• صفحه اصلی
  • ارائه الگویی برای بررسی تأثیر ارتباطات توصیه ای آنلاین بر قصد سفر به مقصد گردشگری

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 13980402190348 بازدید : 4169 صفحه: 101 - 124

نوع مقاله: پژوهشی