• XML

  isc pubmed crossref medra doaj doaj
 • فهرست مقالات


   • دسترسی آزاد مقاله

    1 - رهیافت پدیدارشناسانه در مطالعات گردشگری
    سعید شریعتی مزینانی
    مطالعات گردشگری در مقیاس جهانی و به طور خاص در ایران عمدتاً در چارچوب رویکردهای کمّی مبتنی بر رهیافت اثباتی انجام شده‏اند. اتخاذ بینش، برداشت و ارائه تعاریف جدیدی در حوزۀ گردشگری بر بنیان این فکر که افراد دارای احساسات، ارزش‏ها‏ و بینش‏هایی (فردی) هستند و خود می‏توانند چکیده کامل
    مطالعات گردشگری در مقیاس جهانی و به طور خاص در ایران عمدتاً در چارچوب رویکردهای کمّی مبتنی بر رهیافت اثباتی انجام شده‏اند. اتخاذ بینش، برداشت و ارائه تعاریف جدیدی در حوزۀ گردشگری بر بنیان این فکر که افراد دارای احساسات، ارزش‏ها‏ و بینش‏هایی (فردی) هستند و خود می‏توانند تحلیلی دقیق از آن‏ها ارائه دهند، توجه به روش‏های تفسیری جایگزین در مطالعات گردشگری را به یک ضرورت تبدیل می‏کند. پدیدارشناسی با تأکید‏ بر وجه انسانی و تجربی گردشگری، این امکان را به محققان می‏دهد تا به گردشگری از منظر کسانی که آن را تجربه می‏کنند، یعنی گردشگران، نظر کنند. نوشتار حاضر با این هدف تدوین شده است تا ضمن مروری بر برخی مطالعات معتبر و پر ارجاع نشان دهد که پدیدارشناسی، به‏ویژه در گونۀ هرمنوتیکی، چه درکی از گردشگری و به طور خاص تجربه گردشگران دارد و این که یاری‏های پدیدارشناسی هرمنوتیکی به محققان اجتماعی گردشگری کدام‏اند. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    2 - گونه‌شناسی کنش گردشگری فرهنگی (مورد مطالعه: زائران و گردشگران مشهد )
    سحر اقبالی مژگان عظیمی هاشمی حامد بخشی
    پژوهش حاضر، انواع کنش گردشگری فرهنگی و عوامل مؤثر بر آن را بین زائران و گردشگران مشهد واکاوی می کند.رویکرد نظری نگارندگان ترکیبی از نظریه های انگیزه، نگرش و سرمایه های سه گانه بوردیو است. اطلاعات مورد نیاز با استفاده از پرسش‏نامه‏‏ با حجم نمونه 302 نفر از زائران و گردشگ چکیده کامل
    پژوهش حاضر، انواع کنش گردشگری فرهنگی و عوامل مؤثر بر آن را بین زائران و گردشگران مشهد واکاوی می کند.رویکرد نظری نگارندگان ترکیبی از نظریه های انگیزه، نگرش و سرمایه های سه گانه بوردیو است. اطلاعات مورد نیاز با استفاده از پرسش‏نامه‏‏ با حجم نمونه 302 نفر از زائران و گردشگران مشهد در نوروز 1392 گردآوری شده است. بر اساس یافته های تحقیق، گردشگران فرهنگی به سه دسته تقسیم شدند: «گردشگران فرهنگی خاص» شامل گردشگرانی که هدف سفرشان مقصد فرهنگی است، «گردشگران فرهنگی عام» شامل گردشگرانی است که در سفرهای خود از مقصدهای فرهنگی هم بازدید می کنند و «گردشگران فرهنگی تصادفی» که برحسب اتفاق و بدون شناخت از مقصدهای فرهنگی بازدید کرده‏اند. نتایج تحقیق نشان می‏دهد امکانات و تسهیلات، نگرش به سفر فرهنگی و انگیزه برای اقدام به سفر فرهنگی تأثیرگذار است. ضریب تعیین مدل نشان می‏دهد، متغیرهای واردشده 45 درصداز تغییرات متغیر وابسته (کنش فرهنگی) را تبیین می-کند و میزان تحصیلات، بیشترین تأثیر را بر متغیر کنش سفر فرهنگی دارد. با توجه به نتایج تحقیق، ظرفیت‌های مناسبی برای گسترش گردشگری فرهنگی و فرصت کسب تجربه برای گردشگران در بازدید از جاذبه و شرکت در رویدادهای فرهنگی وجود دارد که مخاطبان ویژة آن، افراد تحصیل‌کرده خواهند بود. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    3 - عوامل مؤثر بر رضایتمندی و حمایت ساکنان مناطق روستایی از گردشگری (مورد مطالعه: شهرستان¬های مسجدسلیمان، اندیکا و لالی)
    علیرضا  احمدی
    یکی از عوامل مؤثر در افزایش روند گردشگری، توجه به جامعه میزبان در محیط های گردشگری و میزان رضایت‏مندی و خشنودی آن‏ها از این فعالیت هاست. موفقیت هر پروژه گردشگری مستلزم شناخت و تعیین عوامل مؤثر بر رضایت و حمایت جامعه میزبان است. به همین دلیل این پژوهش با هدف تعیین عوامل چکیده کامل
    یکی از عوامل مؤثر در افزایش روند گردشگری، توجه به جامعه میزبان در محیط های گردشگری و میزان رضایت‏مندی و خشنودی آن‏ها از این فعالیت هاست. موفقیت هر پروژه گردشگری مستلزم شناخت و تعیین عوامل مؤثر بر رضایت و حمایت جامعه میزبان است. به همین دلیل این پژوهش با هدف تعیین عوامل مؤثر بر رضایت ساکنان محلی از گردشگری، همچنین حمایت آن‏ها نسبت به گردشگری انجام شد. در این پژوهش از فن پیمایش استفاده شد. جامعه آماری پژوهش، تمامی ساکنان روستاهای گردشگری در شهرستان های مسجدسلیمان، اندیکا و لالی در استان خوزستان بودند که نمونه‌ای به حجم 250 نفر از میان آن‌ها به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شد. جمع آوری اطلاعات با استفاده از پرسش‏نامه انجام شد که روایی آن را متخصصان امر تأیید کردند و پایایی آن با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ (63/0 تا 92/0=α) تأیید شد. نتایج آزمون همبستگی نشان داد رضایت ساکنان مناطق گردشگری با متغیرهای کیفیت درک شده، تصویر (وجهه) استنباط شده و تعهد رابطه آماری معنی دار دارد و متغیر حمایت ساکنان نیز با متغیرهای کیفیت درک شده، ارزش درک شده، تصویر (وجهه) استنباط شده، تعهد و رضایت رابطه آماری معنی دار دارد. همچنین، نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که متغیرهای تعهد، رضایت و وجهه استنباط شده در مجموع 2/38 درصد از تغییرات در متغیر حمایت ساکنان را تبیین می نمایند و متغیر کیفیت درک-شده نیز قادر است در مجموع 7/11 درصد از تغییرات در متغیر رضایت مندی را تبیین کند. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    4 - تأثیر گردشگري مذهبی بر کیفیت زندگی و سرمایه اجتماعی خانوارهای روستایی (مطالعه موردي: روستاي بردی؛ شهرستان دهلران)
    جواد  علی‌بیگی
    گردشگری مذهبی یک از کهن ترین انواع گردشگری می‌باشد که از دیرباز مورد توجه بشر واقع شده است و از طریق تغییر در کنش‌هاي متقابل میان انسان‌‎ها تحولاتی را در کیفیت زندگی و سرمایه‌های اجتماعی جامعه میزبان ایجاد می‌کند. این امر به خصوص در نواحی روستایی کشورهاي جهان سوم که مرا چکیده کامل
    گردشگری مذهبی یک از کهن ترین انواع گردشگری می‌باشد که از دیرباز مورد توجه بشر واقع شده است و از طریق تغییر در کنش‌هاي متقابل میان انسان‌‎ها تحولاتی را در کیفیت زندگی و سرمایه‌های اجتماعی جامعه میزبان ایجاد می‌کند. این امر به خصوص در نواحی روستایی کشورهاي جهان سوم که مراحل اولیه توسعه گردشگري را سپري می‌کند داراي نمود بیشتري می‌باشد. بر همین اساس، هدف تحقیق حاضر، بررسی اثرات گردشگري مذهبی بر کیفیت زندگی و سرمایه اجتماعی خانوارهای روستایی در روستای بردی از توابع شهرستان دهلران می‌باشد. نوع تحقیق کاربردي، روش تحقیق توصیفی و تحلیلی، روش گردآوري اطلاعات کتابخانه‌اي و میدانی و روش تجزیه و تحلیل اطلاعات به صورت آمار توصیفی و استنباطی (آزمون‌های فریدمن و ویلکاکسون) صورت گرفته است. جامعه آماري تحقیق، شامل خانوارهاي روستاي بردی که طبق سرشماري سال 1390، داراي 165 خانوار و 857 نفر جمعیت می‌باشد، طبق فرمول کوکران تعداد 102 خانوار به‌ عنوان حجم نمونه بهدست آمد. یافته‌هاي تحقیق نشان می‌دهد، گردشگري مذهبی در مؤلفه کیفیت زندگی در تمامی ابعاد اعم از اجتماعی، زیست محیطی (در حد بالاتر از متوسط) و اقتصادی، کالبدي (در حد متوسط)، بهبود وضعیت کیفیت زندگی خانوارهاي روستاهاي مورد مطالعه به همراه داشته است، همچنین یافته‌هاي تحقیق در ارتباط با مؤلفه سرمایه اجتماعی نشان می‌دهد، بعد از گسترش گردشگري مذهبی در بعد مشارکت اجتماعی، شبکه‌های اجتماعی و انسجام اجتماعی بهبود داشته، اما در بعد اعتماد اجتماعی، بعد از گسترش گردشگري مذهبی از سطح این بعد کاسته شده است. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    5 - تأثیر مقیاس¬های جغرافیایی محلی، ملی و جهانی در توسعه گردشگری استان کردستان
    مختار  بهرامی
    گردشگری، فعالیتی پیچیده و چند بعدی است و برنامه ریزی برای توسعه آن نیازمند سازگاری و هم‏سویی اقدامات در سطوح مختلف تصمیم گیری است. توسعۀ گردشگری، زمانی امکان پذیر است که اقدامات عملی در مقیاس محلی با سیاست گذاری کلان در مقیاس ملی و روندهای در حال گذار در مقیاس جهانی در چکیده کامل
    گردشگری، فعالیتی پیچیده و چند بعدی است و برنامه ریزی برای توسعه آن نیازمند سازگاری و هم‏سویی اقدامات در سطوح مختلف تصمیم گیری است. توسعۀ گردشگری، زمانی امکان پذیر است که اقدامات عملی در مقیاس محلی با سیاست گذاری کلان در مقیاس ملی و روندهای در حال گذار در مقیاس جهانی در یک جهت قرار گیرند. این پژوهش بر آن است تا اثرات مقیاس های محلی، ملی و جهانی را بر توسعه گردشگری در استان کردستان در غرب ایران بررسی نماید و سپس با تعیین مهم‏ترین مقیاس اثرگذار بر توسعه گردشگری در محدوده مورد مطالعه، مهم‏ترین عواملی را که در مقیاس های سه گانه فوق منجر به وضعیت عدم توسعه گردشگری در این مکان شده است، شناسایی کند. پژوهش حاضر از نوع کاربردی و روش تحقیق در آن توصیفی - تحلیلی است و شیوۀ گردآوری داده ها نیز اسنادی و پیمایشی است. فرض اصلی تحقیق این است که مقیاس ملی با توجه به ماهیت بینابینی خود، بیشترین اثرگذاری را بر عدم توسعه گردشگری دارد و عوامل سیاسی که لزوماً درون حوزه گردشگری قرار نمی گیرد، مهم‏ترین دلایل عدم توسعه گردشگری در استان کردستان به حساب می آید. یافته های کتابخانه ای و میدانی تحقیق هر دو فرضیه تحقیق را مورد تأیید قرار می دهد. بدین معنی که مقیاس های ملی، جهانی و محلی به ترتیب بیشترین اثرات را بر به‏وجود آمدن وضعیت موجود داشته و «ضعف زیرساخت های حمل‏و‏نقل» و «وجود رویکرد امنیتی و سیاسی نسبت به جامعه محلی» در مقیاس محلی، «دیدگاه سیاسی و دینی ایدئولوژیک نسبت به سیاست‏گذاری گردشگری» در مقیاس ملی و «روابط تیره سیاسی میان ایران و کشورهای غربی» در مقیاس جهانی، مهم‏ترین عوامل عدم توسعه گردشگری در استان کردستان است. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    6 - تحلیل بعد اجتماعی مدیریت کارآفرینی پایدار در صنعت هتلداری (مورد مطالعه: هتل¬های 4 و 5 ستاره شهر تهران )
    عبدالرضا  رکن الدین افتخاری
    کارآفرینی، مؤلفه ای حیاتی در موفقیت اجتماعی، سازمانی و فردی است. یکی از رویکردهای مهم در کارآفرینی، کارآفرینی اجتماعی است که به نظر می‌رسد در تحقق پایداری اجتماعی کسب و کارها نیز می تواند ابزاری سودمند باشد. بعد اجتماعی یکی از ابعاد مهم پایداری را شکل می دهد. علاوه بر ا چکیده کامل
    کارآفرینی، مؤلفه ای حیاتی در موفقیت اجتماعی، سازمانی و فردی است. یکی از رویکردهای مهم در کارآفرینی، کارآفرینی اجتماعی است که به نظر می‌رسد در تحقق پایداری اجتماعی کسب و کارها نیز می تواند ابزاری سودمند باشد. بعد اجتماعی یکی از ابعاد مهم پایداری را شکل می دهد. علاوه بر این، در صنعت گردشگری با تعامل گسترده میان افراد و پیامدهای اجتماعی گسترده، چالش های اجتماعی اهمیتی دوچندان می یابد. هتل ها نیز به عنوان یکی از بخش های مهم صنعت گردشگری آثار مختلفی بر جامعه و محیط برجای می گذارند، اما مظاهر پایبندی به اصول پایداری اجتماعی در بین کسب وکارهای مختلف صنعت گردشگری و از جمله هتل ها در ایران، چندان گسترده نیست. بنابراین، مقاله حاضر به دنبال پاسخ به این پرسش است که میزان توجه به بعد اجتماعی مدیریت کارآفرینی پایدار در هتل های ایران چگونه است؟ بدين منظور از پیمایش های میدانی و مشاهده بهره گرفته شده و هتل های 4 و 5 ستاره تهران (در مجموع 17 هتل) مورد مطالعه قرار گرفتند. علاوه بر این 5 شاخص عینی در رابطه با فعالیت های پایدار اجتماعی هتل ها مورد بررسی قرار گرفته و نتایج این مشاهده با نتایج حاصل از پرسش‏نامه ها مقایسه گردیده است. پرسش‏نامه ها در میان مدیران (17 مدیر هتل)، کارکنان (213 نفر)، مهمانان (96 نفر) و همسایگان هتل (196 نفر) توزیع گردید. برای دست‏یابی به پاسخ پرسش مقاله نیز آزمون های تی تک نمونه ای، تی مستقل و آزمون تحلیل واریانس یک طرفه مورد استفاده قرار گرفته است. نتایج حاکی از تفاوت میان دیدگاه های گروه های چهارگانه با واقعیت های موجود (شاخص های عینی قابل مشاهده) است. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    7 - اولویت¬بندی جاذبه¬های گردشگری شهرستان یزد از دیدگاه گردشگران آسیایی و اروپایی
    مجتبی  محمودزاده
    با وجود اینکه یزد دارای انواع مختلفی از جاذبه‌های فرهنگی و طبیعی است، ولی اهمیت هر یک از این جاذبه ها در نظر گردشگران خارجی به‏درستی مشخص نیست. هدف از این مطالعه، شناسایی و طبقه بندی جاذبه های گردشگری شهرستان یزد و اولویت بندی آن‏ها از دیدگاه خبرگان و گردشگران آسیایی و چکیده کامل
    با وجود اینکه یزد دارای انواع مختلفی از جاذبه‌های فرهنگی و طبیعی است، ولی اهمیت هر یک از این جاذبه ها در نظر گردشگران خارجی به‏درستی مشخص نیست. هدف از این مطالعه، شناسایی و طبقه بندی جاذبه های گردشگری شهرستان یزد و اولویت بندی آن‏ها از دیدگاه خبرگان و گردشگران آسیایی و اروپایی است. برای تحقق اهداف ابتدا با استفاده از روش کتابخانه ای جاذبه‏های گردشگری شهر یزد به دو گروه اصلی و زیر مجموعه‏ها تقسیم شدند؛ سپس برای اولویت ‏بندی جاذبه های گردشگری اصلی از دیدگاه خبرگان، از تکنیک ای اچ پی فازی استفاده شد. همچنین برای اولویت بندی زیر مجموعه های هر یک از جاذبه های اصلی از دیدگاه گردشگران آسیایی و اروپایی، طی تحقیقی پیمایشی از پرسش‏نامه استفاده شد. گردشگران مورد بررسی شامل 103 گردشگر اروپایی و 111 گردشگرآسیایی هستند که در سال 1393 به یزد سفر نموده بودند. برای اولویت‌بندی دیدگاه گردشگران اروپایی و آسیایی ازتکنیک ویکور فازی استفاده شد. یافته‏ها نشان داد که خبرگان گردشگری شهرستان یزد جاذبه های اصلی گردشگری را به ترتیب اولویت به 5 گروه اصلی (1. جاذبه های فرهنگی/ انسان‏ساخت ایجاد شده با هدفی غیر از جذب گردشگر 2. جاذبه های فرهنگی ناملموس 3. جاذبه های فرهنگی/ انسان‏ساخت ایجاد شده با هدف اولیه جذب گردشگر 4. جاذبه های طبیعی 5. رویدادها) با 15 زیرمجموعه تقسیم نمودند. بر این اساس اولویت بندی جاذبه ها از دیدگاه گردشگران آسیایی و اروپایی بررسی شد و تفاوت چندانی مشاهده نشد. پرونده مقاله