آرشیو خبر


1 شماره سیزدهم دوفصلنامه علمی پژوهشی مطالعات اجتماعی گردشگری با 7 مقاله منتشر شد
2 شماره دوازدهم دوفصلنامه علمی پژوهشی مطالعات اجتماعی گردشگری منتشر شد
3 شماره یازدهم دوفصلنامه علمی پژوهشی مطالعات اجتماعی گردشگری منتشر شد
4 شماره دهم دوفصلنامه علمی پژوهشی مطالعات اجتماعی گردشگری منتشر شد
5 شماره نهم دوفصلنامه علمی پژوهشی مطالعات اجتماعی گردشگری منتشر شد
6 دوفصلنامه «مطالعات اجتماعی گردشگری» درISC نمایه شد
ابتداقبلی1بعدیانتها مشاهده 1 تا 6 ( از 6 رکورد)