• صفحه اصلی
  • شناسایی مؤلفه¬های بازاریابی گردشگری با استفاده از روش فراترکیب

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 13991009251483 بازدید : 1708 صفحه: 211 - 234

10.52547/journalitor.35996.10.20.211

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط