پویا علاءالدّینی استاد
دکترا
سیاستگذاری دولت/بخش عمومی/مدیریت شهری ایران در زمینه گردشگری سیاستگذاری دولت/بخش عمومی/مدیریت شهری ایران در زمینه گردشگری