• صفحه اصلی
  • عوامل مؤثر بر ارتقاء کیفیت زندگی جامعه محلی در مقصد گردشگری مذهبی (مورد مطالعه: شهر شیراز)

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 1400122436284 بازدید : 346 صفحه: 369 - 388

نوع مقاله: پژوهشی