آرشیو خبر


1 پانزدهمین شماره دوفصلنامه علمی پژوهشی مطالعات اجتماعی گردشگری منتشر شد
2 شماره چهاردهم دوفصلنامه علمی پژوهشی مطالعات اجتماعی گردشگری با 17 مقاله منتشر شد
3 شماره سیزدهم دوفصلنامه علمی پژوهشی مطالعات اجتماعی گردشگری با 7 مقاله منتشر شد
4 شماره دوازدهم دوفصلنامه علمی پژوهشی مطالعات اجتماعی گردشگری منتشر شد
5 شماره یازدهم دوفصلنامه علمی پژوهشی مطالعات اجتماعی گردشگری منتشر شد
6 شماره دهم دوفصلنامه علمی پژوهشی مطالعات اجتماعی گردشگری منتشر شد
7 شماره نهم دوفصلنامه علمی پژوهشی مطالعات اجتماعی گردشگری منتشر شد
8 دوفصلنامه «مطالعات اجتماعی گردشگری» درISC نمایه شد
ابتداقبلی1بعدیانتها مشاهده 1 تا 8 ( از 8 رکورد)