• XML

  isc pubmed crossref medra doaj
 • فهرست مقالات


   • دسترسی آزاد مقاله

    1 - بررسی تأثیر هوش هیجانی بر رفتار شهروندی سازمانی در صنعت هتلداری
    شمس السادات  زاهدی ابتهال  زندی
    امروزه روان‏شناسان بر این امر تأکید دارند که کارکنان سازمان‏ها باید فراتر از وظایف رسمی خود عمل کنند. با توجه به تعامل فراوان و رو‎ در‎ رو با مشتری و ماهیت خدمات، این مفهوم در بخش‌های خدماتی اهمیت بیشتری می‌یابد. یکی از مهارت‌هایی که می‌تواند به کارکنان در این راه کمک ک چکیده کامل
    امروزه روان‏شناسان بر این امر تأکید دارند که کارکنان سازمان‏ها باید فراتر از وظایف رسمی خود عمل کنند. با توجه به تعامل فراوان و رو‎ در‎ رو با مشتری و ماهیت خدمات، این مفهوم در بخش‌های خدماتی اهمیت بیشتری می‌یابد. یکی از مهارت‌هایی که می‌تواند به کارکنان در این راه کمک کند، «رفتار شهروندی سازمانی» است. به علاوه از جمله عواملی که نقش بسیار مهمی را در انجام موفق وظایف شغلی ایفا می‌کند، «هوش هیجانی» است؛ چرا که افراد دارای هوش هیجانی بالا، هنر تعامل و مهارت کنترل و ادارة احساسات دیگران را دارا هستند. به همین منظور پژوهش حاضر به دنبال بررسی تأثیر مؤلفه‌های هوش هیجانی و ابعاد رفتار شهروندی سازمانی کارکنان هتل است. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی و جامعۀ آماری این پژوهش، کارکنان گروه هتل‌های آریا به تعداد 500 نفر هستند. حجم نمونه، به شیوه فرمول تعیین حجم نمونه 112 نفر و با روش نمونه‏گیری طبقه‌بندی شده تعیین گردید. تجزیه و تحلیل داده‌ها از طریق آمار توصیفی و استنباطی (ضریب همبستگی پیرسون، تحلیل واریانس یک طرفه و t دو نمونه‏ای‌ مستقل) انجام شد. نتایج نشان می‏دهد که بین مؤلفه‌های هوش هیجانی و رفتار شهروندی سازمانی کارکنان هتل، رابطۀ مثبت و معناداری وجود دارد، همچنین بین نظرات کارکنان هتل در مورد هوش هیجانی و رفتار شهروندی سازمانی با توجه به جنس، سابقۀ خدمت و مدرک تحصیلی تفاوت معناداری مشاهده نگردید. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    2 - بررسی تأثیر هوش هیجانی بر رفتار شهروندی سازمانی در صنعت هتلداری
    امروزه روان‏شناسان بر این امر تأکید دارند که کارکنان سازمان‏ها باید فراتر از وظایف رسمی خود عمل کنند. با توجه به تعامل فراوان و رو‎ در‎ رو با مشتری و ماهیت خدمات، این مفهوم در بخش‌های خدماتی اهمیت بیشتری می‌یابد. یکی از مهارت‌هایی که می‌تواند به کارکنان در این راه کمک ک چکیده کامل
    امروزه روان‏شناسان بر این امر تأکید دارند که کارکنان سازمان‏ها باید فراتر از وظایف رسمی خود عمل کنند. با توجه به تعامل فراوان و رو‎ در‎ رو با مشتری و ماهیت خدمات، این مفهوم در بخش‌های خدماتی اهمیت بیشتری می‌یابد. یکی از مهارت‌هایی که می‌تواند به کارکنان در این راه کمک کند، «رفتار شهروندی سازمانی» است. به علاوه از جمله عواملی که نقش بسیار مهمی را در انجام موفق وظایف شغلی ایفا می‌کند، «هوش هیجانی» است؛ چرا که افراد دارای هوش هیجانی بالا، هنر تعامل و مهارت کنترل و ادارة احساسات دیگران را دارا هستند. به همین منظور پژوهش حاضر به دنبال بررسی تأثیر مؤلفه‌های هوش هیجانی و ابعاد رفتار شهروندی سازمانی کارکنان هتل است. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی و جامعۀ آماری این پژوهش، کارکنان گروه هتل‌های آریا به تعداد 500 نفر هستند. حجم نمونه، به شیوه فرمول تعیین حجم نمونه 112 نفر و با روش نمونه‏گیری طبقه‌بندی شده تعیین گردید. تجزیه و تحلیل داده‌ها از طریق آمار توصیفی و استنباطی (ضریب همبستگی پیرسون، تحلیل واریانس یک طرفه و t دو نمونه‏ای‌ مستقل) انجام شد. نتایج نشان می‏دهد که بین مؤلفه‌های هوش هیجانی و رفتار شهروندی سازمانی کارکنان هتل، رابطۀ مثبت و معناداری وجود دارد، همچنین بین نظرات کارکنان هتل در مورد هوش هیجانی و رفتار شهروندی سازمانی با توجه به جنس، سابقۀ خدمت و مدرک تحصیلی تفاوت معناداری مشاهده نگردید. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    3 - بررسی تأثیر هوش هیجانی بر رفتار شهروندی سازمانی در صنعت هتلداری
    شمس السادات  زاهدی ابتهال  زندی
    امروزه روان‏شناسان بر این امر تأکید دارند که کارکنان سازمان‏ها باید فراتر از وظایف رسمی خود عمل کنند. با توجه به تعامل فراوان و رو‎ در‎ رو با مشتری و ماهیت خدمات، این مفهوم در بخش‌های خدماتی اهمیت بیشتری می‌یابد. یکی از مهارت‌هایی که می‌تواند به کارکنان در این راه کمک ک چکیده کامل
    امروزه روان‏شناسان بر این امر تأکید دارند که کارکنان سازمان‏ها باید فراتر از وظایف رسمی خود عمل کنند. با توجه به تعامل فراوان و رو‎ در‎ رو با مشتری و ماهیت خدمات، این مفهوم در بخش‌های خدماتی اهمیت بیشتری می‌یابد. یکی از مهارت‌هایی که می‌تواند به کارکنان در این راه کمک کند، «رفتار شهروندی سازمانی» است. به علاوه از جمله عواملی که نقش بسیار مهمی را در انجام موفق وظایف شغلی ایفا می‌کند، «هوش هیجانی» است؛ چرا که افراد دارای هوش هیجانی بالا، هنر تعامل و مهارت کنترل و ادارة احساسات دیگران را دارا هستند. به همین منظور پژوهش حاضر به دنبال بررسی تأثیر مؤلفه‌های هوش هیجانی و ابعاد رفتار شهروندی سازمانی کارکنان هتل است. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی و جامعۀ آماری این پژوهش، کارکنان گروه هتل‌های آریا به تعداد 500 نفر هستند. حجم نمونه، به شیوه فرمول تعیین حجم نمونه 112 نفر و با روش نمونه‏گیری طبقه‌بندی شده تعیین گردید. تجزیه و تحلیل داده‌ها از طریق آمار توصیفی و استنباطی (ضریب همبستگی پیرسون، تحلیل واریانس یک طرفه و t دو نمونه‏ای‌ مستقل) انجام شد. نتایج نشان می‏دهد که بین مؤلفه‌های هوش هیجانی و رفتار شهروندی سازمانی کارکنان هتل، رابطۀ مثبت و معناداری وجود دارد، همچنین بین نظرات کارکنان هتل در مورد هوش هیجانی و رفتار شهروندی سازمانی با توجه به جنس، سابقۀ خدمت و مدرک تحصیلی تفاوت معناداری مشاهده نگردید. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    4 - مدیریت استراتژیک زیارت در مشهد با تأکید بر حوزۀ اجتماعی- فرهنگی
    فرزانه  رزاقیان
    نگرش های سنتی مدیریت امور شهری از پاسخگویی به نیازهای متنوع شهروندان بازمانده و جایگزینی الگوی‏های نسبتاً جدیدتر را می‌طلبد، در این راستا مدیریت زیارت نیز رویکردهای نوین راهبردی را خواهان است. سامان‌دهی زیارت در مشهد، نیازمند شناختی همه‌جانبه به لحاظ مسائل مدیریتی است. چکیده کامل
    نگرش های سنتی مدیریت امور شهری از پاسخگویی به نیازهای متنوع شهروندان بازمانده و جایگزینی الگوی‏های نسبتاً جدیدتر را می‌طلبد، در این راستا مدیریت زیارت نیز رویکردهای نوین راهبردی را خواهان است. سامان‌دهی زیارت در مشهد، نیازمند شناختی همه‌جانبه به لحاظ مسائل مدیریتی است. مقالۀ حاضر با هدف شناخت وضعیت مدیریت زیارت به لحاظ راهبردی و ارائۀ راهکارهای مناسب، تلاش دارد تا به روش کیفی و کمّی نخست توصیف، و سپس تحلیلی از وضعیت مدیریت زیارت در حوزۀ اجتماعی- فرهنگی ارائه دهد. در راستای گردآوری اطلاعات مورد نیاز، از روش های مختلفی همچون منابع کتابخانه ای، منابع اینترنتی، پرسش‏نامه و مصاحبه استفاده شده است. در این پژوهش 13 سازمان عمده در شهر مشهد به شیوه‌های مختلف در دریافت اطلاعات، مورد نظر قرار گرفتند. با 28 نفر از مسئولان، کارشناسان دستگاه ها و یا متخصصان، مصاحبه و از نتایج مصاحبه های انتشاریافته در مطبوعات استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که مدیریت زیارت در مشهد وضعیت مناسبی ندارد و به لحاظ عوامل داخلی (قوت ها و ضعف ها) با ضعف هایی مواجه است و نسبت به عوامل خارجی (فرصت ها و تهدیدها) واکنش مناسبی نداشته است؛ یعنی از فرصت های موجود استفاده نکرده و در برابر تهدیدهای موجود واکنش چندانی نشان نداده است. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    5 - تحلیل شبکه¬های اجتماعی؛ رویکردی نو در توسعۀ گردشگری روستایی
    مهدی  حسام
    یکی از راهبردهای توسعۀ روستایی، توسعۀ گردشگری است. از ویژگی‎های گردشگری، ماهیت پراکندۀ آن است. به همین دلیل در چند سال اخیر موضوع همکارهای شبکه‏ای در گردشگری مورد توجه بسیار قرار گرفته است. در اقتصاد بسیاری از کشورها، شبکه ها نسبت به سایر حوزه ها در گردشگری اهمیت بیشتری چکیده کامل
    یکی از راهبردهای توسعۀ روستایی، توسعۀ گردشگری است. از ویژگی‎های گردشگری، ماهیت پراکندۀ آن است. به همین دلیل در چند سال اخیر موضوع همکارهای شبکه‏ای در گردشگری مورد توجه بسیار قرار گرفته است. در اقتصاد بسیاری از کشورها، شبکه ها نسبت به سایر حوزه ها در گردشگری اهمیت بیشتری دارند. از این روی پرداختن به تحلیل شبکه های اجتماعی و کاربردهای آن در توسعۀ گردشگری بسیار ضروری است. تحلیل شبکه های اجتماعی، روش‏شناسی علمی و تکنیکی آماری در توصیف، تحلیل و بررسی روابط تجربی بین موضوعات مورد پژوهش و ساختار این روابط است. این موضوعات می‌توانند افراد، اشیاء، گروه‌ها، مفاهیم، مشاغل، سؤالات، عوامل، ابعاد، خوشه‌ها و طبقات مختلف باشند. این تحلیل دارای این قابلیت است که واقعیت بیرونی را که به صورت شبکه است، به طور منظم و فشرده تشریح کند و امکان چکیده‏سازی، ذخیره، تکثیر، ترکیب و یکپارچه‏سازی، بازیابی و نمایش اطلاعات را فراهم آورد. در این پژوهش با مرور ادبیات موجود، به بررسی ابعاد مختلف نظری و روش‏شناسی شبکه، سابقۀ کاربرد تحلیل شبکه های اجتماعی در موضوعات مختلف، همچنین ظهور،کاربرد و مزایای آن به‏ویژه در گردشگری روستایی پرداخته شده است. نتایج نشان می‏دهد با توجه به ماهیت پراکندۀ مقصدها و کسب‏و‏کارهای گردشگری، رویکرد شبکه‏ای می‏تواند روشی برای بقا و توسعۀ فعالیت‏های گردشگری محسوب شود. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    6 - سنجش کیفیت عملکرد مقصدهای گردشگری میراث (مورد مطالعه : مجموعه تاریخی میربزرگ آمل)
    نازنین  تبریزی
    گردشگری میراث، یکی از شاخه های اصلی گردشگری فرهنگی و معماری سنتی از مهم‏ترین مقاصد آن محسوب می شود. آمل، شهر تاریخی استان مازندران که در دوران ساسانی کرسی طبرستان بوده، با آثار معماری سنتی منحصر به‏فرد خود، همچون مجموعه میربزرگ از پتانسیل بالایی برای رونق گردشگری میراث چکیده کامل
    گردشگری میراث، یکی از شاخه های اصلی گردشگری فرهنگی و معماری سنتی از مهم‏ترین مقاصد آن محسوب می شود. آمل، شهر تاریخی استان مازندران که در دوران ساسانی کرسی طبرستان بوده، با آثار معماری سنتی منحصر به‏فرد خود، همچون مجموعه میربزرگ از پتانسیل بالایی برای رونق گردشگری میراث فرهنگی و توسعۀ اقتصادی مناطق شهری برخوردار است. پژوهش حاضر که به لحاظ هدف کاربردی و براساس ماهیت توصیفی– تحلیلی است، به ارزیابی عملکرد مجموعۀ میربزرگ، یکی از مقصدهای گردشگری میراث شهر آمل، بر اساس تحلیل بایدهای چهارگانه می‌پردازد. مبنای سنجش در این مدل براساس 4 معیار مشاهده، تأثیر پذیرفتن فرهنگی ، آموختن و استنتاج شکل گرفته است. داده‏های پژوهش به روش اسنادی و بررسی های میدانی (پرسش‏نامه گردشگران) گردآوری و با روش توصیفی-تحلیلی تفسیر شده و در فرآیند پژوهش، کیفیت عملکرد مجموعه در حوزۀ بایدهای چهارگانه با استفاده از تکنیک دلفی، آزمون واریانس یک طرفه و آزمون رگرسیون خطی مورد ارزیابی قرار گرفته است. نتایج پژوهش ضمن تعیین میزان اثرگذاری هر یک از زیرمعیارهای تحلیل بر گردشگران و عملکرد مجموعه، حاکی از آن است که کیفیت عملکرد باید های چهارگانه در مجموعه با هم متفاوت بوده و بعدکیفیت بصری بهترین عملکرد را به خود اختصاص داده است. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    7 - اثرات گسترش طبیعت‌گردی بر شبکه روابط اجتماعی میان ساکنان روستا (مورد مطالعه: روستای طبل/جزیره قشم)
    حنانه محمدی کنگرانی
    با توجّه به اهمیّت آثار اجتماعی در فرآیند برنامه ریزی توسعۀ گردشگری و از این روی که از جمله آثار اجتماعی گردشگری، تأثیر آن بر روابط اجتماعی افراد است، در این پژوهش تأثیر طبیعت‌گردی بر روابط اجتماعی و الگوهای ارتباطی افراد در روستای طبل مورد مطالعه و بررسی قرارگرفت و افر چکیده کامل
    با توجّه به اهمیّت آثار اجتماعی در فرآیند برنامه ریزی توسعۀ گردشگری و از این روی که از جمله آثار اجتماعی گردشگری، تأثیر آن بر روابط اجتماعی افراد است، در این پژوهش تأثیر طبیعت‌گردی بر روابط اجتماعی و الگوهای ارتباطی افراد در روستای طبل مورد مطالعه و بررسی قرارگرفت و افراد شاغل در بخش طبیعت گردی به دلیل اینکه در ارتباط مستقیم با طبیعت گردان هستند، به عنوان جامعۀ مورد بررسی انتخاب شدند. برای نشان دادن میزان و نوع این تأثیر، داده های جمع آوری شده از پرسش‌نامه با استفاده از روش تحلیل شبکه ای و نرم‌افزارهای UCINET، Visone و Netdraw و شاخص های مرکزیت درجه، مرکزیت بینابینی، مرکزیت بردار ویژه و نقاط برشی، مورد تحلیل قرار گرفتند. نتایج بررسی شبکه‌های ارتباطات میان افراد نشان داد که مبنای اصلی ارتباطات میان افراد را روابط قوم و خویشی و وجود طوایف مختلف در این روستا تشکیل می‌دهد و پس از آن دوستان و معتمدان محلی در رده‌های پایین تر قرار می گیرند. از نکات منفی در مورد شبکه ارتباطات روستای طبل این است که هیچ یک از کارکنان بخش طبیعت‌گردی به جز یک فرد، همکاران خود را به عنوان فرد مورد مشورت انتخاب نکرده‌اند. در نهایت پیشنهاد شد تا با شناسایی افرادی که به عنوان نقاط برشی مشخص شده‌اند ویا دارای بیشترین مقادیر مرکزیت‌ها هستند، برای گسترش ارتباطات و تبدیل شبکه موجود به یک شبکۀ منسجم و یکپارچه استفاده نمایند. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    8 - تأثیر ویژگی¬های خدمات بر کارکنان و مشتریان (مورد مطالعه: هتل‏های پارسیان اصفهان)
    آزاده  شفیعی
    این مطالعه، به بررسی تأثیر ویژگی‏های خدمات بر کارکنان و مشتریان می‌پردازد. از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش توصیفی- پیمایشی است. جامعۀ آماری، کارکنان هتل‏های پارسیان شهر اصفهان هستند. 132 پرسش‏نامه در بین کارکنان توزیع شده است و برای تعیین پایایی پرسش‏نامه از ضریب آلفای چکیده کامل
    این مطالعه، به بررسی تأثیر ویژگی‏های خدمات بر کارکنان و مشتریان می‌پردازد. از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش توصیفی- پیمایشی است. جامعۀ آماری، کارکنان هتل‏های پارسیان شهر اصفهان هستند. 132 پرسش‏نامه در بین کارکنان توزیع شده است و برای تعیین پایایی پرسش‏نامه از ضریب آلفای کرونباخ و برای تجزیه و تحلیل داده‏ها از مدل‏سازی معادلات ساختاری و تحلیل عاملی تأییدی استفاده شده است. بین ویژگی‏های تعاملی خدمات با رضایت کارکنان و مشتریان رابطۀ معناداری وجود دارد؛ رضایت شغلی کارکنان بر رضایت مشتریان تأثیر مستقیم داشته است؛ همچنین بین ویژگی های فیزیکی خدمات و رضایت کارکنان رابطۀ مستقیم مشاهده شد. رضایت مشتریان بر وفاداری آنان تأثیر مستقیم دارد و بین رضایت شغلی کارکنان و تعهد سازمانی آن‏ها نیز رابطۀ مستقیم مشاهده شده است. این تحقیق متمرکز بر تعداد محدودی متغیر است و سایر متغیرهای اثرگذار بر ویژگی‏های خدمات بر کارکنان و مشتریان را مدنظر قرار نداده است؛ علاوه بر این، تحقیق حاضر در یک جامعۀ آماری منتخب اجرا شده که قدرت تعمیم یافته‏های آن را محدود می‏سازد. پژوهش حاضر به دلیل ارائه اطلاعات مفید می‏تواند در حوزۀ بازاریابی هتلداری برای محققان، دانشجویان و به‏ویژه مدیران این بخش خدماتی، ارزشمند باشد. اگرچه تحقیقات زیادی بر اساس متغیرهای این تحقیق انجام شده، امّا کمتر تحقیقی چنین مدل جامع و کاملی را در صنعت هتلداری ارزیابی کرده است. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    9 - بررسی احساس امنیت گردشگران مذهبی در اماکن فراغتی (مورد مطالعه : شهر مشهد)
    حامد بخشی فائزه اعظم کاری
    احساس امنیت، بعد ذهنی وجود امنیت در مقصدهای گردشگری زیارتی است و نقش مهمی را در توسعۀ کمّی و کیفی امر گردشگری مذهبی ایفا می‏کند. شهر مشهد به علت همجواری با حرم مطهر امام رضا (ع) همواره شاهد حضور زائران در عرصۀ اجتماعی خود می‏باشد. در این میان حضور دائمی زائران در مکان‏ه چکیده کامل
    احساس امنیت، بعد ذهنی وجود امنیت در مقصدهای گردشگری زیارتی است و نقش مهمی را در توسعۀ کمّی و کیفی امر گردشگری مذهبی ایفا می‏کند. شهر مشهد به علت همجواری با حرم مطهر امام رضا (ع) همواره شاهد حضور زائران در عرصۀ اجتماعی خود می‏باشد. در این میان حضور دائمی زائران در مکان‏های تفریحی شهر مشهد، مکان‏های تاریخی و دیدنی درون و بیرون شهر، زیارتگاه‏هایی نظیر خواجه ربیع و ییلاقات بیرون شهر و ... به عنوان اماکن گذران اوقات فراغت برای گردشگران و زائران،وجود سطح قابل قبولی از احساس امنیت را در این محیط ضروری می‎سازد. نوشتار حاضر به سنجش میزان احساس امنیت زائران در سه بعد احساس امنیت جانی، مالی و اخلاقی در این مکان‏ها از دیدگاه گردشگران پرداخته است. این تحقیق با استفاده از روش پیمایش بر روی نمونۀ400 نفری از زائرانی که قصد ورود به حرم از درهای چهارگانه را داشتند، صورت پذیرفته است. نتایج نشان می‎دهد که ‏به‏طور کلی زائران اماکن تاریخی را از لحاظ عدم دستبرد به اموالشان، مواجه شدن با مزاحمت اخلاقی و یا صدمه و تهدید جانی و بدنی خود و همراهانشان محیطی امن‏تر از سایر اماکن فراغت ارزیابی کرده‏اند. همچنین میزان احساس امنیت جانی نسبت به احساس امنیت مالی و اخلاقی در میان پاسخگویان بیشتر است. احساس امنیت در اماکن گذران اوقات فراغت در شهر مشهد کمی بیشتر از حد میانگین(در بازه 1 تا 3)در سه بعد امنیت مالی، جانی و اخلاقی برآورد شده است. پرونده مقاله