آرشیو خبر


1 شانزدهمین شماره دوفصلنامه "مطالعات اجتماعی گردشگری" منتشر شد
2 پانزدهمین شماره دوفصلنامه علمی پژوهشی مطالعات اجتماعی گردشگری منتشر شد
3 شماره چهاردهم دوفصلنامه علمی پژوهشی مطالعات اجتماعی گردشگری با 17 مقاله منتشر شد
4 شماره سیزدهم دوفصلنامه علمی پژوهشی مطالعات اجتماعی گردشگری با 7 مقاله منتشر شد
5 شماره دوازدهم دوفصلنامه علمی پژوهشی مطالعات اجتماعی گردشگری منتشر شد
6 شماره یازدهم دوفصلنامه علمی پژوهشی مطالعات اجتماعی گردشگری منتشر شد
7 شماره دهم دوفصلنامه علمی پژوهشی مطالعات اجتماعی گردشگری منتشر شد
8 شماره نهم دوفصلنامه علمی پژوهشی مطالعات اجتماعی گردشگری منتشر شد
9 دوفصلنامه «مطالعات اجتماعی گردشگری» درISC نمایه شد
ابتداقبلی1بعدیانتها مشاهده 1 تا 9 ( از 9 رکورد)