• XML

  isc pubmed crossref medra doaj doaj
 • فهرست مقالات


   • دسترسی آزاد مقاله

    1 - بررسی عوامل مؤثر بر مطالعات امکان‌سنجی توسعه گردشگری در استان کرمانشاه؛ ارزیابی دیدگاه جامعه محلی
    محمدعلی  فیض پور حبیب انصاری سامانی زهرا ناصری
    گردشگری بر جامعه میزبان متکی است، بنابراین گردشگران و ساکنین محلی به یکدیگر وابسته هستند، به گونه‌ای که فرهنگ ساکنین و دیدگاه آنان بر فعالیت‌های گردشگری تأثیر می‌گذارد. بر این اساس، برای موفقیت امکان‌سنجی و ارزیابی صحیح سرمایه‌گذاری در گردشگری و نیز افزایش طول عمر پروژه چکیده کامل
    گردشگری بر جامعه میزبان متکی است، بنابراین گردشگران و ساکنین محلی به یکدیگر وابسته هستند، به گونه‌ای که فرهنگ ساکنین و دیدگاه آنان بر فعالیت‌های گردشگری تأثیر می‌گذارد. بر این اساس، برای موفقیت امکان‌سنجی و ارزیابی صحیح سرمایه‌گذاری در گردشگری و نیز افزایش طول عمر پروژه‌های گردشگری، جامعه محلی باید به صورت فعال در فرایند توسعه درگیر شوند. در این راستا پژوهش حاضر به بررسی یک رویکرد یکپارچه برای تجزیه و تحلیل امکان‌سنجی در گردشگری می‌پردازد که به عنوان مورد کاربردی احداث کافی‌شاپ در یک منطقه نمونه گردشگری استان کرمانشاه ارائه شده است.در این پژوهش پروژه توسعه گردشگری طی سال‌های 1402-1398 از منظر ارزیابی مالی، ارزیابی اقتصادی و ارزیابی تاثیرات از دیدگاه جامعه محلی مورد بررسی قرار گرفت. داده‌های مورد نیاز بخش مالی و اقتصادی از مرکز آمار ایران و داده‌های مربوط به ارزیابی اثرات از طریق پرسشنامه جمع‌آوری شد. نتایج امکان‌سنجی مالی و اقتصادی مطالعه نشان داد که طرح راه‌‌اندازی کافی‌شاپ از نظر مالی و اقتصادی توجیه‌پذیر بود و در زمینه ارزیابی تاثیرات، طبق دیدگاه ساکنین منطقه، گردشگری بر معیارهای رونق اقتصادی، مشهور شدن منطقه، احساس غرور در افراد محلی و مرمت- بازسازی بناها و آثار تاریخی تاثیر‌گذار خواهد بود. این تحقیقات عواملی که بر امکان‌سنجی در گردشگری تاثیر دارد را تعیین می‌کند و هم‌چنین دیدگاه جامعه محلی را در مورد تاثیرات گردشگری مورد سنجش قرار می‌دهد، این مطالعه نشان می‌دهد که امکان‌سنجی مالی و اقتصادی در کنار ارزیابی تاثیرات گردشگری موجب موفقیت پروژه‌های سرمایه‌گذاری می‌شود. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    2 - تأثیر جو برخورد با خطا بر تمایل به ترک خدمت زنان شاغل (مورد مطالعه: هتل های چهار و پنج ستاره شهر مشهد)
    اسماعیل  ملک اخلاق فرشاد قادری
    در عصر اجتماعی جدید زنان به‌عنوان نیمی از افراد جامعه در پیشبرد اهداف کشورها تأثیر بسزایی دارند. با توجه به اینکه سازمان‌ها از وجود خطا بری نیستند، جو مناسب برای برخورد با خطا برای سازمان‌ها خصوصاً سازمان‌های خدماتی ضروری است. هدف این پژوهش بررسی تأثیر جو برخورد با خطا چکیده کامل
    در عصر اجتماعی جدید زنان به‌عنوان نیمی از افراد جامعه در پیشبرد اهداف کشورها تأثیر بسزایی دارند. با توجه به اینکه سازمان‌ها از وجود خطا بری نیستند، جو مناسب برای برخورد با خطا برای سازمان‌ها خصوصاً سازمان‌های خدماتی ضروری است. هدف این پژوهش بررسی تأثیر جو برخورد با خطا بر تمایل به ترک خدمت با نقش میانجی‌گری رفتار یادگیری می‌باشد. پژوهش حاضر به لحاظ هدف، كاربردي و از نظر روش انجام كار، پيمايشـي اسـت. جامعه آماری پژوهش را کارکنان زن هتل‌های شهر مشهد تشکیل دادند. به دلیل نامشخص بودن جامعـه آمـاري، 390 نفر به‌عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده‌ها پرسشنامه بود که روایی صوری و محتوایی آن از طریق بررسی صاحب‌نظران مدیریت و روایی سازه آن با استفاده از تکنیک تحلیل عاملی تأییدی در نرم‌افزار آموس ارزیابی و تأیید شد. همچنین ضریب آلفای کرونباخ بزرگ‌تر از 7/0 برای سازه‌های مختلف پرسشنامه، پایایی آن را تأیید کرد. یافته‌های پژوهش نشان داد، جو مدیریت خطا و جو بخشش درک شده به ترتیب با 48/0و 57/0 بر رفتار یادگیری کارکنان تأثیر دارد. همچنین اثر جو مدیریت خطا، جو بخشش درک شده و رفتار یادگیری به ترتیب با 34/0-، -20/0-و 28/0- بر کاهش تمایل به ترک خدمت کارکنان معنی‌دار است. علاوه بر این نقش واسط رفتار یادگیری در رابطه علی بین جو مدیریت خطا و تمایل به ترک خدمت با ضریب اثر 13/0- و رابطه علی بین جو بخشش و تمایل به ترک خدمت با ضریب اثر 16/0- نیز تأیید شد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    3 - تحلیل نقش حمایت ساکنان از توسعه گردشگری سلامت در بازاریابی با رویکرد نگاشت شناختی (مورد مطالعه: شهرک سلامت اصفهان)
    مهناز دوستی ایرانی میرمحمد  اسعدی
    پژوهش حاضر بر «حمایت ساکنان غیرشاغل در بخش گردشگری سلامت، از توسعه این صنعت» به عنوان متغیری که بازاریابان این حوزه می‌توانند در جهت افزایش تقاضای گردشگری سلامت مدنظر قرار دهند، تمرکز نموده است؛ لذا با تأکید بر چشم‌انداز مذکور، به بررسی متغیرهای تأثیرپذیر از حمایت ساکنا چکیده کامل
    پژوهش حاضر بر «حمایت ساکنان غیرشاغل در بخش گردشگری سلامت، از توسعه این صنعت» به عنوان متغیری که بازاریابان این حوزه می‌توانند در جهت افزایش تقاضای گردشگری سلامت مدنظر قرار دهند، تمرکز نموده است؛ لذا با تأکید بر چشم‌انداز مذکور، به بررسی متغیرهای تأثیرپذیر از حمایت ساکنان و رسم نقشه شناختی فازی عوامل (به منظور تحلیل جایگاه حمایت ساکنان در مدلی سیستمی) پرداخته است. در‌ این ‌راستا متغیرهای مذکور با بهره‌گیری از تکنیک دلفی شناسایی شد، سپس با استفاده از نگاشت شناختی فازی، مدل پژوهش ترسیم و تحلیل گردید. یافته‌ها نشان داد حمایت ساکنان بر متغیرهای ذیل تأثیرگذار است: تصویر مقصد، رضایت گردشگر، وفاداری گردشگر، تبلیغات مثبت دهان‌به‌دهان، کیفیت ادراک ‌شده از خدمات، همبستگی عاطفی گردشگران با ساکنان، و وابستگی مکانی گردشگر به مقصد. نتایج نگاشت شناختی فازی نشان داد در سیستمی متشکل از متغیرهای فوق‌الذکر حمایت ساکنان، نقش بسزایی در وفاداری گردشگر و تبلیغات مثبت دهان‌به‌دهان دارد؛ به‌ گونه‌ای که تأثیر آن بیشتر از تأثیرگذاری رضایت یا حتی کیفیت خدمات است. به عبارت دیگر جلب حمایت ساکنان در اولویت است، علاوه بر این، حمایت ساکنان بر سایر عوامل (کیفیت درک شده، رضایت گردشگر، وابستگی به مکان و دلبستگی عاطفی) نیز تأثیر می‌گذارد. لذا توجه ویژه به این متغیر، در بازاریابی مؤثر گردشگری سلامت توصیه می‌گردد. با توجه به خلاءهای پژوهشی موجود در این زمینه، نتایج پژوهش حاضر گامی در جهت غنی‌سازی ادبیات پژوهش نیز محسوب می‌گردد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    4 - مطالعه تطبیقی سلسله مراتب قوانین و مقررات گردشگری ایران با سایر کشورها
    عذرا عزیزی علی اصغر  شالبافیان ابوطالب قاسمی
    نقش دولت‌ها در سیاست‌گذاری توسعه گردشگری، ارزیابی، کنترل و تنظیم روابط بین ذی¬نفعان بخش گردشگری نیازمند ابزار اجرایی و نظارتی است که قوانین و مقررات یکی از مهم‌ترین آن‌هاست. در این مقاله با استفاده از رویکرد متن¬محور از روش حقوق تطبیقی، ساختار و عناوین موضوعات در قوانین چکیده کامل
    نقش دولت‌ها در سیاست‌گذاری توسعه گردشگری، ارزیابی، کنترل و تنظیم روابط بین ذی¬نفعان بخش گردشگری نیازمند ابزار اجرایی و نظارتی است که قوانین و مقررات یکی از مهم‌ترین آن‌هاست. در این مقاله با استفاده از رویکرد متن¬محور از روش حقوق تطبیقی، ساختار و عناوین موضوعات در قوانین گردشگری کشورهای چین، فرانسه، مالزی و ترکیه مورد بررسی قرار گرفته تا با بررسی تطبیقی این موضوعات در قوانین و مقررات گردشگری ایران جایگاه محورهای کلیدی در نظام سلسله مراتب قوانین و مقررات مشخص گردد. بر اساس یافته‌های تحقیق، بسیاری از موضوعاتی که در کشورهای مورد مطالعه جایگاه قانونی دارد، در کشور ایران در سطح پایین‌تر و به صورت آیین‌نامه یا دستورالعمل اجرایی مورد ملاحظه قرار گرفته است. برخی از موضوعات نیز، در هیچ یک از سطوح پیش‌بینی نشده است؛ لذا می‌توان بیان نمود که بخش گردشگری ایران دارای جایگاه قانونی مناسبی نسبت به کشورهای مورد مطالعه نیست؛ به طوری که بسیاری از موضوعات کلیدی این بخش که می‌تواند به تنظیم روابط بین ذی¬نفعان مختلف آن منجر شود و از بروز مداخلات بین دستگاهی و مسائل حقوقی بین عرضه‌کنندگان و گردشگران بکاهد یا به هماهنگی در دستیابی به اهداف توسعه کمک نماید، در قوانین و مقررات به درستی مشخص نشده است. بنابراین بخش گردشگری به قانونی متمرکز، شفاف و جامع نیاز دارد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    5 - سناريو‌های حضور گردشگران خارجی غيرمسلمان در افق 1404 در مشهد
    آرش قهرمان احمد رومیانی ساره   نعمتيان زهرا بستان
    عدم قطعيت ناشی از پیچیدگی‌های محیطی، پیش بینی آینده را در ارتباط با گردشگران خارجی غیرمسلمان، که اطلاعات مکفی از آن¬‌ها در دسترس نیست، در شهر مشهد با مشكل مواجه کرده است. هدف از این پژوهش، برآورد روند تغييرات حضور گردشگران خارجی غيرمسلمان در شهر مشهد، با استفاده از روش چکیده کامل
    عدم قطعيت ناشی از پیچیدگی‌های محیطی، پیش بینی آینده را در ارتباط با گردشگران خارجی غیرمسلمان، که اطلاعات مکفی از آن¬‌ها در دسترس نیست، در شهر مشهد با مشكل مواجه کرده است. هدف از این پژوهش، برآورد روند تغييرات حضور گردشگران خارجی غيرمسلمان در شهر مشهد، با استفاده از روش سناریونویسی ‌می باشد. نوع تحقیق کاربردی، روش مورد استفاده تحلیلی ـ کیفی و گردآوری اطلاعات به روش‌‌ مصاحبه¬ای صورت گرفته است. لذا بیست و هفت مصاحبه با کارشناسان حوزه گردشگری از زیرگروه¬‌‌های جامعه¬شناسی، اقتصاد، برنامه¬ریزی و خدمات تخصصی گردشگری در سه مرحله انجام شد. در مرحله اول بر اساس تکنیک دلفی، کارشناسان عوامل مؤثر بر حضور گردشگران خارجی غیرمسلمان را در شهر مشهد بیان نمودند. در مرحله دوم، پیشران¬‌‌های بحرانی بر مبنای دو معیار ‌میزان تأثیرگذاری و عدم قطعیت شناسایی شدند. سپس بر اساس پیشران¬‌‌ها، سناریو‌‌های گردشگری شهر مشهد در دو روند خوش¬بینانه و بدبینانه در خصوص آیندة حضور گردشگران خارجی غیرمسلمان، معرفی شد. یافته¬‌‌های تحقیق نشان داد که در سطح محلی، هوشمند¬سازی گردشگری، اتصال گردشگری مشهد به گردشگری شهر‌‌های اطراف، گسترش تبليغات رسانه¬ای، ارتقاء فرهنگ ميزبانی از گردشگران خارجی و احساس امنيت، از مهم¬ترین پیشران¬‌‌های کلیدی ‌می¬باشند. بنابراین با ارتقاء زیرساخت¬‌‌های فناوری اطلاعات نظیر تجارت الكترونیك، بانكداری الكترونیك، معرفی شهرستان¬‌های اطراف مشهد و جاذبه های گردشگری آن‌‌ها، آموزش فرهنگ ‌میزبانی خصوصا برای کسبه، بازاریان و رانندگان تاکسی، ایجاد پلیس گردشگری و برقراری امنیت در نقاط پرتردد شهری، ‌می توان شاهد حضور بیشتر گردشگران خارجی غیرمسلمان در افق مورد مطالعه بود. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    6 - اثر درک ریسک شناختی در همه‌گیری ویروس کووید-19 بر نیت رفتاری گردشگران از طریق نگرش هنجارهای ذهنی و اجتماعی (مورد مطالعه: شهر شیراز)
    یزدان شیرمحمدی جعفر آهنگران امین قنبری
    این پژوهش که از نوع مدل¬یابی معادلات ساختاری می‌باشد به بررسی اثر درک ریسک شناختی در همه‌گیری ویروس کووید-19 بر نیت رفتاری گردشگران از طریق نگرش هنجارهای ذهنی پرداخته است. تحقیق حاضر پیمایشی و از نوع تک مقطعی می‌باشد. جامعه آماری این پژوهش شامل تمامی گردشگرانی است که از چکیده کامل
    این پژوهش که از نوع مدل¬یابی معادلات ساختاری می‌باشد به بررسی اثر درک ریسک شناختی در همه‌گیری ویروس کووید-19 بر نیت رفتاری گردشگران از طریق نگرش هنجارهای ذهنی پرداخته است. تحقیق حاضر پیمایشی و از نوع تک مقطعی می‌باشد. جامعه آماری این پژوهش شامل تمامی گردشگرانی است که از مکان‌های فرهنگی- تاریخی شهر شیراز بازدید به عمل آورده¬اند؛ با توجه به این که حجم نمونه مشخص نیست، از طریق فرمول کوکران با سطح اطمینان 95 درصد، 384 نفر به روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند و به پرسشنامه اثر درک گردشگران در همه‌گیری ویروس کووید- 19 بر اهداف گردشگران پاسخ دادند. داده‌های جمع‌آوری‌شده از طریق نرم‌افزار آموس و اس پی اس اس مورد تحلیل قرار گرفت. تحلیل عامل تأییدی پایایی و روایی مدل اندازه‌گیری مورد سنجش قرار داد، نتایج آلفای کرونباخ (بالاتر از 7/0) و پایایی مرکب (بیشتر از 7/0) برای پایایی و میانگین واریانس استخراج ‌شده (بیشتر از 5/0) تائید شد. مدل معادلات ساختاری برای آزمون فرضیه‌ها تحقیق و روابط بین متغیرهای تحقیق (ریسک شناختی، نیت رفتاری و هنجارهای ذهنی) مورداستفاده قرار گرفت. نتایج حاکی از آن بود که متغیرهای ریسک شناختی در مجموع بر نیت رفتاری گردشگران از طریق نگرش هنجارهای ذهنی گردشگران تأثیر مثبت دارد. همچنین، نگرش به‌عنوان یک واسطه قابل ‌توجه بین درک ریسک و نیت رفتاری شناخته شد؛ درحالی‌که هنجارهای ذهنی واسطه رابطه بین درک شناختی و نیت رفتاری بودند. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    7 - نقش جامعه برند مقصد مبتنی بر رسانه¬های اجتماعی در برانگیختن احساسات و قصد گردشگران برای خلق مشترک ارزش و بازدید
    زهره علی اسماعیلی آرمین گلی
    هدف تحقیق حاضر، بررسی نقش جامعه برند مقصد مبتنی بر رسانه های اجتماعی در برانگیختن احساسات و قصد گردشگران برای خلق مشترک ارزش و بازدید می باشد. پژوهش حاضر به لحاظ هدف، کاربردی و از نظر جمع آوری داده ها از نوع پیمایشی می باشد. جامعه آماري تحقيق را مسافران و بازدید¬کنندگان چکیده کامل
    هدف تحقیق حاضر، بررسی نقش جامعه برند مقصد مبتنی بر رسانه های اجتماعی در برانگیختن احساسات و قصد گردشگران برای خلق مشترک ارزش و بازدید می باشد. پژوهش حاضر به لحاظ هدف، کاربردی و از نظر جمع آوری داده ها از نوع پیمایشی می باشد. جامعه آماري تحقيق را مسافران و بازدید¬کنندگانی تشکیل می دهد که درباره رامسر به عنوان یک مقصد سفر در رسانه¬های اجتماعی بحث می¬کنند و حداقل تجربه یک بار استفاده از رسانه¬های اجتماعی را جهت برگزیدن رامسر به¬عنوان مقصد گردشگری، داشته¬اند. در 73 رسانه پیرامون رامسر بحث شده بود که به روش نمونه¬گیری قضاوتی انتخاب شدند. روش نمونه¬گیری، غیراحتمالی در دسترس بود. حجم نمونه تعداد 384 نفر برآورد شد، و تعداد 450 نفر در نظر گرفته شدند. روش گردآوری داده¬ها، پرسشنامه الکترونیکی، و روش تجزیه و تحلیل داده¬ها، مدل¬سازی معادلات ساختاری و تکنیک تحلیل مسیر به وسیله نرم¬افزار اسمارت پی ال اس بود. نتایج حاکی از آن است که جامعه برند مقصد مبتنی بر رسانه های اجتماعی بر احساس لذت از مقصد، احساس عشق به مقصد و احساس غافل گیری مثبت برای مقصد تأثير مثبتي دارد. به ترتيب احساس لذت، احساس عشق، احساس غافل گیری مثبت بر قصد خلق مشترک ارزش تأثیر مثبتي می¬گذارند. سرانجام نتايج نشان داد كه قصد خلق مشترک ارزش تأثیر مثبتی در قصد بازدید مجدد دارد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    8 - تحلیلی بر نقش سرمایه اجتماعی، تعامل اجتماعی و تسهیم دانش در بازاریابی گردشگری الکترونیک
    حیدر محمدی سید محمد  موسوی جد یسرا صالحی سیده هایده نعمتی
    امروزه با گسترش گردشگری الکترونیک نقش واسطه‌گری آژانس‌های مسافرتی کاهش پیدا کرده است و گردشگران خودشان بطور مستقیم اقدام به خرید بسته‌های مسافرتی می‌کنند. آژانس‌های مسافرتی باید استراتژی‌های جدیدی را برای غلبه بر این وضعیت و احیای مجدد کسب وکار خود تدوین کنند. یکی از ای چکیده کامل
    امروزه با گسترش گردشگری الکترونیک نقش واسطه‌گری آژانس‌های مسافرتی کاهش پیدا کرده است و گردشگران خودشان بطور مستقیم اقدام به خرید بسته‌های مسافرتی می‌کنند. آژانس‌های مسافرتی باید استراتژی‌های جدیدی را برای غلبه بر این وضعیت و احیای مجدد کسب وکار خود تدوین کنند. یکی از این راهکارها می‌تواند بهره گرفتن از مقوله‌های سرمایه اجتماعی، تعامل اجتماعی و تسهیم دانش در بازاریابی گردشگری الکترونیک باشد. این پژوهش از حیث هدف کاربردی بوده و از نوع مطالعات توصیفی پیمایشی می‌باشد. جامعه آماری این پژوهش را مدیران آژانس‌های مسافرتی شهر تهران تشکیل می‌دهند. روش نمونه¬گیری نیز غیر احتمالی و بصورت سهمیه¬ای ۱۱۰ نفر در نظر گرفته شد. ابزار اصلی جهت جمع¬آوری داده در این پژوهش، پرسشنامه محقق ساخته می‌باشد. روایی محتوایی این پرسشنامه‌ها به تأیید شش نفر از اساتید خبره و صاحب نظر عرصه گردشگری و مدیریت رسانده شد؛ همچنین روایی همگرا و واگرای این پژوهش نیز مورد تأیید واقع شد. پایایی کل پرسشنامه‌های پژوهش بالای ۷/۰ بدست آمد که حاکی از پایایی خوب این پرسشنامه‌ها می‌باشد. همچنین پایایی ترکیبی آن نیز محاسبه و بالای ۸/۰ بدست آمد. یافته‌های پژوهش نیز در دو بخش توصیفی و استنباطی ارائه شد و جهت تجزیه و تحلیل داده‌های پژوهش از دو نرم افزار اس پی اس اس و اسمارت پی ال اس استفاده شده است. نتایج پژوهش حاکی از این بود که سرمایه اجتماعی، تعامل اجتماعی و تسهیم دانش، تأثیر مستقیمی در بازاریابی گردشگری الکترونیک دارد. از طرف دیگر نیز تأثیر سرمایه اجتماعی و تعامل اجتماعی بر تسهیم دانش مثبت و معنادار بود. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    9 - الگوی سلامت سازمانی مبتنی بر اعتماد در صنعت هواپیمایی ایران
    غلامحسین  ترابیان بادی ایرج   سلطانی حمید  دوازده امامی
    سازمان‌ها موجودات زنده‌ای تصور می‌شوند که دارای هویتی مستقل از اعضای خود هستند؛ این شخصیت و هویت می‌تواند سالم یا بیمار باشد. سازمانی که از سلامت برخوردار است، می تواند اثر بخش عمل کند و رضایت شهروندان را فراهم آورد. این امر اعتماد اجتماعی را افزایش می‌دهد. صنعت حمل‌ون چکیده کامل
    سازمان‌ها موجودات زنده‌ای تصور می‌شوند که دارای هویتی مستقل از اعضای خود هستند؛ این شخصیت و هویت می‌تواند سالم یا بیمار باشد. سازمانی که از سلامت برخوردار است، می تواند اثر بخش عمل کند و رضایت شهروندان را فراهم آورد. این امر اعتماد اجتماعی را افزایش می‌دهد. صنعت حمل‌ونقل هوایی شامل سازمان‌ها و شرکت‌هایی است که از جایگاه ویژه¬ای در برنامه‌های توسعۀ اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و تکنولوژيکي کشورهاي توسعه ‌یافته و در حال ‌توسعه، برخوردار است. در صورتی ‌که این صنعت از سلامت سازمانی برخوردار باشد، اعتماد اجتماعی شهروندان را هرچه بیشتر افزایش می‌دهد. بر این اساس تحقیق حاضر با هدف ارائه الگوی سلامت سازمانی مبتنی بر اعتماد در صنعت هواپیمایی ایران انجام شد. این تحقیق در دسته تحقیقات توسعه¬ای- کاربردی قرار دارد. از روش تحقیق کیفی و در قالب نظریۀ داده بنیاد استفاده ‌شده است. 20 نفر از افراد واجدِ شرایط به‌عنوان اعضای گروه خبرگان انتخاب شدند تا از مصاحبۀ نیمه ساختار یافته، داده‌ها را جمع‌آوری کنند. از نرم‌افزار ان ویو برای تحلیل اطلاعات استفاده‌ شد و تعداد 218 کد آزاد از مصاحبه‌ها به دست آمد سپس تعداد 32 کدِ محوری از کدگذاری باز استخراج شد. شرایط علی شامل: عوامل مربوط به کیفیت خدمات، مشتریان (مسافران)، صنعت هواپیمایی، کارکنان و مدیران (منابع انسانی) است. شرایط زمینه‌ای شامل: وضعیت مدیران، کارکنان، فرودگاه‌ها، ناوگان و وضعیت صنعت است. شرایط مداخله‌گر شامل: عوامل سیاسی، اقتصادی، تکنولوژی، اجتماعی و عوامل قانونی است. راهبردها شامل: ارتقای تفکر استراتژیک، بهبود ارتباطات، افزایش بهره‌مندی از تکنولوژی و اصلاح ساختار سازمانی است. پیامدها شامل: پیامدهای مربوط به مشتریان (مسافران)، صنعت هواپیمایی، کارکنان و پیامدهای مربوط به مدیران (منابع انسانی) است. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    10 - طراحی مدل کسب و کار نوآور در صنعت گردشگری با تأکید بر خلق ارزش در مقصد (مورد مطالعه: شهرستان مشهد)
    حسین قدمی هادی بستام علی  حسین زاده
    صنعت گردشگری به عنوان یکی از مهم‌ترين صنایع جهان، منجر به رشد سريع توسعه اقتصادي ‌شده است. از مهم¬ترین اثرات اقتصادي اين رشد سريع، توسعه کسب وکارهای نو می‌باشد كه در گسترش فرصت¬هاي شغلي براي اقشار مختلف جامعه بسیار مؤثر بوده است. هدف اصلی این پژوهش، طراحی مدل پارادایمی چکیده کامل
    صنعت گردشگری به عنوان یکی از مهم‌ترين صنایع جهان، منجر به رشد سريع توسعه اقتصادي ‌شده است. از مهم¬ترین اثرات اقتصادي اين رشد سريع، توسعه کسب وکارهای نو می‌باشد كه در گسترش فرصت¬هاي شغلي براي اقشار مختلف جامعه بسیار مؤثر بوده است. هدف اصلی این پژوهش، طراحی مدل پارادایمی کسب¬وکار نوآور در صنعت گردشگری با تأکید بر خلق ارزش در مقصد، بر پایه نظریه داده بنیاد است. پژوهش حاضر به روش کیفی و مبتنی بر رویکرد نظریه زمینه ای انجام شده و ‌از نوع تبیینی است. روش جمع‌آوری اطلاعات، مطالعات کتابخانه‌ای و در بخش میدانی، ابزار گردآوری داده ها مصاحبه نیمه ساختار یافته است. به این منظور، با 16 خبره، شامل خبرگان شاغل در صنعت گردشگری، استادان دانشگاه، مدیران هتل¬ها، راهنمایان آژانس ها و تورهای مسافرتی، رؤسا و مسئولان ادارات مرتبط با صنعت گردشگری و گردشگران، که براساس نمونه گیری هدفمند انتخاب شده بودند مصاحبه باز و عمیق صورت گرفت که مصاحبه ها تا اشباع نظری ادامه پیدا کرد. تجزیه و تحلیل داده ها به شیوه تحلیل مضمون و بر اساس کدگذاری باز، محوری و انتخابی انجام شد و در نهایت مدل مفهومی ‌پژوهش بر اساس مدل استراوس و کوربین تدوین گردید. این مدل نشان می دهد که پدیده مرکزی توسعه کسب وکارهای متنوع و مزیت محور، معلول شرایط علی و تحت تأثیر شرایط زمینه ای قرار دارد و با به دست آوردن راهبردهایی می توان به پدیده مرکزی نیز دست یافت. همچنین عوامل مداخله گری نیز با شناسایی مقوله هایی دال بر شرایط محیطی و بر اساس داده¬های متنی مصاحبه شوندگان شناسایی گردید. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    11 - بررسی تأثیر خودرهبری کارکنان بر پیامدهای برندسازی داخلی و هویت نقش در صنعت هتلداری (مورد مطالعه: هتل¬های پنج ستاره در شهر مشهد)
    جمشید نجاری بیدختی امید بهبودی
    پژوهش حاضر به بررسی تأثیر خودرهبری کارکنان بر پیامدهای برندسازی داخلی و هویت نقش در صنعت هتلداری مي‌پردازد. این پژوهش از حیث هدف، کاربردی و به لحاظ روش توصیفی- همبستگی می‌باشد. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه کارکنان هتل‌های پنج ستاره در شهر مشهد که با استفاده از جدول ک چکیده کامل
    پژوهش حاضر به بررسی تأثیر خودرهبری کارکنان بر پیامدهای برندسازی داخلی و هویت نقش در صنعت هتلداری مي‌پردازد. این پژوهش از حیث هدف، کاربردی و به لحاظ روش توصیفی- همبستگی می‌باشد. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه کارکنان هتل‌های پنج ستاره در شهر مشهد که با استفاده از جدول کرجسی و مورگان تعداد 120 نفر به روش نمونه‌گیری تصادفی ساده انتخاب و مورد آزمون قرار گرفتند. برای جمع‌آوری داده‌ها از پرسشنامه استاندارد ژانگ و ژو (2021) استفاده شده است. جهت روایی پرسشنامه از روایی صوری و تأیید خبرگان و روایی سازه با استفاده از بارهای علمی بهره گرفته شد و جهت پایایی پرسشنامه از آزمون آلفای کرونباخ استفاده شده که در نهایت روایی و پایایی ابزار پژوهش تأیید شد. روش تحلیل داده‌ها نیز از نوع مدل‌یابی معادلات ساختاری بوده است. نتایج حاصل از پژوهش نشان می‌دهد که خودرهبری از طریق تجسم عملکرد موفق، خود هدف‌گذاری، خودگفتگویی و خودپاداشی بر دانش برند، تعهد برند و رفتار شهروندی برند تأثیر مثبت و معناداری دارد. همچنین عوامل خود رهبری از طریق هویت نقش نیز بر دانش برند، تعهد برند و رفتار شهروندی برند تأثیر می‌گذارد. نهایتا می‌توان این گونه نتیجه گرفت که ارتقای رفتارهای مبتنی بر خود مدیریتی نه تنها موجبات رشد برند داخلی در سازمان می‌گردد، بلکه برندسازی داخلی را به واسطه هویت نقش تسهیل می‌کند. پرونده مقاله