• صفحه اصلی
  • تحلیل عوامل مؤثر بر بازار گردشگری فرهنگی از نگاه گردشگران (مطالعۀ موردی: شهر سلطانیه)

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 139508241222303940 بازدید : 3892 صفحه: 1 - 10

نوع مقاله: پژوهشی