مقاله


کد مقاله : 13991225272668

عنوان مقاله : رابطه انگیزه‌های بوم‌گردی و بازدید مجدد از منطقه گردشگریدر منطقه سلیمان تنگه ساری، استان مازندران

نشریه شماره : 17 فصل بهار - تابستان 1400

مشاهده شده : 93

فایل های مقاله : 530 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 بهرام صدری sadry@usc.ac.ir - -
2 الهه حیدری بروجنی elahe.heydarib@yahoo.ca دانش آموخته کارشناسی ارشد
3 فاطمه فهرست Farima.fehrest@gmail.com دانش آموخته کارشناسی ارشد

چکیده مقاله

انگیزه، عامل اصلی رفتار گردشگران و مبنای مهمی برای تصمیم‌گیری آن­هاست. این پژوهش، تلاش می‌کند تا انگیزه‌های بوم‌گردان را در سفرهایشان مورد بررسی قرار دهد، همچنین تأثیر انگیزه‌های (درونی، بیرونی، بی‌انگیزگی) آن­ها را بر اساس نظریه روان­شناختی خودتعیینی بر روی تکرار بازدید از منطقه بررسي نمايد. 163 پرسش­نامه از بازدیدکنندگان منطقه سلیمان تنگه به روش نمونه‌گیری در دسترس در هفته اول مرداد ماه 1394 جهت تعیین مهم‌ترین انگیزه‌‌های گردشگران جمع‌آوری شده است. داده‌ها با استفاده از روش‌های آمار توصیفی و آزمون میانگین و T تک نمونه تحلیل شد و جهت بررسی ارتباط دو متغیر مستقل و وابسته از ضریب هم­بستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چندگانه با روش گام به گام استفاده شد. از میان سه شکل انگیزه گردشگران، انگیزۀ درونی، انگیزۀ بیرونی و عدم انگیزۀ گردشگران، تنها انگیزۀ درونی با احتمال بازدید مجدد از منطقۀ سلیمان تنگه ارتباط معنی­دار و مثبت وجود دارد. یعنی افزایش انگیزه­های درونی گردشگران موجب افزایش احتمال بازدید از منطقۀ سلیمان تنگه در آینده خواهد شد.