• فهرست مقالات عبدالله نعامی

   • دسترسی آزاد مقاله

    1 - طراحی مدل كيفي ارتباطات یکپارچه‏ی بازاریابی در دفاتر خدمات مسافرتي و گردشگري
    علي  ميرطاهري عبداله نعامی علیرضا روستا
    در محیط رقابتی امروزی، شرکت‌ها به منظور حفظ روابط سودآور با مشتریان، ناگزیر به استفاده از روش‌های متنوع و نوین ارتباطی هستند. هـدف اصلـی از ایـن پژوهــش، طراحــی مــدل پارادایمی ارتباطات یکپارچه بازاریابی دفاتر خدمات مسافرتي و گردشگري مبتنــی بــر نظریه¬پــردازی داده‏بن چکیده کامل
    در محیط رقابتی امروزی، شرکت‌ها به منظور حفظ روابط سودآور با مشتریان، ناگزیر به استفاده از روش‌های متنوع و نوین ارتباطی هستند. هـدف اصلـی از ایـن پژوهــش، طراحــی مــدل پارادایمی ارتباطات یکپارچه بازاریابی دفاتر خدمات مسافرتي و گردشگري مبتنــی بــر نظریه¬پــردازی داده‏بنیـاد اسـت. پژوهش حاضر با اصول فلسفه پارادایمی تفسیرگرایی (ساخت‌گرایی اجتماعی) و استراتژی متد داده‏بنیاد به صورت تاکتیک کیفی و اکتشافی است. افق زمانی؛ به‌صورت مطالعه مقطعی از اواخرسال 98 تا خرداد 1399 به طول انجامید. ابزار اصلی برای گردآوری داده‌ها مصاحبه است. به این منظور، بـا 12 خبـرۀ علمي - عملي، شـامل خبـرگان شــاغل در صنعــت گردشگري و اســتادان دانشــگاه، با روش قضاوتي مصاحبه‏هــای بــاز و عميق صــورت گرفــت. طبــق دســتورالعمل کدگــذاری بــاز، محــوری و انتخابــی با استفاده از نرم¬افزار تحليل داده كيفي مكس‏كيو‏دي‏اي، داده‏هــا در قالــب 52 كُد اوليه و پانــزده مقولــه فرعــی و شــش مقولــه اصلــی مفهوم‏ســازی شــده اســت. مــدل پارادايمي پژوهش نشــان می‏دهــد کــه ارتباطات يكپارچه بازاريابي دفاتر، معلول تحليل يكپارچه (شرايط عللي) و تحت تأثير بستر الزامات زمينه‏اي (فني-فردي) قرار دارد و با اتخاذ راهبردهايي(هم‌راستایی سخت‏افزارها و نرم‏افزارها در جهت استفاده بهینه از ابزار ارتباطی آمیخته تبلیغ) مي‏توان پيامدها و نتايجي (خرید و خرید مجدد و ایجاد ارزش پیشنهادی ارتباطات بازاریابی یکپارچه در صنعت گردشگری و مسافرتی) در جهت دست‏يابي به پديده مركزي رقم بزند. همچنين عوامل مداخله‏گر با شناسايي مقوله ‏هايي دال بر شرايط محيطي بر اساس داده‏هاي متني مصاحبه شوندگان شناسايي گرديد. در نهایت کدگذاری انتخابی بر حسب تعریف پنج قضیه به دست آمده مشخص گردید. پرونده مقاله