فاطمه شکاری استادیار
fa.shekari@shirazu.ac.ir دکترا
گردشگری و هتلداری گردشگری و هتلداری