لیست داوران

# نام و نام خانوادگی پست الکترونیک وابستگی سازمانی رتبه علمی تحصیلات شناسه پژوهشگر (ORCID) Publons Medenly
1 حمدالله سجاسی قیداری ssojasi@yahoo.com دانشگاه فردوسی مشهد استاد دکترا
2 حمید مسعودی hmdmasoudi@birjand.ac.ir دانشگاه بیرجند استادیار دکترا
3 غلامرضا ملک زاده malekzadeh@um.ac.ir هیات علمی استاد دکترا
4 محمد لگزیان m-lagzian@um.ac.ir عضو هیات علمی استاد دکترا
5 علی اکبر عنابستانی anabestani@um.ac.ir دانشگاه فردوسی مشهد/ دانشگاه شهید بهشتی استاد دکترا
6 طاهره  صادقلو tsadeghloo@yahoo.com فردوسی مشهد استاد دکترا
7 علی اصغر شالبافیان ashalbafian@gmail.com استاد دکترا
8 ابوالفضل  قنبری a_ghanbari@tabrizu.ac.ir تبريز استاد دکترا
9 مهدی  سقایی mehdi.saghaii@gmail.com هیات علمی دانشکده گردشگری / موسسه آموزش عالی حکیم جرجانی گرگان استاد دکترا
10 مهدی  حسام mhesam@guilan.ac.ir استاد دکترا
11 مصطفی امیرفخریان amirfakhriyan@yahoo.com استاد دکترا
12 سید امیر  منصوری Seyedamir.mansouri@gmail.com رئیس پژوهشکده هنر، معماری و شهرسازی نظر استاد دکترا
13 مهدی کاظمی Mehdykazemi@Gmail.Com shahid bahonar university of kerman دانشیار دکترا
14 ارشک  حلی‌ساز holisaz@hormozgan.ac.ir استادیار، گروه مهندسی منابع طبیعی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه هرمزگان، بندرعباس استاد دکترا
15 محمد رضا رضوانی rrezvani@ut.ac.ir گروه جغرافیای انسانی، دانشکده جغرافیا، دانشگاه تهران، تهران، ایران استاد دکترا
16 فریبرز رحیم نیا r-nia@um.ac.ir دانشگاه فردوسی مشهد استاد دکترا
17 حنانه محمدی کنگرانی kangarani@ut.ac.ir استاد کارشناسی ارشد
18 ابتهال  زندی ebtehal.zandi@gmail.com عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهرلن غرب استاد کارشناسی
19 شمس السادات  زاهدی szahedi44@hotmail.com استاد دانشگاه علامه استاد دکترا
20 مژگان عظیمی هاشمی mozhgan.azimi@yahoo.com پژوهشکده گردشگری خراسان رضوی استاد کارشناسی ارشد
21 سحر اقبالی saeghbali@yahoo.com پژوهشکده گردشگری جهاد دانشگاهی دانش آموخته کارشناسی ارشد
22 جعفر آهنگران ahangaranj@gmail.com دانشگاه علم و فرهنگ استاد کارشناسی
23 احمدرضا اصغرپور ahmadreza.asgharpour@gmail.com دانشگاه فردوسی مشهد استاد کارشناسی
24 نازنین  تبریزی n.tabrizi@umz.ac.ir گروه مدیریت جهانگردی، دانشگاه مازندران استاد کارشناسی
25 سعید شریعتی مزینانی saeedshariatim@gmail.com عضو هیأت علمی پژوهشکده گردشگری جهاد دانشگاهی دانشیار دکترا
26 حامد بخشی hbakhshi@yahoo.com پژوهشکده گردشگری جهاد دانشگاهی مشهد استاد کارشناسی ارشد
27 هادی رفیعی hadirafiy@yahoo.com پژوهشکده گردشگری جهاد دانشگاهی خراسان رضوی استاد کارشناسی
28 دکتر حسین  اکبری H-akbari@fum.ac فردوسی استاد کارشناسی
29 محسن نوغانی noghani@um.ac.ir دانشگاه فردوسی مشهد استاد کارشناسی ارشد
30 داود رضی razi@umz.ac.ir استاد کارشناسی
31 صدیقه لطفی s.lotfi@umz.ac.ir دانشگاه مازندران، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری استاد دکترا
32 محمد حسن ذال m.zaal@umz.ac.ir استاد کارشناسی
33 زهرا نیکخواه فرخانی nikkhah.hrm@gmail.com استاد دکترا
34 مژگان  ثابت تیموری ecotijdm@gmail.com عضو هیات علمی جهاد دانشگاهی استادیار دکترا
35 معصومه توانگر masoomeh_tavangar@yahoo.com دانشیار دکترا
36 محمد نجارزاده mnajjarzadeh@semnan.ac.ir دانشگاه سمنان استاد کارشناسی
37 مهدی کروبی drkaroubi@gmail.com دانشگاه علامه طباطبایی تهران استاد دکترا
38 سید مجتبی محمود زاده sm.mahmoudzadeh@gmail.com دانشگا علامه طباطبایی استاد کارشناسی
39 مژگان ثابت تیموری mozh_st@yahoo.com استاد دکترا
40 فائزه اسدیان اردکانی faezehasadian@gmail.com دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری استاد کارشناسی
41 ابوالفضل تاج زاده نمین a.a.tajzadehnamin@gmail.com دانشگاه علامه طباطبایی تهران استاد کارشناسی ارشد
42 حمید ضرغام بروجنی zargham@atu.ac.ir دانشگاه علامه طباطبایی تهران استاد دکترا
43 محمد غفاری m_gh261@yahoo.com پردیس فارابی-دانشکده مدیریت و حسابداری استاد دکترا
44 صادق صالحی s.salehi.umz@gmail.com دانشکده علوم انسانی و اجتماعی استاد کارشناسی ارشد
45 محمد مظلوم خراسانی mmkhorasani@um.ac.ir دانشگاه فردوسی مشهد استاد دکترا
46 علی اکبر مجدی majdi@um.ac.ir ادبیات و علوم انسانی دکتر شریعتی استاد کارشناسی
47 بهرام رنجبریان bahram1r@gmail.com دانشگاه اصفهان استاد دکترا
48 حمید ضرغام بروجنی hzargham@gmail.com دانشگاه علامه طباطبایی تهران استاد کارشناسی ارشد
49 مجتبی محمدنژادی mojtaba1982@gmail.com استاد دکترا
50 ملیحه  شیانی mshiani@ut.ac.ir استاد دکترا
51 احمد جعفری صمیمی jafarisa@umz.ac.ir دانشگاه مازندران (بابلسر- پردیس دانشگاه مازندران- دانشکده علوم اقتصادی و اداری)/ اقتصاد کلان با تاکید بر بخش عمومی و پولی استاد دکترا
52 سید قاسم حسنی g.hassani@umz.ac.ir دانشکده علوم انسانی و اجتماعی استاد کارشناسی
53 علی خواجه نایینی naieniali@gmail.com دانشگاه تهران استاد دکترا
54 امید علی‌ خوارزمی omid_kharazmi@yahoo.com دانشگاه فردوسی مشهد استاد کارشناسی
55 غلامرضا خوش فر khoshfar@gmail.com علوم انسانی و اجتماعی استاد کارشناسی ارشد
56 حمید شایان Shayan34@yahoo.com استاد دکترا
57 پویا علاءالدّینی palaedini@ut.ac.ir سیاستگذاری دولت/بخش عمومی/مدیریت شهری ایران در زمینه گردشگری استاد کارشناسی ارشد
58 دکتر حسین میرزائی hmirzaei@um.ac.ir hmirzaei@um.ac.ir استاد کارشناسی
59 سید محمد موسوی s.m.moosavi@outlook.com دانشگاه علم و فرهنگ استاد کارشناسی
60 سیمین  فروغ زاده foroughzadeh.simin@gmail.com عضو هیأت علمی سازمان جهاددانشگاهی خراسان رضوی دانشیار دکترا
61 مهدی کرمانی m-kermani@um.ac.ir دانشگاه فردوسی استاد کارشناسی
62 علیرضا خوراکیان akhorakian@yahoo.com دانشگاه فردوسی استاد کارشناسی
63 حسین آقاجانی Aqajani_h@yahoo.com استاد دکترا
64 مریم  صداقت mary.sedaghat@gmail.com علامه طباطبائی استاد دکترا
65 آرش قهرمان ghahreman@acecr.ac.ir پژوهشکده گردشگری سازمان جهاد دانشگاهی خراسان رضوی دانشیار دکترا
66 مهدی رمضان زاده لسبوئی m.ramezanzadeh@umz.ac.ir دانشگاه مازندران استاد کارشناسی ارشد
67 اکبر پورفرج a.pourfaraj@gmail.com دانشگاه علامه طباطبایی استاد کارشناسی ارشد
68 مهنا نیک بین nikbin.tourism@gmail.com مديريت استاد کارشناسی
69 نیلوفر عباس پور n.abbaspoor@gmail.com مدیریت استاد کارشناسی
70 علی رهنما ali.rahnama65@gmail.com دانشگاه سیستان و بلوچستان استاد دکترا
71 جواد براتی javad.baraty@gmail.com استاد کارشناسی
72 یاسر محمدی y.mohammadi@basu.ac.ir کشاورزی-گروه توسعه روستایی استاد کارشناسی
73 سعید خدیوی رفوگر khadivy@gmail.com استاد دکترا
74 فاطمه  عزیزی azizi.fateme1750@gmail.com مدرس دانشگاه یزد استاد دکترا
75 یوسف نوری yousef.noori114@gmail.com دانشگاه علامه طباطبائی دانشیار دکترا
76 حمیده بیگی h.beigi@guilan.ac.ir ادبیات و علوم انسانی. گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری استاد کارشناسی
77 مرتضی بذرافشان bazrafshan2019@gmail.com دانشیار 3
78 فائزه السادات میرفخرالدینی mirfakhr.faeze@yazd.ac.ir اقتصاد، مدیریت و حسابداری استاد کارشناسی
79 محمود حسن پور m.hasanpour@umz.ac.ir علوم اجتماعی و انسانی/گردشگری علامه استاد کارشناسی
80 فاطمه شکاری fa.shekari@shirazu.ac.ir گردشگری و هتلداری استادیار دکترا
81 آزاده کاظمی نیا azadeh.kazeminia@gmail.com دانشگاه گیلان استاد کارشناسی
82 نگار حسینیان n.hosseinian@binaloud.ac.ir استاد دکترا
83 سیامک  سیفی siamak.seyfi@oulu.fi استاد دکترا
84 علیرضا نوری a.r.n52520@gmail.com استاد دکترا