آرشیو خبر


1 شماره دوازدهم دوفصلنامه علمی پژوهشی مطالعات اجتماعی گردشگری منتشر شد
2 شماره یازدهم دوفصلنامه علمی پژوهشی مطالعات اجتماعی گردشگری منتشر شد
3 شماره دهم دوفصلنامه علمی پژوهشی مطالعات اجتماعی گردشگری منتشر شد
4 شماره نهم دوفصلنامه علمی پژوهشی مطالعات اجتماعی گردشگری منتشر شد
5 دوفصلنامه «مطالعات اجتماعی گردشگری» درISC نمایه شد
ابتداقبلی1بعدیانتها مشاهده 1 تا 5 ( از 5 رکورد)