• صفحه اصلی
  • تحلیل کیفی نگرش جامعۀ میزبان نسبت به پیامدهای گردشگری (مطالعۀ موردی: بانه)

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 139508241231133945 بازدید : 3625 صفحه: 1 - 10

نوع مقاله: پژوهشی