر متغیرها بر رفتار شهروندي سازمانی بیشتر است. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    8 - الگوی پارادایمی خلق ارزش برند مقصدهاي گردشگری ایران
    منوچهر جهانیان محمد آقایی الهام واحدی
    با توجه به جایگاه صنعت گردشگری در دنیا، رقابت در جذب گردشگر در میان مقصدهای مختلف جهان چهره­ای تنگاتنگ به خود گرفته است. امروزه همه دریافته­اند که این صنعت همانند مخزن سوختی عمل می­کند که پایان­ناپذیر است و عائدی آن در مرور زمان، قالبی تصاعدی به خود می­گیرد. در ايران با چکیده کامل
    با توجه به جایگاه صنعت گردشگری در دنیا، رقابت در جذب گردشگر در میان مقصدهای مختلف جهان چهره­ای تنگاتنگ به خود گرفته است. امروزه همه دریافته­اند که این صنعت همانند مخزن سوختی عمل می­کند که پایان­ناپذیر است و عائدی آن در مرور زمان، قالبی تصاعدی به خود می­گیرد. در ايران باتوجه به پتانسيل بالاي گردشگري، لازم است از این منبع درآمدی نامحدود در قالب ارزش در راستای رشد و توسعه پایدار، بهره­گیری لازم گرفته شود. چرا که ارزش­آفرینی برند مقصد موجب می­شود یک مقصد در مقایسه با دیگری در جایگاه رقابتی بالاتر و نهایتا مورد انتخاب گردشگران قرار گیرد. در پژوهش حاضر، ابتدا به بررسی ادبیات موجود، پرداخته شد. سپس با تکنیک مصاحبه با 18 نفر از خبرگان داده­هاي مرتبط با خلق ارزش برند مقصد استخراج شد. سپس با روش گراندد تئوری، مفاهیم استخراج و بعد مقوله­بندی آنها صورت گرفت که در نهایت الگوی پاردایمی طراحی گردید. در نتايج حاصل عواملی چون رشد اقتصادی، توسعه پایدار مقصد، جذب سرمایه و شناخت تمدن جهانی کشور به عنوان مقولات علّی خلق ارزش برند مقصد و مقولاتی چون طراحی هویت مقصد، تبلیغات، برنامه­ریزی، تأمین به عنوان راهبردها و مقولاتی مانند تنوع اقوام، ضعف قوانین و عدم الگوبرداری به عنوان مداخله­کننده در تحقق راهبردها عنوان شد. در ادامه، عوامل زمینه­ای تحقق راهبردها شامل ارث­بری مدیران، مدیریت یکپارچه، همکاری بخش دولتی و خصوصی عنوان شد. برحسب این پژوهش، پیامدهای حاصل از خلق ارزش برند مقصد شامل رشد سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، رونق گردشگری، توسعه پایدار و سایر موارد عنوان شده می­باشد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    9 - توسعه بوم‏گردی و نقش آن در توسعه جاذبه‏ های بوم‏گردی شهرستان آران و بیدگل
    ساجده کریمی کندزی
    هدف از پژوهش حاضر توسعه بوم‏گردی و نقش آن در توسعه جاذبه‏های بوم‏گردی شهرستان آران و بیدگل می­باشد. روش پژوهش توصیفی- تحلیلی است. جامعه آماري مورد پژوهش شامل متخصصان، کارشناسان، اساتید مرتبط با حوزه بوم‏گردی در سطح شهرستان آران و بیدگل به تعداد 65 نفر می­باشند. حجم نمون چکیده کامل
    هدف از پژوهش حاضر توسعه بوم‏گردی و نقش آن در توسعه جاذبه‏های بوم‏گردی شهرستان آران و بیدگل می­باشد. روش پژوهش توصیفی- تحلیلی است. جامعه آماري مورد پژوهش شامل متخصصان، کارشناسان، اساتید مرتبط با حوزه بوم‏گردی در سطح شهرستان آران و بیدگل به تعداد 65 نفر می­باشند. حجم نمونه بر اساس کل سرشماری و به شیوه دسترس به تعداد 65 نفر انتخاب شدند. ابزار پژوهش، پرسش­نامه طراحی شده در زمینه بوم‏گردی با 12سؤال، خلاقیت با 13سؤال و توسعه اماکن بوم­گردی به تعداد 21 سؤال می­باشد. برای تجزیه و تحلیل داده­ها از تحلیل معادلات ساختاری با نرم‌­افزار ایموس استفاده شد. نتایج بیانگر آن است که بوم‏­گردی بر توسعه اماکن بوم­گردی شهرستان آران و بیدگل با نقش واسطه خلاقیت تأثير داشته است به گونه­ای که بوم‏گردی بر اماکن بوم­گردی با ضریب مسیر 55/0 و مقــــدار T 91/3، بوم‏گردی بر خلاقیت با ضریب مسیر 32/0 و مقـدار T 65/2، خلاقیت بر اماکن بوم­گردی با ضریب مسیر 61/0 و مقــــدار T 32/2 اثرگذار بوده است. بنابراین بوم‏گردی از طریق خلاقیت توانسته است بر بهبود وضعیت توسعه اماکن بوم­گردی اثرگذار باشد که میزان ضریب مسیر (61/0) خود بیانگر این امر می باشد، در حالی­که رابطه مستقیم بوم‏گردی بر اماکن بوم­گردی دارای ضریب 32/0 بوده است. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    10 - تأثیر تصویر مقصد و رضایت‏مندی بر وفاداری گردشگران میراث: ارائه یک مدل مفهومی (مورد مطالعه: مجموعه جهانی شیخ صفی‏ الدین اردبیلی)
    حبیب شهبازی شیران رویا اسمی
    احیاء، حفظ و رونق بناهای تاریخی در ایران، وابستگی مستقیمی با حضور گردشگران میراث دارد؛ لذا هدف این تحقیق، تأثیر تصویر مقصد و رضایت‏مندی بر وفاداری گردشگران میراث، در قالب یک مدل مفهومی بر مبنای بازدیدکنندگان مجموعه شیخ صفی‏الدین اردبیلی در اردبیل، ایران بود. روش تح چکیده کامل
    احیاء، حفظ و رونق بناهای تاریخی در ایران، وابستگی مستقیمی با حضور گردشگران میراث دارد؛ لذا هدف این تحقیق، تأثیر تصویر مقصد و رضایت‏مندی بر وفاداری گردشگران میراث، در قالب یک مدل مفهومی بر مبنای بازدیدکنندگان مجموعه شیخ صفی‏الدین اردبیلی در اردبیل، ایران بود. روش تحقیق، توصیفی- پیمایشی بوده و حجم نمونه به روش نمونه‏گیری در دسترس و با کمک فرمول کوکران (حجم جامعه نامعلوم) به تعداد 375 نفر تعیین شد. تحلیل داده‏ها با کمک نرم‏افزارهای اس‏پی‎اس‏اس و ایموس انجام شد. نتایج نشان داد، غالب پاسخ‏گویان رضایت‏مندی نسبتاً مطلوبی بابت بازدید از مجموعه داشتند. مطابق نتایج تحلیل معادلات ساختاری، اثرگذارترین متغیرهای مربوط به وفاداری، تصویر مقصد و رضایت‏مندی گردشگر، به ترتیب متغیر بازدید مجدد گردشگران از مجموعه، آگاهی و علاقه و هزینه‏های گردشگری بود. تصویر مقصد نیز بر رضایت‏مندی اثر معنا‏داری دارد؛ اما تأثیر تصویر مقصد گردشگری بر وفاداری گردشگران میراث، از مسیر متغیر میانجی رضایت‏مندی معنا‏دار است. لذا، تمرکز برنامه‏های بازاریابی گردشگری میراث بر بهبود تصویر مقصد میان گردشگران میراث، الزاماً منجر به افزایش بازدید مجدد گردشگران از مجموعه نمی‏شود. اما توجه به متغیر رضایت‏مندی به‏‏ویژه در زمینه کاهش هزینه‏های گردشگری و افزایش احساس امنیت، می‏تواند بر وفاداری گردشگران بیشتر اثرگذار باشد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    11 - کیفیت ادراک ذهنی گردشگران از عناصر هنری سازنده بناهای تاریخی (مطالعه موردی شهر همدان)
    توران احمدی
    از جمله عوامل مهم در شکل گیری کیفیت ادراک ذهنی گردشگران از بنای تاریخی، کمیت و کیفیت عناصر معماری اعم از عناصر ملموس و غیرملموس است که گردشگر بعد از بازدید در ذهن خود نسبت به آن اثر قضاوت می کند. پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش عناصر معماری آثار تاریخی شهر همدان در شکل گیری چکیده کامل
    از جمله عوامل مهم در شکل گیری کیفیت ادراک ذهنی گردشگران از بنای تاریخی، کمیت و کیفیت عناصر معماری اعم از عناصر ملموس و غیرملموس است که گردشگر بعد از بازدید در ذهن خود نسبت به آن اثر قضاوت می کند. پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش عناصر معماری آثار تاریخی شهر همدان در شکل گیری کیفیت ادراک ذهنی گردشگران صورت گرفته است. روش تحقیق به صورت آمیخته (کیفی سپس کمی) است. نتایج یافته های کیفی تحقیق نشان داد که گردشگران با توجه به ویژگی های فردی خود، معانی مختلفی را از دیدن یک اثر تاریخی دریافت می کند. هم‌چنین، نتایج نشان داد که متغیرهای نقوش، کتیبه ها، گچ‌بری و کاشی-کاری بیشترین میزان تکرار در بین مصاحبه گردشگران داشته و از اثرگذاری زیادی در ایجاد کیفیت ذهنی برخوردار هستند. در بخش یافته های کمی، نتایج آزمون رگرسیون نشان داد به ترتیب متغیرهای نقوش و کتیبه ها 841/0R2=، سرگذشت تاریخی بنا 542/0R2=، گچ‌بری‌ها و کاشی‌کاری‌ها 509/0R2=، قدمت ساخت 489/0/0R2=، ورودی و پنجره ها 403/0R2=، مصالح، آجرچینی و شکل سازه 388/0R2=، چشم‌انداز 369/0R2= و تناسبات سازه 610/0R2= با کیفیت ادراک ذهنی ارتباط معناداری دارند. نتایج تحلیل واریانس یک طرفه نشان داد که نقش عناصر معماری در کیفیت ادراک ذهنی گردشگران به تفکیک سن، جنسیت، سطح سواد و تجربه قبلی گردشگر در بازدید از اثر تاریخی در تمامی ابعاد هشت گانه عوامل مؤثر بر کیفیت ادراک ذهنی گردشگران در سطح 000/0 معنی دار بوده است. در این میان متغیر سطح سواد با مقدار 478/12=F دارای بیشترین میزان انتظار از سوی سه گروه بود. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    12 - برآورد ارزش اقتصادي منطقه توریستی موگرمون شهرستان لنده
    ایمان دانائی فر مهرداد مهدی زاده
    با توجه به ضرورتي كه در اجراي طرح هاي توسعه گردشگري در مناطق تفرج گاهي مختلف وجود دارد، ارزیابی منافع حاصل از آن ها ضروري است. در اين تحقيق براي ارزش گذاري اقتصادي منطقه توریستی موگرمون شهرستان لنده، از روش های ارزش گذاری مشروط و هزینه سفر فردی استفاده شده است. برای این چکیده کامل
    با توجه به ضرورتي كه در اجراي طرح هاي توسعه گردشگري در مناطق تفرج گاهي مختلف وجود دارد، ارزیابی منافع حاصل از آن ها ضروري است. در اين تحقيق براي ارزش گذاري اقتصادي منطقه توریستی موگرمون شهرستان لنده، از روش های ارزش گذاری مشروط و هزینه سفر فردی استفاده شده است. برای این منظور، تعداد 400 پرسش نامه در تابستان و پاییز 1398 در منطقه توریستی موگرمون توسط بازدیدکنندگان تکمیل گردید، نتایج روش ارزش گذاری مشروط نشان داد که میانگین تمایل به پرداخت هر فرد برای بازدید از این مکان 6752 ریال و ارزش تفریحی براي هر خانواده معادل 44/288.445 ريال در سال بوده است. نتایج روش هزینۀ سفر فردی نیز نشان داد که ارزش تفریحی این مکان 1.328.670.000 ریال برآورد شده است. مقایسه این دو روش نشان می دهد ارزش تفریحی این مکان در روش هزینه سفر فردی بیشتر برآورد شده است. پرونده مقاله