مژگان عظیمی هاشمی دانشیار
دکترا
پژوهشکده گردشگری خراسان رضوی پژوهشکده گردشگری خراسان رضوی