• صفحه اصلی
  • طراحی مدل کنترل رفتار انحرافی کارکنان هتل بیمارستان ها با توجه به حمایت سازمانی ادراک شده، فرسودگی شغلی و رضایت شغلی

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 13991218272541 بازدید : 1783 صفحه: 275 - 300

10.52547/journalitor.36038.10.20.275

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط