• صفحه اصلی
  • تحلیل محتوای کتاب‌های درسی مطالعات اجتماعی دوره دوم ابتدایی براساس توجه به مؤلفه‌های گردشگری

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 14000923275112 بازدید : 1093 صفحه: 195 - 226

10.52547/journalitor.36227.11.21.195

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط