نازنین تبریزی دانشیار
n.tabrizi@umz.ac.ir دکترا
گروه مدیریت جهانگردی، دانشگاه مازندران گروه مدیریت جهانگردی، دانشگاه مازندران