• صفحه اصلی
  • تأثير عناصر مشارکت برند بر رضایت و وفاداری مشتريان رستوران¬های زنجیره¬ای شهر تهران

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 1396111911544460693 بازدید : 5512 صفحه: 0 - 0

نوع مقاله: پژوهشی