• صفحه اصلی
  • تحلیل موانع توسعۀ گردشگری روستايی (مورد مطالعه: روستاي فش، شهرستان کنگاور، استان كرمانشاه)

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 13960628115248129 بازدید : 3691 صفحه: 0 - 0

نوع مقاله: پژوهشی