معصومه توانگر استادیار
دکترا
استادیار پژوهشکده گردشگری جهاددانشگاهی استادیار پژوهشکده گردشگری جهاددانشگاهی