• XML

  isc pubmed crossref medra doaj doaj
 • فهرست مقالات


   • دسترسی آزاد مقاله

    1 - مدیریت گردشگری در شهرهای مذهبی ـ زیارتی (بررسی تطبیقی مشهد و واتیکان)
    گردشگری مذهبی یکی از پرطرفدارترین انواع گردشگری است و شهرهای چندکارکردی که نقش و کارکرد گردشگری نیز دارند، مهمترین نقاط جذب این گردشگران هستند. ادیان مختلف در زمینۀ سفرهای زیارتی الگوهای خاصی دارند؛ در همۀ آنها هدف، رسیدن به آرامشی روحی و معنوی است. مدیریت گردشگری مذهبی چکیده کامل
    گردشگری مذهبی یکی از پرطرفدارترین انواع گردشگری است و شهرهای چندکارکردی که نقش و کارکرد گردشگری نیز دارند، مهمترین نقاط جذب این گردشگران هستند. ادیان مختلف در زمینۀ سفرهای زیارتی الگوهای خاصی دارند؛ در همۀ آنها هدف، رسیدن به آرامشی روحی و معنوی است. مدیریت گردشگری مذهبی ـ زیارتی و الگوهای بومی آن در شهرهایی که تفاوت های ماهوی دارند، با شرایط خاص مکانی، جغرافیایی و اجتماعی آن ها منطبق است. تحقیق حاضر با هدف بررسی ساختار مدیریت گردشگری در دو شهر نمونۀ رم (واتیکان) و مشهد، براساس مدل مدیریت مقصد گردشگری تدوین شده است. روش تحقیق توصیفی و تحلیلی ـ تطبیقی است. برای جمع آوری اطلاعات، از اسناد، منابع مکتوب و الکترونیکی استفاده شده است. نتایج تحقیق بیانگر تفاوت در ساختار مدیریت و سازماندهی گردشگری و نوع و ترکیب گردشگری در شهرهای نمونه است. درنهایت با توجه به موفقیت و برتری شهر رم در جذب و سازماندهی گردشگران مذهبی و غیرمذهبی پیشنهادهایی برای اصلاح وضع موجود مدیریت گردشگری در مشهد ارایه شده است. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    2 - ارزیابی قابلیت های بوم گردی دریاچۀ ارومیه با بهره گیری از مدل راهبردی سوات
    دریاچۀ ارومیه ـ دومین دریاچۀ شور دنیا ـ بزرگترین آبگیر دائمی آسیای غربی و دومین زیستگاه طبیعی جانوران در کشور است و می تواند از نظر ماهیت زیست محیطی، منابع مهم طبیعی، جغرافیای اقلیمی و تنوع زیستی با برنامه ریزی های صحیح بهترین زمینه را برای جذب گردشگر طبیعی در سطوح ملّی چکیده کامل
    دریاچۀ ارومیه ـ دومین دریاچۀ شور دنیا ـ بزرگترین آبگیر دائمی آسیای غربی و دومین زیستگاه طبیعی جانوران در کشور است و می تواند از نظر ماهیت زیست محیطی، منابع مهم طبیعی، جغرافیای اقلیمی و تنوع زیستی با برنامه ریزی های صحیح بهترین زمینه را برای جذب گردشگر طبیعی در سطوح ملّی و بین المللی فراهم کند. پژوهش حاضر با روش تحقیق توصیفی ـ تحلیلی و روش گردآوری اطلاعات، شامل کتابخانه ای و میدانی و با استفاده از مدل تحلیلی سوات، ضمن معرفی نقات قوت و ضعف بوم گردی این دریاچۀ راهبردهای عملی هم سو با توسعۀ پایدار گردشگریدر این منطقه ارائه می دهد. نتایج حاصل از تحقیق نشان می دهد نقات قوت دریاچۀ ارومیه همچون تنوع گونه های گیاهی، تنوع زیستی از جمله پرندگان، شوری آب و پرورش جلبک های سبز و آبی، گونه های ژئومورفولوژیکی متنوع در منطقه می تواند با برنامه ریزی های دقیق و عملی به یک ابر منطقۀ ناب جهانگردی تبدیل شود. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    3 - شناسایی نقش عوامل فردی مؤثر بر تشخیص فرصت های کارآفرینی در حوزۀ گردشگری سلامت
    مهمترین پرسش مربوط به توسعۀ کارآفرینی در حوزۀ گردشگری سلامت این است که چرا تنها بعضی از افراد قادرند به شناسایی فرصت های کارآفرینی در ایران را شناسایی کنند و دیگران قادر نیستند؟ از این رو هدف اصلی این تحقیق بررسی عوامل فردی مؤثر بر شناسایی فرصت های کارآفرینی در این ح چکیده کامل
    مهمترین پرسش مربوط به توسعۀ کارآفرینی در حوزۀ گردشگری سلامت این است که چرا تنها بعضی از افراد قادرند به شناسایی فرصت های کارآفرینی در ایران را شناسایی کنند و دیگران قادر نیستند؟ از این رو هدف اصلی این تحقیق بررسی عوامل فردی مؤثر بر شناسایی فرصت های کارآفرینی در این حوزه است. در این پژوهش با استفاده از روش آمیخته عوامل فردی مؤثر بر شناسایی فرصت ها و چگونگی تأثیر آنها از طریق مصاحبۀ اکتشافی با ۱۵ نفر از کارآفرینان حوزۀ سلامت در کشور مشخص شد و سپس با روش نظریۀ برخواسته از داده ها، الگوی مفهومی تحقیق پیشنهاد شد. در بخش مطالعات کمّی نیز داده ها از بین ۸۰ نفر از کارآفرینان حوزۀ سلامت ، جمع آوری شد و در نهایت داده های به دست آمده برای آزمون فرضیه ها و تبیین مدل مفهومی با استفاده از نرم افزار آماری SPSS از طریق الگوهای اصلی معادلات ساختاری بررسی شد. نتایج نشان داد ۶۲ درصد از واریانس متغیر وابستۀ تحقیق یعنی تشخیص فرصت های کارآفرینی در حوزۀ سلامت با ۲ متغیر مستقل خصوصیات شخصیتی و دسترسی به اطلاعات و ۳۸ درصد دیگر با متغیرهای دیگر تبیین می شود. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    4 - سنجش میزان رضایتمندی گردشگران داخلی از کیفیت خدمات هتلداری (مطالعۀ موردی: کلان شهر مشهد)
    هدف تحقیق بررسی وضعیت مراکز اقامتی شهر مشهد به عنوان بزرگترین شهر گردشگری در کشور است. از این رو خدمات آن ها در ۷ شاخص حمل و نقل و دسترسی، برخورد و دانش کارکنان هتل، مکان هتل و فضاهای اطراف، امکانات و خدمات داخلی هتل، کیفیت تغذیۀ هتل، آموزش و امنیت و اعتماد بررسی شده اس چکیده کامل
    هدف تحقیق بررسی وضعیت مراکز اقامتی شهر مشهد به عنوان بزرگترین شهر گردشگری در کشور است. از این رو خدمات آن ها در ۷ شاخص حمل و نقل و دسترسی، برخورد و دانش کارکنان هتل، مکان هتل و فضاهای اطراف، امکانات و خدمات داخلی هتل، کیفیت تغذیۀ هتل، آموزش و امنیت و اعتماد بررسی شده است. نوع تحقیق توصیفی ـ تحلیل است و به دو صورت اسنادی و پیمایشی انجام شده است. جامعۀ آماری تحقیق را گردشگران داخلی شهر مشهد شامل تعداد ۹۹۰۸۸۶ نفر در ۸۵۶ مرکز اقامتی تشکیل می دهند که با فرمول نمونه گیری حجم نمونه ۳۶۰ نفر تعیین شد. بنا بر نتایج تحلیل عاملی، اولین عامل رضایتمندی مربوط به متغیر دسترسی به حمل و نقل مناسب از هتل به جاذبه ها با مقدار ویژه (۰۷/۳) و دومین عامل مربوط به متغیر کیفیت تغذیۀ هتل با مقدار ویژه (۴/۲) است. بنا بر نتایج آزمون فرضیات نیز میان متغیرهای زمینه ای با میزان رضایت از کیفیت خدمات رابطۀ معناداری وجود دارد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    5 - تعیین پهنه های مستعد بوم گردی در شهرستان کوهدشت با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی
    این تحقیق با هدف شناسایی پهنه های مستعد برای فعالیت بوم گردی و ارایۀ راهبردهای توسعۀ این فعالیت در شهرستان کوهدشت استان لرستان انجام شده است. روش انجام پژوهش توصیفی ـ تحلیل است و از روش کتابخانه ای و پیمایشی برای گردآوری اطلاعات استفاده شده است. برای تجزیه و تحلیل اطلاع چکیده کامل
    این تحقیق با هدف شناسایی پهنه های مستعد برای فعالیت بوم گردی و ارایۀ راهبردهای توسعۀ این فعالیت در شهرستان کوهدشت استان لرستان انجام شده است. روش انجام پژوهش توصیفی ـ تحلیل است و از روش کتابخانه ای و پیمایشی برای گردآوری اطلاعات استفاده شده است. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات به دست آمده از مدل های تحلیل مکانی نرم افزار جی آی اس و از مدل سوات در تدوین راهبردهای بخش بوم گردی استفاده شده است. نتایج پژوهش بیانگر توان بالقوۀ قسمت شمالی محدودۀ مورد مطالعه در بخش بوم گردی است که از بین فعالیت های متنوع در این بخش، فعالیت دامنه نوردی و سنگ نوردی از مهم ترین مواردی است که باید در برنامه ریزی های توسعۀ این بخش به آن توجه شود. قسمت های جنوبی در وضعیت متوسط و دیگر قسمت های ناحیۀ مورد مطالعه شرایط مناسبی ندارند؛ در حالی که باید به راهبرد حداقل ـ حداقل برای توسعۀ بوم گردی در محدودۀ مورد مطالعه توجه شود. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    6 - عوامل مؤثر در رضایت گردشگران از سفربه شهر مشهد (مطالعۀ موردی: خانواده های بنیاد شهید)
    این مقاله در چارچوب یک مطالعۀ پیمایشی جامعه شناختی عوامل مؤثر در رضایت گردشگران خانواده های بنیاد شهید از حضور در جامعۀ مقصد را تحلیل کرده است. ابزار اصلی گردآوری داده­ها پرسشنامه است و تکنیک تحلیل داده ها، مدل سازی معادلات ساختاری در قالب نرم افزار EQS است. جامعه آمار چکیده کامل
    این مقاله در چارچوب یک مطالعۀ پیمایشی جامعه شناختی عوامل مؤثر در رضایت گردشگران خانواده های بنیاد شهید از حضور در جامعۀ مقصد را تحلیل کرده است. ابزار اصلی گردآوری داده­ها پرسشنامه است و تکنیک تحلیل داده ها، مدل سازی معادلات ساختاری در قالب نرم افزار EQS است. جامعه آمار یاین پژوهش «تمام خانواده های جانباز و والدین شاهد شرکت کننده در سفرهای بنیاد شهید استان خراسان رضوی» و حجم نمونه ۲۰۰ خانواده است. براساس رهیافت استفاده دشه در این مطالعه، گردشگر یک «مشتری» است که خریدار خدمات زیارتی ـ سیاحتی از سازمان ارائه دهنده و شهر میزبان است. یکی از مدل های مناسب در این رویکرد مدل ECSI است که در واقع شاخص رضایت مشتریان اروپایی از کالا به معنای عام است. براساس این مدل می توان گفت که متغیرهای مؤثر بر افزایش رضایت گردشگران در جامعۀ میزبان تنها خدمات ارایۀ شدۀ جامعۀ میزبان نیست؛ بلکه بخشی از رضایت به تصور از جامعۀ میزبان و انتظارات شکل گرفته بر اساس آن مربوط می شود که در این مقاله به تفصیل به آن ها پرداخته می شود. از ترکیب وزنی گویه های مذکور شاخص مرکزی رضایت از سفر (در مقیاس صفر تا ۱۰۰) با میانگین ۸۹/۶۹ پدید آمده است. در مدل پژوهش متغیر «ارزیابی کیفیت» با ضریب بتای ۴۳ تأثیرگذارترین متغیر مدل است. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    7 - برنامه های راهبردی توسعۀ اشتغال، با تأکید بر گردشگری مذهبی (مطالعۀ موردی: شهر مشهد)
    هدف این مطالعۀ ارایۀ راهبردهای بهینۀ توسعۀ اشتغال گردشگری مذهبی شهر مشهد است. در این مطالعه از ابزارهای تحلیلی مانند ماتریس راهبردی کمّی، سوات، ماتریس عوامل داخلی ـ خارجی در سال ۱۳۹۰ استفاده شده است. براساس نتایج حاصل از ماتریس عوامل داخلی ـ خارجی موقعیت راهبردی اشتغال چکیده کامل
    هدف این مطالعۀ ارایۀ راهبردهای بهینۀ توسعۀ اشتغال گردشگری مذهبی شهر مشهد است. در این مطالعه از ابزارهای تحلیلی مانند ماتریس راهبردی کمّی، سوات، ماتریس عوامل داخلی ـ خارجی در سال ۱۳۹۰ استفاده شده است. براساس نتایج حاصل از ماتریس عوامل داخلی ـ خارجی موقعیت راهبردی اشتغال در بخش گردشگری مذهبی شهر مشهد موقعیت تدافعی است. در ماتریس سوات راهبردهای تدافعی که بیشترین کارایی را در برنامه ریزی و بهبود اشتغال در بخش گردشگری مذهبی دارند، تعیین شد. در نهایت با استفاده از ماتریس برنامه ریزی راهبردی کمّی، راهبردهای تدافعی تعیین شده بر اساس نمرۀ جذابیت آن ها اولویّت بندی شدند. براساس اولویّت بندی به ترتیب راهبردهای ارتقای دانش فنی و تخصصی نیروی کار و بسترسازی مناسب برای اشتغال در بخش گردشگری مذهبی همچنین ایجاد فرصت های شغلی جدید و پایدار متناسب با نیاز بازار کار در اولویّت قرار گرفتند. با توجه به نتایج مطالعه در راستای اجرای بهتر این راهبردها پیشنهادهایی ارایۀ شده است. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    8 - تبیین جایگاه ساختاری ـ عملکردی اقتصاد گردشگری شهرستان دماوند از دیدگاه گردشگری پایدار
    شهرستان دماوند از دیرباز مورد توجه گردشگران بوده است و با داشتن قابلیت های گردشگری، شرایط مناسبی را برای استفاده از شهرستان فراهم کرده است. این پژوهش با هدف تبیین جایگاه ساختاری ـ عملکردی اقتصاد این شهرستان از دیدگاه گردشگری پایدار انجام شده است. روش تحقیق، توصیفی ـ تحل چکیده کامل
    شهرستان دماوند از دیرباز مورد توجه گردشگران بوده است و با داشتن قابلیت های گردشگری، شرایط مناسبی را برای استفاده از شهرستان فراهم کرده است. این پژوهش با هدف تبیین جایگاه ساختاری ـ عملکردی اقتصاد این شهرستان از دیدگاه گردشگری پایدار انجام شده است. روش تحقیق، توصیفی ـ تحلیلی است؛ ابتدا مبانی نظری مرتبط با موضوع گردشگری و گردشگری پایدار و ویژگی های منطقه مورد مطالعه توصیف شده است. سپس با استفاده از تکنیک سوات شاخص ها و معیارهای عملکردی این شهرستان و ساختار اقتصادی آن تحلیل و ارزیابی شده است. رویکرد تحقیق، به دو صورت کمّی و کیفی است و سپس معیارها با استفاده از تکنیک QSPM و سوات، وزن دهی و کمّی شده است. گردآوری اطلاعات به دو صورت کتابخانه ای، اسنادی و مطالعات میدانی از محدودۀ مورد مطالعه و تهیۀ پرسشنامه بوده است. امتیاز وزن دار ماتریس عوامل داخلی ۲۲۴/۳ است. بنابراین با توجه به وضعیت موجود، قوت ها در جایگاه ساختاری ـ عملکردی اقتصاد شهرستان دماوند بر ضعف ها غلبه دارند. همچنین جمع امتیاز وزن دار ماتریس عوامل خارجی ۳۴۷/۳ است. فرصت ها بر تهدیدها غالب هستند و موقعیت نوع راهبردی در جایگاه ساختاری ـ عملکردی اقتصاد گردشگری شهرستان دماوند در واقع راهبرد تهاجمی (SO) است. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    9 - شناسایی و اولویّت بندی مؤلفه های مؤثر بر سطح رضایت گردشگران (مطالعۀ موردی: بازارچۀ مرزی شهرستان جوانرود)
    توسعۀ بازارچه­ های مرزی، تثبیت قیمت­ ها، جهت­ دهی سودهای تجاری موجب افزایش اشتغال و رفاه برای جامعۀ مرزنشین خواهد شد. شناسایی و تحلیل جامع عوامل مؤثر در رضایت گردشگران از بازارها، باعث افزایش تعداد گردشگران میزان ماندگاری ایشان و در نتیجه کسب موفقیت بلندمدت اقتصادی در م چکیده کامل
    توسعۀ بازارچه­ های مرزی، تثبیت قیمت­ ها، جهت­ دهی سودهای تجاری موجب افزایش اشتغال و رفاه برای جامعۀ مرزنشین خواهد شد. شناسایی و تحلیل جامع عوامل مؤثر در رضایت گردشگران از بازارها، باعث افزایش تعداد گردشگران میزان ماندگاری ایشان و در نتیجه کسب موفقیت بلندمدت اقتصادی در مقصد می ­شود. با توجه به اهمیت بازارچۀ مرزی شهرستان جوانرود استان کرمانشاه در جذب گردشگران و نقش آن در توسعه اقتصادی منطقه مؤلفه­ های مؤثر بر سطح رضایت گردشگران از این بازارچۀ مرزی را شناسایی و اولویت­ بندی می­کند. این پژوهش از نوع توصیفی ـ تحلیلی و با هدف کاربردی و از لحاظ جمع ­آوری اطلاعات یک مطالعۀ کتابخانه ­ای و میدانی است. برای جمع­ آوری داده ­ها، پرسشنامه ­ای شامل ۲۶ مؤلّفه در میان ۲۵۴ نفر از گردشگران توزیع شد و داده ­ها با تکنیک تحلیل عاملی و تحلیل خوشه­ ای، با استفاده از نرم ­افزار SPSS تجزیه و تحلیل شد. نتایج حاصل از تحلیل عاملی، شاخص­ ها را به چهار عامل تقلیل داد که ۷۱۱/۶۳ درصد واریانس را در بر می­ گیرند و از میان این چهار عامل، عامل اقتصادی به تنهایی ۸۷۴/۳۵ درصد واریانس را پوشش می­ دهد و به عنوان مهمترین عامل در رضایت­مندی گردشگران از بازارچه تاثیرگذار بوده است. پرونده مقاله