پویا علاءالدّینی استاد
palaedini@ut.ac.ir دکترا
سیاستگذاری دولت/بخش عمومی/مدیریت شهری ایران در زمینه گردشگری سیاستگذاری دولت/بخش عمومی/مدیریت شهری ایران در زمینه گردشگری