مژگان عظیمی هاشمی دانشیار
mozhgan.azimi@yahoo.com دکترا
پژوهشکده گردشگری خراسان رضوی پژوهشکده گردشگری خراسان رضوی