• فهرست مقالات یعقوب مهارتی

   • دسترسی آزاد مقاله

    1 - اثر کیفیت درک شده خدمات، رضایت و اعتماد گردشگران سلامت بر استفاده مجدد از خدمات درمانی در بیمارستان‌ها و مراکز درمانی شهر مشهد
    ناعمه  پروین محبی علیرضا  خوراکیان محمد مهدی  فراحی
    پدیدۀ گردشگری سلامت، به عنوان یکی از رو به رشدترین بخش¬های صنعت گردشگری در جهان؛ امروزه به صورت یکی از صنایع جذاب در زمینه¬های اقتصادی، اشتغال¬زایی، معرفی فرهنگ¬ها و حتی ایجاد منافع سیاسی برای کشورها درآمده است. گردشگری سلامت، برای اقتصاد کشورهایی که در این صنعت فعالیت چکیده کامل
    پدیدۀ گردشگری سلامت، به عنوان یکی از رو به رشدترین بخش¬های صنعت گردشگری در جهان؛ امروزه به صورت یکی از صنایع جذاب در زمینه¬های اقتصادی، اشتغال¬زایی، معرفی فرهنگ¬ها و حتی ایجاد منافع سیاسی برای کشورها درآمده است. گردشگری سلامت، برای اقتصاد کشورهایی که در این صنعت فعالیت دارند، منافع بسیاری به همراه دارد. با توجه به نوپا بودن صنعت گردشگری سلامت و نیز رقابت شدید برای توسعة این صنعت میان کشورهای مختلف، مسأله جذب و حفظ مشتریان، همواره اساسی¬ترین دغدغه گردانندگان صنعت گردشگری به شمار می¬رود. هدف از این مطالعه، بررسی اثر کیفیت درک شده خدمات (خدمات پزشکی و ارائه خدمات)، رضایت و اعتماد بر بازگشت گردشگران و استفادۀ مجدد آن¬ها از خدمات درمانی در بیمارستان‌ها و مراکز درمانی شهر مشهد است. از بین گردشگران خارجی حوزۀ سلامت که از خدمات پزشکی مراکز درمانی مشهد استفاده نموده‌اند، تعداد 206 نفر به روش نمونه‌گیری قضاوتی انتخاب و داده‌ها به وسیلۀ پرسش¬نامه گردآوری شده است. نتایج تجزیه و تحلیل یافته‌های تحقیق با استفاده از آزمون معادلات ساختاری، فرضیه‌های اثر مثبت و مستقیم کیفیت درک شده خدمات (خدمات پزشکی و ارائه خدمات) بر رضایت گردشگران سلامت را تایید می¬کنند. همچنین فرضیه‌های اثر مثبت رضایت گردشگران سلامت بر اعتماد به مراکز درمانی و کارکنان آن¬ها تأیید گردید. اثر اعتماد گردشگران سلامت به مراکز درمانی و کارکنان این مراکز، بر بازگشت مجدد آن¬ها به ایران نیز مورد تأیید قرار گرفت. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    2 - کشف مؤلفه‌های مسئولیت پذیری اجتماعی مدیران اقامتگاه‌های بوم‌گردی ایران
    صادق کاظمیان غلامرضا ملک زاده محمد مهدی فراحی علیرضا  خوراکیان
    اقامتگاه‌های بوم گردی یکی از مباحث جدید در گردشگری جهانی است، مسئولیت پذیری اجتماعی در صنعت گردشگری و این اقامتگاه ها، جذابیت‌هایی را برای افراد و سازمان‌ها به¬وجود آورده است. هدف این تحقیق کشف مؤلفه های مسئولیت پذیری اجتماعی در اقامتگاه های بوم گردی کشور است. این تحقی چکیده کامل
    اقامتگاه‌های بوم گردی یکی از مباحث جدید در گردشگری جهانی است، مسئولیت پذیری اجتماعی در صنعت گردشگری و این اقامتگاه ها، جذابیت‌هایی را برای افراد و سازمان‌ها به¬وجود آورده است. هدف این تحقیق کشف مؤلفه های مسئولیت پذیری اجتماعی در اقامتگاه های بوم گردی کشور است. این تحقیق دارای فلسفه تفسیری، رویکرد استقرایی، روش کیفی و استراتژی داده¬بنیاد با رویکرد ظاهرشونده است. تجزیه و تحلیل آن از طریق روش کدگذاری گلیزر انجام شد. جامعه مورد مطالعه اقامتگاه های بوم گردی کشور، خزانه کیفی مدیران اقامتگاه¬های درجه یک کشور، خبرگان دانشگاهی و مسئولین بالارتبه مدیریت گردشگری کشور بوده‌اند. نمونه مورد مطالعه نیز 25 نفر از این افراد بودند. این تحقیق از خرداد 1398 تا فروردین 1399 انجام شد. در مرحله کدگذاری نظری، مؤلفه‌ها و مقولات استخراج شده، بر اساس خانواده «ابعاد» مفهوم‌سازی شدند. نتایج نشان داد که مسئولیت اجتماعی در اقامتگاه های بوم گردی شامل 6 مؤلفه و 23 مقوله می باشد. این مؤلفه‌ها شامل فرهنگ اجتماع محور، قانون، کسب وکار اجتماع محور، توجه محیطی، خیرخواهی و پاسخ گویی به ذی نفعان داخلی است. هریک از این مؤلفه ها به مدیران کمک می کنند تا بدانند در اقامتگاه های بوم گردی باید بر چه ویژگی هایی تمرکز کنند تا بهتر بتوانند مسئولیت اجتماعی را پیاده سازی کنند. پرونده مقاله