اخبار نشریه

شماره دهم دوفصلنامه علمی پژوهشی مطالعات اجتماعی گردشگری منتشر شد

شماره دهم دوفصلنامه علمی پژوهشی مطالعات اجتماعی گردشگری (پائیز و زمستان 96) منتشر شد.
در این نشریه به سردبیری دکتر حمید ضرغام و صاحب امتیازی پژوهشکده گردشگری جهاد دانشگاهی 7 مقاله به شرح زیر منتشر شده است:

تأثیر فرزندان نوجوان در تصمیم­گیری­های آنی هنگام سفرهای تفریحی خانواده

محسن اکبری، اسماعیل رمضان پور، پارمیس معاف

شبکه روابط اجتماعی ميان بوم­گردان و جامعۀ میزبان در جزیرۀ هرمز

الهام نصرآبادی، حنّانه محمدی­کنگرانی، مهدی میرزاده کوهشاهی

مفهوم­­پردازی بازاریابی کارآفرینانه در صنعت هتل­داری ایران با رویکرد کیفی

مرتضی خزائی پول؛ ابوالفضل تاج­زاده نمین، حمید ضرغام بروجنی؛ مهدی کروبی

ارائه مدل علی تطبیقی عوامل مؤثر بر رفتارهای حفاظتی زیست­محیطی(مورد مطالعه: گردشگران داخلي و خارجي استان فارس)

محمد حسن صیف، احمد رستگار؛ سعید طالبی؛ طاهره کریمی فرد؛ مرضیه تاجوران

عوامل مؤثر بر تحقق زنجيرة تأمين سبز صنعت گردشگری ایران

محمد حسین ایمانی خوشخو، سید محمد موسوی.

عوامل مؤثر بر اعتماد اجتماعی زائرین به مردم مشهد با تأکید بر تصورات قالبی

فاطمه اسحاقی؛ محمد مظلوم خراسانی، علی­اکبر مجدی

رفتار مصرف­کننده در خدمات گردشگری الکترونیک

سکینه جعفری، محمد نجارزاده؛ رضوان گلستانه؛ نرجس دیرگندم

 

علاقمندان علاوه بر تهیه نشریه می توانند با مراجعه به سایت جدید دوفصلنامه به آدرس journalitor.ir مقالات را مطالعه فرمایند.
گفتنی است دوفصلنامه " مطالعات اجتماعی گردشگری " در سامانه های ISC و SID نمایه می شود.

822b2525ef34683"><code