• فهرست مقالات حسین کلانتری خلیل آباد

   • دسترسی آزاد مقاله

    1 - تحليلي بر ظرفيت سازي گردشگري اجتماع¬محور در شهر یزد
    حسین کلانتری زهرا  پیرمرادیان علی  شمس¬الدینی
    صنعت گردشگری با ویژگی‌های خاص خود، صنعتی پویا با آینده‌ای روشن تلقی می‌شود. سرمایه‌گذاری در این صنعت می¬تواند در افزایش درآمد ملی نقش مهمی داشته و در عین حال از پیامدهای ناگوار زیست¬محیطی مبرا باشد. با توجه به اهمیت فزاینده گردشگری، تحلیل آثار آن بر سایر ابعاد ضرورتی وی چکیده کامل
    صنعت گردشگری با ویژگی‌های خاص خود، صنعتی پویا با آینده‌ای روشن تلقی می‌شود. سرمایه‌گذاری در این صنعت می¬تواند در افزایش درآمد ملی نقش مهمی داشته و در عین حال از پیامدهای ناگوار زیست¬محیطی مبرا باشد. با توجه به اهمیت فزاینده گردشگری، تحلیل آثار آن بر سایر ابعاد ضرورتی ویژه دارد. شهر یزد با برخورداری از توان¬ها و فرصت¬های ویژه گردشگری، در ابعاد متفاوت اقتصادی، اجتماعی، زیست¬محیطی و کالبدی از این پدیده متأثر شده است. استان يزد دارای پتانسيل فعاليت¬هايي مانند كويرنوردي، ماسه¬نوردي، بازديد از تپه¬هاي ماسه¬اي و ماسه¬هاي روان، كوهنوردي در دامنه¬هاي شيركوه و غیره است. در نتيجه با يك برنامه¬ريزي دقيق و مدون مي¬توان گام¬هاي مؤثري جهت ارتقاي اين فعاليت¬هاي گردشگری برداشت. هدف از تحقیق حاضر شناخت عوامل و زمینه¬های قوت، ضعف، فرصت و تهدید مؤثر بر توسعه پایدار گردشگری و تبیین الگویی مناسب جهت توسعه پایدار گردشگری و تحليلي بر ظرفيت¬سازي گردشگري اجتماع¬محور در شهر یزد می¬باشد. روش تحقیق «توصیفی - تحلیلی» و براساس داده¬ها و اطلاعات حاصل از مطالعه¬ی منابع کتابخانه¬ای، اسناد و نوشته¬های مربوط به بررسی و تکمیل پرسشنامه از 50 نفر از اعضای سازمان¬های مردم¬نهاد فعال گردشگری و کارشناسان مربوطه است که با بهره¬گیری از مدل تلفیقی SWOT-AHP به ارزیابی دو دویی و وزن¬دهی پرداخته شده است. شاخص¬های مورد بررسی شامل: جلب مشارکت¬های مردمی (بسیج عمومی) با میانگین 4/4، تسهیل¬گری شامل اطلاع¬رسانی و آگاه¬سازی و شاخص نهادسازی و تقویت گروه¬های محلی با میانگین 3/4، تقویت نظام مشارکت جمعی با میانگین 2/4 و شناسایی فرصت¬های کارآفرینی و اشتغال و شاخص نیازسنجی محلی و به روز نمودن آنها با میانگین 1/4 می¬باشد که نشان می¬دهد سازمان¬های مردم¬نهاد گردشگری دارای ظرفیت بالایی در خصوص پیاده¬سازی الگوی جامعه¬محور در شهر یزد هستند. جزييات مقاله