جستجو


  کد مقاله عنوان مقاله تاریخ ارسال نویسندگان فایل های مقاله
1 1397051791433163742 عوامل مؤثر بر تحقق زنجيرة تأمين سبز صنعت گردشگری ایران
سید محمد موسوی
محمد حسین ایمانی خوشخو
ابتداقبلی1بعدیانتها مشاهده 1 تا 1 ( از 1 رکورد)