• صفحه اصلی
  • تأثیرعوامل منتخب فناوری‌های گردشگری هوشمند بر رضایت از استفاده از فناوری در سفر (موردمطالعه: گردشگران شهر یزد)

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 13980607191827 بازدید : 3087 صفحه: 21 - 46

10.52547/journalitor.35654.10.20.21

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط