نازنین تبریزی دانشیار
دکترا
گروه مدیریت جهانگردی، دانشگاه مازندران گروه مدیریت جهانگردی، دانشگاه مازندران