• صفحه اصلی
  • تأثیر ارزش ادراکی دریافت شده و حس مکان بر وفاداری گردشگران (مطالعۀ موردی: استان همدان)

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 139606281119258131 بازدید : 5106 صفحه: 0 - 0

نوع مقاله: پژوهشی