• صفحه اصلی
  • نگاشت شناختی مؤلفه های ایجاد شهر مردم محور و نقش آن در توسعه گردشگری (مورد مطالعه: شهر یزد)

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 14000706274842 بازدید : 3938 صفحه: 0 - 0

10.52547/journalitor.36163.9.18.0

نوع مقاله: پژوهشی