• راهنماي تدوين مقاله

  ˜راهنمای نگارش و ارسال مقاله™

  الف) شرایط پذیرش

  1. مقاله متناسب با رویکر‏د نشریه مطالعات اجتماعی گردشگری باشد.

  2. مقاله پیشتر چاپ نشده یا هم‌زمان برای نشریات داخلی یا خارجی ارسال نشده باشد.

  3. داوران منتخب هیأت تحریریه، مقالات دریافتی را ارزیابی می‌کنند و پذیرش نهایی مقاله منوط به موافقت هیأت تحریریه خواهد بود.

  4. نشریه، حق رد یا قبول و نیز ویراستاری مقالات را برای خود محفوظ می‏دارد و از بازگرداندن مقالات دریافتی معذور است.

  ب) شیوۀ تنظیم مقاله

  1. مقاله حداکثر در 20 صفحه (A4 تایپ شده 23 سطری) شامل متن، شکل‌ها، نمودارها و جدول‌ها تنظیم شود.

  2. مشخصات نویسنده/ نویسندگان شامل نام و نام خانوادگی، میزان تحصیلات، رتبۀ علمی، نشانی محل کار، نشانی الکترونیکی و تلفن در صفحه‌ای جداگانه نوشته شود. در مقاله‏ هایی که بیش از یک نویسنده دارند، نویسنده مسئول مشخص شود.

  3. مقاله به این ترتیب سامان یابد: عنوان، چکیده، کلیدواژه‎ها، مقدمه، مبانی نظری، روش پژوهش، یافته‏ ها، نتیجه‌گیری، منابع.

  - چکیده مقاله شامل بیان مسأله، فرضیه، استنباط و مهم‏ترین دستاورد و یافته پژوهش بین 150تا 250 واژه ارائه شود.

  - چکیده انگلیسی همراه با عنوان مقاله، واژگان کلیدی پس از چکیده فارسی آورده شود.

  - کلیدواژه‏ها ناظر به موضوع مقاله و حداکثر پنج کلمه باشد.

  - مقدمه شامل تعریف موضوع، طرح مسأله و بیان اهداف باشد.

  - مبانی نظری شامل بررسی پیشینۀ تجربی و نظری، چارچوب مفهومی و طرح پرسش‌ها و فرضیات تحقیق باشد.

  - روش پژوهش، معرفی الگوی بررسی، تعریف مفاهیم و فنون گردآوری و تحلیل داده‌هاست.

  - تجزیه، تحلیل و تفسیر دستاوردها در یافته‌ها ارائه می‌شود.

  - در نتیجه‌گیری، بازگشت به مدل مفهومی یا نظری و مقایسه با دستاوردهای قبلی صورت گیرد.

  ج) شیوه نگارش مقاله

  1. زبان رسمی نشریه، فارسی است؛ اما مقالات به زبان انگلیسی نیز قابل بررسی است.

  2. مقاله با قلم بی‏لوتوس 13 (BLotus 13) در برنامه وُرد 2007 (2007 Word) ذخیره شود. فاصله بین خطوط یک سانتی‌متر و حاشیه در هر طرف سه سانتی‌متر باشد.

  3. شماره، نام و منبع برای جدول، نمودار، تصویر (به قالب JPEG) ضروری است.

  4. از آوردن واژگان غیرفارسی که برابر فارسی رسا دارند، خودداری شود. در صورت لزوم، برابر لاتین در پانویس صفحه بیاید.

  5. برای استناد درون متنی از این شیوه استفاده کنید:

  نقل قول غیرمستقیم: (نام خانوادگی نویسنده، سال نشر).

  نقل قول مستقیم: نقل قول‏های مستقیم در حد یک پاراگراف یا بیشتر با قلم ایتالیک و با کمی فرورفتگی شروع شود. نقل قول‏های کوتاه داخل گیومه قرار گیرد (نام خانوادگی نویسنده، سال انتشار: شماره صفحه).

  6. فهرست منابعی که در مقاله استفاده شده، در انتهای مقاله با رعایت حروف الفبا به شرح زیر ارائه شود:

  - کتاب فارسی: نام خانوادگی، نام. (سال انتشار). عنوان کتاب. نام و نام خانوادگی مترجم. نوبت چاپ. محل نشر.

  - کتاب انگلیسی         Author, A.A. (Year). Title of work. Location: Publisher

  - مقاله فارسی: نام خانوادگی، نام. (سال انتشار). «عنوان مقاله». عنوان نشریه. شماره نشریه. شماره صفحات.

  - مقاله انگلیسی:

  Author, A. A., Author, B. B, & Author, C. C. (Year).Title of article. Title of Journal

  , xx(XX),xxx-xxx  

  - وب سایت: نویسنده. (تاریخ دسترسی). عنوان. نشانی دسترسی اینترنتی.

  د) شیوه ارسال مقاله

  - ارسال مقاله از طریق سایت نشریه به نشانی http://journalitor.ir  میسر است.

  - پس از ثبت نام، در قسمت ورود به سامانه، مقالۀ خود را ثبت کنید.