• فهرست مقالات جعفر بهاری

   • دسترسی آزاد مقاله

    1 - تأثیر تعهد مدیریت در کیفیت خدمات بر رضایت شغلی کارکنان در صنعت هتل¬داری مورد مطالعه: هتل¬های پنج ستاره شهر تبریز
    جعفر بهاری صادق صالحی مرجان  بذله
    تحقیق حاضر با هدف تأثیر تعهد مدیریت در کیفیت خدمات بر رضایت شغلی کارکنان در صنعت هتل-داری در هتل های پنج ستاره استان آذربایجان شرقی، شامل: هتل های پارس ائل گلی و شهریار در تابستان 1395صورت پذیرفته است. داده های مورد نیاز برای این تحقیق با روش نمونه گيري تصادفي ساده از چکیده کامل
    تحقیق حاضر با هدف تأثیر تعهد مدیریت در کیفیت خدمات بر رضایت شغلی کارکنان در صنعت هتل-داری در هتل های پنج ستاره استان آذربایجان شرقی، شامل: هتل های پارس ائل گلی و شهریار در تابستان 1395صورت پذیرفته است. داده های مورد نیاز برای این تحقیق با روش نمونه گيري تصادفي ساده از کارکنان هتل های پنج ستاره شهر تبریز و با ابزار پرسش نامه جمع آوری شده است. تحقیق حاضر، از نظر هدف، کاربردی و بر اساس روش گردآوری داده ها، توصیفی و از نوع پیمایشی است. همچنین از روش معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار Smart pls به منظور تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شده است. نتایج به دست آمده حاکی از آن است که تعهد مدیریت در کیفیت خدمات و هر یک از ابعاد آن (آموزش، توانمندسازی و پاداش) بر رضایت شغلی کارکنان تأثیر مثبت و معناداری دارد. و همچنین نشان داده شد که پاداش دارای بزرگ ترین مقدار ضریب مسیر است و تأثیر آن نسبت به سایر متغیرها بر رضایت شغلی بیشتر است. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    2 - تأثیر رفتار شهروندي سازمانی بر کیفیت خدمات، رضایت و وفاداری مشتریان در صنعت هتلداری (مطالعه موردی: هتل¬های بین المللی پارسیان استان مازندران)
    جعفر بهاری مهدی کروبی شهلا بهاری
    تحقیق حاضر با هدف تأثیر رفتار شهروندی سازمانی بر کیفیت خدمات، رضایت و وفاداری مشتریان در صنعت هتلداری در هتل‌های بین المللی پارسیان استان مازندران، شامل: هتل‌های پارسیان آزادی رامسر (چهار ستاره) و پارسیان آزادی خزر (چهار ستاره) در تابستان ۱۳۹۶ صورت پذیرفته است. تحقیق حا چکیده کامل
    تحقیق حاضر با هدف تأثیر رفتار شهروندی سازمانی بر کیفیت خدمات، رضایت و وفاداری مشتریان در صنعت هتلداری در هتل‌های بین المللی پارسیان استان مازندران، شامل: هتل‌های پارسیان آزادی رامسر (چهار ستاره) و پارسیان آزادی خزر (چهار ستاره) در تابستان ۱۳۹۶ صورت پذیرفته است. تحقیق حاضر، از نظر هدف، کاربردی و براساس نوع روش تحقیق توصیفی و از لحاظ روش گردآوری داده‌ها از نوع پیمایشی است. همچنین از روش معادلات ساختاری با استفاده از نرم‌افزار اسمارت پی ال اس به منظور تجزیه و تحلیل داده‌ها استفاده شده است. جامعه آماری این تحقیق کلیه کارکنان و مشتریان هتل‌های بین المللی پارسیان استان مازندران می‌باشد. برای به دست آوردن حجم نمونه از روش نمونه‌گیری تصادفی ساده و فرمول کوکران استفاده شده است. ابزار جمع‌آوری اطلاعات مربوط به متغیرهای تحقیق، پرسشنامه استاندارد بوده که به منظور سنجش پایایی از آلفای کرونباخ استفاده شده است. نتایج بدست آمده حاکی از آن است که رفتار شهروندی سازمانی بر کیفیت خدمات، رضایت و وفاداری مشتریان تأثیر مثبت و معنا داری دارد. کیفیت خدمات بر رضایت و وفاداری مشتری تأثیر مثبت و معنا داری دارد. همچنین تأثیر رضایت مشتری بر وفاداری وی مثبت و معنا داراست. همچنین نشان داده شد که متغیر رضایت مشتری دارای بزرگترین مقدار ضریب مسیر است و تأثیر آن نسبت به سایر متغیرها بر وفاداری مشتری بیشتر است. با توجه به تحلیل یافته‌ها، نتایج و پیشنهادات لازم ارائه گردید. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    3 - تأثیر هوش هیجانی بر رفتار شهروندي سازمانی در صنعت هتل داری (مطالعه موردی: هتل پارسیان آزادی خزر)
    جعفر بهاری مهدی کروبی شهلا بهاری سمیرا محمدی
    در دنیای بسیار رقابتی امروز، سازمان­ها در جستجوی شیوه­های نوین جهت حداکثر نمودن عملکرد و تلاش کارکنان­شان هستند. بزرگ­ترین و اصلی­ترین سرمایه هر سازمان، سرمایه انسانی آن است که سایر سرمایه­گذاری­های سازمان را تحت­الشعاع قرار می­دهد و دستیابی به اهداف سازمان­ها تا حد زیا چکیده کامل
    در دنیای بسیار رقابتی امروز، سازمان­ها در جستجوی شیوه­های نوین جهت حداکثر نمودن عملکرد و تلاش کارکنان­شان هستند. بزرگ­ترین و اصلی­ترین سرمایه هر سازمان، سرمایه انسانی آن است که سایر سرمایه­گذاری­های سازمان را تحت­الشعاع قرار می­دهد و دستیابی به اهداف سازمان­ها تا حد زیادی در گرو عملکرد مناسب و صحیح کارکنان است. امروزه عملكرد سازماني برجسته از طريق تلاش­های كاركنان معمولي کسب نمی­شود، بلکه از دلايلی که باعث موفقيت سازمان­های بزرگ می­شود وجود كاركناني است كه فراتر از وظايف رسمي خود تلاش می­نمایند. تحقیق حاضر با هدف تأثیر هوش هیجانی بر رفتار شهروندي سازمانی در صنعت هتل­داری در هتل پارسیان آزادی خزر چالوس در تابستان 139۸ صورت پذیرفته است. داده های مورد نیاز برای این تحقیق با روش نمونه­گيري تصادفي ساده و با ابزار پرسش­نامه جمع­آوری شده است. همچنین از روش معادلات ساختاری با استفاده از نرم­افزار اسمارت پی ال اس به منظور تجزیه و تحلیل داده­ها استفاده شده است. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی و جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه کارکنان هتل پارسیان آزادی خزر چالوس در نظر گرفته ­شده است. جهت تعیین حجم نمونه، از فرمول کوکران استفاده شد و حجم نمونه ۸۹ نفر به­دست آمد. همچنین، براي انجام نمونه­گیري، از روش نمونه­گيري تصادفي ساده استفاده گردید. نتایج به­ دست آمده حاکی از آن است که هوش هیجانی و هر یک از ابعاد آن تأثیر مثبت و معناداری بر رفتار شهروندي سازمانی دارند. همچنین نشان­داده شد که متغير آگاهی اجتماعی دارای بزرگ­ترین مقدار ضریب مسیر است و تأثیر آن نسبت به سایر متغیرها بر رفتار شهروندي سازمانی بیشتر است. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    4 - رابطه بین کیفیت خدمات و رضایت، وفاداری و اعتماد مشتری، در هتل های انقلاب و لاله شهر تهران
    جعفر بهاری شهلا بهاری
    در محيط کسب و کار کنوني، سازمان ها نيازمند يافتن راهبردهاي جديدي براي رقابت با رقباي خود هستند. تلاش در جهت حفظ رضايت و وفاداری مشتريان، به هدف مهمي تبديل شده که سازمان ها بايد به آن دست يابند. در دنياي امروز که رقابت ميان شرکتها پيوسته در حال افزايش است، راه حل اصلي دس چکیده کامل
    در محيط کسب و کار کنوني، سازمان ها نيازمند يافتن راهبردهاي جديدي براي رقابت با رقباي خود هستند. تلاش در جهت حفظ رضايت و وفاداری مشتريان، به هدف مهمي تبديل شده که سازمان ها بايد به آن دست يابند. در دنياي امروز که رقابت ميان شرکتها پيوسته در حال افزايش است، راه حل اصلي دستيابي به مزيت رقابتي پايدار بهبود کيفيت خدمات است که به نوبه خود منجر به رضايت مشتريان مي شود. در حال حاضر بيشتر سازمان ها متوجه اين موضوع شده اند که رضايت مشتري مي تواند منجر به موفقيت بلندمدت آنها شود. صنعت گردشگري، به ويژه هتل ها، از اين قاعده مستثني نيستند. از اين گذشته، بسياري از مطالعات در صنايع گوناگون ثابت کرده اند که ارئه ی خدمات با کیفیت، يکي از عوامل اساسي در ايجاد وفاداري مشتري است. به عبارت ديگر، ارائه خدمات برتر از سوي سازمان به مشتريان منجر به رضايت مشتريان مي شود که خود لازمه ايجاد وفاداري در مشتريان است. تحقیق حاضر با هدف بررسی رابطه بین کیفیت خدمات و رضایت، وفاداری و اعتماد مشتری، در هتل های انقلاب و لاله شهر تهران در فروردین 1396 صورت پذیرفته است. تحقیق حاضر، از نظر هدف، کاربردی و براساس روش گردآوری داده ها، توصیفی و از نوع پیمایشی است. همچنین از روش معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار اسمارت پی ال اس به منظور تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شده است. داده های مورد نیاز برای این تحقیق با روش نمونه گیری غیرتصادفی در دسترس از میهمانان هتل های انقلاب و لاله شهر تهران و با ابزار پرسشنامه جمع آوری شده است. نتایج بدست آمده حاکی از آن است که کیفیت خدمات بر رضایت مشتری، اعتماد مشتری و وفاداری مشتری تأثیر مثبت و معناداری دارد. رضایت مشتری تأثیر مثبت و معناداری بر اعتماد مشتری و وفاداری مشتری دارد. و تأثیر اعتماد مشتری بر وفاداری مشتری مثبت و معنادار است. پرونده مقاله