• صفحه اصلی
  • مطالعه‌ مردم نگارانه‌‌ انگیزه‌ گردشگران از سفر تفریحی به استان مازندران از دریچه نظریه مناسک گذار

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 13980813193278 بازدید : 2391 صفحه: 227 - 256

10.52547/journalitor.35691.11.21.227

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط