مقاله


کد مقاله : 13991225272677

عنوان مقاله : بررسی تأثير حضور گردشگران بر سلامت اجتماعی جوامع میزبان (مطالعه موردی: روستاهای نمونه گردشگری شهرستان بینالود)

نشریه شماره : 17 فصل بهار - تابستان 1400

مشاهده شده : 79

فایل های مقاله : 993 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 sadeghloo@um.ac.ir - -
2 میترا یاراحمدی mi.yarahmadi@mail.um.ac.ir دانشجو دانشجوی کارشناس ارشد

چکیده مقاله

هدف در کنار اثرات و منافع اقتصادی حاصل از صنعت گردشگری به¬عنوان رویکردی نوین در توسعه، تحولات اجتماعی و به تبع آن ارتقای سلامت اجتماعی جوامع گردشگرپذیر که متناسب با توزیع اثرات حاصل از گردشگری در گروه¬های مختلف، درجات و سطوح مختلفی تجربه می¬شود، از اهمیت بسیاری برخوردار است. لذا هدف پژوهش حاضر بررسی تأثير حضور گردشگران در روستا بر سلامت اجتماعی جوامع میزبان (روستاییان) می¬باشد. این پژوهش از نظر ماهيت و هدف در زمره تحقيقات کاربردی و از جهت روش، در زمره تحقيقات توصيفي– پیمایشی به شمار مي¬آيد. جامعه آماری این پژوهش، روستاییان ساکن در روستاهای گردشگرپذیر شهرستان بینالود می-باشد. جمع¬آوری داده¬ها به دو روش کتابخانه¬ای و مطالعه میدانی با بهره¬گیری از ابزار پرسش¬نامه صورت گرفته است. به منظور تحلیل داده¬ها نیز از نرم¬افزار آماری SPSS22 و با توجه به غیر نرمال بودن داده¬ها از آزمون¬های آماری یومن- وایت نی، کروسکال- والیس و فریدمن استفاده شده است.يافته¬ها و نتایج حاصل از مطالعات صورت گرفته به طور کلی بیانگر تأثير بالاتر از حد متوسط گردشگری و حضور گردشگران در روستاهای مورد مطالعه بر سلامت جامعه در ابعاد اجتماعی، اقتصادی، محیطی و فردی روانی می¬باشد که این تأثيرگذاری بر اقشار درگیر در کسب و کارهای گردشگری و یا کسانی که مستقیما با گردشگران در ارتباط بوده اند از سایر روستاییان نمود بیشتری داشته است.