• صفحه اصلی
  • ارزیابی اثرات اجتماعی – فرهنگی گردشگری بر جامعۀ میزبان (مورد مطالعه: شهر بانه)

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 13960628103808125 بازدید : 7968 صفحه: 0 - 0

نوع مقاله: پژوهشی