مهدی سقایی استاد
mehdi.saghaii@gmail.com دکترا
هیات علمی دانشکده گردشگری / موسسه آموزش عالی حکیم جرجانی گرگان هیات علمی دانشکده گردشگری / موسسه آموزش عالی حکیم جرجانی گرگان