صادق صالحی استاد
s.salehi.umz@gmail.com دکترا
دانشکده علوم انسانی و اجتماعی دانشکده علوم انسانی و اجتماعی