دکتر مژگان عظیمی هاشمی استاد
کارشناسی ارشد
پژوهشکده گردشگری جهاددانشگاهی