• فهرست مقالات فرشید نمامیان

   • دسترسی آزاد مقاله

    1 - مدل تأثیر گردشگری الکترونیک بر خرید خدمات گردشگری و سنجش مطابقت آن با رفتار گردشگران ایرانی
    رضا مینایی فرشید نمامیان فخرالدین معروفی علیرضا مرادی
    گردشگری با به¬کارگیری فناوری اطلاعات بزودی به بزرگترین صنعت خدماتی جهان تبدیل می شود. پلتفرم¬های شبکه های اجتماعی که استفاده از آن با دسترسی به اینترنت موبایل فراگیر شده، از ارزشمندترین ابزار فناوری اطلاعات و ارتباطات است و با امکان تعامل کاربران و تبادل انواع محتوا، چکیده کامل
    گردشگری با به¬کارگیری فناوری اطلاعات بزودی به بزرگترین صنعت خدماتی جهان تبدیل می شود. پلتفرم¬های شبکه های اجتماعی که استفاده از آن با دسترسی به اینترنت موبایل فراگیر شده، از ارزشمندترین ابزار فناوری اطلاعات و ارتباطات است و با امکان تعامل کاربران و تبادل انواع محتوا، سبک جدیدی از زندگی و رفتار گردشگران را ایجاد نموده است. بازاریابان باید از مزایای شبکه¬های اجتماعی اینترنتی و گردشگری الکترونیک برای افزایش توان رقابتی، سهم بازار وکسب سود با ارایه خدمات مطابق با خواست گردشگران اقدام نمایند. این پژوهش با استفاده از روش مدل سازی ساختاری-تفسیری و پس از بررسی حدوداً یک صد پژوهش مرتبط دارای نتایج کیفی و منتشر شده در مجلات معتبر، الگویی جامع، شامل 5 تم اصلی (محیط کلان، عوامل مدیریتی، فردی، گروه و بازاریابی) که شبکه¬های اجتماعی از طریق آنها بر رفتار گردشگران تاثیر می¬گذارند را بر اساس اولویت ارایه می نماید. همچنین مطابقت مدل با رفتار گردشگران ایرانی نیز با استفاده از روش های کمی و آماری بررسی شد. نتایج این پژوهش می¬تواند توسط کلیه بازاریابان و فعالان گردشگری مورد استفاده عملیاتی قرار گیرد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    2 - شناسایی مؤلفه¬های بازاریابی گردشگری با استفاده از روش فراترکیب
    عزیز ارفعی فرشید نمامیان
    گردشگری به عنوان گسترده¬ترین صنعت خدماتی جهان توانسته توجه بسیاری از مدیران و پژوهشگران را به خود جلب نماید. لذا شناسایی عوامل بازاریابی این خدمت و ارائه راهکارهای بهینه به منظور تسهیل جذب گردشگر حائز اهمیت است. با توجه به اینکه پژوهش¬های صورت گرفته در این زمینه هرکدام چکیده کامل
    گردشگری به عنوان گسترده¬ترین صنعت خدماتی جهان توانسته توجه بسیاری از مدیران و پژوهشگران را به خود جلب نماید. لذا شناسایی عوامل بازاریابی این خدمت و ارائه راهکارهای بهینه به منظور تسهیل جذب گردشگر حائز اهمیت است. با توجه به اینکه پژوهش¬های صورت گرفته در این زمینه هرکدام به جنبه¬ای از عوامل بازاریابی پرداخته¬اند، در نتیجه هدف پژوهش حاضر بررسی نظام¬مند ادبیات گسترده در مورد بازاریابی گردشگری می¬باشد. پژوهش حاضر از نظر هدف، اکتشافی و از نظر نتیجه، کاربردی و روش اجرای آن نیز با توجه به رویکرد کیفی فراترکیب یا بررسی نظام¬مند است. جامعه آماری، کلیه مطالعات انجام شده در بازه زمانی بین سال¬های 2000 تا 2020 میلادی و 1380 تا 1399 خورشیدی می¬باشد. در این راستا 580 پژوهش در زمینه موضوع مورد نظر ارزیابی و در نهایت 87 مقاله به¬صورت هدفمند انتخاب گردید و با تحلیل محتوا و ترکیب ادبیات مربوطه با روش کد-گذاری باز، محوری و انتخابی، در مجموع 78 کد 21 مفهوم، شش مقوله کلیدی طی فرایند جستجو و ترکیب نظام¬مند انتخاب و مورد تحلیل قرار گرفت و اعتبار آن از طریق آزمون کاپای کافمن تأیید گردید. نتایج تحلیل نشان داد مهمترین مقوله¬های کلیدی شناسایی¬شده شامل بازاریابی یکپارچه (آمیخته¬های ترفیعی تشویقی)، رضایت، بازاریابی رابطه¬مند، بازاریابی داخلی، بازاریابی الکترونیک و مؤلفه¬هایICT می¬باشد. این پژوهش درک عمیق از ادبیات موجود در مورد بازاریابی گردشگری ارائه می¬دهد. پرونده مقاله