لیست داوران

# نام و نام خانوادگی پست الکترونیک وابستگی سازمانی رتبه علمی تحصیلات شناسه پژوهشگر (ORCID) Publons Medenly
1 شمس السادات  زاهدی szahedi44@hotmail.com استاد دانشگاه علامه استاد دکترا
2 مژگان عظیمی هاشمی mozhgan.azimi@yahoo.com پژوهشکده گردشگری خراسان رضوی دانشیار دکترا
3 سحر اقبالی saeghbali@yahoo.com پژوهشکده گردشگری جهاد دانشگاهی دانش آموخته دکترا
4 جعفر آهنگران ahangaranj@gmail.com دانشگاه علم و فرهنگ استاد دکترا
5 احمدرضا اصغرپور ahmadreza.asgharpour@gmail.com دانشگاه فردوسی مشهد استاد دکترا
6 مهدی کاظمی Mehdykazemi@Gmail.Com shahid bahonar university of kerman دانشیار دکترا
7 مهدی  حسام mhesam@guilan.ac.ir استاد دکترا
8 نازنین  تبریزی n.tabrizi@umz.ac.ir گروه مدیریت جهانگردی، دانشگاه مازندران دانشیار دکترا
9 سعید شریعتی مزینانی saeedshariatim@gmail.com عضو هیأت علمی پژوهشکده گردشگری جهاد دانشگاهی مربی کارشناسی ارشد
10 حامد بخشی hbakhshi@yahoo.com پژوهشکده گردشگری جهاد دانشگاهی مشهد استاد دکترا
11 امین فرجی a.faraji@ut.ac.ir استادیار دانشگاه تهران استادیار دکترا
12 علی اکبر عنابستانی anabestani@um.ac.ir دانشگاه فردوسی مشهد/ دانشگاه شهید بهشتی استاد دکترا
13 حنانه محمدی کنگرانی kangarani@ut.ac.ir دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان دانشیار دکترا
14 هادی رفیعی دارانی hadirafiy@yahoo.com پژوهشکده گردشگری جهاد دانشگاهی خراسان رضوی استادیار دکترا
15 دکتر حسین  اکبری H-akbari@fum.ac فردوسی استاد دکترا
16 محسن نوغانی noghani@um.ac.ir دانشگاه فردوسی مشهد استاد دکترا
17 داود رضی razi@umz.ac.ir استاد دکترا
18 صدیقه لطفی s.lotfi@umz.ac.ir دانشگاه مازندران، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری استاد دکترا
19 محمد حسن ذال m.zaal@umz.ac.ir استاد دکترا
20 حمدالله سجاسی قیداری ssojasi@yahoo.com دانشگاه فردوسی مشهد استاد دکترا
21 زهرا نیکخواه فرخانی nikkhah.hrm@gmail.com استاد دکترا
22 مژگان  ثابت تیموری ecotijdm@gmail.com عضو هیات علمی جهاد دانشگاهی استادیار دکترا
23 محمد غفاری m_gh261@yahoo.com پردیس فارابی-دانشکده مدیریت و حسابداری استاد دکترا
24 صادق صالحی s.salehi.umz@gmail.com دانشکده علوم انسانی و اجتماعی استاد دکترا
25 محمد مظلوم خراسانی mmkhorasani@um.ac.ir دانشگاه فردوسی مشهد استاد دکترا
26 علی اکبر مجدی majdi@um.ac.ir ادبیات و علوم انسانی دکتر شریعتی استاد دکترا
27 بهرام رنجبریان bahram1r@gmail.com دانشگاه اصفهان استاد دکترا
28 حمید ضرغام بروجنی hzargham@gmail.com دانشگاه علامه طباطبایی تهران استاد دکترا
29 محمد نجارزاده mnajjarzadeh@semnan.ac.ir دانشگاه سمنان دانشیار دکترا
30 مهدی کروبی drkaroubi@gmail.com دانشگاه علامه طباطبایی تهران استاد دکترا
31 سید مجتبی محمودزاده sm.mahmoudzadeh@gmail.com دانشگا علامه طباطبایی استاد دکترا
32 معصومه توانگر masoomeh_tavangar@yahoo.com جهاددانشگاهی استادیار دکترا
33 مژگان ثابت تیموری mozh_st@yahoo.com استاد دکترا
34 فائزه اسدیان اردکانی faezehasadian@gmail.com دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری استاد دکترا
35 ابتهال  زندی ebtehal.zandi@gmail.com عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهرلن غرب استاد دکترا
36 مجتبی محمدنژادی mojtaba1982@gmail.com استاد دکترا
37 ملیحه  شیانی mshiani@ut.ac.ir استاد دکترا
38 ابوالفضل تاج زاده نمین a.a.tajzadehnamin@gmail.com دانشگاه علامه طباطبایی تهران استاد دکترا
39 حمید ضرغام بروجنی zargham@atu.ac.ir دانشگاه علامه طباطبایی تهران استاد دکترا
40 مصطفی امیرفخریان amirfakhriyan@yahoo.com استاد دکترا
41 احمد جعفری صمیمی jafarisa@umz.ac.ir دانشگاه مازندران (بابلسر- پردیس دانشگاه مازندران- دانشکده علوم اقتصادی و اداری)/ اقتصاد کلان با تاکید بر بخش عمومی و پولی استاد دکترا
42 سید قاسم حسنی g.hassani@umz.ac.ir دانشکده علوم انسانی و اجتماعی استاد دکترا
43 علی خواجه نایینی naieniali@gmail.com دانشگاه تهران استاد دکترا
44 امید علی‌ خوارزمی omid_kharazmi@yahoo.com دانشگاه فردوسی مشهد استاد کارشناسی
45 غلامرضا خوش فر khoshfar@gmail.com دانشگاه گلستان، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، گروه جامعه شناسی دانشیار دکترا
46 محمد رضا رضوانی rrezvani@ut.ac.ir گروه جغرافیای انسانی، دانشکده جغرافیا، دانشگاه تهران، تهران، ایران استاد دکترا
47 مهدی  سقایی mehdi.saghaii@gmail.com هیات علمی دانشکده گردشگری / موسسه آموزش عالی حکیم جرجانی گرگان استاد دکترا
48 حمید شایان Shayan34@yahoo.com استاد دکترا
49 ابوالفضل  قنبری a_ghanbari@tabrizu.ac.ir تبريز استاد دکترا
50 سید محمد موسوی s.m.moosavi@outlook.com دانشگاه علم و فرهنگ استاد دکترا
51 سیمین  فروغ زاده foroughzadeh.simin@gmail.com عضو هیأت علمی سازمان جهاددانشگاهی خراسان رضوی دانشیار دکترا
52 مهدی کرمانی m-kermani@um.ac.ir دانشگاه فردوسی استاد دکترا
53 علیرضا خوراکیان akhorakian@yahoo.com دانشگاه فردوسی استاد دکترا
54 سید امیر  منصوری Seyedamir.mansouri@gmail.com رئیس پژوهشکده هنر، معماری و شهرسازی نظر استاد دکترا
55 ارشک  حلی‌ساز holisaz@hormozgan.ac.ir استادیار، گروه مهندسی منابع طبیعی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه هرمزگان، بندرعباس استاد دکترا
56 حسین آقاجانی Aqajani_h@yahoo.com استاد دکترا
57 علی اصغر شالبافیان ashalbafian@gmail.com استاد دکترا
58 طاهره  صادقلو tsadeghloo@yahoo.com فردوسی مشهد استاد دکترا
59 پویا علاءالدّینی palaedini@ut.ac.ir سیاستگذاری دولت/بخش عمومی/مدیریت شهری ایران در زمینه گردشگری استاد دکترا
60 غلامرضا ملک زاده malekzadeh@um.ac.ir هیات علمی استاد دکترا
61 مریم  صداقت mary.sedaghat@gmail.com علامه طباطبائی استاد دکترا
62 حمید مسعودی hmdmasoudi@birjand.ac.ir دانشگاه بیرجند استادیار دکترا
63 آرش قهرمان ghahreman@acecr.ac.ir پژوهشکده گردشگری سازمان جهاد دانشگاهی خراسان رضوی دانش آموخته دکترا
64 مهدی رمضان زاده لسبوئی m.ramezanzadeh@umz.ac.ir دانشگاه مازندران استاد دکترا
65 اکبر پورفرج a.pourfaraj@gmail.com دانشگاه علامه طباطبایی استاد دکترا
66 مهنا نیک بین nikbin.tourism@gmail.com عضو هیات علمی گروه مدیریت جهانگردی و هتلداری، واحد تهران غرب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران. استادیار دکترا
67 دکتر حسین میرزائی hmirzaei@um.ac.ir hmirzaei@um.ac.ir استاد دکترا
68 نیلوفر عباس پور n.abbaspoor@gmail.com دانشگاه خوارزمی استادیار دکترا
69 علی رهنما ali.rahnama65@gmail.com دانشگاه سیستان و بلوچستان استاد دکترا
70 جواد براتی javad.baraty@gmail.com استاد دکترا
71 فاطمه  عزیزی azizi.fateme1750@gmail.com عضو هیات علمی دانشگاه یزد دانشگاه یزد استادیار دکترا
72 مرتضی بذرافشان bazrafshan2019@gmail.com دانشیار دکترا
73 فریبرز رحیم نیا r-nia@um.ac.ir دانشگاه فردوسی مشهد استاد دکترا
74 یاسر محمدی y.mohammadi@basu.ac.ir کشاورزی-گروه توسعه روستایی استاد دکترا
75 سعید خدیوی رفوگر khadivy@gmail.com استاد دکترا
76 حمیده بیگی h.beigi@guilan.ac.ir ادبیات و علوم انسانی. گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری استاد دکترا
77 فائزه السادات میرفخرالدینی mirfakhr.faeze@yazd.ac.ir اقتصاد، مدیریت و حسابداری استادیار دکترا
78 محمود حسن پور m.hasanpour@umz.ac.ir علوم اجتماعی و انسانی/گردشگری علامه استاد دکترا
79 فاطمه شکاری fa.shekari@shirazu.ac.ir گردشگری و هتلداری استادیار دکترا
80 یوسف نوری yousef.noori114@gmail.com دانشگاه علامه طباطبائی دانشیار دکترا
81 آزاده کاظمی نیا azadeh.kazeminia@gmail.com دانشگاه گیلان استاد دکترا
82 سعیدرضا اکبریان رونیزی akbarian@shirazu.ac.ir دانشگاه شیراز استاد دکترا
83 فاطمه شکاری f.shekari@shirazu.ac.ir دانشگاه شیراز استادیار دکترا
84 علی اکبر سروری sarvary117@gmail.com عضو هیات علمی دانشگاه آزاد مشهد استادیار دکترا
85 محمد عبدی سیّدکلایی m.abdi.sk@umz.ac.ir دانشگاه مازندران استادیار دکترا
86 میلاد شهرازی milad.shahrazi@gmail.com مدرسان شریف دانش آموخته دکترا
87 وجیهه جلائیان بخشنده v.jalaeyan.1982@gmail.com علوم انسانی استاد کارشناسی ارشد
88 علیرضا نوری a.r.n52520@gmail.com استاد دکترا
89 آزاده کاظمی نیا kazeminia@guilan.ac.ir رشت، بزرگراه خلیچ فارس (کیلومتر 5 جاده تهران) مجتمع دانشگاه گیلان کد پستی 4199613776 استاد دکترا
90 صادق کاظمیان sadeghka@yahoo.com دانشگاه فردوسی مشهد استاد دکترا
91 نگار حسینیان n.hosseinian@binaloud.ac.ir استاد دکترا
92 محمد لگزیان m-lagzian@um.ac.ir عضو هیات علمی استاد دکترا
93 سیامک  سیفی siamak.seyfi@oulu.fi استاد دکترا