• فهرست مقالات مهدی کروبی

   • دسترسی آزاد مقاله

    1 - ارزیابی اثرات اجتماعی – فرهنگی گردشگری بر جامعۀ میزبان (مورد مطالعه: شهر بانه)
    مهدی کروبی ساسان  احمدی محمد  رسولی
    حضور گردشگران در هر کشوری بر الگوی زندگی افراد بومی تأثیر می گذارد. بازدیدکنندگان نیز تحت تأثیر فرهنگ کشور میزبان و ارزش های موجود در آن قرار می-گیرند. در این پژوهش سعی شده است پیامدها و اثرات مثبت و منفی توسعۀ گردشگری بر جامعۀ میزبان بررسی شود. روش پژوهش، پیمایشی است و چکیده کامل
    حضور گردشگران در هر کشوری بر الگوی زندگی افراد بومی تأثیر می گذارد. بازدیدکنندگان نیز تحت تأثیر فرهنگ کشور میزبان و ارزش های موجود در آن قرار می-گیرند. در این پژوهش سعی شده است پیامدها و اثرات مثبت و منفی توسعۀ گردشگری بر جامعۀ میزبان بررسی شود. روش پژوهش، پیمایشی است و از پرسش نامه مصاحبه ای برای جمع آوری اطلاعات بهره گرفته شده است. جامعۀ مورد مطالعه، خانوارهای ساکن شهر بانه هستند و حجم نمونه آماری 396 نفر است که به روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای به دست آمد. آلفاي كرونباخ، حدود70 درصد بوده و روايي نسبتا ًبالايي داشته است. برای تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیات از تحلیل رگرسیون استفاده شده است. تحلیل یافته های تحقیق، بیانگر این است که مهم ترين عامل تأثير گذار در پيش-بيني متغير وابستۀ تغییر در جامعۀ میزبان، تغییر فرهنگی است و بعد از آن اثر نمایشی، اقتباس فرهنگی به ترتيب بيشترين تأثير را بر نگرش جامعۀ میزبان داشته اند. کالایی شدن فرهنگ كمتر از ديگر شاخص ها تأثيرگذار بر تغییر در جامعۀ میزبان بوده است. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    2 - مفهوم پردازی بازاریابی کارآفرینانه در صنعت هتل داری ایران با رویکرد کیفی
    مرتضی  خزائی پول ابوالفضل تاج زاده نمین حمید ضرغام بروجنی مهدی کروبی
    هدف تحقیق حاضر شناسایی ابعاد و شاخص های مفهوم بازاریابی کارآفرینانه در صنعت هتل داری به شیوه ای نوآورانه با ایجاد پیوستگی بین سه حوزه بازاریابی، کارآفرینی و هتل داری است. روش تحقیق از نوع کیفی اکتشافی است و برای جمع آوری داده ها، مصاحبه های عمیق نیمه ساختار یافته با چکیده کامل
    هدف تحقیق حاضر شناسایی ابعاد و شاخص های مفهوم بازاریابی کارآفرینانه در صنعت هتل داری به شیوه ای نوآورانه با ایجاد پیوستگی بین سه حوزه بازاریابی، کارآفرینی و هتل داری است. روش تحقیق از نوع کیفی اکتشافی است و برای جمع آوری داده ها، مصاحبه های عمیق نیمه ساختار یافته با 20 نفر از مدیران ارشد هتل های شهر تهران صورت گرفت؛تا از این طریق ابعاد و شاخص های بازاریابی کارآفرینانه در صنعت هتل داری استخراج و ماهیت مفهوم آن کشف گردد. نتایج حاصل از مصاحبه ها نشان داد که ابعاد تشکیل دهندة بازاریابی کارآفرینانه هتل داری شامل 11 بعد «مدیریت ریسک»، «نوآوری گرایی»، «پیش نگری»، «مشتری گرایی»، «رقیب گرایی»، «فرصت گرایی»، «پیشگامی»، «شبکه سازی»، «به روز بودن»، «تأمین و مشارکت» و «خلق ارزش» و 62 جزء یا شاخص می باشد. بررسی و مقایسه نقادانة این ابعاد، با ابعاد مطرح در کسب وکارهای تولیدی، خرده فروشی، صنایع غذایی، فناوری اطلاعات و غیره، نشان از این واقعیت دارد که ابعاد و شاخص های تشکیل دهندة مفهوم بازاریابی کارآفرینانه در صنعت هتل-داری، متفاوت از کسب و کارهای غیر گردشگری و هتل داری است. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    3 - ایجاد مزیت رقابتی پایدار در بخش هتلداری (رویکرد تلفیقی عاملیت‌گرایی و منبع‌محوری)
    محمدرضا فرزین مصطفی محمودی مهدی کروبی اکبر پورفرج
    هدف پژوهش حاضر، مطالعه مزیت رقابتی پایدار با توجه به شایستگی‌های مورد نیاز کارکنان هتل‌ها می‌باشد تا رقابت‌پذیری هتل‌ها را به طور مداوم تضمین کند. دیدگاه منبع محوری بر این نکته تأکید دارد که سازمان‌ها باید توجه خود را معطوف منابع داخلی خصوصاً منابع‌انسانی کنند و رویکرد چکیده کامل
    هدف پژوهش حاضر، مطالعه مزیت رقابتی پایدار با توجه به شایستگی‌های مورد نیاز کارکنان هتل‌ها می‌باشد تا رقابت‌پذیری هتل‌ها را به طور مداوم تضمین کند. دیدگاه منبع محوری بر این نکته تأکید دارد که سازمان‌ها باید توجه خود را معطوف منابع داخلی خصوصاً منابع‌انسانی کنند و رویکرد عاملیت‌گرائی نیز بر نقش‌آفرینی کارکنان و تعاملات آنان درون چارچوب کنش دارد. نوع پژوهش توسعه‌ای/کاربردی و توصیفی/پیمایشی بوده و جمع‌آوري داده‌ها، بر اساس پرسشنامه‌اي متشکل از 73 سؤال و انتخاب نمونه تصادفی 260 نفري از ميان مديران و كاركنان هتل‌های پنج ستاره تهران انجام پذیرفت. تجزيه و تحليل داده‌ها، با استفاده از روش الگوسازي معادلات ساختاري - در دو بخش الگوي اندازه‌گيري – جهت بررسي ويژگي فني پرسشنامه و بخش ساختاري، جهت بررسي فرضيه‌هاي پژوهش انجام پذيرفت. يافته‌هاي پژوهش، حاكي از تأثير مثبت و معنادار متغیر چارچوب کنش بر کنشگر شایسته و کنشگر شایسته بر ایجاد مزیت رقابتی پایدار در اشکال نوآوری تولیدی، فرآیندی و اداری دارد. بر مبناي نتايج تحقيق، میان عوامل چارچوب کنش یعنی رفاه ذهنی، اعطای آزادی مثبت، تسهیم دانش، رهبری تحول‌آفرین، برابری سازمانی و تأمین قراردادهای روانشناختی با مهارت‌های فردی، بین فردی و مدیریتی و نیز شایستگی سازمانی کارکنان ارتباط وجود دارد. ایجاد شرایط لازم برای نقش‌آفرینی کارکنان و تدوین آزمون‌های استخدامی و استانداردهای ارزیابی عملکرد براساس مهارت‌ها و شایستگی‌های شناسایی شده در این پژوهش به مدیران هتل‌های ایران پیشنهاد می‌شود. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    4 - تأثیر رفتار شهروندي سازمانی بر کیفیت خدمات، رضایت و وفاداری مشتریان در صنعت هتلداری (مطالعه موردی: هتل¬های بین المللی پارسیان استان مازندران)
    جعفر بهاری مهدی کروبی شهلا بهاری
    تحقیق حاضر با هدف تأثیر رفتار شهروندی سازمانی بر کیفیت خدمات، رضایت و وفاداری مشتریان در صنعت هتلداری در هتل‌های بین المللی پارسیان استان مازندران، شامل: هتل‌های پارسیان آزادی رامسر (چهار ستاره) و پارسیان آزادی خزر (چهار ستاره) در تابستان ۱۳۹۶ صورت پذیرفته است. تحقیق حا چکیده کامل
    تحقیق حاضر با هدف تأثیر رفتار شهروندی سازمانی بر کیفیت خدمات، رضایت و وفاداری مشتریان در صنعت هتلداری در هتل‌های بین المللی پارسیان استان مازندران، شامل: هتل‌های پارسیان آزادی رامسر (چهار ستاره) و پارسیان آزادی خزر (چهار ستاره) در تابستان ۱۳۹۶ صورت پذیرفته است. تحقیق حاضر، از نظر هدف، کاربردی و براساس نوع روش تحقیق توصیفی و از لحاظ روش گردآوری داده‌ها از نوع پیمایشی است. همچنین از روش معادلات ساختاری با استفاده از نرم‌افزار اسمارت پی ال اس به منظور تجزیه و تحلیل داده‌ها استفاده شده است. جامعه آماری این تحقیق کلیه کارکنان و مشتریان هتل‌های بین المللی پارسیان استان مازندران می‌باشد. برای به دست آوردن حجم نمونه از روش نمونه‌گیری تصادفی ساده و فرمول کوکران استفاده شده است. ابزار جمع‌آوری اطلاعات مربوط به متغیرهای تحقیق، پرسشنامه استاندارد بوده که به منظور سنجش پایایی از آلفای کرونباخ استفاده شده است. نتایج بدست آمده حاکی از آن است که رفتار شهروندی سازمانی بر کیفیت خدمات، رضایت و وفاداری مشتریان تأثیر مثبت و معنا داری دارد. کیفیت خدمات بر رضایت و وفاداری مشتری تأثیر مثبت و معنا داری دارد. همچنین تأثیر رضایت مشتری بر وفاداری وی مثبت و معنا داراست. همچنین نشان داده شد که متغیر رضایت مشتری دارای بزرگترین مقدار ضریب مسیر است و تأثیر آن نسبت به سایر متغیرها بر وفاداری مشتری بیشتر است. با توجه به تحلیل یافته‌ها، نتایج و پیشنهادات لازم ارائه گردید. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    5 - تأثیر هوش هیجانی بر رفتار شهروندي سازمانی در صنعت هتل داری (مطالعه موردی: هتل پارسیان آزادی خزر)
    جعفر بهاری مهدی کروبی شهلا بهاری سمیرا محمدی
    در دنیای بسیار رقابتی امروز، سازمان­ها در جستجوی شیوه­های نوین جهت حداکثر نمودن عملکرد و تلاش کارکنان­شان هستند. بزرگ­ترین و اصلی­ترین سرمایه هر سازمان، سرمایه انسانی آن است که سایر سرمایه­گذاری­های سازمان را تحت­الشعاع قرار می­دهد و دستیابی به اهداف سازمان­ها تا حد زیا چکیده کامل
    در دنیای بسیار رقابتی امروز، سازمان­ها در جستجوی شیوه­های نوین جهت حداکثر نمودن عملکرد و تلاش کارکنان­شان هستند. بزرگ­ترین و اصلی­ترین سرمایه هر سازمان، سرمایه انسانی آن است که سایر سرمایه­گذاری­های سازمان را تحت­الشعاع قرار می­دهد و دستیابی به اهداف سازمان­ها تا حد زیادی در گرو عملکرد مناسب و صحیح کارکنان است. امروزه عملكرد سازماني برجسته از طريق تلاش­های كاركنان معمولي کسب نمی­شود، بلکه از دلايلی که باعث موفقيت سازمان­های بزرگ می­شود وجود كاركناني است كه فراتر از وظايف رسمي خود تلاش می­نمایند. تحقیق حاضر با هدف تأثیر هوش هیجانی بر رفتار شهروندي سازمانی در صنعت هتل­داری در هتل پارسیان آزادی خزر چالوس در تابستان 139۸ صورت پذیرفته است. داده های مورد نیاز برای این تحقیق با روش نمونه­گيري تصادفي ساده و با ابزار پرسش­نامه جمع­آوری شده است. همچنین از روش معادلات ساختاری با استفاده از نرم­افزار اسمارت پی ال اس به منظور تجزیه و تحلیل داده­ها استفاده شده است. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی و جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه کارکنان هتل پارسیان آزادی خزر چالوس در نظر گرفته ­شده است. جهت تعیین حجم نمونه، از فرمول کوکران استفاده شد و حجم نمونه ۸۹ نفر به­دست آمد. همچنین، براي انجام نمونه­گیري، از روش نمونه­گيري تصادفي ساده استفاده گردید. نتایج به­ دست آمده حاکی از آن است که هوش هیجانی و هر یک از ابعاد آن تأثیر مثبت و معناداری بر رفتار شهروندي سازمانی دارند. همچنین نشان­داده شد که متغير آگاهی اجتماعی دارای بزرگ­ترین مقدار ضریب مسیر است و تأثیر آن نسبت به سایر متغیرها بر رفتار شهروندي سازمانی بیشتر است. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    6 - الگوی عوامل رفتاری توسعه گردشگری دسترس­پذیر برای افراد دارای معلولیت جسمی حرکتی (مورد مطالعه: شهر تهران)
    مهدی کروبی محمود ضیائی نازنین فکری زاد
    شرکت در فعالیت­های گردشگری، حق مسلم همه افراد جامعه از جمله افراد دارای معلولیت است. اما در این میان، گاهی عواملی مربوط به فرد دارای معلولیت یا مناسب نبودن فضای اجتماعی برای پذیرش این افراد، مانع از مشارکت این قشر در فعالیت­های گردشگری می­شود. در این راستا، پژوهش حاضر د چکیده کامل
    شرکت در فعالیت­های گردشگری، حق مسلم همه افراد جامعه از جمله افراد دارای معلولیت است. اما در این میان، گاهی عواملی مربوط به فرد دارای معلولیت یا مناسب نبودن فضای اجتماعی برای پذیرش این افراد، مانع از مشارکت این قشر در فعالیت­های گردشگری می­شود. در این راستا، پژوهش حاضر در تلاش است تا این عوامل را (تحت عنوان عوامل رفتاری) شناسایی کرده و نقش آن­ها را در توسعه گردشگری دسترس­پذیر برای افراد دارای معلولیت جسمی حرکتی بررسی نماید. پژوهش حاضر، با رویکرد ترکیبی، در دو مرحله کیفی (شناسایی مؤلفه­ها و عوامل رفتاری از طریق مصاحبه با خبرگان حوزه گردشگری و معلولیت) و کمّی (طراحی پرسش­نامه بر مبنای شاخص­های مستخرج از مرحله کیفی و توزیع آن در میان گردشگران دارای معلولیت در شهر تهران) انجام گرفته است. مرحله اول با استفاده از روش تحلیل محتوا و نرم­افزار Maxqda2018 انجام پذیرفت. در مرحله دوم، روش حداقل مربعات جزئی و نرم­افزار اسمارت. پی. ال.اس.3 مورد استفاده قرار گرفت. نتایج حاکی از آن است که عوامل رفتاری در دو دسته اصلی «عوامل فردی» (ویژگی­های شخصی افراد دارای معلولیت و ادراک این افراد از تعامل با محیط) و «عوامل میان­فردی» (مسئولیت عمومی نسبت به افراد دارای معلولیت، آموزش جامعه، وابستگی افراد دارای معلولیت به همراه و ایجاد حس مثبت در این افراد) بر توسعه گردشگری دسترس­­پذیر برای معلولین جسمی حرکتی تأثیر می­گذارند. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    7 - بررسی دیدگاه انسان شناسی به ارتباطات اجتماعی در فضاهای خلاق گردشگری: محور چهارباغ اصفهان
    مهدی کروبی راضيه  رباني جواد  يوسفي
    هدف این مقاله، شناخت و توصیف شیوه های ارتباطات اجتماعی در قالب معانی فرهنگی بین گردشگران و جامعه میزبان در محور چهارباغ اصفهان است. از مدل مدیریت هماهنگی معنا جهت شکل دهی به چارچوب نظری استفاده گردید. روش پژوهش، کیفی؛ جامعه ی آماری، ساکنان شهر اصفهان و روش نمونه گیری هد چکیده کامل
    هدف این مقاله، شناخت و توصیف شیوه های ارتباطات اجتماعی در قالب معانی فرهنگی بین گردشگران و جامعه میزبان در محور چهارباغ اصفهان است. از مدل مدیریت هماهنگی معنا جهت شکل دهی به چارچوب نظری استفاده گردید. روش پژوهش، کیفی؛ جامعه ی آماری، ساکنان شهر اصفهان و روش نمونه گیری هدفمند بود و تعداد نمونه آماری مبتنی بر رسیدن به اشباع نظری، 30 نفر مشخص گردید. داده ها از طریق مشاهده مشارکتی و مصاحبه نیمه ساختاریافته گردآوری شدند. تحلیل داده ها بر اساس تحلیل محتوا و کدگذاری باز و محوری انجام پذیرفت. یافته های پژوهش نشان می دهد با وجود آنکه دیدگاه اغلب مردم اصفهان به حضور و ارتباط با گردشگران در محور چهارباغ مثبت بوده، با این وجود ضعف زیرساخت های سخت افزاری و نرم افزاری خلاق در فعال-سازی خیابانی، عدم هماهنگی سیاستگذاران، برنامه ریزان و واحدهای عملیاتی در ایجاد ارتباط مؤثر و عدم توجه به عنصر خلاقیت در بازتعریف محصول گردشگری نسل سوم سبب شده این محور با جایگاه و محصول مورد انتظار، فاصله قابل توجهی داشته باشد. همچنین در یک نتیجه گیری کلی از پژوهش می توان گفت دیدگاه ساکنان شهر اصفهان به عنوان جامعه میزبان، به برقراری ارتباط مؤثر با گردشگران در محور چهارباغ، بسیار مثبت بوده است. پرونده مقاله