سعید شریعتی مزینانی مربی
saeedshariatim@gmail.com کارشناسی ارشد
عضو هیأت علمی پژوهشکده گردشگری جهاد دانشگاهی عضو هیأت علمی پژوهشکده گردشگری جهاد دانشگاهی