• صفحه اصلی
  • شناسایی عوامل نهادی مؤثر بر بهره برداری از فرصت های کارآفرینانه گردشگری سلامت در ایران مورد مطالعه: استان تهران

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 13980402190347 بازدید : 3419 صفحه: 81 - 100

نوع مقاله: پژوهشی