سعید شریعتی مزینانی مربی
کارشناسی ارشد
عضو هیأت علمی پژوهشکده گردشگری جهاد دانشگاهی عضو هیأت علمی پژوهشکده گردشگری جهاد دانشگاهی