• معرفي نشريه
  علمی

  بر اساس آیین نامه تعیین اعتبار علمی نشریات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با اعطای اعتبار علمی_پژوهشی فصلنامه مطالعات اجتماعی گردشگری وابسته به پژوهشکده گردشگری جهاد دانشگاهی در جلسه کمیسیون بررسی نشریات علمی مورخ 19/12/94 موافقت شد. 

   امتیاز: علمی – پژوهشی (3325/18/3  / 16/01/1395) وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

  نام نشریه: مطالعات اجتماعی گردشگری

  ترتیب انتشار:  فصلنامه (علمی-پژوهشی)

  زبان انتشار: فارسی (همراه با چکیدۀ انگلیسی)

  سیاست داوری: دوسوکور

  میانگین زمان داوری:   ماه

  وضعیت انتشار: دسترسی آزاد به تمامی مقالات  (Open Access)

   سایت اینترنتی دوفصلنامه:http://www.journalitor.ir/

  نشانی الکترونیکی: journalitor@um.ac.ir

  نشانی: مشهد، پردیس دانشگاه فردوسی، سه راهی علوم تربیتی، پژوهشکده گردشگری جهاد دانشگاهی.

   اعتبار و کیفیت علمی فصلنامه

  ضریب تاثیر فصلنامه علمی-پژوهشی مطالعات اجتماعی گردشگری در سال 1397 در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام(ISC)  0.730 بوده و بر اساس سامانه ISC دارای کیفیت عالی (Q1)  است. 

  این نشریه با احترام به قوانین اخلاق در نشریات تابع قوانین کمیته اخلاق در انتشار( COPE) می باشد و از آئین نامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در آثار علمی پیروی می نماید.

   نوع دسترسی؛ دسترسی باز است

   نویسنده مسئول موظف است فرم تعارض منافع  و  فرم تعهد نامه را دانلود،  و پس از تکمیل در سامانه بارگزاری کند.

   فصلنامه مطالعات اجتماعی گردشگری  مبلغی جهت داوری و چاپ مقاله دریافت نمی کند.

  فصلنامه مطالعات اجتماعی گردشگری به منظور صیانت از حقوق و مالکیت فکری و معنوی پژوهشگران و نویسندگان مقالات علمی و جلوگیری از دریافت تحقیقات تکراری از سامانه مشابه یاب همتاجو استفاده می کند.

   این فصلنامه با احترام به قوانین اخلاق در نشریات، تابع قوانین کمیته اخلاق در انتشار (COPE) می باشد و از آیین نامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در آثار علمی پیروی می نماید. مخاطبان این فصلنامه، تحت مجوز حق انتشار بین‌المللی و اجازه دسترسی ( CC BY 0.4) ، می‌توانند مطالب را نسخه برداری و توزیع کنند.

   


  آخرین مقالات منتشر شده

  • دسترسی آزاد مقاله

   1 - تأثیر فعالیت¬های مدیریت منابع انسانی بر وفاداری مشتریان در صنعت هتلداری با رویکرد چند سطحی
   زهرا نیکخواه فرخانی محمد شیخ زاده
   شماره 21 , دوره 11 , بهار 1402
   وفاداری مشتریان همواره یکی از مهمترین دغدغه¬های مدیران هتل بوده است. هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی تأثیر فعالیت-های مدیریت منابع انسانی بر وفاداری مشتریان با رویکرد چند سطحی است. جامعه آماری این پژوهش مدیران، کارکنان و مشتریان هتل¬های چهار و پنج ستاره شهر مشهد هستند. نم چکیده کامل
   وفاداری مشتریان همواره یکی از مهمترین دغدغه¬های مدیران هتل بوده است. هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی تأثیر فعالیت-های مدیریت منابع انسانی بر وفاداری مشتریان با رویکرد چند سطحی است. جامعه آماری این پژوهش مدیران، کارکنان و مشتریان هتل¬های چهار و پنج ستاره شهر مشهد هستند. نمونه آماری در سطح سازمان 34 نفر از مدیران و در سطح کارکنان140 نفر از کارکنان هتل¬های مذکور و در240 مشتری در سطح مشتریان می¬باشد. ابزار جمع¬آوری اطلاعات پرسشنامه استاندارد است؛ به طوری که برای سنجش فعالیت¬های مدیریت منابع انسانی از پرسشنامه 12سوالی سام (2008)، برای سنجش رضایت و وفاداری کارکنان از پرسشنامه 17سوالی الرفیعی و همکاران (2013) و برای سنجش رضایت و وفاداری مشتریان از پرسشنامه 13 سوالی گریگرودیس و سیسکاس (2010) استفاده شده است. جهت سنجش روایی پرسشنامه¬ها از شیوه روایی محتوا و برای سنجش پایایی از آلفای کرونباخ بهره گرفته شد. جهت تحلیل داده¬ها از نرم افزارهای HLM 7.02 و SPSS بهره گرفته شد. نتایج بیانگر تأثیر فعالیت¬های مدیریت منابع انسانی بر رضایت و وفاداری کارکنان و از آن طریق بر رضایت و وفاداری مشتریان می¬باشد. همینطور رضایت مشتریان از کیفیت خدمات ارائه شده در هتل بر وفاداری آنها تأثیرگذار است. در نهایت مدیران فعال در صنعت هتلداری می¬توانند با تأکید بر فعالیت¬های مدیریت منابع انسانی و تلاش در جهت بالندگی کارکنان، علاوه بر بهبود رضایت و وفاداری آنها، وفاداری مشتریان هتل را افزایش داده و در بلندمدت از طریق کاهش هزینه¬های بازاریابی موجبات سودآوری هتل¬ها را فراهم نماید. پرونده مقاله

  • دسترسی آزاد مقاله

   2 - طراحی الگوی راهبردی پیشایندهای تجربه مشتری در صنعت گردشگری
   صغری تقی پور صمد عالی علیرضا  بافنده زنده حکیمه نیکی
   شماره 21 , دوره 11 , بهار 1402
   این تحقیق با هدف شناسایی پیشایندهای تجربه مشتری در صنعت گردشگری به روش ترکیبی انجام گرفته است. بدین منظور ابتدا در بخش کیفی به روش فرا ترکیب در بازه زمانی 2010 تا 2020، 246 مقاله داخلی و خارجی استخراج شده که پس از چندین بار غربالگری، 52 مقاله مورد بررسی محتوایی قرار گر چکیده کامل
   این تحقیق با هدف شناسایی پیشایندهای تجربه مشتری در صنعت گردشگری به روش ترکیبی انجام گرفته است. بدین منظور ابتدا در بخش کیفی به روش فرا ترکیب در بازه زمانی 2010 تا 2020، 246 مقاله داخلی و خارجی استخراج شده که پس از چندین بار غربالگری، 52 مقاله مورد بررسی محتوایی قرار گرفت و عوامل موثر بر انتخاب مقصد گردشگری شناسایی شده و با راهنمایی 10 نفر از خبرگان و متخصصان بازاریابی و گردشگری و اعمال نظر آنان پرسشنامه¬ای تهیه و در میان 440 نفر از گردشگران ایرانی که در پنج سال گذشته (1395-1400) به یکی از کشورهای ترکیه، مالزی، آذربایجان و امارات سفر کرده بودند توزیع گشت. در مرحله اول هريک از سازه¬های مدل پيشنهادي، از لحاظ تک‌بعدی بودن در يک مدل اندازه¬گيري مجزا با روش کلاین (2005) بررسی شد تا اولا، بار عاملي شاخص¬ها بيشتر از 5/0 باشد؛ ثانیاً ضريب همبستگي بين عامل¬ها بيش از 85/0 نباشد. در مرحله دوم اعتبار و روايي سازه¬ها مورد ارزيابي قرار گرفت و آلفای کرونباخ، اعتبار سازه (CR) و متوسط واريانس تبيين شده (AVE) و روايي سازه، روايي همگرا و روايي واگرا محاسبه شد و در نهایت مدل مربوط به پیشایندهای تجربه گردشگر استخراج گردید. نتیجه پژوهش حاضر به مدلسازی پیشایندهای تجربه گردشگر با بهره¬گیری از روش ترکیبی (کیفی و کمی) که از نوآوری¬های این تحقیق می¬باشد، منجر شده و مدلی متشکل از چهار مؤلفه اصلی مدیریت گردشگر، مدیریت مکان گردشگری، مدیریت منابع گردشگری و مدیریت محصول گردشگری ارائه نمود. پرونده مقاله

  • دسترسی آزاد مقاله

   3 - تبیین مؤلفه¬های اجتماعی، فرهنگی مؤثر بر گردشگری خلاق از دیدگاه گردشگران (محور زاینده¬رود اصفهان)
   فائزه محقق مسعود تقوایی نگین صادقی
   شماره 21 , دوره 11 , بهار 1402
   گردشگری خلاق نوعی گردشگری فرهنگی است که با تمرکز بر توسعه مهارت¬ها در حال ظهور است. از این¬رو میراث¬های فرهنگی، آیین¬ها و صنایع دستی می¬توانند به¬گونه¬ای ایجاد شوند تا نقش تعاملی¬تری بین بازدیدکنندگان و جمعیت محلی ایجاد شود. توسعه گردشگری خلاق اجتماعی، فرهنگی اصفهان خصو چکیده کامل
   گردشگری خلاق نوعی گردشگری فرهنگی است که با تمرکز بر توسعه مهارت¬ها در حال ظهور است. از این¬رو میراث¬های فرهنگی، آیین¬ها و صنایع دستی می¬توانند به¬گونه¬ای ایجاد شوند تا نقش تعاملی¬تری بین بازدیدکنندگان و جمعیت محلی ایجاد شود. توسعه گردشگری خلاق اجتماعی، فرهنگی اصفهان خصوصاً برای محور زاینده‌رود، با توجه به خشکسالی¬های پیاپی و کاهش جمعیت گردشگران، بسیار ضروری است. هدف از انجام پژوهش شناسایی و اولویت¬بندی مؤلفه¬های اجتماعی، فرهنگی گردشگری خلاق از دیدگاه گردشگران در محور زاینده¬رود است. روش انجام پژوهش توصیفی، تحلیلی و پیمایشی است. به‌منظور تحلیل یافته‌ها از تحلیل عاملی تأییدی در نرم افزار آموس استفاده شده است. نتایج حاصل نشان می¬دهد بین عوامل اجتماعی و فرهنگی، عوامل فرهنگی در گردشگری خلاق محور زاینده¬رود در اولویت می¬باشد و فراهم¬سازی فرهنگ بومی با تأکید بر رویکردهای اجتماعی و فرهنگی در جذب گردشگر محور زاینده¬رود حتی در زمان خشکی مؤثر خواهد بود. با کاهش جذابیت رودخانه در زمان های خشکسالی، یادمان¬ها و میراث¬های فرهنگی می¬تواند سبب جذب گردشگران گردد. در نهایت با استفاده از ماتریس سوآت کمی به تدوین و اولویت¬بندی استراتژی¬های گردشگری خلاق فرهنگی محور زاینده¬رود پرداخته شده است و استراتژی «فضاسازی و رویدادسازی بر اساس پتانسیل¬های فرهنگی اصفهان در محور زاینده¬رود به منظور جذب گردشگر در فصول کم بازدید و دوره خشکی رودخانه» با کسب امتیاز 48/10، جهت توسعه گردشگری خلاق اجتماعی- فرهنگی محور زاینده¬رود در اولویت است. پرونده مقاله

  • دسترسی آزاد مقاله

   4 - گردشگری و خلق شهر شاد (مورد مطالعه: شهرهای چالوس و نوشهر)
   نسترن خندان نازنین  تبریزی محمد حسن ذال
   شماره 21 , دوره 11 , بهار 1402
   گردشگری از مهم¬ترین فعالیت‌های زندگی است که باعث ایجاد شادی و در نتیجه رضایت کلی از زندگی می‌شود. از سوی دیگر حضور «میزبان خوشحال» برای توسعه موفقیت آمیز گردشگری، عاملی اساسی است. بنابراین پایش میزان شادی و رضایت حاصل از فعالیت‌های گردشگری عامل موفقیت هر برنامه توسعه گر چکیده کامل
   گردشگری از مهم¬ترین فعالیت‌های زندگی است که باعث ایجاد شادی و در نتیجه رضایت کلی از زندگی می‌شود. از سوی دیگر حضور «میزبان خوشحال» برای توسعه موفقیت آمیز گردشگری، عاملی اساسی است. بنابراین پایش میزان شادی و رضایت حاصل از فعالیت‌های گردشگری عامل موفقیت هر برنامه توسعه گردشگری است. سنجش موضوع ذکر شده در شهرهای نوشهر و چالوس به عنوان ‌‌یکی از مقاصد اصلی گردشگری در شمال کشور اهمیت ویژه‌ای دارد. به همین منظور، پژوهش حاضر با هدف شناخت نقش گردشگری در ایجاد شاخص‌های شهر شاد در چالوس و نوشهر انجام شده است. جامعه آماری پژوهش حاضر، ساکنین شهرهای نوشهر و چالوس هستند و از روش نمونه‌گیری در دسترس برای تعیین افراد پاسخگو به سؤالات پرسشنامه‌ها استفاده‌ شده است. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران ، 380 نفر برآورد شد. تجزیه ‌و تحلیل داده‌ها با استفاده از تحلیل آماری معادلات ساختاری، تحلیل عاملی و روش مربعات جزئی در نرم‌افزارهای اس پی اس اس و پی ال اس ، صورت گرفت. نتایج پژوهش به‌طورکلی نشان می‌دهد که گردشگری در شهرهای نوشهر و چالوس، در ايجاد شهر شاد تأثیرگذار می‌باشد ولی بر اساس نتایج حاصل از آزمون‌های آماری میزان این تأثیرگذاری، بسیار ضعیف است. همچنین نتایج نشان می‌دهد که گردشگری به میزان اندک باعث افزایش رفاه، شادی، مشارکت اجتماعی، بهبود ویژگی‌های کالبدی و همچنین افزایش رضایت ساکنین شهرهای نوشهر و چالوس شده است. پرونده مقاله

  • دسترسی آزاد مقاله

   5 - بررسی عوامل مؤثر بر تقاضای گردشگری پزشکی در شهر مشهد
   فاطمه رحمانی پژمان عوض پور
   شماره 21 , دوره 11 , بهار 1402
   گردشگری پزشکی به عنوان یکی از زیرمجموعه¬های گردشگری، فعالیتی اقتصادی محسوب می¬گردد و موجب تبادل خدمات شده و معرف پیوند حداقل دو بخش پزشکی و گردشگری است. این صنعت یکی از بزرگ¬ترین و سودآورترین شاخه¬های گردشگری در دنیا محسوب می¬شود. در این مطالعه با هدف بررسی عوامل مؤثر ب چکیده کامل
   گردشگری پزشکی به عنوان یکی از زیرمجموعه¬های گردشگری، فعالیتی اقتصادی محسوب می¬گردد و موجب تبادل خدمات شده و معرف پیوند حداقل دو بخش پزشکی و گردشگری است. این صنعت یکی از بزرگ¬ترین و سودآورترین شاخه¬های گردشگری در دنیا محسوب می¬شود. در این مطالعه با هدف بررسی عوامل مؤثر بر تقاضای گردشگری پزشکی شهر مشهد، به بررسی تأثیر شاخص¬های اثرگذار پرداخته شده است. مدل مورد استفاده در این تحقیق مدل لاجیت چندگانه می¬باشد که با استفاده از نرم¬افزار استاتا 16 تخمین زده می¬شود. متغیر وابسته آن تقاضای گردشگری پزشکی شهر مشهد است که به سه طبقه پایین، بالا و متوسط تقسیم شده است. اطلاعات مورد نیاز از طریق پرسشنامه جمع¬آوری می¬گردد. جامعه آماری این تحقیق گردشگران داخلی پزشکی شهر مشهد در سال 1400 بوده است که 150 نفر از آنها به عنوان نمونه انتخاب شده¬اند. مطابق نتایج این مطالعه افزایش کیفیت خدمات پزشکی، افزایش کیفیت خدمات شهری، کاهش هزینه¬های پزشکی و بالاتر بودن درآمد گردشگران پزشکی باعث افزایش تقاضای گردشگری پزشکی شهر مشهد می¬گردد. کیفیت زیرشاخص¬های خدمات پزشکی و عوامل شهری نیز بطور جداگانه توسط گردشگران ارزیابی گردیده¬اند. پرونده مقاله

  • دسترسی آزاد مقاله

   6 - تخمین تقاضای گردشگری سلامت از کشورهای خاورمیانه
   حمید آسایش مهدی کمالی هادی رحمانی فضلی
   شماره 21 , دوره 11 , بهار 1402
   گردشگری سلامت متشکل از دو نوع گردشگری درمانی (پزشکی) و تندرستی (پیشگیری) به دلیل ظرفیت بیش از سه برابری در کسب درآمد ارزی نسبت به گردشگری عادی خارجی و توانایی‌های بالقوه ایران در حوزه درمانی (وجود پزشک و امکانات فراوان پزشکی ‌و ‌درمانی) و نیز وجود منابع طبيعي مناسب در ‌ چکیده کامل
   گردشگری سلامت متشکل از دو نوع گردشگری درمانی (پزشکی) و تندرستی (پیشگیری) به دلیل ظرفیت بیش از سه برابری در کسب درآمد ارزی نسبت به گردشگری عادی خارجی و توانایی‌های بالقوه ایران در حوزه درمانی (وجود پزشک و امکانات فراوان پزشکی ‌و ‌درمانی) و نیز وجود منابع طبيعي مناسب در ‌حوزه تندرستی (مانند چشمه‌های آب گرم و گنبدهای نمکی، دریاچه‌های آب شور و امکانات لجن درمانی)، دارای اهمیت فراوان است، لکن سهم ایران از بازار گردشگری سلامت، به رغم ظرفیت‌های بالا، ناچیز است. بنابراین سنجش حساسیت تقاضای گردشگری سلامت از خاورمیانه نسبت به عوامل مؤثر جهت افزایش سهم ایران از گردشگری سلامت خارجی ضرورت می‌نماید. لذا سؤال‌های اساسی تحقیق این است که عوامل مؤثر بر تقاضای گردشگری سلامت کدامند و حساسیت (کشش) این تقاضا نسبت به آنها چگونه است؟ به همین سبب در این تحقیق با استفاده از تقاضای تقریبا ایده‌آل (ایدز) با کمک سیستم معادلات همزمان تابع تقاضای گردشگری سلامت (درمانی و تندرستی) تخمین زده می‌شود. بدین منظور با استفاده از پرسشنامه، نظر ۱۸۲ گردشگر از کشورهای حوزه خلیج فارس در گردشگری سلامت اخذ و حساسیت تقاضای گردشگری سلامت به عوامل مؤثر تخمین زده شده است. براساس نتایج حاصل از تخمین ایدز، کشش قیمتی تقاضای گردشگری سلامت، بزرگتر از یک بوده، در حالی که کشش قیمتی سایر کالاها و خدمات اقامتی کمتر از یک می‌باشد. همچنین طبق نتایج حساسیت تقاضای گردشگران سلامت، به متغیرهای معنادار مانند میزان درآمد گردشگر، مدت زمان ویزا، قیمت، مخارج، تغییرات نرخ ارز، نرخ تورم در ایران می‌باشد. پرونده مقاله

  • دسترسی آزاد مقاله

   7 - ارائه مدل توسعه اکوسیستم کارآفرینی روستایی (با تأکید بر اقامتگاه¬های بوم¬گردی روستاهای هدف گردشگری استان خراسان رضوی)
   جواد سخدری ملیحه  شهریاری جهانگیر یدالهی فارسی
   شماره 21 , دوره 11 , بهار 1402
   اکوسیستم کارآفرینی روستایی می¬تواند راهبردي مناسب براي شتابدهی به توسعه کارآفرینی و اشتغال¬زایی در مناطق روستایی باشد. از طرفی در کشور ما برای رفع چالش¬های توسعه روستایی و برخورداری روستاییان از شرایط مطلوب زندگی، استفاده از کارآفرینی در بومگردی در نقش مکمل فعالیت¬های ک چکیده کامل
   اکوسیستم کارآفرینی روستایی می¬تواند راهبردي مناسب براي شتابدهی به توسعه کارآفرینی و اشتغال¬زایی در مناطق روستایی باشد. از طرفی در کشور ما برای رفع چالش¬های توسعه روستایی و برخورداری روستاییان از شرایط مطلوب زندگی، استفاده از کارآفرینی در بومگردی در نقش مکمل فعالیت¬های کشاورزی در روستاهای هدف گردشگری مورد توجه قرار گرفته است. در این پژوهش با استفاده از روش تحقیق کیفی، مدل توسعه اکوسیستم کارآفرینی روستایی مبتنی بر بوم¬گردی در روستاهای هدف گردشگری استان خراسان¬رضوی، ارائه مي‌گردد. این پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی و از نظر ماهیت، توصیفی-پیمایشی است. به‌ منظور طراحی مدل پژوهش، مصاحبه¬¬ی نیمه‌ساختاریافته‌ای با 15 نفر از مدیران و اعضاء هیأت مدیره اقامتگاه¬های بوم¬گردی استان خراسان¬رضوی انجام و اطلاعات به‌دست آمده از مصاحبه با تکیه بر تکنیک نظریه‌پردازی داده‌بنیاد، مورد تحلیل و بازبینی قرار گرفت. نتایج پژوهش نشان داد، توسعه این اکوسیستم نیازمند آمادگی در قالب پنج بُعد (جهت¬گیری استراتژیک و رهبری اثربخش، مکان¬یابی، پایش و مکانیزم¬های تکامل اکوسیستم، سیاست¬های تحریک تقاضا، سیاست¬های تحریک عرضه) و 12 مؤلفه می¬باشد. روایی محتوایی مدل توسط اساتید دانشگاه و دو نفر از پژوهشگران حوزه گردشگری تأیید شد و پایایی مدل نیز از طریق شاخص کاپا مورد سنجش قرار گرفت. اجرایی نمودن مدل ارائه شده در پژوهش حاضر بینش¬های ارزشمندی را جهت توسعه اکوسیستم کارآفرینی در مناطق روستایی با تأکید بر فرصت¬های بوم¬گردی ایجاد می¬نماید. پرونده مقاله

  • دسترسی آزاد مقاله

   8 - تحلیل محتوای کتاب‌های درسی مطالعات اجتماعی دوره دوم ابتدایی براساس توجه به مؤلفه‌های گردشگری
   فائزه اسدیان اردکانی
   شماره 21 , دوره 11 , بهار 1402
   صنعت گردشگری از جمله صنایع مهمی است که فرصت‌های زیادی را برای توسعه جوامع فراهم می‌کند. معرفی و آموزش گردشگری و مؤلفه‌های آن در نظام تعلیم و تربیت یکی از مهمترین راهکارهایی است که می‌تواند موجب توسعه گردشگری شود. آموزش در دوره ابتدایی پایه و اساس همه آموزش‌ها است و در و چکیده کامل
   صنعت گردشگری از جمله صنایع مهمی است که فرصت‌های زیادی را برای توسعه جوامع فراهم می‌کند. معرفی و آموزش گردشگری و مؤلفه‌های آن در نظام تعلیم و تربیت یکی از مهمترین راهکارهایی است که می‌تواند موجب توسعه گردشگری شود. آموزش در دوره ابتدایی پایه و اساس همه آموزش‌ها است و در واقع زیربنای نظام آموزشی به شمار می‌آید؛ بنابراین توجه به این دوره اهميت زیادی دارد. با توجه به نقش و اهمیت محتوای درسی در آموزش مفاهیم گردشگری، ضرورت پرداختن کتاب‌های درسی به این مهم احساس می‌شود. هدف از این پژوهش تحلیل محتواي کتاب‌هاي درسی مطالعات اجتماعی دوره دوم ابتدایی بر مبناي مؤلفه‌هاي گردشگري است. روش مورد استفاده در تحلیل محتوا، آنتروپی شانون بوده و واحد تحلیل صفحات (متن، تصاویر و فعالیت‌ها) بودند که در مجموع شامل 406 صفحه می‌شد. جامعه آماري پژوهش شامل سه کتاب درسی پایه‌های چهارم، پنجم و ششم ابتدایی بود. با توجه به نتایج تجزیه و تحلیل، از 406 صفحه کتاب درسی مطالعات اجتماعی دوره دوم ابتدایی، 994 مورد فراوانی در رابطه با مؤلفه‌هاي آموزش گردشگري یافت شد که بیشترین میزان توجه، مربوط به مؤلفه «حفاظت از محیط زيست» با بار اطلاعاتی 9849/0 و ضریب اهمیت 1319/0 و کمترین میزان توجه مربوط به مؤلفه «راه‌ها و وسايل حمل و نقل مسافرتي» با بار اطلاعاتی 5203/0 و ضریب اهمیت 0731/0 می‌باشد. پرونده مقاله

  • دسترسی آزاد مقاله

   9 - مطالعه‌ مردم نگارانه‌‌ انگیزه‌ گردشگران از سفر تفریحی به استان مازندران از دریچه نظریه مناسک گذار
   زهره کرانی فاطمه سام
   شماره 21 , دوره 11 , بهار 1402
   با توجه به ارتباط انگیزه‌های گردشگران و نوع و گونه‌ی سفر آن‌ها، به دست آوردن دیدی روشن و منطقی از چنین روندی می‌تواند شایان اهمیت باشد. از این رو این پژوهش به دنبال واکاوی انگیزه‌های گردشگران از سفر به شهرهای ساحلی استان مازندران با دیدی متفاوت و انسان‌شناسانه و از خلال چکیده کامل
   با توجه به ارتباط انگیزه‌های گردشگران و نوع و گونه‌ی سفر آن‌ها، به دست آوردن دیدی روشن و منطقی از چنین روندی می‌تواند شایان اهمیت باشد. از این رو این پژوهش به دنبال واکاوی انگیزه‌های گردشگران از سفر به شهرهای ساحلی استان مازندران با دیدی متفاوت و انسان‌شناسانه و از خلال هویت بخشیدن به مفهوم سفرهای تفریحی است. از آن‌جا که مردم‌نگاری ابزار اصلی انسان‌شناسان در کشف عناصر میدان است، در این پژوهش نیز از روش‌شناسی کیفی با تأکید بر مردم‌نگاری بهره برده شده است. داده‌های اصلی از طریق مشاهده‌ی مشارکتی و مصاحبه‌ها‌ی عمیق و نیمه ساختار یافته به دست آمد. پاسخ‌دهندگان 16 نفر از گردشگرانِ سه شهر ساحلی محمودآباد، فریدونکنار و بابلسر بودند که با استفاده از نمونه‌گیری هدفمند انتخاب شدند. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها نیز از نظام کدگذاری سه مرحله‌ای استفاده شد، بدین صورت که ابتدا مقوله‌های «مکانی با ساختاری متفاوت»، «در جستجوی تجربیات جدید» و «تعلیق» و در نهایت پس از کدگذاری گزینشی مقوله‌ هسته‌ی «مناسک گذار» به دست آمد. به نظر می‌رسد گردشگرانی که به قصد تفریح به این شهرها سفر می‌کنند حسی آمیخته از تعلیق و رهایی از الزامات و مسئولیت‌های زندگی روزمره را در سفر تجربه می‌کنند که می¬توان آن را مشابه به مرحله‌ی دوم در نظریه‌ی مناسک گذار دانست. پرونده مقاله

  • دسترسی آزاد مقاله

   10 - ارائه الگوی گردشگری سلامت براساس شاخص¬¬های فرهنگی در ایران
   سمانه برخورداری
   شماره 21 , دوره 11 , بهار 1402
   جهانی شدن سلامت به معنای درنوردیدن مرز¬های کشور¬ها به وسیلة بیماران با هدف درمان است. امروزه سلامت، پدیده ای جهانی است. تأسیس بیمارستان‌¬های چندملیتی، رقابتی شدن قیمت¬‌های درمانی در سطح دنیا، بین‌المللی شدن استاندارد¬ها و نزدیک شدن سطح فناوری¬‌های تخصصی کشور¬ها، از جمله چکیده کامل
   جهانی شدن سلامت به معنای درنوردیدن مرز¬های کشور¬ها به وسیلة بیماران با هدف درمان است. امروزه سلامت، پدیده ای جهانی است. تأسیس بیمارستان‌¬های چندملیتی، رقابتی شدن قیمت¬‌های درمانی در سطح دنیا، بین‌المللی شدن استاندارد¬ها و نزدیک شدن سطح فناوری¬‌های تخصصی کشور¬ها، از جمله نشانه¬های جهانی شدن سلامت¬اند. تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردي است؛ زیرا الگوی طراحی‌ شده در نهایت منجر به مبنایی برای ارائه الگوی گردشگری سلامت براساس شاخص¬های فرهنگی در ایران خواهد شد و از آنجا که هدف این تحقیق رشد و توسعه گردشگری سلامت براساس شاخص¬¬های فرهنگی است توسعه‌ای نیز هست. رويكرد ما در اینجا رویکرد اكتشافي است. این تحقیق از آنجا که در دو مرحله کیفی و کمی و ترکیب این دو انجام‌ شده است، یک طرح ترکیبی است که در مرحله کیفی و کمی، داده¬‌ها به ترتیب با استفاده از مصاحبه نیمه ساختاریافته و پرسشنامه جمع‌آوری ‌شده‌اند. جامعه آماری متشکل از مدیران ارشد و مرتبط با سیاست‌گذاری در صنعت گردشگری، دست¬اندرکاران صنعت گردشگری سلامت ایران،استادان و اعضای هیأت علمی رشته مدیریت با گرایش گردشگری و فرهنگی بودند. تعداد نمونه مورد نظر در این پژوهش با استفاده از فرمول نمونه¬گیری جامعه نامعلوم کوکران انجام و 100 نفر معلوم شد. نتایج نشان می¬دهد که؛ با بازبینی متعدد و ترکیب کد¬ها در چند مرحله در نهایت 66 زیر مفهوم شناسایی شد و بعد از انجام تحلیل فرایند و با توجه به مدل‌های مفهومی بیان ‌شده، در ادبیات نظری پژوهش، درنهایت عوامل 11 گانه تأثیرگذار شناسایی و مشخص شد. پرونده مقاله
  پربازدیدترین مقالات

  • دسترسی آزاد مقاله

   1 - شناسایی و اولویت­بندی ابعاد کیفیت تجربه گردشگر از دیدگاه گردشگران خارجی سفر کرده به شهر شیراز
   مهدی فرمانی محمد غفاری نوید شفیعی مصطفی زندی نسب
   شماره 17 , دوره 9 , بهار-تابستان 1400
   امروزه تجربه گردشگر و انتخاب مقصد گردشگری کانون توجه و تمرکز گردشگری در صنعت و دانشگاه است. در واقع گردشگران امروزی ارزش­محور هستند و مقاصد گردشگری زمانی می‌توانند موفق باشند که برای گردشگر ارزش ایجاد ‌نمایند. همچنین، کیفیت تجربه گردشگر یکی از کلیدی­ترین مزیت­های رقابتی چکیده کامل
   امروزه تجربه گردشگر و انتخاب مقصد گردشگری کانون توجه و تمرکز گردشگری در صنعت و دانشگاه است. در واقع گردشگران امروزی ارزش­محور هستند و مقاصد گردشگری زمانی می‌توانند موفق باشند که برای گردشگر ارزش ایجاد ‌نمایند. همچنین، کیفیت تجربه گردشگر یکی از کلیدی­ترین مزیت­های رقابتی مقصد گردشگری است. بنابراین پژوهش حاضر به­دنبال شناسایی و اولویت­بندی ابعاد کیفیت تجربه گردشگر از دیدگاه گردشگران خارجی سفر کرده به شهر شیراز است. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر گردآوری اطلاعات توصیفی و از نوع پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش شامل آن دسته از گردشگران خارجی سفر کرده به شهر شیراز است که در فروردین و اردیبهشت ماه 1398 به این شهر سفر کرده‌اند و در هتل بزرگ شیراز اقامت داشته‌اند. از این جامعه نمونه‌ای به حجم 400 نفر از روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شد. روایی پرسش­نامه توسط خبرگان و روایی سازه سنجیده شد و پایایی آن نیز به وسیله آلفای کرونباخ مورد تأييد قرار گرفت. به­منظور تجزیه­وتحلیل داده‌های پژوهش و استخراج ابعاد از تحلیل عاملی اکتشافی، جهت بررسی و تأييد ابعاد شناسایی­شده از روش تحلیل عاملی تأييدی و اولویت‌بندی آن از آنتروپی شانون به ترتیب در نرم‌افزارهای آماری اس‌پی‌اس‌اس، لیزرل و اکسل استفاده شده است. یافته‌های پژوهش حاضر نشان می­دهد ابعاد کیفیت تجربه گردشگر شامل ده بعد است؛ که از نظر پاسخ‌‌دهندگان بعد تجربه تعاملی ادراک‌شده در رتبه اول اهمیت قرار دارد. پرونده مقاله

  • دسترسی آزاد مقاله

   2 - ایجاد مزیت رقابتی پایدار در بخش هتلداری (رویکرد تلفیقی عاملیت‌گرایی و منبع‌محوری)
   محمدرضا فرزین مصطفی محمودی مهدی کروبی اکبر پورفرج
   شماره 14 , دوره 7 , پاییز-زمستان 1398
   هدف پژوهش حاضر، مطالعه مزیت رقابتی پایدار با توجه به شایستگی‌های مورد نیاز کارکنان هتل‌ها می‌باشد تا رقابت‌پذیری هتل‌ها را به طور مداوم تضمین کند. دیدگاه منبع محوری بر این نکته تأکید دارد که سازمان‌ها باید توجه خود را معطوف منابع داخلی خصوصاً منابع‌انسانی کنند و رویکرد چکیده کامل
   هدف پژوهش حاضر، مطالعه مزیت رقابتی پایدار با توجه به شایستگی‌های مورد نیاز کارکنان هتل‌ها می‌باشد تا رقابت‌پذیری هتل‌ها را به طور مداوم تضمین کند. دیدگاه منبع محوری بر این نکته تأکید دارد که سازمان‌ها باید توجه خود را معطوف منابع داخلی خصوصاً منابع‌انسانی کنند و رویکرد عاملیت‌گرائی نیز بر نقش‌آفرینی کارکنان و تعاملات آنان درون چارچوب کنش دارد. نوع پژوهش توسعه‌ای/کاربردی و توصیفی/پیمایشی بوده و جمع‌آوري داده‌ها، بر اساس پرسشنامه‌اي متشکل از 73 سؤال و انتخاب نمونه تصادفی 260 نفري از ميان مديران و كاركنان هتل‌های پنج ستاره تهران انجام پذیرفت. تجزيه و تحليل داده‌ها، با استفاده از روش الگوسازي معادلات ساختاري - در دو بخش الگوي اندازه‌گيري – جهت بررسي ويژگي فني پرسشنامه و بخش ساختاري، جهت بررسي فرضيه‌هاي پژوهش انجام پذيرفت. يافته‌هاي پژوهش، حاكي از تأثير مثبت و معنادار متغیر چارچوب کنش بر کنشگر شایسته و کنشگر شایسته بر ایجاد مزیت رقابتی پایدار در اشکال نوآوری تولیدی، فرآیندی و اداری دارد. بر مبناي نتايج تحقيق، میان عوامل چارچوب کنش یعنی رفاه ذهنی، اعطای آزادی مثبت، تسهیم دانش، رهبری تحول‌آفرین، برابری سازمانی و تأمین قراردادهای روانشناختی با مهارت‌های فردی، بین فردی و مدیریتی و نیز شایستگی سازمانی کارکنان ارتباط وجود دارد. ایجاد شرایط لازم برای نقش‌آفرینی کارکنان و تدوین آزمون‌های استخدامی و استانداردهای ارزیابی عملکرد براساس مهارت‌ها و شایستگی‌های شناسایی شده در این پژوهش به مدیران هتل‌های ایران پیشنهاد می‌شود. پرونده مقاله

  • دسترسی آزاد مقاله

   3 - بررسی تأثیر هوش هیجانی بر رفتار شهروندی سازمانی در صنعت هتلداری
   شمس السادات  زاهدی ابتهال  زندی
   شماره 5 , دوره 3 , بهار-تابستان 1394
   امروزه روان‏شناسان بر این امر تأکید دارند که کارکنان سازمان‏ها باید فراتر از وظایف رسمی خود عمل کنند. با توجه به تعامل فراوان و رو‎ در‎ رو با مشتری و ماهیت خدمات، این مفهوم در بخش‌های خدماتی اهمیت بیشتری می‌یابد. یکی از مهارت‌هایی که می‌تواند به کارکنان در این راه کمک ک چکیده کامل
   امروزه روان‏شناسان بر این امر تأکید دارند که کارکنان سازمان‏ها باید فراتر از وظایف رسمی خود عمل کنند. با توجه به تعامل فراوان و رو‎ در‎ رو با مشتری و ماهیت خدمات، این مفهوم در بخش‌های خدماتی اهمیت بیشتری می‌یابد. یکی از مهارت‌هایی که می‌تواند به کارکنان در این راه کمک کند، «رفتار شهروندی سازمانی» است. به علاوه از جمله عواملی که نقش بسیار مهمی را در انجام موفق وظایف شغلی ایفا می‌کند، «هوش هیجانی» است؛ چرا که افراد دارای هوش هیجانی بالا، هنر تعامل و مهارت کنترل و ادارة احساسات دیگران را دارا هستند. به همین منظور پژوهش حاضر به دنبال بررسی تأثیر مؤلفه‌های هوش هیجانی و ابعاد رفتار شهروندی سازمانی کارکنان هتل است. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی و جامعۀ آماری این پژوهش، کارکنان گروه هتل‌های آریا به تعداد 500 نفر هستند. حجم نمونه، به شیوه فرمول تعیین حجم نمونه 112 نفر و با روش نمونه‏گیری طبقه‌بندی شده تعیین گردید. تجزیه و تحلیل داده‌ها از طریق آمار توصیفی و استنباطی (ضریب همبستگی پیرسون، تحلیل واریانس یک طرفه و t دو نمونه‏ای‌ مستقل) انجام شد. نتایج نشان می‏دهد که بین مؤلفه‌های هوش هیجانی و رفتار شهروندی سازمانی کارکنان هتل، رابطۀ مثبت و معناداری وجود دارد، همچنین بین نظرات کارکنان هتل در مورد هوش هیجانی و رفتار شهروندی سازمانی با توجه به جنس، سابقۀ خدمت و مدرک تحصیلی تفاوت معناداری مشاهده نگردید. پرونده مقاله

  • دسترسی آزاد مقاله

   4 - گونه‌شناسی کنش گردشگری فرهنگی (مورد مطالعه: زائران و گردشگران مشهد )
   سحر اقبالی مژگان عظیمی هاشمی حامد بخشی
   شماره 6 , دوره 3 , پاییز-زمستان 1394
   پژوهش حاضر، انواع کنش گردشگری فرهنگی و عوامل مؤثر بر آن را بین زائران و گردشگران مشهد واکاوی می¬کند.رویکرد نظری نگارندگان ترکیبی از نظریه¬های انگیزه، نگرش و سرمایه¬های سه¬گانه بوردیو است. اطلاعات مورد نیاز با استفاده از پرسش‏نامه‏‏ با حجم نمونه 302 نفر از زائران و گردشگ چکیده کامل
   پژوهش حاضر، انواع کنش گردشگری فرهنگی و عوامل مؤثر بر آن را بین زائران و گردشگران مشهد واکاوی می¬کند.رویکرد نظری نگارندگان ترکیبی از نظریه¬های انگیزه، نگرش و سرمایه¬های سه¬گانه بوردیو است. اطلاعات مورد نیاز با استفاده از پرسش‏نامه‏‏ با حجم نمونه 302 نفر از زائران و گردشگران مشهد در نوروز 1392 گردآوری شده است. بر اساس یافته¬های تحقیق، گردشگران فرهنگی به سه دسته تقسیم شدند: «گردشگران فرهنگی خاص» شامل گردشگرانی که هدف سفرشان مقصد فرهنگی است، «گردشگران فرهنگی عام» شامل گردشگرانی است که در سفرهای خود از مقصدهای فرهنگی هم بازدید می¬کنند و «گردشگران فرهنگی تصادفی» که برحسب اتفاق و بدون شناخت از مقصدهای فرهنگی بازدید کرده‏اند. نتایج تحقیق نشان می‏دهد امکانات و تسهیلات، نگرش به سفر فرهنگی و انگیزه برای اقدام به سفر فرهنگی تأثیرگذار است. ضریب تعیین مدل نشان می‏دهد، متغیرهای واردشده 45 درصداز تغییرات متغیر وابسته (کنش فرهنگی) را تبیین می-کند و میزان تحصیلات، بیشترین تأثیر را بر متغیر کنش سفر فرهنگی دارد. با توجه به نتایج تحقیق، ظرفیت‌های مناسبی برای گسترش گردشگری فرهنگی و فرصت کسب تجربه برای گردشگران در بازدید از جاذبه و شرکت در رویدادهای فرهنگی وجود دارد که مخاطبان ویژة آن، افراد تحصیل‌کرده خواهند بود. پرونده مقاله

  • دسترسی آزاد مقاله

   5 - عوامل مؤثر بر رضایتمندی و حمایت ساکنان مناطق روستایی از گردشگری (مورد مطالعه: شهرستان¬های مسجدسلیمان، اندیکا و لالی)
   علیرضا  احمدی
   شماره 6 , دوره 3 , پاییز-زمستان 1394
   یکی از عوامل مؤثر در افزایش روند گردشگری، توجه به جامعه میزبان در محیط¬های گردشگری و میزان رضایت‏مندی و خشنودی آن‏ها از این فعالیت¬هاست. موفقیت هر پروژه گردشگری مستلزم شناخت و تعیین عوامل مؤثر بر رضایت و حمایت جامعه میزبان است. به همین دلیل این پژوهش با هدف تعیین عوامل چکیده کامل
   یکی از عوامل مؤثر در افزایش روند گردشگری، توجه به جامعه میزبان در محیط¬های گردشگری و میزان رضایت‏مندی و خشنودی آن‏ها از این فعالیت¬هاست. موفقیت هر پروژه گردشگری مستلزم شناخت و تعیین عوامل مؤثر بر رضایت و حمایت جامعه میزبان است. به همین دلیل این پژوهش با هدف تعیین عوامل مؤثر بر رضایت ساکنان محلی از گردشگری، همچنین حمایت آن‏ها نسبت به گردشگری انجام شد. در این پژوهش از فن پیمایش استفاده شد. جامعه آماری پژوهش، تمامی ساکنان روستاهای گردشگری در شهرستان¬های مسجدسلیمان، اندیکا و لالی در استان خوزستان بودند که نمونه‌ای به حجم 250 نفر از میان آن‌ها به روش نمونه¬گیری تصادفی ساده انتخاب شد. جمع¬آوری اطلاعات با استفاده از پرسش‏نامه انجام شد که روایی آن را متخصصان امر تأیید کردند و پایایی آن با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ (63/0 تا 92/0=α) تأیید شد. نتایج آزمون همبستگی نشان داد رضایت ساکنان مناطق گردشگری با متغیرهای کیفیت درک¬شده، تصویر (وجهه) استنباط¬شده و تعهد رابطه آماری معنی¬دار دارد و متغیر حمایت ساکنان نیز با متغیرهای کیفیت درک¬شده، ارزش درک¬شده، تصویر (وجهه) استنباط¬شده، تعهد و رضایت رابطه آماری معنی¬دار دارد. همچنین، نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که متغیرهای تعهد، رضایت و وجهه استنباط¬شده در مجموع 2/38 درصد از تغییرات در متغیر حمایت ساکنان را تبیین می¬نمایند و متغیر کیفیت درک-شده نیز قادر است در مجموع 7/11 درصد از تغییرات در متغیر رضایت¬مندی را تبیین کند. پرونده مقاله

  • دسترسی آزاد مقاله

   6 - تأثیر گردشگري مذهبی بر کیفیت زندگی و سرمایه اجتماعی خانوارهای روستایی (مطالعه موردي: روستاي بردی؛ شهرستان دهلران)
   جواد  علی‌بیگی
   شماره 6 , دوره 3 , پاییز-زمستان 1394
   گردشگری مذهبی یک از کهن ترین انواع گردشگری می‌باشد که از دیرباز مورد توجه بشر واقع شده است و از طریق تغییر در کنش‌هاي متقابل میان انسان‌‎ها تحولاتی را در کیفیت زندگی و سرمایه‌های اجتماعی جامعه میزبان ایجاد می‌کند. این امر به خصوص در نواحی روستایی کشورهاي جهان سوم که مرا چکیده کامل
   گردشگری مذهبی یک از کهن ترین انواع گردشگری می‌باشد که از دیرباز مورد توجه بشر واقع شده است و از طریق تغییر در کنش‌هاي متقابل میان انسان‌‎ها تحولاتی را در کیفیت زندگی و سرمایه‌های اجتماعی جامعه میزبان ایجاد می‌کند. این امر به خصوص در نواحی روستایی کشورهاي جهان سوم که مراحل اولیه توسعه گردشگري را سپري می‌کند داراي نمود بیشتري می‌باشد. بر همین اساس، هدف تحقیق حاضر، بررسی اثرات گردشگري مذهبی بر کیفیت زندگی و سرمایه اجتماعی خانوارهای روستایی در روستای بردی از توابع شهرستان دهلران می‌باشد. نوع تحقیق کاربردي، روش تحقیق توصیفی و تحلیلی، روش گردآوري اطلاعات کتابخانه‌اي و میدانی و روش تجزیه و تحلیل اطلاعات به صورت آمار توصیفی و استنباطی (آزمون‌های فریدمن و ویلکاکسون) صورت گرفته است. جامعه آماري تحقیق، شامل خانوارهاي روستاي بردی که طبق سرشماري سال 1390، داراي 165 خانوار و 857 نفر جمعیت می‌باشد، طبق فرمول کوکران تعداد 102 خانوار به‌ عنوان حجم نمونه بهدست آمد. یافته‌هاي تحقیق نشان می‌دهد، گردشگري مذهبی در مؤلفه کیفیت زندگی در تمامی ابعاد اعم از اجتماعی، زیست محیطی (در حد بالاتر از متوسط) و اقتصادی، کالبدي (در حد متوسط)، بهبود وضعیت کیفیت زندگی خانوارهاي روستاهاي مورد مطالعه به همراه داشته است، همچنین یافته‌هاي تحقیق در ارتباط با مؤلفه سرمایه اجتماعی نشان می‌دهد، بعد از گسترش گردشگري مذهبی در بعد مشارکت اجتماعی، شبکه‌های اجتماعی و انسجام اجتماعی بهبود داشته، اما در بعد اعتماد اجتماعی، بعد از گسترش گردشگري مذهبی از سطح این بعد کاسته شده است. پرونده مقاله

  • دسترسی آزاد مقاله

   7 - عوامل اقتصادی اجتماعی مؤثر بر ماندگاری گردشگران داخلی (مورد مطالعه: شهر مشهد)
   هادی رفیعی سارا  پارساپور علی  رهنما
   شماره 7 , دوره 4 , بهار-تابستان 1395
   ماندگاری در مقصد گردشگری از عناصر کلیدی در فرآیند تصمیم¬گیری گردشگران است و اهمیتی اساسی برای مقصدهای گردشگری دارد. طول مدت اقامت یکی از مهم¬ترین عوامل تعیین¬کننده و مؤثر در گردشگری بر اقتصاد یک منطقه است. شهر مشهد از جمله شهرهایی است که در دهه‌های اخیر تعداد زائران و گ چکیده کامل
   ماندگاری در مقصد گردشگری از عناصر کلیدی در فرآیند تصمیم¬گیری گردشگران است و اهمیتی اساسی برای مقصدهای گردشگری دارد. طول مدت اقامت یکی از مهم¬ترین عوامل تعیین¬کننده و مؤثر در گردشگری بر اقتصاد یک منطقه است. شهر مشهد از جمله شهرهایی است که در دهه‌های اخیر تعداد زائران و گردشگران آن افزایش و متوسط ماندگاری آن¬ها کاهش یافته است. بر اساس آمارهای به¬دست آمده حدود 75 درصد زائران و گردشگران مشهد مقدس اقامتی کمتر از يک هفته و فقط 25 درصد آنان اقامتی بيش از يک هفته دارند و ميانگين مدت ماندگاری زائران مشهد 43/5 شبانه¬روز به¬دست آمده است. هدف اصلی این مطالعه، شناسایی عوامل اقتصادی و اجتماعی مؤثر بر ماندگاری گردشگران و زائران در مشهد است. برای این منظور 692 پرسش¬نامه از گردشگران و زائران شهر مشهد در بهار سال 1394 که به¬صورت تصادفی انتخاب شده‌اند، گردآوری و با استفاده از روش لاجیت ترتیبی به تخمین این عوامل پرداخته شد. مدت ماندگاری (متغیر وابسته) در سه گروه، ماندگاری کمتر از 5 روز، ماندگاری بین 5 تا 7 روز و بیشتر از 7 روز طبقه¬بندی شده است. نتایج نشان می¬دهد متغیرهای نحوۀ سفر (تنهایی)، تعداد دفعات سفر به مشهد و تعداد افراد خانوار همراه در سفر، تهیه غذا و تحصیلات تأثیر منفی و معنا‌دار و متغیرهای وسیله سفر (قطار) و درآمد (بین 1 تا 2 میلیون) تأثیر مثبت و معنا‌داری بر ماندگاری گردشگر و زائر در شهر مشهد دارند. پرونده مقاله

  • دسترسی آزاد مقاله

   8 - تأثیر ارزش ادراکی دریافت شده و حس مکان بر وفاداری گردشگران (مطالعۀ موردی: استان همدان)
   مصطفی طاهری
   شماره 8 , دوره 4 , پاییز-زمستان 1395
   هدف این پژوهش تحلیل عوامل اثرگذار بر وفاداری گردشگران از دو دیدگاه «ارزش ادراکی دریافت شده» و «حس مکان» است. تحقیق در سطح بررسی همبستگی است و هدف آن، پاسخ به این سؤال است که آیا میان ابعاد تشکیل‌دهندۀ ارزش ادراکی دریافت شده و حس مکان بر وفاداری نسبت به برند مقصد گردشگری چکیده کامل
   هدف این پژوهش تحلیل عوامل اثرگذار بر وفاداری گردشگران از دو دیدگاه «ارزش ادراکی دریافت شده» و «حس مکان» است. تحقیق در سطح بررسی همبستگی است و هدف آن، پاسخ به این سؤال است که آیا میان ابعاد تشکیل‌دهندۀ ارزش ادراکی دریافت شده و حس مکان بر وفاداری نسبت به برند مقصد گردشگری ارتباطی وجود دارد یا خیر؟ اگر پاسخ مثبت است، میزان این همبستگی چگونه است و کدام‌ یک از ابعاد، نقش بیشتری دارند؟ طبق فرمول کوکران، تعداد 384 پرسش‌نامه به‌صورت تصادفی بین جامعۀ آماری (گردشگران استان همدان در تابستان 95)، توزیع و جمع‌آوری شد. نتایج محاسبات همبستگی ضریب پیرسون، وجود ارتباط معناداری بین ابعاد ارزش ادراکی (ارزش کاربردی، ارزش عاطفی و ارزش اجتماعی) و حس مکان (هویت مکان، تعلق به مکان و وابستگی به مکان) با وفاداری گردشگران نسبت به برند مقصد گردشگری را تأیید می‏کند. R2استاندارد شده، 9/45 محاسبه شد و مدل، حدود 45 درصد تغییرات وفاداری گردشگران را پیش‌بینی می‏کند. ارزش ادراکی کاربردی و حس تعلق به مکان قدرت پیش‌بینی بالاتری برای متغیر وفاداری دارند. بعد از آن¬ها به‌ترتیب قدرت پیش‌بینی، ارزش عاطفی درک شده، ارزش اجتماعی، حس وابستگی به مکان و حس هویت مکان در وفاداری گردشگران نسبت به برند مقصد گردشگری نقش دارند. پرونده مقاله

  • دسترسی آزاد مقاله

   9 - ارزیابی اثرات اجتماعی – فرهنگی گردشگری بر جامعۀ میزبان (مورد مطالعه: شهر بانه)
   مهدی کروبی ساسان  احمدی محمد  رسولی
   شماره 8 , دوره 4 , پاییز-زمستان 1395
   حضور گردشگران در هر کشوری بر الگوی زندگی افراد بومی تأثیر می¬گذارد. بازدیدکنندگان نیز تحت تأثیر فرهنگ کشور میزبان و ارزش¬های موجود در آن قرار می-گیرند. در این پژوهش سعی شده است پیامدها و اثرات مثبت و منفی توسعۀ گردشگری بر جامعۀ میزبان بررسی شود. روش پژوهش، پیمایشی است و چکیده کامل
   حضور گردشگران در هر کشوری بر الگوی زندگی افراد بومی تأثیر می¬گذارد. بازدیدکنندگان نیز تحت تأثیر فرهنگ کشور میزبان و ارزش¬های موجود در آن قرار می-گیرند. در این پژوهش سعی شده است پیامدها و اثرات مثبت و منفی توسعۀ گردشگری بر جامعۀ میزبان بررسی شود. روش پژوهش، پیمایشی است و از پرسش¬نامه مصاحبه¬ای برای جمع¬آوری اطلاعات بهره گرفته شده است. جامعۀ مورد مطالعه، خانوارهای ساکن شهر بانه هستند و حجم نمونه آماری 396 نفر است که به روش نمونه¬گیری خوشه¬ای چند مرحله¬ای به دست آمد. آلفاي كرونباخ، حدود70 درصد بوده و روايي نسبتا ًبالايي داشته است. برای تجزیه و تحلیل داده¬ها و آزمون فرضیات از تحلیل رگرسیون استفاده شده است. تحلیل یافته¬های تحقیق، بیانگر این است که مهم¬ترين عامل تأثير¬گذار در پيش-بيني متغير وابستۀ تغییر در جامعۀ میزبان، تغییر فرهنگی است و بعد از آن اثر نمایشی، اقتباس فرهنگی به ترتيب بيشترين تأثير را بر نگرش جامعۀ میزبان داشته¬اند. کالایی شدن فرهنگ كمتر از ديگر شاخص¬ها تأثيرگذار بر تغییر در جامعۀ میزبان بوده است. پرونده مقاله

  • دسترسی آزاد مقاله

   10 - تأثیر مقیاس¬های جغرافیایی محلی، ملی و جهانی در توسعه گردشگری استان کردستان
   مختار  بهرامی
   شماره 6 , دوره 3 , پاییز-زمستان 1394
   گردشگری، فعالیتی پیچیده و چند بعدی است و برنامه¬ریزی برای توسعه آن نیازمند سازگاری و هم‏سویی اقدامات در سطوح مختلف تصمیم¬گیری است. توسعۀ گردشگری، زمانی امکان¬پذیر است که اقدامات عملی در مقیاس محلی با سیاست¬گذاری کلان در مقیاس ملی و روندهای در حال گذار در مقیاس جهانی در چکیده کامل
   گردشگری، فعالیتی پیچیده و چند بعدی است و برنامه¬ریزی برای توسعه آن نیازمند سازگاری و هم‏سویی اقدامات در سطوح مختلف تصمیم¬گیری است. توسعۀ گردشگری، زمانی امکان¬پذیر است که اقدامات عملی در مقیاس محلی با سیاست¬گذاری کلان در مقیاس ملی و روندهای در حال گذار در مقیاس جهانی در یک جهت قرار گیرند. این پژوهش بر آن است تا اثرات مقیاس¬های محلی، ملی و جهانی را بر توسعه گردشگری در استان کردستان در غرب ایران بررسی نماید و سپس با تعیین مهم‏ترین مقیاس اثرگذار بر توسعه گردشگری در محدوده مورد مطالعه، مهم‏ترین عواملی را که در مقیاس¬های سه گانه فوق منجر به وضعیت عدم توسعه گردشگری در این مکان شده است، شناسایی کند. پژوهش حاضر از نوع کاربردی و روش تحقیق در آن توصیفی - تحلیلی است و شیوۀ گردآوری داده¬ها نیز اسنادی و پیمایشی است. فرض اصلی تحقیق این است که مقیاس ملی با توجه به ماهیت بینابینی خود، بیشترین اثرگذاری را بر عدم توسعه گردشگری دارد و عوامل سیاسی که لزوماً درون حوزه گردشگری قرار نمی¬گیرد، مهم‏ترین دلایل عدم توسعه گردشگری در استان کردستان به حساب می¬آید. یافته¬های کتابخانه¬ای و میدانی تحقیق هر دو فرضیه تحقیق را مورد تأیید قرار می¬دهد. بدین معنی که مقیاس¬های ملی، جهانی و محلی به ترتیب بیشترین اثرات را بر به‏وجود آمدن وضعیت موجود داشته و «ضعف زیرساخت¬های حمل‏و‏نقل» و «وجود رویکرد امنیتی و سیاسی نسبت به جامعه محلی» در مقیاس محلی، «دیدگاه سیاسی و دینی ایدئولوژیک نسبت به سیاست‏گذاری گردشگری» در مقیاس ملی و «روابط تیره سیاسی میان ایران و کشورهای غربی» در مقیاس جهانی، مهم‏ترین عوامل عدم توسعه گردشگری در استان کردستان است. پرونده مقاله
  مقالات در انتظار انتشار
 • صاحب امتیاز
  پژوهشکده گردشگری جهاد دانشگاهی
  شاپا: 2382-9664
  شاپای الکترونیکی:2382-9664

  دوره انتشار: فصلنامه
  پست الکترونیک
  journalitor@um.ac.ir
  نشانی
  پردیس دانشگاه فردوسی مشهد-پژوهشکده گردشگری جهاد دانشگاهی-دفتر نشریه مطالعات اجتماعی گردشگری
  تلفن
  05131997520

  جستجو

  بانک ها و نمایه ها

  آمار مقالات

  تعداد دوره‌ها 11
  تعداد شماره ها 21
  مقالات چاپ شده 196
  تعداد نویسندگان 2047
  تعداد مشاهده مقاله 622572
  تعداد دانلود مقاله 63159
  تعداد مقالات ارسال شده 1323
  تعداد مقالات رد شده 708
  تعداد مقالات پذیرفته شده 335
  درصد پذیرش 25 %
  زمان پذیرش(روز) 154
  تعداد داوران 135
  آخرین به روزرسانی 17/03/1402